Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 103

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: q=beekdal*
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Cultuurhistorie van de beken op de Zuid-Veluwe : voor hen die scheppend werk doen [Boek]
Schaafsma, R. \ 2003
De beken op de Zuid-Veluwe zijn grotendeels door de mens aangelegd. Al in de 17e eeuw werden sprengen gegraven om watermolens van energie te voorzien. Vooral het Renkumse beekdal (met de Kortenburgse beek, de Halveradsbeek en Molenbeek) en het Heelsu ...
help
Inventarisatie van het zuidelijk deel van het Renkumse beekdal en de Renkumse Benedenwaard in 2001 en 2002 [Boek]
Bax, G.M. \ Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging \ IVN \ 2003
help
Plaats voor water : implementatie van de watertoets in Limburg [Boek]
Provincie Limburg \ 2003
help
Verkenning blauwe diensten : [eindrapport : op zoek naar het perspectief van blauwe dienst in het beheersgebied van waterschap De Dommel] [Boek]
Geenen, B. \ Bogaard, M. \ 2003
Waterschap De Dommel verkent het perspectief van blauwe diensten als nieuw instrument voor de realisatie van wateropgaven. Voor de blauwe diensten 'waterberging in beekdalen' en 'peilverhoging in bufferzones rond natuurgebieden' zijn oplossingsrichti ...
help
Libellen \ Inventarisatie van het zuidelijk deel van het Renkumse beekdal en de Renkumse Benedenwaard in 2001 en 2002 [Hoofdstuk uit boek]
Wely, A. van \ Alebeek, F.A.N. van \ Rijswijk, C.C. van \ 2003
help
MER Grensmaas: achtergronddocument natuur [Boek]
Peters, B. \ Hoogerwerf, G. \ 2003
Voor de toetsing van natuureffecten is gekeken vanuit drie verschillende invalshoeken. Allereerst is gekeken op ecosysteemniveau waarbij de werking van processen, de toekomstige ontwikkeling van ecotopen en de netwerkfunctie van het gebiedcentraal st ...
help
Randvoorwaarden natuurontwikkeling Onderlaatse Laak : bodemkundige en hydrologische kansen en beperkingen voor de realisatie van natuurdoelen [Boek]
Delft, S.P.J. van \ Jansen, P.C. \ 2003
Voor het dal van de Onderlaatse Laak zijn de abiotische randvoorwaarden voor natuurontwikkeling onderzocht. In het beekdal komen kwelgevoede zandgronden en jonge kleigronden voor, en op de flanken regenwatergevoede zandgronden. Vanwege de hoge ijzerg ...
help
Waterberging op landbouwgronden : effecten op plant- en dierziekten, onkruiden en contaminanten [Boek]
Cornelissen, A.H.M. \ Harmsen, J. \ Kempenaar, C. \ Knol, W.C. \ Zweerde, W. van der \ 2003
In deze studie zijn met een quick scan deze effecten van waterberging onderzocht. Het accent ligt daarbij op het regionale watersysteem. Daarvoor is een inventarisatie uitgevoerd van bestaande kennis bij deskundigen en is de literatuur verkend. Het a ...
help
Remote sensing ondersteund waterbeheer : toepassingsmogelijkheden van vlakdekkende verdampingsinformatie - Deelrapport : pilot studies [Boek]
Bastiaanse, W.G.M. \ Noordman, E.J.M. \ Hiemstra, G. \ 2003
In deze studie is gekeken naar remote sensing en aspecten van het voorbereidend waterbeheer (b.v. wijziging peilbesluit, evaluatie boezembeheer, GGOR) en het uitvoerend waterbeheer (b.v. aanvoer gebiedsvreemd water, bodemvochtherstel, beregening). De ...
help
Ontwerp-waterbeheersplan Roer en Overmaas 2004-2007 [Boek]
Zuiveringschap Limburg \ Waterschap Roer en Overmaas \ 2003
help
Water- en oeverplanten [Boek]
Pot, R. \ Dort, K. van \ Stumpel-Rienks, S. \ 2003
help
Referenties en maatlatten voor rivieren ten behoeve van de Kaderrichtlijn Water [Boek]
Molen, D.T. van der \ 2003
Dit rapport beschrijft de werkzaamheden van tientallen experts op het gebied van de aquatische ecologie. Deze experts hebben in opdracht van de werkgroep Doelstellingen Oppervlaktewater, één van de werkgroepen die de implementatie van de KRW voorbere ...
help
Gelderland leeft met water : stroomgebiedsvisie voor de 21e eeuw - Stroomgebiedsvisie Achterhoek en Liemers [Boek]
Provincie Gelderland \ Waterschap Rijn en IJssel \ Rijkswaterstaat \ 2003
De stroomgebiedsvisie Achterhoek-Liemers dient verschillende doelen: ten eerste vormde de visie (ontwerp) een bijdrage van Gelderland aan het Nationaal Bestuursakkoord Water (getekend juli 2003). Voorts dient deze stroomgebiedsvisie als bouwsteen voo ...
help
Zilte perspectieven [Boek]
Fiselier, J.L. \ 2003
Drie perspectieven voor een nieuwe aanpak van verzilting in gebieden in de Nederlandse kuststreek. 1) Beter omgaan met zoet water. 2) Méér doen met brak water (kwelvenster als bron voor leidingwater; lemnaweiden voor de landbouw). 3) Benutten van zou ...
help
Hoogveenontwikkeling in veentjes en kleinschalige hoogveencomplexen op het Dwingelerveld : een landschapsbenadering - Dl. 2: Landschapsontwikkeling en hydrologie [Boek]
Verschoor, A.J. \ Baaijens, G.J. \ Everts, F.H. \ Grootjans, A.P. \ Rooke, W. \ Schaaf, S. van der \ Vries, N.P.J. de \ 2003
Op vele plaatsen in Nederland wordt de ontwikkeling van ‘levend’ hoogveen nagestreefd. De inspanningen daarvoor zijn tot nu toe echter lang niet altijd succesvol geweest. Eén van de uitzonderingen is het Dwingelderveld. Hier heeft op een aantal plaat ...
help
Karakterisering van de freatische grondwaterstand in Nederland : bepaling van de GxG en xG3 voor 1995 op puntlocaties [Boek]
Gaast, J.W.J. van der \ Massop, H.T.L. \ 2003
In dit onderzoek is de freatische grondwaterstand landelijk gekarakteriseerd zodat deze gegevens gebruikt kunnen worden voor kalibratie van hydrologische modellen. Met tijdreeksanalyse is de klimaatsrepresentatieve GHG en GLG bepaald voor peilbuisloc ...
help
De ontwikkeling van een op macrofauna gebaseerd beoordelingssysteem voor Nederlandse beken in Europees verband [Boek]
Vlek, H.E. \ Verdonschot, P.F.M. \ Nijboer, R.C. \ 2003
Dit rapport is tot stand gekomen in het kader van het EU project AQEM. Het project had als doel het ontwikkelen en testen van een geïntegreerd beoordelingssysteem om de ecologische kwaliteit van beken en rivieren in Europa met behulp van macrofauna t ...
help
Waterwijs Laag Nederland : een eerste aanzet tot ontwikkeling van een planvormend systeem voor het landgebruik en waterbeheer [Boek]
Walsum, P.E.V. van \ Vergroesen, T. \ Dik, P.E. \ Haasnoot, M. \ Verschelling, E. \ 2003
In Laag Nederland spelen ten aanzien van de waterhuishouding de volgende problemen: *sterke toename van de faalkans van het boezemsysteem als gevolg van klimaatverandering; * daarmee samenhangende toenemende vraag naar waterberging ten behoeve van wa ...
help
Optimalisatie grondwatermeetnet waterschap De Maaskant : meetnet regio Oost en beschrijving grondwaterstanden periode 1990-2002 [Boek]
Massop, H.T.L. \ Gaast, J.W.J. van der \ 2003
In opdracht van Waterschap De Maaskant is het huidige grondwaterstandsmeetnet voor Regio Oost beoordeeld op representativiteit en zijn de beschikbare grondwaterstandsmeetreeksen geanalyseerd. Aan elk substroomgebied, ingedeeld volgens Strahler, zijn ...
help
Bossen van de keileemgronden : betekenis van stagnerend grondwater voor de ontwikkeling van humusprofiel en vegetatie [Boek]
Waal, R.W. de \ Bijlsma, R.J. \ 2003
De keileembossen behoren tot de soortenrijkste bossen in Nederland. Aan de hand van eigenschappen van de humusprofielen, het grondwater en de vegetatie en hun onderlinge relaties zijn drie keileembossen beschreven: Smoddebos, Grevenmaat en Achter de ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.