Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 104

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: q=beekdal*
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Vegetatieontwikkeling in het beekdal van de Beerze : overstroming en sedimentatie in een waterbergingsgebied [Studentenverslag]
Verbeek, L. \ 2004
In Nederland wordt naar aanleiding van startovereenkomst Waterbeleid 21e eeuw (WB21) in 1999 gezocht naar mogelijkheden voor waterberging. Waterberging in combinatie met natuurontwikkeling lijkt een goede optie, maar er is nog weinig bekend over de i ...
help
Patching up the landscape : optimising procedures for selecting suitable sites and measures for ecological restoration [Proefschrift]
Pieterse, N.M. \ 2004
This thesis aims to contribute to formalisation of knowledge on performing an integrated landscape analysis. This does not impy that a full integrated analysis is perfomed, but that a subset of problems and potentially successful methods is explored. ...
help
Stuwkracht : integrale gebiedsgerichte aanpak waterconservering Limburg en Noord-Brabant [Boek]
Noorduyn, L. \ Kierkels, T. \ Jacobs, W. \ 2004
Dit is het eindverslag van het project Waterconservering 2e generatie. In tal van landbouw- en natuurgebieden in Noord-Brabant en Limburg zijn maatregelen genomen om het water langer vast te houden. Als het water langer in de sloten blijft staan, zal ...
help
Maaspact : visie en strategie van de organisaties die zich inzetten voor een natuurlijke Maas [Boek]
Kuiper, R. \ [ca. 2004]
Mosa Natura is het internationale netwerk van organisaties uit het hele stroomgebied van de Maas. De organisaties zetten zich gezamenlijk in voor de Maas, op het gebied van waterkwaliteit, natuur, inrichting, educatie en samenwerking. In dit rapport ...
help
Evaluatie van Basen- en voedingstoestand 10 jaar na bevloeiing in enkele OBN-referentieprojecten van natte schraallanden [Boek]
Kemmers, R.H. \ Delft, S.P.J. van \ Sival, F.P. \ Jansen, P.C. \ 2004
Effectgerichte maatregelen ter bestrijding van verzuring en verdroging van schraalgraslanden blijken met altijd even effectief te zijn. Een van de oorzaken is dat vooral hydrologische maatregelen vaak moeilijk zijn te realiseren. Deze maatregelen beo ...
help
Evaluatie van Basen- en voedingstoestand na 10 jaar herstelmaatregelen in enkele OBN-referentieprojecten van natte schraallanden [Boek]
Kemmers, R.H. \ Delft, S.P.J. van \ 2004
In de periode 1990-1992 zijn in het kader van het huidige Overlevingsplan Bos en Natuur (OBN) in geselecteerde referentiegebieden voor natte schraalgraslanden effectgerichte maatregelen uitgevoerd om de vermestings- en verzuringstoestand terug te dri ...
help
Selectie van referentiepunten t.b.v. het SBB-project terreincondities - Fase 5: Resultaten inventarisatie 2003 [Boek]
Beets, C.P. \ Hommel, P.W.F.M. \ Waal, R.W. de \ 2004
Bij veel terreinen van Staatsbosbeheer ontbreekt het aan voldoende gedetailleerde kennis met betrekking tot de diversiteit van vegetatietypen. Vandaar een inventarisatie door Alterra
help
Hydromorfologische kwaliteitselementen : achtergronddocument bij de natuurlijke KRW-typen [Boek]
Verdonschot, P.F.M. \ Hoorn, M.W. van den \ 2004
De Kaderrichtlijn Water vraagt om een kwantitatieve invulling van diverse kwaliteitselementen. Voor de beoordeling van de verplichte hydromorfologische kwaliteitselementen is dit alleen noodzakelijk voor de referentie-omstandigheden. Er is in dit rap ...
help
Referentieproject Springendal/Korenburgerveen : samenvatting monitoring 1998-2002, resultaten Springendal 2002 [Boek]
Jalink, M.H. \ Kemmers, R.H. \ Stortelder, A.H.F. \ Waal, R.W. de \ 2004
Juist natte bossen hebben in de loop der jaren te lijden gehad van verzuring, vermesting en verdroging. Dat heeft in diverse bossen geleid tot verdwijning van karakteristieke vegetaties; ook aanvoer van kalkhoudend grondwater is daarmee vaak verstoor ...
help
Naar een andere toetsdiepte voor nitraat in grondwater? : achtergronddocument voor de Evaluatie Meststoffenwet 2004 [Boek]
Broers, H.P. \ 2004
Studie in het kader van de evaluatie van de meststoffenwet 2004; onderzoek in opdracht van het Milieu- en Natuurplanbureau. Doel van de voorliggende studie is om antwoord te geven op de volgende vragen: (i) Zijn gebieden met een voldoende mate van na ...
help
Waterberging en natuur : kennisoverzicht ten behoeve van regionale waterbeheerders [Boek]De digitale applicatie
Runhaar, J. \ Arts, G. \ Knol, W. \ Makaske, B. \ Brink, N. van den \ Sival, F. \ Massop, H. \ Blankema, A. \ Kemmers, R. \ Bogers, M. \ Hennekens, S. \ Weeda, E. \ 2004
In dit rapport is getracht op basis van literatuuronderzoek en bij onderzoekers aanwezige kennis aan te geven wat de effecten zijn van waterberging op de natuur, en in welke mate bepaalde natuurdoelen al dan niet te combineren zijn met waterberging. ...
help
Hoe de kartering van de grondwaterstand (nog) beter kan [Boek]
Hoogland, T. \ Brus, D.J. \ Heuvelink, G.B.M. \ Knotters, M. \ 2004
De afgelopen jaren ontwikkelde Alterra een methode voor kartering van grondwaterstands?karakteristieken (de Gd-karteringsmethode). Deze methode, die met behulp van tijdreeksanalyse, lineaire regressie en geostatistische interpolatie ruimtelijke beeld ...
help
Duurzaam natuurherstel voor behoud van biodiversiteit : 15 jaar herstelmaatregelen in het kader van het Overlevingsplan Bos en Natuur [Boek]
Duinen, G.-J. van \ 2004
Symposiumboek 15 jaar OBN. Natuurherstel is maatwerk. Het vereist onderzoek naar het functioneren van ecosystemen en het ontwikkelen van verantwoorde maatregelen. Het Overlevingsplan Bos en Natuur (OBN) beoogt de effecten van verdroging, verzuring en ...
help
Validatie Natuurgericht Landevaluatiesysteem NATLES : toetsing van de voorspelling van ecotooptypen aan veldgegevens in proefgebied Beerze-Reusel [Boek]
Delft, S.P.J. van \ 2004
Door Alterra is een NATuurgericht LandEvaluatieSysteem (NATLES) ontwikkeld waarmee op basis van bodem, hydrologie en landgebruik kan worden aangegeven welke standplaatscondities verwacht kunnen worden. Nu is een validatie uitgevoerd, om te weten in h ...
help
Revival of Dutch Sphagnum bogs: a reasonable perspective? [Proefschrift]
Tomassen, H.B.M. \ 2004
Het OBN hoogvenenproject omvat onderzoek naar de effecten van atmosferische stikstofdepositie op de vegetatie (deels dit proefschrift) de hydrologie, de kwalitatieve hydrologie en veenkwaliteit (deels dit proefschrift) . Op basis van de resultaten va ...
help
Monitoring van abiotiek, vegetatie, dansmuggen en kokerjuffers in gerestaureerde zwakgebufferde oppervlaktewateren : kolonisatie van diersoorten [Boek]
Kleef, H. van \ Esselink, H. \ 2004
Dit rapport is onderdeel van een drieluik waarin verslag wordt gedaan van onderzoek naar ongewervelde waterdieren in vennen waarin herstelmaatregelen hebben plaatsgevonden. De vraag die in dit rapport centraal staat, is daarom: worden vennen, na het ...
help
Water leeft in Gelderland : derde waterhuishoudingsplan Gelderland 2005-2009 - 1: Het beleid [Boek]
Provincie Gelderland \ 2004
In het Waterhuishoudingsplan wordt ingegaan op de visie voor de lange en middellange termijn. Daarnaast wordt aangegeven wat er heel concreet de komende 4 jaar (planperiode) zal worden opgepakt
help
Aanpak verdrogingsbestrijding : Groningen/Noord en Oost Drenthe [Boek]
Provincie Groningen \ 2004
In Groningen en Drenthe ontstond er behoefte aan een overzicht van de verdrogingproblematiek, om na te kunnen gaan hoe verdroging effectiever kan worden bestreden. Om die reden is in het najaar van 2002 het Verdrogingforum opgericht; een ambtelijkfor ...
help
Referenties en concept-maatlatten voor meren voor de Kaderrichtlijn Water [Boek]
Altenburg, W. \ Molen, D.T. van der \ 2004
De werkzaamheden voor de formulering van de ecologische referenties en maatlatten zijn uigevoerd door tientallen experts op het gebied van de aquatische ecologie. In totaal zijn voor 42 natuurlijke watertypen de ecologische referenties uitgewerkt, en ...
help
De kwaliteit van ondiep en middeldiep grond-water in Nederland in het jaar 2000 en verandering daarvan in de periode 1984-2000 [Boek]
Reijnders, H.F.R. \ 2004
Gerapporteerd wordt over de kwaliteit van het ondiepe (circa 10 m-mv) en middeldiepe (circa 25 m-mv) grondwater in Nederland in de waarnemingsperiode: 1984-2000. De waarnemingen zijn gegroepeerd in zogenaamde ecodistrictgroepen. Per ecodistrictgroep ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.