Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Inventarisatie van het zuidelijk deel van het Renkumse beekdal en de Renkumse Benedenwaard in 2001 en 2002 [Boek]
Bax, G.M. \ Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging \ IVN \ 2003
help
Verkenning blauwe diensten : [eindrapport : op zoek naar het perspectief van blauwe dienst in het beheersgebied van waterschap De Dommel] [Boek]
Geenen, B. \ Bogaard, M. \ 2003
Waterschap De Dommel verkent het perspectief van blauwe diensten als nieuw instrument voor de realisatie van wateropgaven. Voor de blauwe diensten 'waterberging in beekdalen' en 'peilverhoging in bufferzones rond natuurgebieden' zijn oplossingsrichti ...
help
Libellen \ Inventarisatie van het zuidelijk deel van het Renkumse beekdal en de Renkumse Benedenwaard in 2001 en 2002 [Hoofdstuk uit boek]
Wely, A. van \ Alebeek, F.A.N. van \ Rijswijk, C.C. van \ 2003
help
Randvoorwaarden natuurontwikkeling Onderlaatse Laak : bodemkundige en hydrologische kansen en beperkingen voor de realisatie van natuurdoelen [Boek]
Delft, S.P.J. van \ Jansen, P.C. \ 2003
Voor het dal van de Onderlaatse Laak zijn de abiotische randvoorwaarden voor natuurontwikkeling onderzocht. In het beekdal komen kwelgevoede zandgronden en jonge kleigronden voor, en op de flanken regenwatergevoede zandgronden. Vanwege de hoge ijzerg ...
help
Waterberging op landbouwgronden : effecten op plant- en dierziekten, onkruiden en contaminanten [Boek]
Cornelissen, A.H.M. \ Harmsen, J. \ Kempenaar, C. \ Knol, W.C. \ Zweerde, W. van der \ 2003
In deze studie zijn met een quick scan deze effecten van waterberging onderzocht. Het accent ligt daarbij op het regionale watersysteem. Daarvoor is een inventarisatie uitgevoerd van bestaande kennis bij deskundigen en is de literatuur verkend. Het a ...
help
Remote sensing ondersteund waterbeheer : toepassingsmogelijkheden van vlakdekkende verdampingsinformatie - Deelrapport : pilot studies [Boek]
Bastiaanse, W.G.M. \ Noordman, E.J.M. \ Hiemstra, G. \ 2003
In deze studie is gekeken naar remote sensing en aspecten van het voorbereidend waterbeheer (b.v. wijziging peilbesluit, evaluatie boezembeheer, GGOR) en het uitvoerend waterbeheer (b.v. aanvoer gebiedsvreemd water, bodemvochtherstel, beregening). De ...
help
Water- en oeverplanten [Boek]
Pot, R. \ Dort, K. van \ Stumpel-Rienks, S. \ 2003
help
Referenties en maatlatten voor rivieren ten behoeve van de Kaderrichtlijn Water [Boek]
Molen, D.T. van der \ 2003
Dit rapport beschrijft de werkzaamheden van tientallen experts op het gebied van de aquatische ecologie. Deze experts hebben in opdracht van de werkgroep Doelstellingen Oppervlaktewater, één van de werkgroepen die de implementatie van de KRW voorbere ...
help
Hoogveenontwikkeling in veentjes en kleinschalige hoogveencomplexen op het Dwingelerveld : een landschapsbenadering - Dl. 2: Landschapsontwikkeling en hydrologie [Boek]
Verschoor, A.J. \ Baaijens, G.J. \ Everts, F.H. \ Grootjans, A.P. \ Rooke, W. \ Schaaf, S. van der \ Vries, N.P.J. de \ 2003
Op vele plaatsen in Nederland wordt de ontwikkeling van ‘levend’ hoogveen nagestreefd. De inspanningen daarvoor zijn tot nu toe echter lang niet altijd succesvol geweest. Eén van de uitzonderingen is het Dwingelderveld. Hier heeft op een aantal plaat ...
help
Karakterisering van de freatische grondwaterstand in Nederland : bepaling van de GxG en xG3 voor 1995 op puntlocaties [Boek]
Gaast, J.W.J. van der \ Massop, H.T.L. \ 2003
In dit onderzoek is de freatische grondwaterstand landelijk gekarakteriseerd zodat deze gegevens gebruikt kunnen worden voor kalibratie van hydrologische modellen. Met tijdreeksanalyse is de klimaatsrepresentatieve GHG en GLG bepaald voor peilbuisloc ...
help
De ontwikkeling van een op macrofauna gebaseerd beoordelingssysteem voor Nederlandse beken in Europees verband [Boek]
Vlek, H.E. \ Verdonschot, P.F.M. \ Nijboer, R.C. \ 2003
Dit rapport is tot stand gekomen in het kader van het EU project AQEM. Het project had als doel het ontwikkelen en testen van een geïntegreerd beoordelingssysteem om de ecologische kwaliteit van beken en rivieren in Europa met behulp van macrofauna t ...
help
Waterwijs Laag Nederland : een eerste aanzet tot ontwikkeling van een planvormend systeem voor het landgebruik en waterbeheer [Boek]
Walsum, P.E.V. van \ Vergroesen, T. \ Dik, P.E. \ Haasnoot, M. \ Verschelling, E. \ 2003
In Laag Nederland spelen ten aanzien van de waterhuishouding de volgende problemen: *sterke toename van de faalkans van het boezemsysteem als gevolg van klimaatverandering; * daarmee samenhangende toenemende vraag naar waterberging ten behoeve van wa ...
help
Optimalisatie grondwatermeetnet waterschap De Maaskant : meetnet regio Oost en beschrijving grondwaterstanden periode 1990-2002 [Boek]
Massop, H.T.L. \ Gaast, J.W.J. van der \ 2003
In opdracht van Waterschap De Maaskant is het huidige grondwaterstandsmeetnet voor Regio Oost beoordeeld op representativiteit en zijn de beschikbare grondwaterstandsmeetreeksen geanalyseerd. Aan elk substroomgebied, ingedeeld volgens Strahler, zijn ...
help
Bossen van de keileemgronden : betekenis van stagnerend grondwater voor de ontwikkeling van humusprofiel en vegetatie [Boek]
Waal, R.W. de \ Bijlsma, R.J. \ 2003
De keileembossen behoren tot de soortenrijkste bossen in Nederland. Aan de hand van eigenschappen van de humusprofielen, het grondwater en de vegetatie en hun onderlinge relaties zijn drie keileembossen beschreven: Smoddebos, Grevenmaat en Achter de ...
help
Consensusmodellering regionale hydrologie : deelrapport SIMGRO [Boek]
Walsum, P.E.V. van \ Massop, H.T.L. \ 2003
Voor het studiegebied Beerze en Reusel is in het kader van het project ‘Klimaat en Beken’ (Van Walsum et al., 2002) een SIMGRO-model opgezet. De originele data zijn ten behoeve van dit project aangepast in 14 stappen, om de modelvergelijking te facil ...
help
Effecten van verdrogingbestrijdende maatregelen en klimaatverandering op extreem hoge afvoeren : een modelstudie met SIMGRO voor het Stortelersbeekgebied [Boek]
Cirkel, D.G. \ Querner, E.P. \ Torfs, P.J.J.F. \ Lanen, H.A.J. van \ 2003
Verdroging vormt met name in hoog Nederland een probleem. Beleid van zowel de Rijksoverheid als de lagere overheden is gericht op het terugdringen van verdroging. De laatste jaren wordt echter steeds duidelijker dat naast verdroging ook wateroverlast ...
help
Uitvoering van vernattingsmaatregelen op praktijkschaal 1997-2003 : referentie project Koelbroek [Boek]
Boxman, A.W. \ Bartelink, H.H. \ Bossenbroek, P. \ Kemmers, R.H. \ Stortelder, A.H.F. \ 2003
Dit rapport beschrijft de vernattingsmaatregelen in het OBN referentieproject “Het Koelbroek” van 1997-2003. In het kader van het Overlevingsplan Bos en Natuur (OBN) zijn natte bossen met hoofdfunctie natuur geïnventariseerd en zijn bedreigingen als ...
help
Handreiking Watertoets 2 : samenwerken aan water in ruimtelijke plannen [Boek]
Dijk, J. van \ Firet, M. \ Clewits, M. \ RIZA \ 2003
De handreiking bestaat uit een algemeen deel en een procedurespecifiek deel. In het procedurespecifiek deel wordt de toepassing binnen elke ruimtelijke procedure concreet uitgewerkt en worden praktijkvoorbeelden gegeven. De gemeentelijke ruimtelijke ...
help
Onderzoek ten behoeve van herstel en beheer van Nederlandse hoogvenen : eindrapportage 1998-2001 [Boek]
Tomassen, H. \ Smolders, F. \ Limpens, J. \ Duinen, G.J. van \ Schaaf, S. van der \ Roelofs, J. \ Berendse, F. \ Esselink, H. \ Wirdum, G. van \ 2003
Eindrapport (1998-2001) van het onderzoeksprogramma OBN hoogvenen. In 1998 is dit project, getiteld ‘Onderzoek ten behoeve van herstel en beheer van Nederlandse hoogvenen’, gestart. Het onderzoek werd uitgevoerd door een consortium gevormd door de Ka ...
help
Verkenning van de waarde van historische gegevens voor het invullen van biologische referentietoestanden voor beken en sloten [Boek]
Nijboer, R.C. \ Hoorn, M.W. van den \ Verdonschot, P.F.M. \ 2003
Met de inwerktreding van de Europese Kaderrichtlijn Water moet de ecologische kwaliteit van de Nederlandse wateren beoordeeld worden ten opzichte van de nagenoeg natuurlijke referentietoestand. In Nederland is dit een probleem, omdat de meeste watere ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.