Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Herstel van de Oosterbeekse beken \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Oostijen, A. \ 2006
De afgelopen jaren heeft Waterschap Vallei & Eem gewerkt aan de beken in het Renkumse beekdal en het Heelsumse beekdal. In augustus 2005 – na het broedseizoen – start het waterschap met het herstel van de laatste beken die op de lijst staan. Deze kor ...
help
Bevloeiing en berging op Twickel : gebiedsanalyse rondom de Buitenbeek [Boek]
Baaijens, G.J. \ Molen, P.C. van der \ 2006
Voor het bedrijf Hofstede van landgoed Twickel is voorgesteld de oorspronkelijke waterhuishouding te herstellen. Het betreft de directe omgeving van de Buitenbeek ten westen van Beckum (Overijssel). Daarbij wordt gestreefd naar een combinatie van fun ...
help
Natura 2000 doelendocument : duidelijkheid bieden, richting geven en ruimte laten [Boek]
Olde Loohuis, R. \ Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit \ 2006
Nederland draagt met 162 gebieden bij aan het Natura 2000 netwerk van de Europese Unie, om de achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen (Göteberg, 2003). De Nederlandse gebieden zijn in dit LNV rapport onderverdeeld in acht zogenaamde Natura 200 ...
help
Bodemkundig-hydrologisch onderzoek in het landinrichtingsgebied Peize [Boek]
Kiestra, E. \ 2006
Het gebied Peize bestaat uit afzettingen die dateren uit het Pleistoceen en het Holoceen. De afzettingen uit het Pleistoceen, die aan of nabij het oppervlak voorkomen, bestaan voornamelijk uit dekzand, keileem en potklei. Het dekzand wordt tot de For ...
help
Plan Dotterbloem Fase 1 : definitief ontwerp aansluiting van meander 't laar en aanleg van een vistrap en EVZ [Boek]
Tangelder, M. \ 2006
Sint-Oedenrode is een dorpje in Noord-Brabant dat aan de oevers van de beek “de Dommel” gelegen is. De aanwezigheid van dit dorp vormt een knelpunt in de natuurlijke migratieroute van soorten die via het Dommel beekdal en de Dommel migreren. Daarnaas ...
help
Aanvullend onderzoek naar cultuurhistorische, archeologische en landschappelijke waarden in een zijdal van de Ruiten Aa bij Smeerling [Boek]
Molema, J. \ Rooke, M. \ 2006
In dit deel van het plangebied wordt gezocht naar mogelijkheden voor het vergroten van de afvoer van water. Vergroting kan worden gerealiseerd door de beek in het zijdal te verbreden, of te verdiepen. Onderhavig onderzoek moet uitwijzen of verbreden ...
help
Waterhuishouding moet profiteren van natuurmaatregelen : acht ecologische poorten moeten tegen 2018 Veluwe beschermen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2006
Op de Veluwe wordt al enige tijd gewerkt aan acht ecologische poorten, verbindingen van de Oostvaardersplassen via de Veluwe naar Montferland en het Reichswald. Doel is het tegengaan van verdere verharding van de buitenranden van de Veluwe met wegen, ...
help
Middenloop Vledder Aa mag weer meanderen : GGOR als basis voor beekherstel \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wee, L. van \ Kreleger, A. \ Hamel, I. \ Visser, Z. \ Esenbrink, J. \ Haverkort, J. \ 2006
In het beekdal van de Vledder Aa in Drenthe zijn gronden aangewezen als reservaat- of natuurontwikkelingsgebied. De middenloop van de Vledder Aa krijgt een natuurfunctie, maar is in de huidige situatie afgestemd op landbouwkundig gebruik. In opdracht ...
help
Effecten van natuurlijke bovenstroomse berging op hoogwater in de Maas [Studentenverslag]
Bedem, N. van \ 2006
Nederland heeft de afgelopen decennia een aantal keren te maken gehad met extreme rivierafvoeren, waarbij gevreesd werd voor grote overstromingen. Om dit soort problemen in de toekomst te voorkomen, wordt veel baat verwacht van het bovenstrooms opvan ...
help
Dispersie van aquatische organismen : verspreidingsmogelijkheden en onderzoeksmethoden [Boek]
Nijboer, R. \ Verdonschot, P. \ 2006
De laatste decennia zijn veel herstelprojecten in oppervlaktewateren uitgevoerd. Toch blijkt in een deel van de gevallen dat de gewenste soorten niet of slechts voor een deel terugkeren, ondanks het feit, dat aan abiotische randvoorwaarden is voldaan ...
help
Een expertsysteem voor de keuze van hydrologische maatregelen - IV: Bepaling van ecologische effecten van herstelmaatregelen [Boek]
Nijboer, R. \ Bosman, J. \ 2006
Dit rapport is het vierde in de reeks: ‘Een expertsysteem voor de keuze van hydrologische maatregelen’. Het beschrijft de resultaten de evaluatie van de ecologische effecten van vijf herstelprojecten. Deze evaluatie is uitgevoerd door macrofaunagegev ...
help
Verdrogingsbestrijding: een nieuwe impuls : advies van de Taskforce Verdroging [Boek]
Taskforce Verdroging \ 2006
Rapport van de Task Force Verdroging. De natuur in Nederland lijdt aan verdroging. De aanpak hiervan zit in een impasse. De taskforce beschrijft in het rapport hoe de impasse kan worden doorbroken
help
Intreeweerstand, nader beschouwd : procesmatig onderzoek naar de relatie tussen de drainageweerstand en de intreeweerstand [Boek]
Massop, H.T.L. \ Gaast, J.W.J. van der \ 2006
In dit onderzoek, dat is uitgevoerd binnen het BO Cluster Vitaal Landelijk Gebied, Thema Water van LNV, wordt aandacht besteed aan de procesmatige kant en de grootte van de intreeweerstanden. Kort wordt stilgestaan bij de theorie, processen, definiti ...
help
De grondwaterdynamiek in het waterschap Regge en Dinkel [Boek]
Gaast, J.W.J. van der \ Kroon, H.R.J. \ Pleijter, M. \ 2006
Op basis van tijdreeksen van grondwaterstanden en gerichte waarnemingen van freatische grondwaterstanden in boorgaten zijn grondwaterkarakteristieken in de vorm van GHG, GVG en GLG (tezamen GxG) bepaald. Vervolgens zijn deze karakteristieken gerelate ...
help
Voortgangsrapportage herstel en inrichting Rijkswateren 2005 [Boek]
Doel, R. \ Rijkswaterstaat \ 2006
Deze voortgangsrapportage beschrijft de voortgang in 2005 van Herstel en Inrichting Rijkswaterstaat projecten. Het programma Herstel & Inrichting Rijkswateren 2005 omvat een breed scala aan projecten verspreid over Nederland. Er is een grote diversit ...
help
Data-assimilatie voor kartering van de grondwaterstandsdynamiek [Boek]
Hoogland, T. \ Heuvelink, G.B.M. \ Gaast, J.W.J. van der \ Veldhuizen, A.A. \ Walvoort, D.J.J. \ 2006
Data-assimilatie combineert informatie uit modellen met informatie uit metingen om aldus tot een nauwkeuriger representatie van de werkelijkheid te komen. In dit rapport is data-assimilatie toegepast op kartering van de grondwaterstandsdynamiek in ee ...
help
Systeemanalyse voor het stroomgebied van de Schuitenbeek, fase 2 : monitoring stroomgebieden [Boek]
Jansen, H.C. \ Sicco Smit, M.E. \ Leenders, T.P. \ Bolt, F.J.E. van der \ Renaud, L.V. \ 2006
Voor het project “Meerjarig monitoringsprogramma naar de uit- en afspoeling van nutriënten vanuit landbouwgronden in stroomgebieden en polders” is, als vervolg op een eerder afgeronde systeemverkenning, een systeemanalyse uitgevoerd voor het stroomge ...
help
Handboek Nederlandse ecologische beoordelingssystemen (EBEO-systemen) - Dl. A: Filosofie en beschrijving van de systemen [Boek]Excelbestand met gebruikte taxa
Franken, R.J.M. \ Gardeniers, J.J.P. \ Peeters, E.T.H.M. \ 2006
Het Handboek bevat, naast een algemene inleiding op de ecologische beoordeling, een beschrijving van de nieuwste versie van de beoordelingssystemen. De beoordelingsystemen bieden naast een ecologische beoordeling van de waterkwaliteit ook de mogelijk ...
help
Natuur in de verdringingsreeks [Boek]
Runhaar, J. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2006
De verdringingsreeks geeft aan waar in tijden van droogte en daaruit voortvloeiende watertekorten de prioriteiten ligt bij de aanvoer van water (waterinlaat). Deze reeks is verschenen binnen de 2e nota waterhuishouding, en bijgesteld naar aanleiding ...
help
Monitoring van aquatische natuur : KRW monitoring voor VHR doeleinden? [Boek]
Vlek, H.E. \ Didderen, K. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2006
In dit rapport is gekeken in hoeverre de verplichtingen vanuit kaderrichtlijn water ten aanzien van de monitoring van oppervlaktewateren kunnen worden gekoppeld aan de monitoring van aquatische natuurdoelen, zoals vastgesteld in de vogel- en habitatr ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.