Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Praktijkervaringen met waterberging en natuur in een beekdal : achtergrondrapport : Beerze [Boek]
Stuijfzand, S. \ Ek, R. van \ Klein, J. \ Sival, F. \ Manen, H. van \ Eigenhuijsen, E. \ Hommel, P. \ Riksen, M. \ Verbeek, L. \ Beumer, V. \ Pelsma, T. \ Daling, J. \ Bruijn, L. de \ 2008
Hoofddoel van het pilotprogramma is waterbeheerders, terreinbeherende instanties en provincies te ondersteunen in hun activiteiten een koppeling tot stand te brengen tussen waterberging en - buffering en natuurbehoud en -ontwikkeling. Eén van de gese ...
help
Aanpak ontwatering van beekdalen : verslag veldwerkplaats Beekdallandschap Drentsche Aa, 22 september 2008 [Boek]
Aggenbach, C. \ Vegter, U. \ Winter, W. \ [2008]
Beekdalen horen nat te zijn en voorheen waren beekdalen zo nat dat er veenvorming optrad. Door ontwatering en ontginning van beekdalen vanaf de Middeleeuwen is deze veenvorming met bijbehorende levensgemeenschappen verdwenen uit beekdalen. Met vernat ...
help
Tegen de stroom in : evaluatie van de zevende EO Wijersprijsvraag voor de robuuste ecologische verbinding de Beerze [Boek]
Kruit, J. \ Bleumink, H. \ 2008
Deze evaluatie brengt in beeld of de gevolgde prijsvraagaanpak voor de Beerze handvatten biedt voor het omgaan met complexe, integrale, ruimtelijke vraagstukken elders in het landelijke gebied. Deze zevende EO Wijersprijsvraag is de eerste prijsvraag ...
help
Bodemkundig-hydrologisch onderzoek in het herverkavelingsgebied Weerijs-Zuid : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid [Boek]
Kiestra, E. \ 2008
De gronden in het herverkavelingsgebied Weerijs-Zuid (onderdeel van voormalige ruilverkaveling Rijsbergen) bestaan uit afzettingen die dateren uit het Pleistoceen en het Holoceen. De afzettingen uit het Pleistoceen, die aan of nabij het oppervlak voo ...
help
Meanderende Regge \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Medenblik, J. \ Graaff, B. de \ Oosterhoff, C. \ 2008
Bij het weer laten meanderen van beken wordt het historische tracé vaak hersteld zonder rekening te houden met de veranderingen in het stroomgebied die in de loop van de tijd hebben plaatsgevonden en zonder morfologisch onderzoek. In een onderzoek na ...
help
Herstel hydrologisch systeem bovenlopen Brabantse beken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Poelman, A. \ Willems, F. \ Bakel, P.J.T. van \ Spier, J. \ 2008
Waterschap De Dommel wil voor het stroomgebied van de Aa of Goorloop en het Dalemstroompje een samenhangende inrichtingsvisie opstellen. De visie moet beeldend en in heldere taal weergeven hoe het waterschap haar doelstellingen in dit beekdal wil rea ...
help
Afvoerpieken in beekbovenlopen en het voorkomen van de kokerjuffer Agapetus fuscipes \ De levende natuur [Artikel]
Hoorn, M.W. van den \ Hoek, T.H. van den \ Nijboer, R.C. \ 2008
Van de meeste beken in Nederland is de natuurkwaliteit de afgelopen eeuw sterk achteruitgegaan. Eén van de oorzaken is de sterk veranderde hydrologie van veel beekdalen, met name de veel grotere afvoerpieken. Kennis over de relatie tussen de afvoerdy ...
help
Westerwolde analyse van enkele voorheen bevloeide gebiedjes [Boek]
Baaijens, G.J. \ Fijn, R. \ Saaltink, E. \ 2008
Bevloeien is een zeer algemene praktijk geweest in de beekdalen van de zandgronden. De laatste decennia is ten aanzien van bevloeiing veel onderzoek verricht. Voor het gebied Westerwolde is een historisch onderzoek verricht naar vloeiweiden, bronnen ...
help
Klimaatverandering en lokale wateroverlast ten gevolge van extreme neerslag in Nederland [Boek]
Immerzeel, W.W. \ Droogers, P. \ 2008
Deze studie richt zich op de wateroverlast ten gevolge van een onvoldoende ontwateringcapaciteit na een extreme neerslag binnen een periode van 24 uur. Als eerste is op basis van de hoogteligging, helling, kwel en grondwaterstand de bio-fysische gevo ...
help
Inrichtingsbeelden Lunterse Beek [Boek]
Noorda, I. \ Olthof, J. \ 2008
Het voorliggend rapport geeft de visie voor het stroomgebied van de Lunterse Beek tot 2027. Het is volgens de Kaderrichtlijn Water de bedoeling dat uiterlijk in 2027 alle watersystemen in Nederland een goede ecologische toestand hebben bereikt. Als b ...
help
Preadvies rivierengebied : trends, knelpunten en kennisvragen uit het rivierengebied [Boek]
Peters, B. \ Dam, L. \ 2008
Rivieren kennen van nature een grote dynamiek. Uiterwaarden overstromen en vallen weer droog. Zand, slib en vloedmerk worden afgezet en weer meegevoerd, De gebieden zijn daardoor rijk aan landschappelijke structuren zoals stroomruggen, komgronden en ...
help
Dynamische modellering van cadmium- en zinktransport in het stroomgebied van de Keersop : bijdrage aan een grondwatermodel voor de Vlaamse en Nederlandse Kempen [Boek]
Kroes, J.G. \ Bonten, LT.C. \ Groenendijk, P. \ Grift, B. van der \ 2008
Diffuse zink- en cadmiumverontreinigingen van de bodem in de Vlaamse en Nederlandse Kempen leidt tot verhoogde belasting van het grond- en oppervlaktewater. De invloed van seizoensdynamiek en meteorologische variatie op de oppervlaktewaterbelasting i ...
help
Uitspoeling van zware metalen uit bodems in het landelijk gebied : modelberekeningen ten behoeve van Emissieregistratie 2008 [Boek]
Bonten, L.T.C. \ Groenenberg, J.E. \ 2008
Ten behoeve van de emissieregistratie 2008 (ER-C 2008) zijn modelberekeningen van de uitspoeling van de zware metalen Cd, Cu, Ni, Pb en Zn uit bodems in het landelijk gebied uitgevoerd. Deze modelberekeningen zijn op een aantal punten verbeterd ten o ...
help
Voorkomen en bestrijden van Pitrus-dominantie in natte schraallanden : praktijkexperiment Gees [Boek]
Kemmers, R. \ Bolhuis, P. \ Lammers, E.J. \ Jong, B. de \ 2008
De afgelopen jaren is in graslandreservaten dusdanig veel pitrus geconstateerd dat botanisch beheer en weidevogels niet meer kunnen gerealiseerd. Het probleem doet zich vooral voor op gronden die de laatste 20 jaar zijn overgekomen uit de landbouw. O ...
help
Onderzoek naar effecten van waterberging in een jong kleibos : achtergrondrapport Harderbos [Boek]
Stuijfzand, S. \ Ek, R. van \ Manen, H. van \ Hommel, P. \ Waal, R. de \ Pol, J. van der \ Daling, J. \ Pelsma, T. \ Belien, E. \ Olsthoorn, A. \ Sass-Klaassen, U. \ Ouden, J. den \ Kuijper, M. \ Rooij, S. van \ Stuijfzand, S. \ Boonstra, A. \ 2008
Hoofddoel van het pilotprogramma is waterbeheerders, terreinbeherende instanties en provincies te ondersteunen in hun activiteiten een koppeling tot stand te brengen tussen enerzijds waterberging en -buffering en anderzijds natuurbehoud en -ontwikkel ...
help
Praktijkervaringen met berging van stedelijk water in een natuur-ontwikkelingsgebied : achtergrondrapport Woolde [Boek]
Ek, R. van \ Stuijfzand, S. \ Medenblik, J. \ Bosch, W. \ 2008
Hoofddoel van het pilotprogramma is waterbeheerders, terreinbeherende instanties en provincies te ondersteunen in hun activiteiten een koppeling tot stand te brengen tussen enerzijds waterberging en -buffering en anderzijds natuurbehoud en -ontwikkel ...
help
Het veen verdwijnt uit Drenthe : omvang, oorzaken en gevolgen [Boek]
Vries, F. de \ Hendriks, R. \ Kemmers, R. \ Wolleswinkel, R. \ 2008
In Drenthe is het areaal veengronden in de afgelopen decennia met 21 000 ha afgenomen naar ca 33 000 ha. Er is sprake van een sluipend proces van afbraak van organische stof door oxidatie, dat voornamelijk een onbedoeld gevolg is van ontwatering en g ...
help
Ruimtelijke maatregelen voor Natura 2000 wetlands in het veenweidegebied : bufferzone voor het natuurgebied De Haeck [Boek]
Jansen, P.C. \ Sival, F.P. \ Kwakernaak, C. \ Clevering, O. \ Westein, E. \ 2008
Natuurgebieden met Natura 2000 status zijn vaak sterk afhankelijk van goede watercondities. Behalve brongerichte maatregelen zijn ook ruimtelijke effectgerichte maatregelen noodzakelijk. Gebieden rond Natura 2000 wetlands kunnen als buffergebied inge ...
help
Modelonderzoek naar effecten van conventionele en samengestelde, peilgestuurde drainage op de hydrologie en nutriëntenbelasting [Boek]
Bakel, P.J.T. van \ Boekel, E.M.P.M. van \ Noij, G.J. \ 2008
Aanleg van drainage is een beproefde maatregel om agrohydrologische omstandigheden te verbeteren. De gangbare methode is dat de drainbuizen op een onderlinge afstand van ca 10 m worden gelegd en boven de waterspiegel in de ontvangende sloot uitmonden ...
help
Inrichtingsplan Kleine Beerze zuid : ruimte voor de kleine beerze : definitief ontwerp [Boek] - Versie 4
Hettinga, O. \ Besselink, D. \ Noorda, I. \ 2008
In dit definitief ontwerp voor de Kleine Beerze is een inrichtingsplan opgesteld voor de Kleine Beerze en omgeving tussen de weg 'Den Aard' tot de brug Hoogeloonseweg in Vessem. Het plan betreft de uitwerking van de functie natte ecologische verbindi ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.