Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 88

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: q=beekdal*
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Klimaatverandering en lokale wateroverlast ten gevolge van extreme neerslag in Nederland [Boek]
Immerzeel, W.W. \ Droogers, P. \ 2008
Deze studie richt zich op de wateroverlast ten gevolge van een onvoldoende ontwateringcapaciteit na een extreme neerslag binnen een periode van 24 uur. Als eerste is op basis van de hoogteligging, helling, kwel en grondwaterstand de bio-fysische gevo ...
help
Inrichtingsbeelden Lunterse Beek [Boek]
Noorda, I. \ Olthof, J. \ 2008
Het voorliggend rapport geeft de visie voor het stroomgebied van de Lunterse Beek tot 2027. Het is volgens de Kaderrichtlijn Water de bedoeling dat uiterlijk in 2027 alle watersystemen in Nederland een goede ecologische toestand hebben bereikt. Als b ...
help
Preadvies rivierengebied : trends, knelpunten en kennisvragen uit het rivierengebied [Boek]
Peters, B. \ Dam, L. \ 2008
Rivieren kennen van nature een grote dynamiek. Uiterwaarden overstromen en vallen weer droog. Zand, slib en vloedmerk worden afgezet en weer meegevoerd, De gebieden zijn daardoor rijk aan landschappelijke structuren zoals stroomruggen, komgronden en ...
help
Dynamische modellering van cadmium- en zinktransport in het stroomgebied van de Keersop : bijdrage aan een grondwatermodel voor de Vlaamse en Nederlandse Kempen [Boek]
Kroes, J.G. \ Bonten, LT.C. \ Groenendijk, P. \ Grift, B. van der \ 2008
Diffuse zink- en cadmiumverontreinigingen van de bodem in de Vlaamse en Nederlandse Kempen leidt tot verhoogde belasting van het grond- en oppervlaktewater. De invloed van seizoensdynamiek en meteorologische variatie op de oppervlaktewaterbelasting i ...
help
Uitspoeling van zware metalen uit bodems in het landelijk gebied : modelberekeningen ten behoeve van Emissieregistratie 2008 [Boek]
Bonten, L.T.C. \ Groenenberg, J.E. \ 2008
Ten behoeve van de emissieregistratie 2008 (ER-C 2008) zijn modelberekeningen van de uitspoeling van de zware metalen Cd, Cu, Ni, Pb en Zn uit bodems in het landelijk gebied uitgevoerd. Deze modelberekeningen zijn op een aantal punten verbeterd ten o ...
help
Voorkomen en bestrijden van Pitrus-dominantie in natte schraallanden : praktijkexperiment Gees [Boek]
Kemmers, R. \ Bolhuis, P. \ Lammers, E.J. \ Jong, B. de \ 2008
De afgelopen jaren is in graslandreservaten dusdanig veel pitrus geconstateerd dat botanisch beheer en weidevogels niet meer kunnen gerealiseerd. Het probleem doet zich vooral voor op gronden die de laatste 20 jaar zijn overgekomen uit de landbouw. O ...
help
Onderzoek naar effecten van waterberging in een jong kleibos : achtergrondrapport Harderbos [Boek]
Stuijfzand, S. \ Ek, R. van \ Manen, H. van \ Hommel, P. \ Waal, R. de \ Pol, J. van der \ Daling, J. \ Pelsma, T. \ Belien, E. \ Olsthoorn, A. \ Sass-Klaassen, U. \ Ouden, J. den \ Kuijper, M. \ Rooij, S. van \ Stuijfzand, S. \ Boonstra, A. \ 2008
Hoofddoel van het pilotprogramma is waterbeheerders, terreinbeherende instanties en provincies te ondersteunen in hun activiteiten een koppeling tot stand te brengen tussen enerzijds waterberging en -buffering en anderzijds natuurbehoud en -ontwikkel ...
help
Praktijkervaringen met berging van stedelijk water in een natuur-ontwikkelingsgebied : achtergrondrapport Woolde [Boek]
Ek, R. van \ Stuijfzand, S. \ Medenblik, J. \ Bosch, W. \ 2008
Hoofddoel van het pilotprogramma is waterbeheerders, terreinbeherende instanties en provincies te ondersteunen in hun activiteiten een koppeling tot stand te brengen tussen enerzijds waterberging en -buffering en anderzijds natuurbehoud en -ontwikkel ...
help
Het veen verdwijnt uit Drenthe : omvang, oorzaken en gevolgen [Boek]
Vries, F. de \ Hendriks, R. \ Kemmers, R. \ Wolleswinkel, R. \ 2008
In Drenthe is het areaal veengronden in de afgelopen decennia met 21 000 ha afgenomen naar ca 33 000 ha. Er is sprake van een sluipend proces van afbraak van organische stof door oxidatie, dat voornamelijk een onbedoeld gevolg is van ontwatering en g ...
help
Ruimtelijke maatregelen voor Natura 2000 wetlands in het veenweidegebied : bufferzone voor het natuurgebied De Haeck [Boek]
Jansen, P.C. \ Sival, F.P. \ Kwakernaak, C. \ Clevering, O. \ Westein, E. \ 2008
Natuurgebieden met Natura 2000 status zijn vaak sterk afhankelijk van goede watercondities. Behalve brongerichte maatregelen zijn ook ruimtelijke effectgerichte maatregelen noodzakelijk. Gebieden rond Natura 2000 wetlands kunnen als buffergebied inge ...
help
Modelonderzoek naar effecten van conventionele en samengestelde, peilgestuurde drainage op de hydrologie en nutriëntenbelasting [Boek]
Bakel, P.J.T. van \ Boekel, E.M.P.M. van \ Noij, G.J. \ 2008
Aanleg van drainage is een beproefde maatregel om agrohydrologische omstandigheden te verbeteren. De gangbare methode is dat de drainbuizen op een onderlinge afstand van ca 10 m worden gelegd en boven de waterspiegel in de ontvangende sloot uitmonden ...
help
Inrichtingsplan Kleine Beerze zuid : ruimte voor de kleine beerze : definitief ontwerp [Boek] - Versie 4
Hettinga, O. \ Besselink, D. \ Noorda, I. \ 2008
In dit definitief ontwerp voor de Kleine Beerze is een inrichtingsplan opgesteld voor de Kleine Beerze en omgeving tussen de weg 'Den Aard' tot de brug Hoogeloonseweg in Vessem. Het plan betreft de uitwerking van de functie natte ecologische verbindi ...
help
Ecologische effecten van metaalverontreiniging in het overstromingsgebied van de Dommel : triade-onderzoek, ecologische risico's en mogelijkheden voor inrichting en beheer [Boek]
Derksen, J.G.M. \ Lahr, J. \ Kort, T. de \ Tuin, A. van der \ Postma, J.F. \ Klok, T.C. \ Brink, N.W. van den \ Lange, H.J. de \ Kools, S.A.E. \ Hout, A. van der \ Harmsen, J. \ Faber, J.H. \ 2008
De rivier de Dommel is sterk verontreinigd met cadmium en zink als gevolg van historische activiteiten van de zinkindustrie. Bij overstroming worden deze metalen, gebonden aan organisch stof en kleideeltjes, afgezet op de bodem in het overstromingsge ...
help
Een grondwatermodel voor de Vlaamse en Nederlandse Kempen : fase 2: modellering [Boek]
Grift, B. van der \ Joris, I. \ Bronders, J. \ Kroes, J.G. \ Bonten, L.T.C. \ Groenendijk, P. \ De Smedt, F. \ Seuntjens, P. \ 2008
De bodem in het Vlaamse en Nederlandse gebied van de Kempen is diffuus verontreinigd geraakt door de uitstoot van zink en cadmium van enkele lokale zinkverwerkende industrieën. Om de impact op bodem en grondwater beter te kunnen inschatten en begrote ...
help
Programma Rivieren en Kanalen : Waterbeheer 21e eeuw, Kaderrichtlijn Water en Natura 2000 : Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2010-2015 - ontwerp [Boek]
Ministerie van Verkeer en Waterstaat \ 2008
Dit is het Programma Rivieren en Kanalen, onderdeel van het Beheer- en ontwikkelplan voor de Rijkswateren (BPRW) 2010-2015. Dit Programma gaat over de Nederlandse rivieren en kanalen die in beheer zijn van Rijkswaterstaat. Deze wateren liggen in de s ...
help
Programma Zuidwestelijke Delta : Waterbeheer 21e eeuw, Kaderrichtlijn Water en Natura 2000 : Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2010-2015 – ontwerp [Boek]
Ministerie van Verkeer en Waterstaat \ 2008
Het Programma toetst de rijkswateren aan de chemische en ecologische milieukwaliteitseisen uit het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water (Bkmw) en geeft aan welke maatregelen zullen worden genomen om daaraan te kunnen voldoen. Dit uiteraard in ...
help
Effecten van grondwatertoevoer op oppervlaktewaterkwaliteit : een casestudie in twee natuurgebieden [Boek]
Verdonschot, P.F.M. \ Loeb, R. \ 2008
In dit rapport worden de mogelijke effecten van grondwatertoevoer op oppervlaktewateren op een rij gezet. Het rapport beschrijft de effecten die kwel kan hebben op de chemische samenstelling van het oppervlaktewater en hoe de chemie van het oppervlak ...
help
Herinrichting Geeserstroom : beschrijving van de monitoringsresultaten [Boek]
Didderen, K. \ Besse-Lototskaya, A. \ Hoorn, M. van den \ Sinkeldam, J. \ Wiggers, R. \ Verdonschot, P. \ 2008
Het laatste decennium zijn veel beekherstelmaatregelen uitgevoerd. De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in processen en factoren die leiden tot succesvol herstel. Daartoe heeft monitoring plaatsgevonden van een voorbeeldpro ...
help
Klimaateffectschetsboek Gelderland [Boek]
Verbout, A. \ Bakel, P.J.T. van \ Blom-Zandstra, M. \ Hermans, C.M.L. \ Paulissen, M.P.C.P. \ Rooij, S. van \ Steingröver, E. \ Stuyt, L.C.P.M. \ Vos, C.C. \ 2008
In het klimaateffectschetsboek worden de primaire en secundaire effecten van klimaatverandering op kaart gezet. Primaire effecten zijn de veranderingen in temperatuur, neerslag, wind en zeespiegel. Secundaire effecten zijn verdroging, vernatting, ove ...
help
Indicatieve plantensoorten voor habitattypen : rapport in het kader van het WOT programma Informatievoorziening Natuur i.o. (WOT IN) [Boek]
Aggenbach, C.J.S. \ Hunneman, H. \ Jalink, M.J. \ 2008
In het kader van de Europese Habitatrichtlijn zijn de lidstaten verplicht om periodiek te rapporteren over de Staat van Instandhouding van Habitatgebieden. Een van de aspecten waarover gerapporteerd dient te worden is 'Structuur en Functie'. Dit aspe ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.