Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Geselecteerd op:

Records 1 - 50 / 68

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: q=beekdal*
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Effectrapportage Vlaardingse Vlietlanden voor een nieuw peilbesluit van Delflands boezem [Boek]
Niewold, F.J.J. \ Waal, R.W. de \ Haye, M.J.J. la \ Hommel, P.W.F.M. \ Melman, T.C.P. \ 2005
Onderzoek is uitgevoerd naar vijf varianten van waterpeilbeheer voor het gebied in eigendom en beheer van Natuurmonumenten. Hoogheemraadschap Delfland moet voor een periode van tien jaar een nieuw peilbesluit voor de boezem vaststellen. Er worden daa ...
help
Pyrietvorming in relatie tot interne eutrofiëring en verzuring [Boek]
Delft, S.P.J. van \ Kemmers, R.H. \ Jongmans, A.G. \ 2005
In natte natuurgebieden wordt steeds vaker oppervlakkig pyriet aangetroffen in de bodem. Dit wijst op interne eutrofiering, waarbij sulfaat en ijzer worden gereduceerd en stikstof en fosfaat vrijkomen. Doel van het onderzoek was de ernst en omvang va ...
help
Graadmeters aquatische natuur : fase 1: vergelijking van de graadmeter Natuurwaarde met de Natuurdoeltypen en KRW-maatlatten [Boek]
Verdonschot, P.F.M. \ Evers, C.H.M. \ Nijboer, R.C. \ Didderen, K. \ 2005
Op verzoek van Milieu- en Natuurplanbureau zijn voor aquatische ecosystemen graadmeters ontwikkeld voor een aantal waterlopen
help
Afwenteling en blauwe knooppunten: sleutel tot duurzaam waterbeleid : evaluatie deelstroomgebiedsvisies, deelrapport 2 [Boek]
Kragt, F.J. \ 2005
Deelstroomgebiedsvisies hebben ten doel aan te geven in welke mate het watersysteem niet op orde is en wat nodig is om het watersysteem op orde te houden of te brengen, mede gezien de verwachte klimaatsverandering, zeespiegelrijzing, bodemdalingen ru ...
help
Historisch waterbeheer : een kwantitatieve benadering van historische watersystemen: definities en voorbeelden [Boek]
Massop, H.T.L. \ Knol, W.C. \ 2005
Historisch Waterbeheer heeft als doel om inzicht te geven in de werking van historische watersystemen en de veranderingen die daarin hebben plaatsgevonden. Inzicht hierin is bruikbaar voor introductie, herstel en reconstructie van historische watersy ...
help
De doorlatendheid van de bodem voor infiltratiedoeleinden : een gebiedsdekkende inventarisatie voor het Waterschap Peel en Maasvallei [Boek]
Massop, H.T.L. \ Gaast, J.W.J. van der \ Kiestra, E. \ 2005
In opdracht van waterschap Peel en Maasvallei is een onderzoek uitgevoerd naar de geohydrologische eigenschappen van het topsysteem. Het waterschap gebruikt deze informatie bij de beoordeling en advisering ten behoeve van infiltratievoorzieningen. Vo ...
help
Water en ruimte : meervoudig ruimtegebruik in de boomteelt [Boek]
Aendekerk, T.G.L. \ Wit, A.M. de \ Lint, J.A.J. van \ 2005
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Bomen, Grontmij Nederland b.v. en Proba BV. hebben in opdracht van de Nederlandse Bond van Boomkwekers en de Stichting Boomkwekerijbelangen Boskoop een onderzoek uitgevoerd naar systemen voor waterberging. Z ...
help
De grondwaterdynamiek in het waterschap Velt en Vecht [Boek]
Knotters, M. \ Horst, J.B.F. van der \ Hoogland, T. \ 2005
Op basis van tijdreeksen van grondwaterstanden en gerichte waarnemingen van freatische grondwaterstanden in de winter en de zomer zijn gemiddelde voorjaars-, hoogste en laagste grondwaterstanden (GVG, GHG en GLG, tezamen GxG) geschat. Vervolgens word ...
help
Monitoring van verdroging : methodische aspecten van meetnetoptimalisatie [Boek]
Gaast, J.W.J. van der \ Massop, H.T.L. \ Heuvelink, G.B.M. \ 2005
In dit onderzoek (in opdracht van Natuurplanbureau) zijn methodische aspecten van verdrogingsmonitoring onderzocht. Het gaat hierbij om monitoring van de freatische grondwaterstand. Om het verdrogingsprobleem in kaart te brengen zijn op basis van een ...
help
Natuurbeleid, de Kaderrichtlijn Water en landbouw [Boek]
Leenders, D. \ Bolt, F. van der \ Westein, E. \ 2005
LNV (directie Landbouw) heeft Alterra gevraagd de consequenties van het aanwijzen van gebieden onder het register beschermde gebieden en het hanteren van verregaande doelstellingen in natuurgebieden voor de landbouw inzichtelijk te maken. De gevolgen ...
help
Herstel van de Oosterbeekse beken [Boek]
Oostrijen, A. \ 2005
De afgelopen jaren heeft waterschap Vallei en Eem gewerkt aan de beken in het Renkumse beekdal en het Heelsumse beekdal. In augustus 2005 - na het broedseizoen - is het waterschap gestart met het herstel van de laatste beken in dit gebied. Deze korte ...
help
Inventarisatie synergie Europese Kaderrichtlijn water en waterbeleid 21e eeuw [Boek]
Ziekenheiner, J. \ 2005
In opdracht van de STOWA en in het kader van een afstudeeropdracht voor de Master of Science opleiding Land & Watermanagement van de Hogeschool Larenstein is een inventarisatie uitgevoerd naar de synergie tussen Waterbeleid 21e eeuw (WB21) en de Euro ...
help
Veranderingen in diatomeeëncombinaties in beken van het Drentse plateau 1923-2004 [Boek]
Dam, H. van \ 2005
De Drentse (hydro)bioloog W. Beijerinck publiceerde reeds in 1939 een artikel over 'De diatomeeënflora van de Drentsche beken', met een lijst van vindplaatsen van 144 soorten op 24 locaties in Drenthe en één in Friesland tussen 1923 en 1939. Nu zijn ...
help
Analyse van draagvlak voor waterberging : voorbereidend onderzoek naar vragen uit het veld en geschikte analysekaders [Boek]
Klostermann, J.E.M. \ Blankena, A. \ Gerritsen, A. \ 2005
In het waterbeleid staan veel veranderingen op stapel. Daarover moet worden gecommuniceerd met de samenleving. Aan dit proces moet Programma 417 bijdragen door middel van sociaal-wetenschappelijk onderzoek. In dit rapport wordt daarom gezocht naar ac ...
help
Uitspoelingsgevoelige gronden op de kaart : werkwijze en resultaten [Boek]
Kekem, A.J. van \ Hoogland, T. \ Horst, J.B.F. van der \ 2005
Voor de uitvoering van het mestbeleid in Nederland is het van belang om de uitspoelingsgevoeligheid voor nitraat van de bodems in Nederland zo goed mogelijk te kennen. Deze uitspoelingsgevoeligheid hangt o.a. af van de grondsoort en de grondwaterstan ...
help
Knelpuntenanalyse toestand- en trendmonitoring KRW : biologische monitoring in het Vechtstroomgebied in relatie tot KRW verplichtingen [Boek]
Vlek, H.E. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2005
Het doel van deze studie is vaststellen in hoeverre de huidige biologische monitoring van oppervlaktewateren aansluit bij de internationale afspraken en verplichtingen vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW) ten aanzien van toestand- en trendmonitoring. ...
help
Risicoanalyse van de planmaatregelen in een natuurontwikkelingsgebied in de IJsseluiterwaarden bij Olst op de mogelijke ontwikkeling van steekmuggenplagen [Boek]
Hoek, T.H. van den \ Verdonschot, P.F.M. \ 2005
Dit rapport is tot stand gekomen in opdracht van de Dienst Landelijk Gebied, provincie Overijssel. Het project had als doel het benoemen van risico's ten aanzien van de ontwikkeling van leefgebieden van steekmuggen bij de uitvoering van het Voorontwe ...
help
Klimaatverandering - probleem of kans? : ruimtelijke oplossingen en mechanismen voor de Nederlandse delta : een eerste verkenning [Boek]
Braakhekke, W. \ 2005
Het klimaat verandert.Welke consequenties dat precies heeft is onderwerp van internationaal onderzoek, maar sommige staan al vast. De zeespiegel stijgt en de rivieren in Noordwest-Europa krijgen hogere piekafvoeren. Extremen in neerslag zullen bij ee ...
help
Onderzoek en advies voor verbetering van de waterkwaliteit en natuurwaarden van het Ilperveld [Boek]
Klinge, M. \ Witjes, T.G.J. \ 2005
Het llperveld is samen met naastgelegen natuurgebieden (Varkensland en Twiske) aangewezen als speciale beschermingszone (SBZ) op grond van de EU-Vogelrichtlijn. Tevens is het llperveld samen met het Oostzanerveld en het Varkensland aangemeld als SBZ ...
help
Horsthoekerbeken eindevaluatie : laatste rapportage met betrekking tot de monitoring in het kader van het beheers- en onderhoudsplan [Boek]
Cuppen, H. \ 2005
De Horsthoekerbeken vormen in landelijk opzicht een zeer bijzonder sprengencomplex. Dit hangt samen met het feit dat hun sprengkoppen worden gevoed door ondiep zwak zuur grondwater en de aanwezigheid van hoge beekwallen waarop plaatselijk nog veel st ...
help
Tussenrapport 2004: Harderbos [Boek]
Stuijfzand, S. \ Pelsma, T. \ Manen, H. van \ Hommel, P. \ Waal, R. de \ Pol, J. van der \ Dijk, H. van \ 2005
Om beter zicht te krijgen op wat de mogelijkheden zijn om waterberging en natuur te combineren, is in 2002 het Pilotprogramma Waterberging en Natuur van start gegaan. Hoofddoel van het pilotprogramma is waterbeheerders, terreinbeherende instanties en ...
help
Tussenrapport 2004: Beerze [Boek]
Stuijfzand, S. \ Manen, H. van \ Pelsma, T. \ Sival, F. \ Eigenhuijsen, E. \ 2005
Om beter zicht te krijgen op wat de mogelijkheden zijn om waterberging en natuur te combineren, is in 2002 het Pilotprogramma Waterberging en Natuur van start gegaan. Hoofddoel van het pilotprogramma is waterbeheerders, terreinbeherende instanties en ...
help
Communicatie over en publieke deelname aan Kaderrichtlijn Water: Landelijke Bestuurlijk Overleg Water stelt stragie vast \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Teunissen, K. \ Schikhof, S. \ 2005
Een goede communicatie is voorwaarde voor een goede uitvoering van de Kaderrichtlijn Water, nu en in de toekomst. Het gaat hierbij niet alleen om communicatie tussen waterbeheerders onderling. Ook communicatie met andere sectoren en uiteindelijk de b ...
help
Milieubalans 2005: nitraatdoelstelling grondwater haalbaar : aanvullend Nederlands milieubeleid nodig \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Bijbehorende website
2005
Als Nederland voldoet aan de Europese emissie-eisen zal de uitstoot van schadelijke stoffen aanzienlijk verminderen. Maar dat zal niet voldoende zijn om de milieukwaliteitseisen van de Europese Unie te halen. Dat komt door de specifieke Nederlandse s ...
help
De Snelle Loop in De Peel herleeft : uitvoering eerste deel opgeleverd \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Luijks, B. \ Zandvoort, P. van \ Louw, B. de \ 2005
Te midden van het reconstructiegebied De Peel loopt de Snelle Loop: een doorsnee afwateringssloot. De kenmerken van de plek vragen echter om een andere aanpak. Is het mogelijk de Snelle Loop een plek te geven binnen de Reconstructie en Belvedère? Kor ...
help
Effectief water vasthouden met anticiperende sturing \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Lobbrecht, A. \ Spijker, M. \ Schadenberg, J. \ Talsma, M. \ 2005
De huidige weerinformatie van het KNMI biedt nieuwe mogelijkheden voor het operationele waterbeheer. Met de gegevens kunnen waterbeheerders namelijk zowel wateroverlast als verdroging inzichtelijk maken. Vooral de meerdaagse neerslagkansverwachting m ...
help
Oevers Deurzerdiep echt natuurvriendelijk \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2005
De aanleg van natuurvriendelijke oevers is in Nederland een populaire maatregel om het ecologisch functioneren van watergangen te verbeteren. In hoeverre de maatregel ook ecologisch rendement oplevert, is echter niet altijd duidelijk. Onderzoek hiern ...
help
Eerste Regionaal Bestuursakkoord Water een feit : Groningen en Drenthe aan de slag met wateropgave \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2005
Niet de Randstad, maar de provincies Groningen en Drenthe zijn de eerste die een Regionaal Bestuursakkoord Water hebben getekend. In dit akkoord, opgesteld in het kader van het Nationaal Bestuursakkoord Water, staat welke maatregelen nodig zijn om de ...
help
Directeur Karst-Jan Hoogsteen van Waterleiding-Maatschappij Drenthe: "WMD is voor Vitens interessant, Vitens niet voor WMD" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2005
Minister Brinkhorst houdt de waterbedrijven voor dat zij de buitenlandse markt moeten opzoeken. Oud-premier Kok roept de watersector op om samen een vuist te maken en met de Nederlandse uitvindingen en kennis de motor van de Europese watertechnologie ...
help
Van verdrogingsbeleid naar ecologisch herstel : resultaten van 15 jaar verdrogingsbestrijding in Limburg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Brink, F. van den \ Hoogveld, J. \ Buskens, R. \ Buggenum, H.J.M. van \ 2005
Net als de rest van Nederland is Limburg de afgelopen eeuw een stuk droger geworden. Dit ondanks de soms overvloedige neerslag. Dit artikel geeft achtergrondenvan het provinciale verdrogingsbeleid en de gebiedsgerichte uitvoering. Daarbij wordt ingeg ...
help
Verdroging in Limburg : een evaluatie na 15 jaar beleid \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Mars, H. de \ Dort, T. van \ Kloet, P. \ Tijen, C. van \ 2005
De verdrogingsbestrijding in Limburg richt zich sinds 1989 op het herstel van kwetsbare natte natuurdoeltypen. Toen werd voor het eerst de verdrogingstoestand vastgelegd, middels veldkarteringen in natuurgebieden; hetgeen herhaald werd in 1996 en 200 ...
help
Het Zwartwater : een voorbeeld van een verdrogingsbestrijdingsproject \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Hoogveld, J. \ Gerats, R. \ 2005
Het Zwartwater is een natuurgebied tuusen Venlo en Velden, ten zuiden van de Maasduinen. De kern wordt gevormd door een oude Maasmeander, met o.a. de Venkoelen. Dit artikel geeft na gebiedsbeschrijving (geomorfologie, hydrologie, grondgebruik en natu ...
help
Hoogveenregeneratie in de Peel \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Bossenbroek, P. \ Glopper, A. de \ Verdonschot, F. \ 2005
Met het ecohydrologisch onderzoek Deurnsepeel Mariapeel is een goede start gemaakt met herstel van deze peelgebieden. Op dit onderzoek van Oranjewoud (1993) zijn veel werken gebaseerd. De waterpeilen zijn drastisch verhoogd (Mariapeel); interne compa ...
help
Een eeuw verdroging in het Jekerdal : de betekenis van watermolens voor een nat beekdallandschap \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Mars, H. de \ Vermulst, H. \ 2005
Het grootste gedeelte van het stroomgebied van de 56 km lange Jeker ligt in Wallonië. Vlak voor de grens wordt hij via sifons onder het Albertkanaal geleid. Om de ecohydrologische geschiedenis van het Jekerdal vast te stellen, is een inventarisatie g ...
help
Herstel van flora en fauna in het Haeselaarsbroek na herinrichting \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Verbeek, P.J.M. \ Scherpenisse - Gutter, M.C. \ 2005
In 1996 heeft de gemeente Echt herstelmaatregelen in het Haeselaarsbroek uitgevoerd. Dit artikel beschrijft de ontwikkelingen van flora en fauna van dit bijzondere natte natuurgebied na het uitvoeren van deze maatregelen. Vanaf 1999 zijn er 26 Rode l ...
help
Zuid-Limburgse bronnen : tussen grond- en oppervlaktewater \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Hendrix, W.P.A.M. \ 2005
Zuid-Limburg heeft een bijzondere hydrogeologische gesteldheid in vergelijking met de rest van Nederland: de grondwaterspiegel is op tientallen meters onder maaiveld; in hellingen en in beekdalen ligt het grondwater dicht aan de oppervlakte; daarnaas ...
help
Moeras terug op de Hamert : herstel van het eerste deel van het Heerenveen \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Kurstjens, G. \ Gerats, R. \ Hoogveld, J. \ 2005
Tussen 1999 en 2001 is op het landgoed de Hamert (nationaal park Maasduinen) een deel van een voormalig moeras hersteld; het betreft een gebied van 36 ha. Gedurende vier jaar (2000-2003) is de ontwikkeling van flora en fauna hier nauwgezet gevolgd. D ...
help
Fauna en verdrogingsherstel in Limburg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Bruggenum, H.J.M. van \ Hannen, J. \ Hermans, J.T. \ 2005
Om de betekenis van verdrogingsherstel voor de fauna te benadrukken, wordt in dit artikel nader ingegaan op het effect van verdroging op herpetofauna, mollusken, libellen, spitsmuizen en vogels
help
Deelstroomgebied Nedereems : rapportage volgens artikel 5 van de Kaderrichtlijn water (2000/60/EG) [Boek]
Ministerie van Verkeer en Waterstaat \ 2005
Deze rapportage beschrijft de huidige situatie, aan de hand waarvan ingeschat moet worden welke of de KRW doelstellingen voor 2015 gehaald kunnen worden.
help
Evaluatie van het hydrologisch meetnet Eerde : ecohydrologisch functioneren van het natuurgebied : hydrologische aantastingen en mogelijkheden voor herstel : technische staat en toekomst van het meetnet [Boek]
Bell, J.S. \ Hullenaar, J.W. van ’t \ 2005
Het natuurgebied Eerde, gelegen langs de Beneden Regge tussen Ommen en Den Ham, is eigendom van Vereniging Natuurmonumenten en bestaat uit de deelgebieden het Eerder Achterbroek, landgoed Eerde en Oordland. In de deelgebieden het Eerder Achterbroek e ...
help
Verkenning van mogelijkheden om water vast te houden op het Drents Plateau : pilot noord west Drentse beken [Boek]
Querner, E.P. \ Rakhorst, M. \ Hermans, A.G.M. \ Hoegen, S. \ 2005
In dit onderzoek is ingegaan op de mogelijke aanpassing van het watersysteem van de Noordwest Drentsche beken en dan vooral wat betreft het vertragen van de afvoer. Voor het onderzoeksgebied is een SIMGRO model opgezet, omvattende de Drentsche Aa, Pe ...
help
Verkenning robuustheid van de zoneringsgebieden van de reconstructie in het licht van het water- en ammoniakbeleid en de verstedelijking [Boek]
Hermans, T. \ Leenders, D. \ Argicola, H. \ Bolt, F. van der \ Kwakernaak, C. \ 2005
help
Waterstreefbeeld van veen tot zee : een werkdocument voor samenwerkingsprojecten op het raakvlak van water en natuur [Boek]
Vegter, J. \ 2005
Om het stroomgebied tussen het Fochteloërveen en de Waddenzee te ontwikkelen tot een compleet hydrologisch systeem is het gewenst dat hoogveen, beekdalen, plassen en laagveenmoerassen, maren en diepen in het zeekleigebied, Lauwersmeer en Waddenzee me ...
help
Weerterbos, waterbos : vernatting van het Weerterbos : een scenario voor waterberging & natuurontwikkeling [Boek]
Koop, H. \ 2005
Dit rapport bevat een advies over de vernatting van het Weerterbos. Het Weerterbos is een van oorsprong moerassig, maar inmiddels ontwaterd en grotendeels aangeplant bos. Het advies is uitgebracht in opdracht van ARK. Het heeft tot doel om Stichting ...
help
Selectie van referentiepunten t.b.v. het SBB-project terreincondities - Fase 6: Resultaten inventarisatie 2004 [Boek]
Beets, C.P. \ Hommel, P.W.F.M. \ Waal, R.W. de \ 2005
help
Bos in water, water in bos : kansenkaarten voor multifunctionele natte bossen met meerwaarde voor waterbeheer, natuur en recreatie [Boek]
Hommel, P.W.F.M. \ Rooij, S.A.M. van \ Waal, R.W. de \ Vries, F. de \ Goossen, C.M. \ 2005
Uit eerder onderzoek is gebleken dat de combinatie van water en bos gunstig kan zijn voor natuur, waterbeheer en recreatie. Dit vervolg onderzoek heeft tot doel in beeld te brengen wáár in Nederland de meest kansrijke plekken voor deze combinatie lig ...
help
Kwel en waternood : ontwikkeling van een methode voor kartering van kwel en de evaluatie van de gevolgen van peilbeheer voor kwelpatronen [Boek]
Kemmers, R.H. \ Delft, S.P.J. van \ Gaast, J.W.J. van der \ 2005
In aanvulling op de waternoodmethodiek is onderzocht of een veldinventarisatiemethode voor de waterkwaliteit ontwikkeld kon worden waarmee ruimtelijke kaartbeelden van ecologisch relevante kwel tot in het maaiveld kunnen worden gegenereerd. Als hulpi ...
help
Overzicht natuurlijke watertypen [Boek]
Siebelink, B. \ Wal, B. van der \ 2005
Deze gids bevat een overzicht van de 42 natuurlijke watertypen die een sleutelrol spelen bij het bepalen van de ecologische doelstellingen uit de Europese Kaderrichtlijn water (KRW). Om van een oppervlaktewater water de ecologische toestand te kunnen ...
help
Toelichting op de landsdekkende maatregelkaart deelstroomgebiedsvisies: evaluatie deelstroomgebiedsvisies, deelrapport 1 [Boek]
Gaalen, F.W. van \ Kragt, F.J. \ Keuren, A. \ 2005
De uniforme landsdekkende kaart van maatregelen die is afgeleid uit de deelstroomgebiedsvisies, vormt een bruikbare basis voor verdere analyse en evaluatie. De deelstroomgebiedsvisies zijn zeer divers in aanpak, beschrijving, detaillering en concreet ...
help
The effectiveness of restoration measures in species-rich fen meadows = [De effectiviteit van herstelmaatregelen in blauwgraslanden] [Proefschrift]
Hoek, D. van der \ 2005
In dit proefschrift worden de mechanismen geanalyseerd die de effectiviteit bepalen van enkele hydrologische maatregelen en plaggen op het herstel van soortenrijke, natte schraalgraslanden. Het veldonderzoek werd gedaan in de Bennekomse Meent en het ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.