Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
De Noor, Zuid-Limburg : gedetailleerde geologische opbouw van de dalopvulling en effecten op grondwaterstroming en nitraatverdeling : effecten van nitraat en overstortend riool op de macro-evertebratengemeenschap [Studentenverslag]
Zuidam, B.G. van \ 2007
help
T0-opname vegetatie Brunninkhuizerbeekdal [Boek]
Wanink, J.H. \ Cuppen, H.P.J.J. \ 2007
Deze rapportage betreft een door Koeman en Bijkerk in samenwerking met Adviesbureau Cuppen uitgevoerde T0-meting van de vegetatie in het Brunninkhuizerbeekdal. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Waterschap Regge en Dinkel, in verband met v ...
help
Doorwerking klimaatverandering in KRW-keuzen: cases beken en beekdalen : literatuurstudie [Boek]
Besse-Lototskaya, A. \ Verdonschot, R.C.M. \ Verdonschot, P.F.M. \ Klostermann, J. \ 2007
Beeksystemen zijn regenwater gevoed. Zowel veranderingen in temperatuur als in neerslagpatroon en hoeveelheden zullen aangrijpen op deze systemen. In dit rapport zijn effecten en mogelijke maatregelen in het ecosysteemtype beken en beekdalen geanalys ...
help
Desorptie en adsorptie van fosfaat na vernatting van veengrond uit het Hunzedal [Boek]
Kemmers, R.H. \ 2007
In de benedenloop van de Hunze zijn nabij De Groeve twee moerasgebieden aangelegd waar Hunzewater kan worden ingelaten en inundatie van het maaiveld mogelijk is. Een van de moerasgebieden (ca 1,5 ha) fungeert als zuiveringsmoeras voor het Hunzewater. ...
help
Restauratie van schraallanden op veengronden door afgraven en vernatten [thema restauratie van natte schraallanden] \ De levende natuur [Artikel]
Grootjans, A.P. \ Kemmers, R.H. \ Everts, F.H. \ Adema, E.B. \ 2007
Verdroging van veengronden is een veel voorkomend verschijnsel in beekdalen. Hoewel hydrologisch herstel een eerste vereiste is, zijn aanvullende maatregelen wenselijk. In deze obn bijdrage wordt verslag gedaan van ervaringen met het plaggen in De La ...
help
Leidt bevloeiing van schraallanden tot eutrofiëring? [thema restauratie van natte schraallanden] \ De levende natuur [Artikel]
Kemmers, R.H. \ Grootjans, A.P. \ Bakker, M. \ Baaijens, G.J. \ Nijp, J. \ Dijk, G. van \ 2007
In het kader van obn onderzoek is in het Reestdal een experiment uitgevoerd om na te gaan of de oude praktijk van bevloeiing in aanmerking kon komen als effectgerichte maatregel tegen verdroging en verzuring van dotterbloemhooilanden. Bevloeiing zou ...
help
Continuering experimenteel bevloeiingsonderzoek langs de Reest : eindrapport 2006 [Boek]
Kemmers, R.H. \ 2007
Doel van het project is het bevloeiingsexperiment te continueren en kennis te genereren over de effecten van bevloeiing op de lange termijn en de effectiviteit van bevloeiing als praktijkgerichte maatregel voor herstel van verdroogde en verzuurde Dot ...
help
3. Rivieren, beken en getijderivieren \ Handboek hydromorfologie : monitoring en afleiding hydromorfologische parameters Kaderrichtlijn Water [Hoofdstuk uit boek]
2007
In het 'Handboek hydromofologie' worden de Nederlandse watersystemen ingedeeld in 3 hoofdtypen: het R-type, M-type en het K&O-type. Voor elk van deze watertypen zijn aparte hydromorfologische parameters opgesteld, die grotendeels zijn afgeleid van de ...
help
Herstel van natte schraallanden op minerale gronden [thema restauratie van natte schraallanden] \ De levende natuur [Artikel]
Jansen, A.J.M. \ Aggenbach, C.J.S. \ Eysink, A.T.W. \ Hoek, D. van der \ 2007
Natte schraallanden op minerale gronden zijn te vinden in beekdalen, broeken en laagten in het heidelandschap. Aanvoer van (matig) basenrijk grondwater is noodzakelijk voor de instandhouding van de habitat. In Twente en de Achterhoek is vanuit een hy ...
help
Herstelexperiment voor Elzenbroek door bevloeiing met oppervlaktewater in 't Lankheet : interpretatie nulsituatie 2005 en ontwikkeling in 2006 [Boek]
Aggenbach, C.J.S. \ Hunneman, H. \ 2007
Het doel van onderzoek is inzicht verwerven in processen en randvoorwaarden bij herstel van gedegradeerde beekdal-Elzen broeken door middel van seizoensmatige bevloeiing met niet vervuild oppervlaktewater. Naast onderzoek aan herstel van beekdal-Elze ...
help
Waterberging & natuur combineren : Vijf pilotprojecten waterberging & natuur [Boek]
Stuijfzand, S. \ Eck, R. van \ Remmelzwaal, A. \ Manen, H. van \ [ca. 2007]
Vijf pilotprojecten hebben de afgelopen jaren meer inzicht gegeven in de mogelijkheden om waterberging en natuur te combineren. Door intensief te monitoren zijn de gevolgen voor de natuur beter in beeld gebracht. De resultaten zijn beschreven in een ...
help
De Kaderrichtlijn Water en Visserij op de binnenwateren [Boek]
Klein Breteler, J. \ Leeuw, J. de \ Keeken, O. van \ 2007
In 2009 worden voor de vier stroomgebieden in Nederland de beheersplannen vastgelegd. De relatie tussen waterbeheer en de binnenvisserij is met de komst van de KRW in een nieuw licht komen te staan. Deze studie inventariseert de gevolgen voor de bero ...
help
Herstelplan voor de Groote Melanen (Bergen op Zoom) [Boek]
Dam, H. van \ Melisie, E.J. \ Bois, T. du \ Bruning, C. \ 2007
De Groote Melanen is een voormalig ven, dat intensief wordt gebruikt voor de karpervisserij. Als gevolg van interne eutrofiëring, omwoelen van de bodem, maar ook door inval van elzenblad en instroom van water uit een woonwijk is de plas zeer voedselr ...
help
Landbouw met toekomst in het Nutterveld, Noordoost-Twente [Boek]
Kloen, H. \ 2007
Op verzoek van de provincie Overijssel hebben Staatsbosbeheer, Waterschap Regge en Dinkel en het agrarisch bedrijf van Maatschap Kuks, onder begeleiding van CLM een uitwerking gemaakt van een samenwerkingsovereenkomst voor groene en blauwe diensten. ...
help
Leren van 15 jaar beekherstel in de Achterhoek : technische rapportage [Boek]
Kwak, R.G.M. \ Stortelder, A.H.F. \ 2007
In de Achterhoek werden in 2006 een 16tal herstelde beeklopen en aangelegde waterretentie¬bekkens beoordeeld op hun ecologische kwaliteit. De relatie met aspecten van planning (bv. de aansluitng op bestaande natuur/genenbronnen), vormgeving en prakti ...
help
Water vasthouden in de provincie Noord-Brabant : inzicht door modelberekeningen [Boek]
Bakel, P.J.T. van \ Poelman, A. \ Stuyt, L.C.P.M. \ 2007
De meest effectieve strategie voor de reductie van piekafvoeren, ‘water vasthouden’, is bergen van water bij de bron, waarbij de afstroming van water op perceelsniveau wordt bemoeilijkt. Om een onderbouwd inzicht in effect en relevantie van ‘water va ...
help
Visstandonderzoek 2006 : districten Beneden Aa en Boven Aa (+ Drongelens Kanaal) [Boek]
Arends, B. \ Bruin, H. de \ Beekman, J. \ 2007
Het waterschap onderzoekt eens per zes jaar de wateren met een functie viswater en waternatuur (wateren met een hogere doelstelling, veelal beekherstel). Daarnaast worden wateren onderzocht die in het Vismigratieplan als (redelijk) kansrijk zijn aang ...
help
Getalswaarden bij de goede ecologische toestand voor oppervlaktewater voor de algemene fysisch-chemische kwaliteitselementen temperatuur, zuurgraad, doorzicht, zoutgehalte en zuurstof [Boek]
Evers, N. \ 2007
In het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW) dienen de lidstaten voor alle natuurlijke watertypen de referentietoestand te beschrijven en maatlatten te ontwikkelen om de ecologische toestand te kunnen bepalen. De ecologische toestand kent naast bio ...
help
Nutriëntenbelasting van het landsysteem op het oppervlaktewater in relatie tot de oppervlaktewaterkwaliteit in vier stroomgebieden : bijdrage aan de Evaluatie Meststoffenwet 2007 ex-post milieukwaliteit [Boek]
Leenders, D. \ Roelsma, J. \ Bolt, F. van der \ Schoumans, O. \ Jansen, H. \ Kroes, J. \ 2007
In het project “Monitoring Stroomgebieden” worden de effecten van het mestbeleid op stroomgebiedniveau onderzocht. Eén van de doelen van dit project is het leveren van een bijdrage aan de evaluatie van het mestbeleid door het kwantificeren van het aa ...
help
Waternood-DAN : Applicatie Doelrealisatie Aquatische Natuur voor regionale wateren [Boek]
Didderen, K. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2007
Dit rapport verschijnt als laatste deel in de reeks ‘Naar een doelbenadering Aquatische natuur in Waternood’. In de huidige versie van het computerprogramma Waternood-DAN dat in dit rapport beschreven is, kunnen wateren toegedeeld worden aan een wate ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.