Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Meer dan vijftig jaar vegetatieonderzoek in het brongebied van de Mosbeek : overzicht van de bijzondere plantensoorten en het gevoerde beheer \ Stratiotes [Artikel]
Tweel-Groot, L. van \ Horsthuis, M.A.P. \ 2001
help
Natuurontwikkeling in beekdalen in historisch en toekomst perspectief \ Beken in de 21ste eeuw : de ideale beek vanuit maatschappelijk, technisch en ecologisch perspectief [Hoofdstuk uit boek]
Klink, A \ 2001
help
Bevloeiing van verzuurde beekdalgraslanden langs de Reest \ Vakblad natuurbeheer : informatie voor beheerders van natuur, bos en landschap [Artikel]
Bakker, M. \ Kikkert, A. \ 2001
Bevloeiingsproef in het kader van de mogelijkheden voor herstel van de vegetaties in de verzuurde beekdalhooilanden (in het kader van obn)
help
De invloed van de Maaswerken op de grondwaterstanden in het Heukelomse Beekdalgebied [Studentenverslag]
Taminiau, N. \ 2001
help
Bodemkundige aspecten van de uitgangstoestand in het Reestdal en de Westbroekse zodde bij bevloeiing als herstelmaatregel voor verzuurde beekdalgraslanden [Boek]
Kemmers, R.H. \ Delft, S.P.J. van \ 2001
Vloeiweiden zijn ingericht ter bestrijding van verzuring van schraalgraslanden. De bodemkundige uitgangssituatie is vastgelegd middels beschrijvingen en chemische analyses van het humusprofiel. De ondderzochte profielen hebben een zuur karakter en be ...
help
Traditionele bevloeiing als beheersmaatregel : mogelijkheden voor herstel van verzuurde beekdalgraslanden langs de Reest : tussentijds rapport 2000 [Boek]
2001
In het Pleistocene deel van Nederland komen Dotterbloemhooilanden voor in beekdalen, die oorspronkelijk gevoed werden door mineraal- en basenrijke kwel en regelmatig onder invloed stonden van overstromingen. Door verlaging van de grondwaterstand is i ...
help
Amfibieën in stilstaande oppervlaktewateren in het Roerdal \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Geraeds, R.P.G. \ Schaik, V.A. van \ 2001
89 Stilstaande oppervlaktewateren werden geïnventariseerd op het voorkomen van amfibieën
help
Ruimte voor de Vledder Aa : herstel van een omvangrijk beekdallandschap in Drenthe \ Vakblad natuurbeheer : informatie voor beheerders van natuur, bos en landschap [Artikel]
Haverkort, J. \ 2001
Herstel van een beekdal in Nationaal Park Drents-Friese Wold moet er toe leiden dat de in de jaren '50 'genormaliseerde' beken weer meanderen in een natuurlijk landschap
help
Landgoed Baest; sturen met water : interview met de heren J.H.L. van de Mortel en J. Koopmans [thema: water] \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
Nijland, G.J. \ 2001
Beheerproblematiek van een typisch beekdallandgoed
help
Bronnen in het Springendal : de relatie tussen de temporele variatie in abiotische omstandigheden en de kolonisatie door macro-evertebraten in de helocrene bronnen van het Springendal [Studentenverslag]
Visser, H. \ 2001
Eind 1998 is er in het infiltratie- en brongebied van de Springendalse Beek, een beekdal in noordoost Twente, een aantal herinrichtingsmaatregelen uitgevoerd met als doel de natuurlijke hydrologie en de voedselarme omstandigheden van het bronsysteem ...
help
Ruimte voor veerkrachtige watersystemen in Limburg \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Brink, F. van den \ Luijendijk, J. \ 2001
Hoe kan de provincie Limburg invulling geven aan het streven naar veerkrachtige watersystemen en vermindering van piekafvoeren op de Maas. Een inventarisatie van afvoeren en bergingsmogelijkheden in de Limburgse zijstromen van de Maas, in aanmerking ...
help
Vergelijkende modelstudie naar de belasting van het grondwater met nitraat voor het intrekgebied 't Klooster [Studentenverslag]
Roelsma, J. \ 2001
help
Geomorphological change and river rehabilitation : case studies on lowland fluvial systems in the Netherlands [Proefschrift]
Wolfert, H.P. \ 2001
help
Handreiking watertoets: waarborg voor water in ruimtelijke plannen en besluiten [Boek]
Vlist, M. van der \ Maurits Groen Milieu & Communicatie \ 2001
help
Beter werken met "Waternood" : een proeftoepassing in het herinrichtingsgebied "De Leijen" [Boek]
Finke, P.A. \ Hoeks, J. \ Boumans, J.M.M. \ Projectgroep Waternood De Leijen \ 2001
'Waternood' is een methodiek voor het ontwerpen, inrichten en beheren van waterbeheers-systemen (Projectgroep Waternood, 1998). Deze methodiek is toegepast in het herinrichtings-gebied De Leijen. Belangrijke onderdelen van de methodiek zijn het vasts ...
help
Integraal toetsingskader milieu Winterswijk : een analyse van Winterswijk en omliggende gemeenten voor stank, ammoniak, nutriënten en watersystemen [Boek]
Os, J. van \ 2001
Op verzoek van de provincie Gelderland heeft Alterra een integraal toetsingskader milieu ontworpen dat is toegepast voor de gemeente Winterswijk en de omliggende gemeenten: Eibergen, Groenlo, Lichtenvoorde en Aalten. Hierin is voor de huidige situati ...
help
Visstandbeheerplan Ruiten Aa : kans voor vis en visser in een hersteld beeksysteem : [definitief 01] [Boek]
Witteveen + Bos \ 2001
De Ruiten Aa is een rechtgetrokken, voormalige veenbeek in het zuidoosten van Groningen. Met het oog op versterking van de natuur- en recreatiefunctie zal de beek in de nabije toekomst worden heringericht, waarbij het profiel wordt aangepast en de vr ...
help
Selectie van referentiepunten t.b.v. het SBB-project terreincondities - Fase 2: Resultaten inventarisatie 2000 [Boek]
Beets, C.P. \ Hommel, P.W.F.M. \ Waal, R.W. de \ 2001
help
EU Kaderrichtlijn Water : verkenning van de aanwijzing van Nederlandse wateren als 'artificial' of 'heavily modified' [Boek]
Lorenz, C.M. \ Grimm, M.P. \ 2001
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is tot stand gekomen. Hierbij is het begrip 'Heavily Modified Waters' (HMW) oftewel "sterk veranderd water" geintroduceerd. Dit begrip heeft te maken met de haalbaarheid van één van de doelstellingen van de KRW: ...
help
Traditionele bevloeiing van grasland : een studie naar vroegere bevloeiing van reservaten in pleistoceen Nederland, alsmede enkele boezemlanden [Boek]
Baaijens, G.J. \ Everts, F.H. \ Grootjans, A.P. \ 2001
Zowel uit Duitse maar ook recent Vlaamse literatuur weten we dat in het landgebruik bevloeiing grootschalig werd toegepast om de gewasopbrengst van het grasland te verhogen. Ook in het oude landbouwbedrijf was men hier al op gespitst, hoewel de produ ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.