Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 117

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: q=beekdal*
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Veldwerkplaats beekherstel: wordt het beek of beekmoeras? \ Boomblad [Artikel]
Moons, K. \ 2009
Het beekherstel in de Geeserstroom in Drenthe is een uniek geval. Slechts veertig centimeter diep is de beek en wel vier meter breed. Daardoor groeit hij dicht, sneller nog dan de plannenmakers hadden verwacht. Ook op andere vlakken ontwikkelt het be ...
help
Effecten van extensiever waterbeheer op ecologie en hydrologie : een pilot in het stroomgebied van de Raam [Boek]
Haterd, R.J.W. van de \ 2009
Binnen de "gebiedspilot waterkwaliteit Hooge Raam" onderzoekt het Waterschap Aa en Maas met welke maatregelen het ecologisch functioneren van het watersysteem kan worden verbeterd. Één van de deelprojecten is het project "Toepassen ecologisch beheer ...
help
Beter gebruik van aqua-terra systeemkennis voor realisatie van de KRW doelen : eindrapportage van het Leven met Water project "AquaTerra Nederland" [Boek]
Brils, J. \ 2009
Hoe kan het gebruik van wetenschappelijke kennis over het functioneren van het natuurlijke ‘bodem-sediment-water’ systeem in regionaal waterbeheer worden verbeterd? Dit was de hoofdvraag in het Leven met Water project AquaTerra Nederland. Ecosystemen ...
help
Verbeteren datasets en afleiding ecologische rekenregels voor de KRW-verkenner : op basis van Regressieboom-analyse en Neuraal netwerk [Boek]
Evers, C.H. \ Keukelaar, F. \ Schomaker, A.H.H.M. \ 2009
De KRW-Verkenner is ontwikkeld als instrument waarmee de effectiviteit van maatregelen op stroomgebiedniveau bepaald kan worden. Oorspronkelijk was dit instrument vooral bedoeld voor kennisontsluiting over de effectiviteit van KRW maatregelen, voor h ...
help
Effecten van klimaatverandering op de watervraag in de Nederlandse groene ruimte : analyse van de waterbeschikbaarheid rekeninghoudend met de freatische grondwaterstand [Boek]
Gaast, J.W.J. van der \ Massop, H.T.L. \ Vroon, H.R.J. \ 2009
In deze studie is onderzoek gedaan naar de veranderingen in de grondwaterstand en daarmee op de waterbeschikbaarheid in het landelijk gebied als gevolg van klimaatverandering. Hiervoor zijn klimaatrepresentatieve meteoreeksen afgeleid. Met tijdreeksm ...
help
Ontwerpen op het raakvlak van water en ruimte : handreiking en voorbeelden [Boek]
Bouwmeester, H. \ 2009
Dit boek is het verslag van een zoektocht naar het slim benutt en van de ordeningsprincipes van het watersysteem voor een verrijking van stad en landschap. Door de technische eisen van het waterbeheer samen met de programma’s voor de ruimtelijke inri ...
help
Ecohydrologische effecten van klimaatverandering op de vegetatie van Nederland [Boek]
Witte, J.P.M. \ Runhaar, J. \ Ek, R. van \ 2009
Een korte en verkennende studie naar de mogelijke effecten van klimaatverandering op geplande natuurdoelen in Nederland. De studie richt zich op de vegetatie die via wijzigingen in de waterhuishouding door klimaatverandering kan worden beïnvloed. Doe ...
help
Nulmeting van larven en poppen van steekmuggen in de herinrichtingsgebieden Peize en Roden-Norg : monitoring 2008 [Boek]
Verdonschot, P.F.M. \ 2009
Samenvattend leidt de monitoring van larven en poppen van steekmuggen rondom de herinrichtingsgebieden Peize en Roden-Norg in de periode mei-oktober 2008 tot de conclusie dat er momenteel geen sprake is van het optreden van eventuele overlast van ste ...
help
Klimaateffect atlas 1.0 : landbouw, water en extremen [Boek]
Blom, G. \ Braber, M. den \ Bessembinder, J. \ 2009
Bij de effecten van klimaatverandering wordt vaak onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire effecten. Onder primaire effecten worden verstaan veranderingen in zeespiegel, neerslag, temperatuur en wind. Secundaire effecten zoals verzilting, wa ...
help
Ecosysteemdiensten en bodembeheer : maatregelen ter verbetering van biologische bodemkwaliteit [Boek]
Faber, J.H. \ Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M. \ Bloem, J. \ Lahr, J. \ Diemont, W.H. \ Braat, L.C. \ 2009
In het vernieuwde bodembeleid in Nederland komt meer nadruk op ecosysteemdiensten van de bodem. Op basis van literatuurstudie worden in dit rapport praktijkmaatregelen beschreven die ecosysteemdiensten van de bodem bevorderen. Hierbij zijn tien voor ...
help
Ecohydrologisch herstelplan Groot Zandbrink [Boek]
Broek, T. van den \ 2009
Het ecohydrologisch herstelplan is gericht op het vergroten van het areaal Blauwgrasland met basenminnende plantensoorten. Uit de studie volgt dat er goede kansen liggen. De kansen worden zelfs zo gunstig ingeschat, dat herstel van de condities waaro ...
help
Gebiedsanalyse waterkwaliteit Peel & Maasvallei [Boek]
Wal, A.J. van der \ Visser, A. \ Bolt, F.J.E. van der \ Massop, H.T.L. \ Bonten, L.T.C. \ Kruijne, R. \ 2009
Het doel van het onderzoek is tweeledig: • Het in beeld brengen van probleemstoffen (nutriënten, zware metalen en bestrijdingsmiddelen) voor ca. 20 stroomgebieden binnen het beheersgebied van waterschap Peel en Maasvallei. • Het herleiden van die pro ...
help
Met de stroom mee : beeldenboek voor beekherstel in Apeldoorn [Boek]
Rossingh, H. \ 2009
Het doel was het opstellen van een beeldenboek voor beekherstel in Apeldoorn als hulpmiddel voor vormgevers bij het ontwerpen van beekzones. Daarnaast is het een hulpmiddel bij de communicatie daarover met collega’s van verschillende disciplines en m ...
help
Terugkeer van de otter in het rivierengebied [Boek]
Kurstjens, G. \ Beekers, B. \ Jansman, H. \ Bekhuis, J. \ 2009
In het bestek van dit onderzoek is gekeken naar de kansen voor een duurzame populatie otters in het rivierengebied. Uit deze analyse komen de Gelderse Poort, de uiterwaarden van de IJssel en de Waal naar voren met elk een potentiële otterpopulatie va ...
help
Enquête beek(dal)herstelprojecten 2004-2008 : evaluatie van beekherstel over de periode 1960-2008 en analyse van effecten van 9 voorbeeldprojecten [Boek]
Didderen, K. \ Knegtel, B. \ Verdonschot, P. \ Besse-Lototskaya, A. \ 2009
Om inzicht te krijgen in de stand van de aquatisch-ecologische aspecten van beekherstel zijn door Alterra in de jaren 1993 (uitgebreid), 1998 (verkort) en 2003 (verkort) beekherstelenquêtes uitgevoerd en gerapporteerd. De Nederlandse natuur- en water ...
help
Representativiteit KRW Monitoringprogramma Grondwaterkwaliteit [Boek]
Wattel-Koekkoek, E.J.W. \ 2009
Nederland heeft een monitoringprogramma opgesteld om te voldoen aan het voorschrift uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) om het grondwater regelmatig te meten. Dit KRW Monitoringprogramma Grondwaterkwaliteit (KMG) kan op een aantal punten worde ...
help
Klimaatscan Natura 2000 gebieden [Boek]
Rooij, S. van \ Steingröver, E. \ Witte, F. \ Goosen, H. \ 2009
Provincies hebben behoefte aan een beter inzicht in de mogelijke consequenties van klimaatverandering voor het bereiken van natuurdoelen die in het kader van Natura 2000 gesteld worden. Om zicht te krijgen op de mogelijke consequenties is een aanpak ...
help
Nationaal Waterplan 2009 - 2015 [Boek]
Stumpe, J. \ 2009
In december 2009 heeft het kabinet het Nationaal Waterplan vastgesteld. Dit plan geeft op hoofdlijnen aan welk beleid het Rijk in de periode 2009 - 2015 voert om te komen tot een duurzaam waterbeheer. Het Nationaal Waterplan richt zich op bescherming ...
help
Stroomgebiedbeheerplan Eems : 2009-2015 [Boek]
Projectteam stroomgebiedbeheerplannen \ 2009
In deze publicatie een inventarisatie van het Nederlandse gedeelte van het stroomgebied van de Eems en de maatregelen die daar binnen de Kaderrichtlijn Water genomen worden. Doel hiervan is de kwaliteit en kwantiteit van het grondwater en oppervlakte ...
help
Stroomgebiedbeheerplan Maas [Boek]
Projectteam stroomgebiedbeheerplannen \ 2009
De Kaderrichtlijn Water heeft tot doel de oppervlaktewateren –waaronder ook overgangswater en kustwater- en het grondwater in de Europese Unie te beschermen en te verbeteren en het duurzaam gebruik van water te bevorderen. De doelstellingen van de Ka ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.