Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Effecten van extensiever waterbeheer op ecologie en hydrologie : een pilot in het stroomgebied van de Raam [Boek]
Haterd, R.J.W. van de \ 2009
Binnen de "gebiedspilot waterkwaliteit Hooge Raam" onderzoekt het Waterschap Aa en Maas met welke maatregelen het ecologisch functioneren van het watersysteem kan worden verbeterd. Één van de deelprojecten is het project "Toepassen ecologisch beheer ...
help
Beter gebruik van aqua-terra systeemkennis voor realisatie van de KRW doelen : eindrapportage van het Leven met Water project "AquaTerra Nederland" [Boek]
Brils, J. \ 2009
Hoe kan het gebruik van wetenschappelijke kennis over het functioneren van het natuurlijke ‘bodem-sediment-water’ systeem in regionaal waterbeheer worden verbeterd? Dit was de hoofdvraag in het Leven met Water project AquaTerra Nederland. Ecosystemen ...
help
Verbeteren datasets en afleiding ecologische rekenregels voor de KRW-verkenner : op basis van Regressieboom-analyse en Neuraal netwerk [Boek]
Evers, C.H. \ Keukelaar, F. \ Schomaker, A.H.H.M. \ 2009
De KRW-Verkenner is ontwikkeld als instrument waarmee de effectiviteit van maatregelen op stroomgebiedniveau bepaald kan worden. Oorspronkelijk was dit instrument vooral bedoeld voor kennisontsluiting over de effectiviteit van KRW maatregelen, voor h ...
help
Effecten van klimaatverandering op de watervraag in de Nederlandse groene ruimte : analyse van de waterbeschikbaarheid rekeninghoudend met de freatische grondwaterstand [Boek]
Gaast, J.W.J. van der \ Massop, H.T.L. \ Vroon, H.R.J. \ 2009
In deze studie is onderzoek gedaan naar de veranderingen in de grondwaterstand en daarmee op de waterbeschikbaarheid in het landelijk gebied als gevolg van klimaatverandering. Hiervoor zijn klimaatrepresentatieve meteoreeksen afgeleid. Met tijdreeksm ...
help
Ecohydrologische effecten van klimaatverandering op de vegetatie van Nederland [Boek]
Witte, J.P.M. \ Runhaar, J. \ Ek, R. van \ 2009
Een korte en verkennende studie naar de mogelijke effecten van klimaatverandering op geplande natuurdoelen in Nederland. De studie richt zich op de vegetatie die via wijzigingen in de waterhuishouding door klimaatverandering kan worden beïnvloed. Doe ...
help
Nulmeting van larven en poppen van steekmuggen in de herinrichtingsgebieden Peize en Roden-Norg : monitoring 2008 [Boek]
Verdonschot, P.F.M. \ 2009
Samenvattend leidt de monitoring van larven en poppen van steekmuggen rondom de herinrichtingsgebieden Peize en Roden-Norg in de periode mei-oktober 2008 tot de conclusie dat er momenteel geen sprake is van het optreden van eventuele overlast van ste ...
help
Ecohydrologisch herstelplan Groot Zandbrink [Boek]
Broek, T. van den \ 2009
Het ecohydrologisch herstelplan is gericht op het vergroten van het areaal Blauwgrasland met basenminnende plantensoorten. Uit de studie volgt dat er goede kansen liggen. De kansen worden zelfs zo gunstig ingeschat, dat herstel van de condities waaro ...
help
Gebiedsanalyse waterkwaliteit Peel & Maasvallei [Boek]
Wal, A.J. van der \ Visser, A. \ Bolt, F.J.E. van der \ Massop, H.T.L. \ Bonten, L.T.C. \ Kruijne, R. \ 2009
Het doel van het onderzoek is tweeledig: • Het in beeld brengen van probleemstoffen (nutriënten, zware metalen en bestrijdingsmiddelen) voor ca. 20 stroomgebieden binnen het beheersgebied van waterschap Peel en Maasvallei. • Het herleiden van die pro ...
help
Enquête beek(dal)herstelprojecten 2004-2008 : evaluatie van beekherstel over de periode 1960-2008 en analyse van effecten van 9 voorbeeldprojecten [Boek]
Didderen, K. \ Knegtel, B. \ Verdonschot, P. \ Besse-Lototskaya, A. \ 2009
Om inzicht te krijgen in de stand van de aquatisch-ecologische aspecten van beekherstel zijn door Alterra in de jaren 1993 (uitgebreid), 1998 (verkort) en 2003 (verkort) beekherstelenquêtes uitgevoerd en gerapporteerd. De Nederlandse natuur- en water ...
help
Representativiteit KRW Monitoringprogramma Grondwaterkwaliteit [Boek]
Wattel-Koekkoek, E.J.W. \ 2009
Nederland heeft een monitoringprogramma opgesteld om te voldoen aan het voorschrift uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) om het grondwater regelmatig te meten. Dit KRW Monitoringprogramma Grondwaterkwaliteit (KMG) kan op een aantal punten worde ...
help
Klimaatscan Natura 2000 gebieden [Boek]
Rooij, S. van \ Steingröver, E. \ Witte, F. \ Goosen, H. \ 2009
Provincies hebben behoefte aan een beter inzicht in de mogelijke consequenties van klimaatverandering voor het bereiken van natuurdoelen die in het kader van Natura 2000 gesteld worden. Om zicht te krijgen op de mogelijke consequenties is een aanpak ...
help
Innovatie, onderzoek en duurzame ontwikkeling op het gebied van voeding, energie en water : deelrapportage project duurzame ontwikkeling in onderwijs en onderzoek [Boek]
Raad voor Ruimtelijk, Milieu- en Natuuronderzoek \ 2009
Waar zitten de zwakke schakels met het oog op innovatie? Hoe kan men kiemen van innovatief onderzoek onderscheiden met het oog op duurzame ontwikkeling? Om te achterhalen wat de rol van duurzame ontwikkeling is bij innovatie in een bepaalde sector, z ...
help
Fossiel uit een dynamisch deltagebied : verspreiding en achteruitgang van de grote modderkruiper in een historisch perspectief & aanbevelingen voor het behoud van deze soort [Boek]
Bruin, A. de \ Kranenbarg, J. \ Spikmans, F. \ Frigge, P. \ 2009
De grote modderkruiper (Misgurnus fossilis) is een vissoort die zich in hoge mate heeft aangepast aan de omstandigheden in verlandende habitatgebieden. In de tweede helft van 20ste eeuw is de grote modderkruiper sterk achteruit gegaan. Om een beter b ...
help
Een hulpmiddel bij het proces van ontwerp tot aanleg van een natuurvriendelijke oever : handreiking natuurvriendelijke oevers [Boek]
Vossen, J. van \ Verhagen, D. \ 2009
In de waterwereld krijgen natuurvriendelijke oevers in toenemende mate aandacht. Er leven veel vragen over de aanleg, onderhoud en ecologie. Een succesvolle natuurvriendelijke oever is het product van een goede samenwerking tussen veel partijen. Deze ...
help
Inventarisatie van het mestgebruik en de effecten op de belasting van het oppervlaktewater voor de gebieden Drentse Aa, Schuitenbeek, Krimpenerwaard en Quarles van Ufford [Boek]
Roelsma, J. \ Corré, W.J. \ Paauw, J.G.M. \ Tol-Leenders, T.P. van \ Bolt, F.J.E. van der \ Schoumans, O.F. \ 2009
Voor het project ‘Monitoring Stroomgebieden’ is een inventarisatie naar het mestgebruik in de vier pilotgebieden uitgevoerd. Het geïnventariseerde mestgebruik in de vier gebieden is vertaald naar invoer voor het modelsysteem welke in Fase 3 is gebrui ...
help
Mogelijkheden voor toepassing van fosfaatfilters in de bloembollenteelt [Boek]
Chardon, W.J. \ Reijers, N. \ Dam, A.M. van \ 2009
Een tekort aan fosfaat in de bollenteeltteelt gaat echter vaak ten koste van de bolkwaliteit en de opbrengst. Uitspoeling van fosfaat kan mogelijk voorkomen worden met fosfaatfilters in drains en sloten. Doel van dit project was het inventariseren va ...
help
Interacties milieuthema's verdroging met andere Ver-thema's: verzuring, vermesting en verontreiniging in natuurgebieden [Boek]
Sival, F.P. \ Runhaar, J. \ 2009
De zware metaalconcentraties zijn in veel oppervlaktewateren in Nederland te hoog. Uitspoeling uit bodems is een belangrijke bron van oppervlaktewaterbelasting. Uitspoeling wordt geschat met modelberekeningen. Dit onderzoek toetst de gebruikte modell ...
help
Effecten van grondwatertoevoer op oppervlaktewater : onderzoek naar watertemperatuur, waterkwaliteit en diatomeeën [Boek]
Keizer-Vlek, H.E. \ Verdonschot, P.F.M. \ Hoorn, M.W. van den \ Sinkeldam, J.A. \ 2009
De opzet van deze studie is om vragen vanuit de praktijk over de relatie tussen grond- en oppervlaktewater in de toekomst beter te kunnen beantwoorden. Om dergelijke vragen beter te kunnen beantwoorden is in eerste instantie inzicht nodig in de hoeve ...
help
Sedimenthuishouding in het stroomgebied van de Nederlands-Duitse Vecht : potenties voor herstel van natuurlijke rivierdynamiek [Boek]
Viveen, W. \ Maas, G.J. \ Schoorl, J.M. \ 2009
In opdracht van LNV is onderzoek gedaan naar de sedimenthuishouding van de Nederlands-Duitse Vecht. Het accent lag hierbij op het verkrijgen van een beter inzicht in erosie- en sedimentatieprocessen op stroomgebiedsniveau. Vanwege deze reden is er ee ...
help
West-Brabant in beeld : gebiedspilots Chaamse Beken en Rietkreek tekenen voor resultaat [Boek]
Nelissen, A. \ Waterschap Brabantse Delta \ 2009
De afgelopen vijf jaar hebben agrariërs, onderzoekers, gemeenten en waterschap Brabantse Delta hun kennis en ervaring gecombineerd om samen te werken aan twee gebiedspilots. Met als voornaamste doel: het verbeteren van de waterkwaliteit in de gebiede ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.