Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 123

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: q=beekdal*
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Herstel waterhuishouding beekdal Oude Diep : risico analyse van een inrichtingsproject \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Haveman, H. \ Elzinga, G.J. \ Boer, J. \ 2002
De uitvoering van een inrichtingsproject komt ter sprake, met aandacht voor subsidies, onteigening, doorlooptijd in relatie tot mkz en overmatige regenval
help
Een rasterkartering in het brongebied van de Mosbeek \ Stratiotes [Artikel]
Horsthuis, M.A.P. \ Tweel-Groot, L. van \ 2002
help
Relatie tussen humusvormen en standplaatsfactoren in beekdalgraslanden : case studie ecologische bodemtypologie [Boek]
Delft, S.P.J. van \ 2002
In dit rapport wordt een methode beschreven om tot een humusvormtypologie in schraalgraslanden te komen en de voorlopige resultaten hiervan voor humusprofielen in beekdalen. Van 81 locaties zijn humusprofielbeschrijvingen en bodemchemische analyseres ...
help
De relatie tussen de macrofauna in beken en de sleutelfactoren hydraulica en substraat bij veranderend klimaat [Boek]
Higler, L.W.G. \ 2002
Klimaatverandering in stroomgebieden van de gematigde zone zal resulteren in hogere (zomer)temperaturen en veranderingen in het neerslagpatroon. In dit literatuuronderzoek wordt geanalyseerd welke effecten op kunnen treden op de makrofaunagemeenschap ...
help
Klimaatsrepresentatieve grondwaterdynamiek in Waterschap De Dongestroom [Boek]
Finke, P.A. \ 2002
Veldmetingen van freatische grondwaterstanden in de winter en in de zomer zijn gekoppeld aan langjarige meetreeksen in peilbuizen en aldus omgezet in GHG, GVG en GLG. Deze karakteristieken zijn in verband gebracht met vlakdekkende hulpgegevens welke ...
help
Klimaatsrepresentatieve grondwaterdynamiek in Waterschap Het Scheldekwartier [Boek]
Finke, P.A. \ 2002
Veldmetingen van freatische grondwaterstanden in de winter en in de zomer zijn gekoppeld aan langjarige meetreeksen in peilbuizen en aldus omgezet in GHG, GVG en GLG. Deze karakteristieken zijn in verband gebracht met vlakdekkende hulpgegevens welke ...
help
Klimaatsrepresentatieve grondwaterdynamiek in Waterschap De Maaskant [Boek]
Finke, P.A. \ 2002
Veldmetingen van freatische grondwaterstanden in de winter en in de zomer zijn gekoppeld aan langjarige meetreeksen in peilbuizen en aldus omgezet in GHG, GVG en GLG. Deze karakteristieken zijn in verband gebracht met vlakdekkende hulpgegevens welke ...
help
Klimaatsrepresentatieve grondwaterdynamiek in Waterschap De Aa [Boek]
Finke, P.A. \ 2002
Veldmetingen van freatische grondwaterstanden in de winter en in de zomer zijn gekoppeld aan langjarige meetreeksen in peilbuizen en aldus omgezet in GHG, GVG en GLG. Deze karakteristieken zijn in verband gebracht met vlakdekkende hulpgegevens welke ...
help
Klimaatsrepresentatieve grondwaterdynamiek in Waterschap Mark en Weerijs [Boek]
Finke, P.A. \ 2002
Veldmetingen van freatische grondwaterstanden in de winter en in de zomer zijn gekoppeld aan langjarige meetreeksen in peilbuizen en aldus omgezet in GHG, GVG en GLG. Deze karakteristieken zijn in verband gebracht met vlakdekkende hulpgegevens welke ...
help
Klimaatsrepresentatieve grondwaterdynamiek in Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch [Boek]
Finke, P.A. \ 2002
Veldmetingen van freatische grondwaterstanden in de winter en in de zomer zijn gekoppeld aan langjarige meetreeksen in peilbuizen en aldus omgezet in GHG, GVG en GLG. Deze karakteristieken zijn in verband gebracht met vlakdekkende hulpgegevens welke ...
help
Bloedarmoede in het Nederlandse landschap : ontijzering van kwelgevoede gronden binnen de EHS en realisatie van natuurdoeltypen [Boek]
Kemmers, R.H. \ 2002
In verzuurde kwelafhankelijke natuurterreinen worden in de bovengrond soms zeer lage ijzergehalten gemeten. Vermoed wordt dat de bodems zijn ontijzerd en dat herstel niet meer mogelijk is. Uit verkennend onderzoek naar de omvang van dit probleem via ...
help
Streefbeelden voor beken en kreken in Noord-Brabant [Boek]
Buskens, R. \ Wilde, A. de \ 2002
help
Watertypegerichte normstelling voor nutriënten in oppervlaktewater [Boek]
Liere, E. van \ Jonkers, D.A. \ 2002
Kentallen zijn geëvalueerd, die aangeven bij welke waarde van het kental een verandering optreedt van de geëutrofieerde toestand van een watertype naar de heldere gewenste ecologische toestand. Bij het onderzoek is aangenomen dat nutrienten-reductie ...
help
Historische ecotopen en morfologische processen rivieren : Haringvliet-Hollandsch Diep, Roerdalslenkmaas en Grensmaas [Boek]
Maas, G.J. \ 2002
Rivierecotopen in het buitendijks gebied van grote rivieren. Analyse van veranderingen op basis van 19e eeuws kaartmateriaal. Voor het Haringvliet en Hollandsch Diep zijn aparte historische referenties bepaald
help
Blauw voor groen: nog veel te doen : een evaluatie van de verdrogingsbestrijding in Nederland [Boek]
Vliet, C.J.M. van \ 2002
Analyse van de knelpunten bij het bereiken van de gestelde overheidsdoelen bij verdrogingsbestrijding. Interviews zijn gehouden onder ministeries, provincies, waterschappen, gemeenten, Dienst Landelijk Gebied, terreinbeheerders en boeren
help
Glastuinbouw gespiegeld : verkenning naar de toepassing van duurzaam waterbeheer voor glastuinbouwgebieden (watertoets) [Boek]
Kok, T. \ Esch, J. van \ Janssen, J. \ 2002
help
Definitiestudie voor vervolgonderzoek naar mogelijke effecten van waterconservering op grond- en oppervlaktewaterkwaliteit [Boek]
Roest, C.W.J. \ Rietra, R.P.J.J. \ Molen, J.S. van der \ Chardon, W.J. \ Smit, A.A.M.F.R. \ Merkelbach, R.C.M. \ 2002
In deze studie is een inventarisatie gemaakt van bestaande en ontbrekende kennis m.b.t. waterkwaliteitseffecten als gevolg van (grond)waterconserverende maatregelen. Voor een aantal bodemcontaminanten en nutriënten is kwalitatief nagegaan of dit tot ...
help
Streefbeelden van de Zuid-Hollandse kust : voor de functies waterkeren, transport en ecologie & waterkwaliteit [Boek]
Koskamp, G. \ Stutterheim, S. \ 2002
In dit onderhavige rapport worden de streefbeelden gepresenteerd voor de kust van Zuid-Holland voor drie functies, nl. waterkeren, transport en ecologie & waterkwaliteit. Dit betekent dat naar de overige functies uit dit gebied geen onderzoek is geda ...
help
Selectie van referentiepunten t.b.v. het SBB-project terreincondities - Fase 3: Resultaten inventarisatie 2001 [Boek]
Beets, C.P. \ Hommel, P.W.F.M. \ Waal, R.W. de \ 2002
help
Knelpunten besluitvorming rondom de grondwaterkwaliteit : definitiestudie [Boek]
Schipper, P.N.M. \ Barendrecht, J. \ Pieterse, N. \ 2002
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.