Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
De Noor, Zuid-Limburg : gedetailleerde geologische opbouw van de dalopvulling en effecten op grondwaterstroming en nitraatverdeling : effecten van nitraat en overstortend riool op de macro-evertebratengemeenschap [Studentenverslag]
Zuidam, B.G. van \ 2007
help
De Kaderrichtlijn Water en Visserij op de binnenwateren [Boek]
Klein Breteler, J. \ Leeuw, J. de \ Keeken, O. van \ 2007
In 2009 worden voor de vier stroomgebieden in Nederland de beheersplannen vastgelegd. De relatie tussen waterbeheer en de binnenvisserij is met de komst van de KRW in een nieuw licht komen te staan. Deze studie inventariseert de gevolgen voor de bero ...
help
Herstelplan voor de Groote Melanen (Bergen op Zoom) [Boek]
Dam, H. van \ Melisie, E.J. \ Bois, T. du \ Bruning, C. \ 2007
De Groote Melanen is een voormalig ven, dat intensief wordt gebruikt voor de karpervisserij. Als gevolg van interne eutrofiëring, omwoelen van de bodem, maar ook door inval van elzenblad en instroom van water uit een woonwijk is de plas zeer voedselr ...
help
Landbouw met toekomst in het Nutterveld, Noordoost-Twente [Boek]
Kloen, H. \ 2007
Op verzoek van de provincie Overijssel hebben Staatsbosbeheer, Waterschap Regge en Dinkel en het agrarisch bedrijf van Maatschap Kuks, onder begeleiding van CLM een uitwerking gemaakt van een samenwerkingsovereenkomst voor groene en blauwe diensten. ...
help
Leren van 15 jaar beekherstel in de Achterhoek : technische rapportage [Boek]
Kwak, R.G.M. \ Stortelder, A.H.F. \ 2007
In de Achterhoek werden in 2006 een 16tal herstelde beeklopen en aangelegde waterretentie¬bekkens beoordeeld op hun ecologische kwaliteit. De relatie met aspecten van planning (bv. de aansluitng op bestaande natuur/genenbronnen), vormgeving en prakti ...
help
Water vasthouden in de provincie Noord-Brabant : inzicht door modelberekeningen [Boek]
Bakel, P.J.T. van \ Poelman, A. \ Stuyt, L.C.P.M. \ 2007
De meest effectieve strategie voor de reductie van piekafvoeren, ‘water vasthouden’, is bergen van water bij de bron, waarbij de afstroming van water op perceelsniveau wordt bemoeilijkt. Om een onderbouwd inzicht in effect en relevantie van ‘water va ...
help
T0-opname vegetatie Brunninkhuizerbeekdal [Boek]
Wanink, J.H. \ Cuppen, H.P.J.J. \ 2007
Deze rapportage betreft een door Koeman en Bijkerk in samenwerking met Adviesbureau Cuppen uitgevoerde T0-meting van de vegetatie in het Brunninkhuizerbeekdal. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Waterschap Regge en Dinkel, in verband met v ...
help
Visstandonderzoek 2006 : districten Beneden Aa en Boven Aa (+ Drongelens Kanaal) [Boek]
Arends, B. \ Bruin, H. de \ Beekman, J. \ 2007
Het waterschap onderzoekt eens per zes jaar de wateren met een functie viswater en waternatuur (wateren met een hogere doelstelling, veelal beekherstel). Daarnaast worden wateren onderzocht die in het Vismigratieplan als (redelijk) kansrijk zijn aang ...
help
Doorwerking klimaatverandering in KRW-keuzen: cases beken en beekdalen : literatuurstudie [Boek]
Besse-Lototskaya, A. \ Verdonschot, R.C.M. \ Verdonschot, P.F.M. \ Klostermann, J. \ 2007
Beeksystemen zijn regenwater gevoed. Zowel veranderingen in temperatuur als in neerslagpatroon en hoeveelheden zullen aangrijpen op deze systemen. In dit rapport zijn effecten en mogelijke maatregelen in het ecosysteemtype beken en beekdalen geanalys ...
help
Getalswaarden bij de goede ecologische toestand voor oppervlaktewater voor de algemene fysisch-chemische kwaliteitselementen temperatuur, zuurgraad, doorzicht, zoutgehalte en zuurstof [Boek]
Evers, N. \ 2007
In het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW) dienen de lidstaten voor alle natuurlijke watertypen de referentietoestand te beschrijven en maatlatten te ontwikkelen om de ecologische toestand te kunnen bepalen. De ecologische toestand kent naast bio ...
help
Nutriëntenbelasting van het landsysteem op het oppervlaktewater in relatie tot de oppervlaktewaterkwaliteit in vier stroomgebieden : bijdrage aan de Evaluatie Meststoffenwet 2007 ex-post milieukwaliteit [Boek]
Leenders, D. \ Roelsma, J. \ Bolt, F. van der \ Schoumans, O. \ Jansen, H. \ Kroes, J. \ 2007
In het project “Monitoring Stroomgebieden” worden de effecten van het mestbeleid op stroomgebiedniveau onderzocht. Eén van de doelen van dit project is het leveren van een bijdrage aan de evaluatie van het mestbeleid door het kwantificeren van het aa ...
help
Waternood-DAN : Applicatie Doelrealisatie Aquatische Natuur voor regionale wateren [Boek]
Didderen, K. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2007
Dit rapport verschijnt als laatste deel in de reeks ‘Naar een doelbenadering Aquatische natuur in Waternood’. In de huidige versie van het computerprogramma Waternood-DAN dat in dit rapport beschreven is, kunnen wateren toegedeeld worden aan een wate ...
help
Grondwater in perspectief : een overzicht van hydrochemische watertypen in Nederland [Boek]
Paulissen, M.P.C.P. \ Nijboer, R.C. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2007
Dit rapport beschrijft de belangrijkste hydrochemische watertypen in Nederland. De hydrologische kringloop en de opbouw van de Nederlandse ondergrond, met de belangrijkste watervoerende en waterscheidende lagen, worden kort toegelicht. De belangrijks ...
help
Selectie van relevante grondwaterkarakteristieken voor vegetatietypen ten behoeve van de SBB-catalogus: methodeontwikkeling aan de hand van drie vegetatieklassen [Boek]
Delft, S.P.J. van \ Hommel, P.W.F.M. \ Waal, R.W. de \ 2007
Voor 57 referentiepunten voor de Catalogus Vegetatietypen van Staatsbosbeheer is onderzocht welke grondwaterkarakteristieken de variatie in soortensamenstelling en vegetatietypen het beste verklaren
help
Bergen in het bos : nieuwe bossen voor waterbeheer, natuur en recreatie : wat kan waar en wat levert het op? [Boek]
Rooij, S.A.M. van \ Hommel, P.W.F.M. \ Kemmers, R.H. \ Olsthoorn, A.F.M. \ Querner, E.P. \ Waal, R.W. de \ 2007
Deze brochure laat zien welke typen nat bos zich in een gebied kunnen ontwikkelen en welke waarden voor natuur en recreatie er kunnen ontstaan
help
Hermeandering, waterberging en natuurontwikkeling in het Beerzedal: case de Logtse Baan [Boek]
Sival, F.P. \ Riksen, M.J.P.M. \ Verbeek, L. \ Lippe, E.J. van der \ 2007
Hermeandering, waterberging en natuurontwikkeling is te combineren echter niet om een overstromingsgebied te creëren die lijkt op natuurlijke overstromingsvlakten vanwege het ontbreken aan vegetatiegradiënten. Het huidige vegetatiepatroon is het gevo ...
help
Twentse bronnen aan de basis van natuurkwaliteit : handleiding voor de bescherming en beheer van bronnen in Twente [Boek]
Horsthuis, M.A.P. \ 2007
Provincie Overijssel, Waterschap Regge en Dinkel, Stichting Natuur en Milieu Ootmarsum, Natuurmonumenten, Landschap Overijssel en Staatsbosbeheer hebben hun krachten gebundeld om te komen tot bronherstel en bronbejheer. Via het project ‘Terug naar de ...
help
Herstel en beheer van heideterreinen : gevolgen van verzuring, vermesting en verdroging en de invloed van beheer op levensgemeenschappen van heide : een samenvattend rapport voor beheerders [Boek]
Turnhout, C. van \ Nooren, M. \ [ca. 2007]
In het project 'Inhaalslag OBN-Fauna' is, in opdracht van het Expertise Centrum-LNV, de beschikbare literatuur op een rij gezet en gecombineerd met de kennis die aanwezig is bij een groot aantal faunadeskundigen en beheerders (Stuifzand et al. 2004). ...
help
Waterschap De Dommel: chemische vingerafdruk : waterkwaliteitsmetingen 2006 [Boek]
Lüers, F. \ 2007
In dit rapport is de waterkwaliteit van een aantal volledige analyses voor het jaar 2006 vastgelegd. In deze "volledige"analyse zijn alle hoofdionen geanalyseerd in zowel oppervlaktewater als grondwater. Dit rapport behandelt twee onderwerpen. Allere ...
help
De introductie van de rieteconomie : een duurzaam perspectief voor de Nederlandse veenweidegebieden [Boek]
Grandiek, N. \ Herk, J. van \ 2007
De veengebieden in westelijk Nederland kampen met een continuproces van bodemdaling door ontwatering. Om de bodemdaling verder te stoppen zullen waterbeheerders moeten overgaan op het principe "functie-volgt-peil". In opdracht van InnovatieNetwerk he ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.