Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 97

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: q=beekdal*
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Aanvullend onderzoek naar cultuurhistorische, archeologische en landschappelijke waarden in een zijdal van de Ruiten Aa bij Smeerling [Boek]
Molema, J. \ Rooke, M. \ 2006
In dit deel van het plangebied wordt gezocht naar mogelijkheden voor het vergroten van de afvoer van water. Vergroting kan worden gerealiseerd door de beek in het zijdal te verbreden, of te verdiepen. Onderhavig onderzoek moet uitwijzen of verbreden ...
help
Nederland boven water : praktijkboek gebiedsontwikkeling [Boek]
Rooy, P. van \ Luin, A. van \ Dil, E. \ 2006
Voorbeelden van gebiedsontwikkeling; initiatief van: NIROV, Habiforum en VROM
help
Natura 2000 doelendocument : duidelijkheid bieden, richting geven en ruimte laten [Boek]
Olde Loohuis, R. \ Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit \ 2006
Nederland draagt met 162 gebieden bij aan het Natura 2000 netwerk van de Europese Unie, om de achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen (Göteberg, 2003). De Nederlandse gebieden zijn in dit LNV rapport onderverdeeld in acht zogenaamde Natura 200 ...
help
Effecten van natuurlijke bovenstroomse berging op hoogwater in de Maas [Studentenverslag]
Bedem, N. van \ 2006
Nederland heeft de afgelopen decennia een aantal keren te maken gehad met extreme rivierafvoeren, waarbij gevreesd werd voor grote overstromingen. Om dit soort problemen in de toekomst te voorkomen, wordt veel baat verwacht van het bovenstrooms opvan ...
help
Dispersie van aquatische organismen : verspreidingsmogelijkheden en onderzoeksmethoden [Boek]
Nijboer, R. \ Verdonschot, P. \ 2006
De laatste decennia zijn veel herstelprojecten in oppervlaktewateren uitgevoerd. Toch blijkt in een deel van de gevallen dat de gewenste soorten niet of slechts voor een deel terugkeren, ondanks het feit, dat aan abiotische randvoorwaarden is voldaan ...
help
Een expertsysteem voor de keuze van hydrologische maatregelen - IV: Bepaling van ecologische effecten van herstelmaatregelen [Boek]
Nijboer, R. \ Bosman, J. \ 2006
Dit rapport is het vierde in de reeks: ‘Een expertsysteem voor de keuze van hydrologische maatregelen’. Het beschrijft de resultaten de evaluatie van de ecologische effecten van vijf herstelprojecten. Deze evaluatie is uitgevoerd door macrofaunagegev ...
help
Verdrogingsbestrijding: een nieuwe impuls : advies van de Taskforce Verdroging [Boek]
Taskforce Verdroging \ 2006
Rapport van de Task Force Verdroging. De natuur in Nederland lijdt aan verdroging. De aanpak hiervan zit in een impasse. De taskforce beschrijft in het rapport hoe de impasse kan worden doorbroken
help
Intreeweerstand, nader beschouwd : procesmatig onderzoek naar de relatie tussen de drainageweerstand en de intreeweerstand [Boek]
Massop, H.T.L. \ Gaast, J.W.J. van der \ 2006
In dit onderzoek, dat is uitgevoerd binnen het BO Cluster Vitaal Landelijk Gebied, Thema Water van LNV, wordt aandacht besteed aan de procesmatige kant en de grootte van de intreeweerstanden. Kort wordt stilgestaan bij de theorie, processen, definiti ...
help
De grondwaterdynamiek in het waterschap Regge en Dinkel [Boek]
Gaast, J.W.J. van der \ Kroon, H.R.J. \ Pleijter, M. \ 2006
Op basis van tijdreeksen van grondwaterstanden en gerichte waarnemingen van freatische grondwaterstanden in boorgaten zijn grondwaterkarakteristieken in de vorm van GHG, GVG en GLG (tezamen GxG) bepaald. Vervolgens zijn deze karakteristieken gerelate ...
help
Afvalwaterzuivering in Nederland : van beerput tot oxidatiesloot [Boek]
Lohuizen, K. van \ 2006
De geschiedenis van de waterzuivering in Nederland, eindigend bij waar Pasveer in 1954 zijn wereldberoemde oxidatiesloot introduceerde. Een initiatief van de Historische Commissie van de NVA.. Het behandelt: hoofdlijnen in ontwikkelingen van de 20ste ...
help
Deining om een droomdal : een media-analyse van veertig jaar overleg over de instelling van het nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa [Studentenverslag]
Boer, R. den \ 2006
Analyse van besluitvorming rond de totstandkoming van een nationaal landschap. Participanten daarbij waren: LTO, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, waterschap, gemeenten, provincie, LN, Brede Overleggroep Kleine Dorpen en Waterbedrijf Groningen
help
Voortgangsrapportage herstel en inrichting Rijkswateren 2005 [Boek]
Doel, R. \ Rijkswaterstaat \ 2006
Deze voortgangsrapportage beschrijft de voortgang in 2005 van Herstel en Inrichting Rijkswaterstaat projecten. Het programma Herstel & Inrichting Rijkswateren 2005 omvat een breed scala aan projecten verspreid over Nederland. Er is een grote diversit ...
help
Data-assimilatie voor kartering van de grondwaterstandsdynamiek [Boek]
Hoogland, T. \ Heuvelink, G.B.M. \ Gaast, J.W.J. van der \ Veldhuizen, A.A. \ Walvoort, D.J.J. \ 2006
Data-assimilatie combineert informatie uit modellen met informatie uit metingen om aldus tot een nauwkeuriger representatie van de werkelijkheid te komen. In dit rapport is data-assimilatie toegepast op kartering van de grondwaterstandsdynamiek in ee ...
help
Systeemanalyse voor het stroomgebied van de Schuitenbeek, fase 2 : monitoring stroomgebieden [Boek]
Jansen, H.C. \ Sicco Smit, M.E. \ Leenders, T.P. \ Bolt, F.J.E. van der \ Renaud, L.V. \ 2006
Voor het project “Meerjarig monitoringsprogramma naar de uit- en afspoeling van nutriënten vanuit landbouwgronden in stroomgebieden en polders” is, als vervolg op een eerder afgeronde systeemverkenning, een systeemanalyse uitgevoerd voor het stroomge ...
help
Handboek Nederlandse ecologische beoordelingssystemen (EBEO-systemen) - Dl. A: Filosofie en beschrijving van de systemen [Boek]Excelbestand met gebruikte taxa
Franken, R.J.M. \ Gardeniers, J.J.P. \ Peeters, E.T.H.M. \ 2006
Het Handboek bevat, naast een algemene inleiding op de ecologische beoordeling, een beschrijving van de nieuwste versie van de beoordelingssystemen. De beoordelingsystemen bieden naast een ecologische beoordeling van de waterkwaliteit ook de mogelijk ...
help
Natuur in de verdringingsreeks [Boek]
Runhaar, J. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2006
De verdringingsreeks geeft aan waar in tijden van droogte en daaruit voortvloeiende watertekorten de prioriteiten ligt bij de aanvoer van water (waterinlaat). Deze reeks is verschenen binnen de 2e nota waterhuishouding, en bijgesteld naar aanleiding ...
help
Monitoring van aquatische natuur : KRW monitoring voor VHR doeleinden? [Boek]
Vlek, H.E. \ Didderen, K. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2006
In dit rapport is gekeken in hoeverre de verplichtingen vanuit kaderrichtlijn water ten aanzien van de monitoring van oppervlaktewateren kunnen worden gekoppeld aan de monitoring van aquatische natuurdoelen, zoals vastgesteld in de vogel- en habitatr ...
help
Inundatiegebied Starkriet : prestatie- en effectmonitoring van het waterschapsbeleid [Boek]
Bruin, H. de \ 2006
Het Project Starkriet betreft de inrichting van een retentiegebied in de bovenloop van de Aa, ten zuiden van Asten, bij de uitmonding van de Eeuwselse loop. Piekafvoeren uit het bovenstrooms gelegen gebied in Limburg en Brabant moeten hiermee worden ...
help
Basisdocument wetgeving en beleid met betrekking tot verzilting [Boek]website Project Leven met zout water
Tilburg, M. van \ Brouwer, S. \ 2006
Aangezien het huidige waterbeheer er op gericht is om zout water niet in te laten, en daar waar wel verzilting plaatsvindt door te spoelen met zoet water, blijft de schade tot nu toe beperkt. Maar gezien de toename van droogteperiodes, waardoor doors ...
help
Climate adaptation in the Netherlands : climate change scientific assessment and policy analysis [Boek]
Nillesen, E.E.M. \ Ierland, E.C. van \ Groot, R.S. de \ Kuikman, P.J. \ Platteeuw, M. \ Tassone, V.C. \ Verhagen, A.J.A. \ Verzandvoort-van Dijck, S. \ 2006
IPCC (2001) indicates that climate change will take place despite the mitigation strategies that are going to be implemented. This calls for adaptation strategies in order to reduce the vulnerability to climate change. The aim of this project was to ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.