Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Records 1 - 20 / 21

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: q=beekdal*
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Communicatie over en publieke deelname aan Kaderrichtlijn Water: Landelijke Bestuurlijk Overleg Water stelt stragie vast \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Teunissen, K. \ Schikhof, S. \ 2005
Een goede communicatie is voorwaarde voor een goede uitvoering van de Kaderrichtlijn Water, nu en in de toekomst. Het gaat hierbij niet alleen om communicatie tussen waterbeheerders onderling. Ook communicatie met andere sectoren en uiteindelijk de b ...
help
Milieubalans 2005: nitraatdoelstelling grondwater haalbaar : aanvullend Nederlands milieubeleid nodig \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Bijbehorende website
2005
Als Nederland voldoet aan de Europese emissie-eisen zal de uitstoot van schadelijke stoffen aanzienlijk verminderen. Maar dat zal niet voldoende zijn om de milieukwaliteitseisen van de Europese Unie te halen. Dat komt door de specifieke Nederlandse s ...
help
De Snelle Loop in De Peel herleeft : uitvoering eerste deel opgeleverd \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Luijks, B. \ Zandvoort, P. van \ Louw, B. de \ 2005
Te midden van het reconstructiegebied De Peel loopt de Snelle Loop: een doorsnee afwateringssloot. De kenmerken van de plek vragen echter om een andere aanpak. Is het mogelijk de Snelle Loop een plek te geven binnen de Reconstructie en Belvedère? Kor ...
help
Effectief water vasthouden met anticiperende sturing \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Lobbrecht, A. \ Spijker, M. \ Schadenberg, J. \ Talsma, M. \ 2005
De huidige weerinformatie van het KNMI biedt nieuwe mogelijkheden voor het operationele waterbeheer. Met de gegevens kunnen waterbeheerders namelijk zowel wateroverlast als verdroging inzichtelijk maken. Vooral de meerdaagse neerslagkansverwachting m ...
help
Oevers Deurzerdiep echt natuurvriendelijk \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2005
De aanleg van natuurvriendelijke oevers is in Nederland een populaire maatregel om het ecologisch functioneren van watergangen te verbeteren. In hoeverre de maatregel ook ecologisch rendement oplevert, is echter niet altijd duidelijk. Onderzoek hiern ...
help
Eerste Regionaal Bestuursakkoord Water een feit : Groningen en Drenthe aan de slag met wateropgave \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2005
Niet de Randstad, maar de provincies Groningen en Drenthe zijn de eerste die een Regionaal Bestuursakkoord Water hebben getekend. In dit akkoord, opgesteld in het kader van het Nationaal Bestuursakkoord Water, staat welke maatregelen nodig zijn om de ...
help
Directeur Karst-Jan Hoogsteen van Waterleiding-Maatschappij Drenthe: "WMD is voor Vitens interessant, Vitens niet voor WMD" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2005
Minister Brinkhorst houdt de waterbedrijven voor dat zij de buitenlandse markt moeten opzoeken. Oud-premier Kok roept de watersector op om samen een vuist te maken en met de Nederlandse uitvindingen en kennis de motor van de Europese watertechnologie ...
help
Van verdrogingsbeleid naar ecologisch herstel : resultaten van 15 jaar verdrogingsbestrijding in Limburg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Brink, F. van den \ Hoogveld, J. \ Buskens, R. \ Buggenum, H.J.M. van \ 2005
Net als de rest van Nederland is Limburg de afgelopen eeuw een stuk droger geworden. Dit ondanks de soms overvloedige neerslag. Dit artikel geeft achtergrondenvan het provinciale verdrogingsbeleid en de gebiedsgerichte uitvoering. Daarbij wordt ingeg ...
help
Verdroging in Limburg : een evaluatie na 15 jaar beleid \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Mars, H. de \ Dort, T. van \ Kloet, P. \ Tijen, C. van \ 2005
De verdrogingsbestrijding in Limburg richt zich sinds 1989 op het herstel van kwetsbare natte natuurdoeltypen. Toen werd voor het eerst de verdrogingstoestand vastgelegd, middels veldkarteringen in natuurgebieden; hetgeen herhaald werd in 1996 en 200 ...
help
Het Zwartwater : een voorbeeld van een verdrogingsbestrijdingsproject \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Hoogveld, J. \ Gerats, R. \ 2005
Het Zwartwater is een natuurgebied tuusen Venlo en Velden, ten zuiden van de Maasduinen. De kern wordt gevormd door een oude Maasmeander, met o.a. de Venkoelen. Dit artikel geeft na gebiedsbeschrijving (geomorfologie, hydrologie, grondgebruik en natu ...
help
Hoogveenregeneratie in de Peel \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Bossenbroek, P. \ Glopper, A. de \ Verdonschot, F. \ 2005
Met het ecohydrologisch onderzoek Deurnsepeel Mariapeel is een goede start gemaakt met herstel van deze peelgebieden. Op dit onderzoek van Oranjewoud (1993) zijn veel werken gebaseerd. De waterpeilen zijn drastisch verhoogd (Mariapeel); interne compa ...
help
Een eeuw verdroging in het Jekerdal : de betekenis van watermolens voor een nat beekdallandschap \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Mars, H. de \ Vermulst, H. \ 2005
Het grootste gedeelte van het stroomgebied van de 56 km lange Jeker ligt in Wallonië. Vlak voor de grens wordt hij via sifons onder het Albertkanaal geleid. Om de ecohydrologische geschiedenis van het Jekerdal vast te stellen, is een inventarisatie g ...
help
Herstel van flora en fauna in het Haeselaarsbroek na herinrichting \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Verbeek, P.J.M. \ Scherpenisse - Gutter, M.C. \ 2005
In 1996 heeft de gemeente Echt herstelmaatregelen in het Haeselaarsbroek uitgevoerd. Dit artikel beschrijft de ontwikkelingen van flora en fauna van dit bijzondere natte natuurgebied na het uitvoeren van deze maatregelen. Vanaf 1999 zijn er 26 Rode l ...
help
Zuid-Limburgse bronnen : tussen grond- en oppervlaktewater \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Hendrix, W.P.A.M. \ 2005
Zuid-Limburg heeft een bijzondere hydrogeologische gesteldheid in vergelijking met de rest van Nederland: de grondwaterspiegel is op tientallen meters onder maaiveld; in hellingen en in beekdalen ligt het grondwater dicht aan de oppervlakte; daarnaas ...
help
Moeras terug op de Hamert : herstel van het eerste deel van het Heerenveen \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Kurstjens, G. \ Gerats, R. \ Hoogveld, J. \ 2005
Tussen 1999 en 2001 is op het landgoed de Hamert (nationaal park Maasduinen) een deel van een voormalig moeras hersteld; het betreft een gebied van 36 ha. Gedurende vier jaar (2000-2003) is de ontwikkeling van flora en fauna hier nauwgezet gevolgd. D ...
help
Fauna en verdrogingsherstel in Limburg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Bruggenum, H.J.M. van \ Hannen, J. \ Hermans, J.T. \ 2005
Om de betekenis van verdrogingsherstel voor de fauna te benadrukken, wordt in dit artikel nader ingegaan op het effect van verdroging op herpetofauna, mollusken, libellen, spitsmuizen en vogels
help
Hoogveenherstelproject Fochteloërveen goed voor waterhuishouding en fauna? : 100 jaar Natuurmonumenten \ De levende natuur [Artikel]
Heiden, S.M. van der \ Feenstra, H. \ Straathof, N.G.J. \ 2005
In het kader van herstel van hoogveen zijn volgens een hydrologisch plan dammen en stuwen geplaatst in het terrein van Natuurmonumenten. Dit artikel geeft aan, hoe flora en fauna zich nadien ontwikkelen
help
Veranderingen in de visgemeenschap van de Oostrumsche Beek : een evaluatie van de herinrichting vijf jaar na de uitvoering \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Dorenbosch, M. \ Verberk, W.C.E.P. \ Pollux, B.J.A. \ 2005
De optrekbaarheid van beken wordt vaak als knelpunt gezien voor de ontwikkeling van een rheofiele visfauna. In de Oostrumsche beek zijn in de periode 1999-2000 stuwen verwijderd en is de beekmorfologie op enkele plaatsen veranderd. Hierdoor is de opt ...
help
Voortplanting, groei en migratie van de rivierdonderpad in Noord-Limburgse beekmondingen : kansen voor de rivierdonderpad bij toekomstige beekherstelmaatregelen \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Pollux, B.J.A. \ Korosi, A. \ Dorenbosch, M. \ Verberk, W.C.E.P. \ 2005
In Noord-Limburg wordt Cottus gobio L. alleen in de Zandmaas aangetroffen en in de mondingen van de hierop afwaterende beken. Bovenstrooms komen ze niet voor. Dit artikel geeft de resultaten van monitoring van 19 beekmondingen tussen Neer en Sambeek. ...
help
Nieuwe natuur met oude grondwaterstanden : reconstructie van historische grondwaterregimes voor de planning van natte natuur \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Jansen, P.C. \ Knotters, M. \ Vries, F. de \ 2005
Om de teloorgang van natuur en landschap een halt toe te roepen worden verschillende maatregelen genomen, maar de mogelijkheden zijn begrensd. Zo zijn voor specifieke vegetatietypen specifieke standplaatseigenschappen nodig. Bij selectie van kansrijk ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.