Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Inventarisatie van het zuidelijk deel van het Renkumse beekdal en de Renkumse Benedenwaard in 2001 en 2002 [Boek]
Bax, G.M. \ Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging \ IVN \ 2003
help
Libellen \ Inventarisatie van het zuidelijk deel van het Renkumse beekdal en de Renkumse Benedenwaard in 2001 en 2002 [Hoofdstuk uit boek]
Wely, A. van \ Alebeek, F.A.N. van \ Rijswijk, C.C. van \ 2003
help
Randvoorwaarden natuurontwikkeling Onderlaatse Laak : bodemkundige en hydrologische kansen en beperkingen voor de realisatie van natuurdoelen [Boek]
Delft, S.P.J. van \ Jansen, P.C. \ 2003
Voor het dal van de Onderlaatse Laak zijn de abiotische randvoorwaarden voor natuurontwikkeling onderzocht. In het beekdal komen kwelgevoede zandgronden en jonge kleigronden voor, en op de flanken regenwatergevoede zandgronden. Vanwege de hoge ijzerg ...
help
Bodemkundige aspecten van bevloeiing als herstelmaatregel voor verzuurde beekdalgraslanden in De Plateaux en Zijdebrug [Boek]
Kemmers, R.H. \ Delft, S.P.J. van \ 2003
Onderzoek in het kader van Overlevingsplan bos en natuur (obn)
help
Effecten van bevloeiing op de basen- en voedingstoestand van verzuurde en verdroogde beekdalgraslanden : mogelijkheden van bevloeiing als effectgerichte maatregel [Boek]
Kemmers, R.M. \ 2003
In 2000 is binnen Overlevingsplan bos+natuur (obn) onderzocht in welke mate de oude methode van bevloeiing met oppervlaktewater kan dienen als herstelmaatregel tegen verzuring en verdroging. Deze studie is op te vatten als eindrapport van eerdere stu ...
help
Verkenning blauwe diensten : [eindrapport : op zoek naar het perspectief van blauwe dienst in het beheersgebied van waterschap De Dommel] [Boek]
Geenen, B. \ Bogaard, M. \ 2003
Waterschap De Dommel verkent het perspectief van blauwe diensten als nieuw instrument voor de realisatie van wateropgaven. Voor de blauwe diensten 'waterberging in beekdalen' en 'peilverhoging in bufferzones rond natuurgebieden' zijn oplossingsrichti ...
help
Bodemkundig-hydrologisch onderzoek voor de waardebepaling van de gronden in het herinrichtingsgebied Schoonebeek [Boek]
Kiestra, E. \ 2003
Het gebied Schoonebeek bestaat uit afzettingen die dateren uit het Pleistoceen en het Holoceen. De afzettingen uit het Pleistoceen, die aan of nabij het oppervlak voorkomen, bestaan voornamelijk uit dekzand en fluvioperiglaciaal zand, en worden tot d ...
help
Cultuurhistorie van de beken op de Zuid-Veluwe : voor hen die scheppend werk doen [Boek]
Schaafsma, R. \ 2003
De beken op de Zuid-Veluwe zijn grotendeels door de mens aangelegd. Al in de 17e eeuw werden sprengen gegraven om watermolens van energie te voorzien. Vooral het Renkumse beekdal (met de Kortenburgse beek, de Halveradsbeek en Molenbeek) en het Heelsu ...
help
Bedrijventerrein wordt verplaatst ten gunste van beekwater : financiering voor 90 procent rond \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schaafsma, R. \ 2003
Midden in het Renkumse beekdal ligt als een kurk in de fles een industriegebied. Meestal moeten natuurgebieden wijken voor economische belangen, maar als de plannen doorgaan gebeurt hier het omgekeerde: een industriegebied wordt teruggegeven aan de n ...
help
Gewässerstrukturgütekartierung in Twente \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hoek, W. van der \ Gels, H. \ Worm, B. \ Schmidt, G. \ 2003
Hydromorfologische factoren zoals meandering, stroming en het al dan niet aanwezig zijn van een natuurlijke bedding zijn in de huidige situatie in veel Nederlandse beeksystemen de belangrijkste sturende/actoren voor de ecologische kwaliteit. Het zijn ...
help
Waterberging op landbouwgronden : effecten op plant- en dierziekten, onkruiden en contaminanten [Boek]
Cornelissen, A.H.M. \ Harmsen, J. \ Kempenaar, C. \ Knol, W.C. \ Zweerde, W. van der \ 2003
In deze studie zijn met een quick scan deze effecten van waterberging onderzocht. Het accent ligt daarbij op het regionale watersysteem. Daarvoor is een inventarisatie uitgevoerd van bestaande kennis bij deskundigen en is de literatuur verkend. Het a ...
help
Remote sensing ondersteund waterbeheer : toepassingsmogelijkheden van vlakdekkende verdampingsinformatie - Deelrapport : pilot studies [Boek]
Bastiaanse, W.G.M. \ Noordman, E.J.M. \ Hiemstra, G. \ 2003
In deze studie is gekeken naar remote sensing en aspecten van het voorbereidend waterbeheer (b.v. wijziging peilbesluit, evaluatie boezembeheer, GGOR) en het uitvoerend waterbeheer (b.v. aanvoer gebiedsvreemd water, bodemvochtherstel, beregening). De ...
help
Water- en oeverplanten [Boek]
Pot, R. \ Dort, K. van \ Stumpel-Rienks, S. \ 2003
help
Referenties en maatlatten voor rivieren ten behoeve van de Kaderrichtlijn Water [Boek]
Molen, D.T. van der \ 2003
Dit rapport beschrijft de werkzaamheden van tientallen experts op het gebied van de aquatische ecologie. Deze experts hebben in opdracht van de werkgroep Doelstellingen Oppervlaktewater, één van de werkgroepen die de implementatie van de KRW voorbere ...
help
Hoogveenontwikkeling in veentjes en kleinschalige hoogveencomplexen op het Dwingelerveld : een landschapsbenadering - Dl. 2: Landschapsontwikkeling en hydrologie [Boek]
Verschoor, A.J. \ Baaijens, G.J. \ Everts, F.H. \ Grootjans, A.P. \ Rooke, W. \ Schaaf, S. van der \ Vries, N.P.J. de \ 2003
Op vele plaatsen in Nederland wordt de ontwikkeling van ‘levend’ hoogveen nagestreefd. De inspanningen daarvoor zijn tot nu toe echter lang niet altijd succesvol geweest. Eén van de uitzonderingen is het Dwingelderveld. Hier heeft op een aantal plaat ...
help
Karakterisering van de freatische grondwaterstand in Nederland : bepaling van de GxG en xG3 voor 1995 op puntlocaties [Boek]
Gaast, J.W.J. van der \ Massop, H.T.L. \ 2003
In dit onderzoek is de freatische grondwaterstand landelijk gekarakteriseerd zodat deze gegevens gebruikt kunnen worden voor kalibratie van hydrologische modellen. Met tijdreeksanalyse is de klimaatsrepresentatieve GHG en GLG bepaald voor peilbuisloc ...
help
De ontwikkeling van een op macrofauna gebaseerd beoordelingssysteem voor Nederlandse beken in Europees verband [Boek]
Vlek, H.E. \ Verdonschot, P.F.M. \ Nijboer, R.C. \ 2003
Dit rapport is tot stand gekomen in het kader van het EU project AQEM. Het project had als doel het ontwikkelen en testen van een geïntegreerd beoordelingssysteem om de ecologische kwaliteit van beken en rivieren in Europa met behulp van macrofauna t ...
help
Waterwijs Laag Nederland : een eerste aanzet tot ontwikkeling van een planvormend systeem voor het landgebruik en waterbeheer [Boek]
Walsum, P.E.V. van \ Vergroesen, T. \ Dik, P.E. \ Haasnoot, M. \ Verschelling, E. \ 2003
In Laag Nederland spelen ten aanzien van de waterhuishouding de volgende problemen: *sterke toename van de faalkans van het boezemsysteem als gevolg van klimaatverandering; * daarmee samenhangende toenemende vraag naar waterberging ten behoeve van wa ...
help
Optimalisatie grondwatermeetnet waterschap De Maaskant : meetnet regio Oost en beschrijving grondwaterstanden periode 1990-2002 [Boek]
Massop, H.T.L. \ Gaast, J.W.J. van der \ 2003
In opdracht van Waterschap De Maaskant is het huidige grondwaterstandsmeetnet voor Regio Oost beoordeeld op representativiteit en zijn de beschikbare grondwaterstandsmeetreeksen geanalyseerd. Aan elk substroomgebied, ingedeeld volgens Strahler, zijn ...
help
Bossen van de keileemgronden : betekenis van stagnerend grondwater voor de ontwikkeling van humusprofiel en vegetatie [Boek]
Waal, R.W. de \ Bijlsma, R.J. \ 2003
De keileembossen behoren tot de soortenrijkste bossen in Nederland. Aan de hand van eigenschappen van de humusprofielen, het grondwater en de vegetatie en hun onderlinge relaties zijn drie keileembossen beschreven: Smoddebos, Grevenmaat en Achter de ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.