Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Vegetatieontwikkeling in het beekdal van de Beerze : overstroming en sedimentatie in een waterbergingsgebied [Studentenverslag]
Verbeek, L. \ 2004
In Nederland wordt naar aanleiding van startovereenkomst Waterbeleid 21e eeuw (WB21) in 1999 gezocht naar mogelijkheden voor waterberging. Waterberging in combinatie met natuurontwikkeling lijkt een goede optie, maar er is nog weinig bekend over de i ...
help
Patching up the landscape : optimising procedures for selecting suitable sites and measures for ecological restoration [Proefschrift]
Pieterse, N.M. \ 2004
This thesis aims to contribute to formalisation of knowledge on performing an integrated landscape analysis. This does not impy that a full integrated analysis is perfomed, but that a subset of problems and potentially successful methods is explored. ...
help
Effectgerichte maatregelen tegen verdroging, verzuring en stikstofdepositie in beekdalen (Gelderse Achterhoek) [Boek]
Hoek, D. van der \ Walsem, J. van \ 2004
Dit eindrapport in het kader van obn bevat de ontwikkelingen in water, bodem en vegetatie gedurende 1991-2002 als gevolg van de genomen maatregelen. Het rapport bevat naast de resultaten van het onderzoek ook de consequenties voor de praktijk van het ...
help
Effectgerichte maatregelen tegen verdroging, verzuring en stikstofdepositie in beekdalen (Gelderse Vallei) [Boek]
Delft, S.P.J. van \ Jansen, P.C. \ Kemmers, R.H. \ 2004
Voor natte ecosystemen is een aantal referentiegebieden geselecteerd met als doel om hier herstelmaatregelen in praktijksituaties te kunnen toetsen. Het voorliggende rapport bevat de resultaten van het onderzoek door Alterra in de natteschraalgraslan ...
help
Effectgerichte maatregelen tegen verdroging, verzuring en stikstofdepositie in boezemlanden en beekdalen (Friesland en Drenthe) [Boek]
Grootjans, A.P. \ Adema, E.B. \ Everts, F.H. \ 2004
In de periode 1991-2002 heeft in het kader van OBN onderzoek plaats gevonden naar het herstel van natte schraallanden in de Wyldlannen / Ule Krite bij Earnewoude, de Barten in de Lindevallei bij Oldeberkoop en De Lage Maden in de Drentse Aa bij Taarl ...
help
Duurzamer waterbeheer en nieuwe kansen voor natuur in het Hunzedal \ De levende natuur [Artikel]
Schollema, P.P. \ Vegter, U. \ Wanningen, H. \ 2004
Herstel van een meanderende Hunze is uitgangspunt bij de verschillende beheersmaatregelen in dit gebied. Maatregelen betrefffende de verbetering van de waterkwaliteit van Hunze en Zuidlaardermeer, het creëren van bergingsruimte voor oppervlaktewater ...
help
Van dromen naar stromen : terreinbeschrijving \ Het Drentse Landschap : kwartaalblad van de Stichting Het Drentse Landschap [Artikel]
Bilt, E.W.G. van der \ Meer, S. van der \ 2004
In 2001 startte Stichting "Het Drentse Landschap" met het herstel van de laaglandbeek de Hunze. Dit riviertje met een lengte van ruim 40 km begint ter hoogte van Borger. De droom om van het stroomgebied een van de grootste natte beekdalgebieden van N ...
help
Onderzoek naar kwelafhankelijke vegetatie in beekdal het Merkske \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bartholomeus, R.P. \ Dongen, R. van \ Louw, P. de \ 2004
Op regionale schaal is het vaak bekend of kwel in een beekdal optreedt of niet. Voor de kwelafhankelijke vegetatie is het echter van belang dat kwelwater ook daadwerkelijk in de wortelzone terecht komt of dit gebeurt hangt af van een groot aantal lok ...
help
Ecohydrologisch herstel Hazelbekke : uitwerking van een herstelplan op basis van hydrologisch vooronderzoek [Boek]
Hullenaar, J.W. van 't \ Bell, J.S. \ 2004
In het noordoosten van Twente ligt het natuurgebied Hazelbekke van Vereniging Natuurmonumenten. Het betreft een beekdalgebied met waardevolle bronnen, beeklopen bronbossen, beekdalmoerassen en beekdalgraslanden. Het gebied heeft echter te kampen met ...
help
Overstroming en vegetatie : vergelijkend onderzoek in vijf beekdallocaties [Boek]
Runhaar, J. \ Jansen, P.C. \ 2004
Om te onderzoeken welke invloed waterberging heeft op de productiviteit en de soortensamenstelling van de vegetatie is een vergelijkend onderzoek uitgevoerd in een vijftal beekdallocaties die regelmatig overstromen. Analyse van de vegetatie- en bodem ...
help
Effectgerichte maatregelen tegen verdroging, verzuring en stikstofdepositie in beekdalen (Twenthe) en natte duinvalleien in het Renodunale District (Goeree-Overflakkee) [Boek]
Aggenbach, C.J.S. \ Jansen, A.J.M. \ 2004
Uit de evaluatie van 6 jaar monitoringonderzoek in beekdalen, laagvenen en duinvalleien naar effectgerichte maatregelen in het kader van OBN (Overlevingsplan Bos en Natuur) kwam naar voren dat diverse zeldzame en bedreigde plantengemeenschappen nieuw ...
help
Actualisatie grondwaterdynamiek Waterschap De Dommel [Boek]
Hoogland, T. \ Hoogerwerf, M.R. \ Kekem, A.J. van \ 2004
Omdat de provinciale kartering van de grondwaterdynamiek (Gd) volgens het waterschap de Dommel vooral in de beekdalen te droog gekarteerde waarden liet zien, zijn in opdracht van het waterschap geactualiseerde ruimtelijke bestanden gemaakt van de gem ...
help
Waterberging en natuur, een goede combinatie? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Bijbehorende website
Runhaar, J. \ Talsma, M. \ Spiers, B. \ Knol, W.C. \ 2004
Het lijkt zo vanzelfsprekend: het combineren van waterberging met bestaande of nieuwe natuur. In een niet al te ver verleden stonden immers de beekdalen en veenweidegebieden regelmatig blank. In de praktijk komt de gewenste samenwerking tussen waterb ...
help
Veranderingen in het beekdallandschap van de Peelregio. 1. Een ecologische analyse voor de driedoornige stekelbaars, de tiendoornige stekelbaars en het bermpje \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Verberk, W.C.E.P. \ Pollux, B.J.A. \ Munckhof, P.J.J. van den \ 2004
De laatste 100 jaar hebben grootschalige veranderingen plaatsgevonden in het beekdallandschap van de Peelregio. Van een drietal vissoorten worden de effecten besproken van de veranderingen op hun leefomgeving
help
Veranderingen in het beekdallandschap van de Peelregio. 2. Grenzen aan het verspreidingsgebied in Limburg van de driedoornige stekelbaars, de tiendoornige stekelbaars en het bermpje \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Verberk, W.C.E.P. \ Munckhof, P.J.J. van den \ Pollux, B.J.A. \ 2004
De Gasterosteus aculeatus is één van de interessantste vissen in de beken van Limburg. Deze soort is het meest talrijk in de Limburgse beken, maar heeft een "gat" in zijn verspreidingsgebied in de Peelregio. Terwijl de nauwverwante Pungitus pungitus ...
help
Traditionele bevloeiing als beheersmaatregel : mogelijkheden voor herstel van verzuurde beekdalgraslanden langs de Reest [Boek]
Bakker, Mirjam \ Grootjans, Ab \ Boerwinkel, Anneke \ Verschoor, Alex \ 2004
In de periode 2000-2003 is onderzocht of de maatregelen bevloeien met beekwater en bemesten met stalmest en kalk een geschikte oplossing zijn voor het behoud en herstel van de Dotterbloemhooilanden langs de Reest.
help
Maaspact : visie en strategie van de organisaties die zich inzetten voor een natuurlijke Maas [Boek]
Kuiper, R. \ [ca. 2004]
Mosa Natura is het internationale netwerk van organisaties uit het hele stroomgebied van de Maas. De organisaties zetten zich gezamenlijk in voor de Maas, op het gebied van waterkwaliteit, natuur, inrichting, educatie en samenwerking. In dit rapport ...
help
Evaluatie van Basen- en voedingstoestand 10 jaar na bevloeiing in enkele OBN-referentieprojecten van natte schraallanden [Boek]
Kemmers, R.H. \ Delft, S.P.J. van \ Sival, F.P. \ Jansen, P.C. \ 2004
Effectgerichte maatregelen ter bestrijding van verzuring en verdroging van schraalgraslanden blijken met altijd even effectief te zijn. Een van de oorzaken is dat vooral hydrologische maatregelen vaak moeilijk zijn te realiseren. Deze maatregelen beo ...
help
Evaluatie van Basen- en voedingstoestand na 10 jaar herstelmaatregelen in enkele OBN-referentieprojecten van natte schraallanden [Boek]
Kemmers, R.H. \ Delft, S.P.J. van \ 2004
In de periode 1990-1992 zijn in het kader van het huidige Overlevingsplan Bos en Natuur (OBN) in geselecteerde referentiegebieden voor natte schraalgraslanden effectgerichte maatregelen uitgevoerd om de vermestings- en verzuringstoestand terug te dri ...
help
Selectie van referentiepunten t.b.v. het SBB-project terreincondities - Fase 5: Resultaten inventarisatie 2003 [Boek]
Beets, C.P. \ Hommel, P.W.F.M. \ Waal, R.W. de \ 2004
Bij veel terreinen van Staatsbosbeheer ontbreekt het aan voldoende gedetailleerde kennis met betrekking tot de diversiteit van vegetatietypen. Vandaar een inventarisatie door Alterra
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.