Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Enquête beek(dal)herstelprojecten 2004-2008 : evaluatie van beekherstel over de periode 1960-2008 en analyse van effecten van 9 voorbeeldprojecten [Boek]
Didderen, K. \ Knegtel, B. \ Verdonschot, P. \ Besse-Lototskaya, A. \ 2009
Om inzicht te krijgen in de stand van de aquatisch-ecologische aspecten van beekherstel zijn door Alterra in de jaren 1993 (uitgebreid), 1998 (verkort) en 2003 (verkort) beekherstelenquêtes uitgevoerd en gerapporteerd. De Nederlandse natuur- en water ...
help
De halfnatuurlijke Vecht: nieuw perspectief voor landbouw en natuur [Boek]
Corporaal, A. \ Schrijver, R.A.M. \ Maas, G.J. \ 2009
In opdracht van LNV heeft Alterra een paar belangrijke onderzoeken uitgevoerd die goed inzicht geven hoe economische, ecologische en maatschappelijke partners in de toekomst naar nieuwe vormen van samenwerking kunnen streven. Terwijl de overheid priv ...
help
Het brede beekdal als klimaatbestendige buffer in de veranderende leefomgeving : flexibele toepassing van het 5B-concept in Peel en Maasvallei [Boek]
Verdonschot, P. \ [ca. 2009]
Noord- en Midden-Limburg kennen een ontginningsgeschiedenis waarbij de eisen van landbouwkundig gebruik voorop hebben gestaan. Afvoer van overtollig water stond centraal. De natuurlijke beken zijn daarbij niet gespaard. Ook die moesten worden gekanal ...
help
Winter flooding in Dutch stream valley floodplains: biogeochemical effects and vegetation consequences = Winteroverstromingen in Nederlandse beekdalen: biogeochemische effecten en consequenties voor de vegetatie [Proefschrift]
Beumer, V. \ 2009
Vier winteroverstromingssituaties zijn beschreven in dit proefschrift, gebaseerd op de aard van de overstroming en de diepte van het grondwaterpeil. De vier situaties kunnen worden gebruikt voor het beoordelen van de biogeochemie en de ontwikkeling v ...
help
Enquête beek(dal)herstelprojecten 2004-2008 : evaluatie van beekherstel over de periode 1960-2008 en analyse van effecten van 9 voorbeeldprojecten [Boek]
Didderen, K. \ Verdonschot, P. \ Knegtel, B. \ Besse-Lototskaya, A. \ 2009
Een beek(dal)herstelenquête is uitgevoerd onder regionale water- en terreinbeheerders om de actuele toestand van beek en beekdalherstel in Nederland te beschrijven (over de afgelopen 5 jaar), de effectiviteit van die maatregelen en bijhorende leerpun ...
help
Preadvies beekdallandschappen : knelpunten, kennislacunes en kennisvragen voor natuurherstel in beekdalen [Boek]
Aggenbach, C.J.S. \ Groenendijk, D. \ Kemmers, R.H. \ Kleef, H.H. van \ Smolders, A.J.P. \ Verberk, W.C.E.P. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2009
Dit preadvies is onder begeleiding van het OBN deskundigenteam beekdallandschappen opgesteld door een groep deskundigen afkomstig van KWR, Alterra, B-WARE, Stichting Bargerveen en Vlinderstichting. Het rapport bevat tevens achtergronddocumentatie bet ...
help
De actuele toestand van beekherstel in Nederland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Didderen, K. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2009
Onlangs is voor de vierde keer onder regionale water- en terreinbeheerders een enquete over herstelprojecten voor beekdalen gehouden. Hieruit blijkt dat de nadruk ligt op de middenloop, er de laatste jaren meer aandacht is gekomen voor vismigratie en ...
help
Vasthouden van water in beekdal zéér effectief \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Barg, J.W. van den \ Meijering, G. \ 2009
In 2006 zijn het brongebied en de bovenloop van de Geeserstroom opnieuw ingericht en weer aangesloten op de middenloop van de beek. Daarvóór voerde dit gebied rechtstreeks af op het kanalensysteem in zuidoost-Drenthe. Met de genomen maatregelen is ee ...
help
Perspectieven voor herstel van beekdallandschappen \ De levende natuur [Artikel]
Aggenbach, C.J.S. \ Bekker, R.M. \ Vegter, U. \ Vries, H.J. de \ 2009
Met de natuur in de Nederlandse beekdallandschappen gaat het op een flink aantal plaatsen de goede kant op. Waar de afgelopen halve eeuw door intensiever grondgebruik monotone graslanden, rechtgetrokken beeklopen en een verarmd landschap waren ontsta ...
help
Evaluatie van het bodemkwaliteitsmeetnet Drentsche Aa en Elperstroom [Boek]
Roelsma, J. \ Knotters, M. \ 2009
In opdracht van de provincie Drenthe is een evaluatie van het bodemkwaliteitsmeetnet Drentsche Aa en Elperstroom uitgevoerd. Het bodemkwaliteitsmeetnet is in 1994 ingericht om de effecten van maatregelen in het kader van het ROM/WCL-project in het st ...
help
Preadvies Beekdalen Heuvellandschap [Boek]
Schaminée, J. \ Hommel, P. \ Waal, R. de \ Weeda, E. \ 2009
Het Heuvelland neemt door zijn afwijkende geologie en bodemgesteldheid in ons land een bijzondere positie in. Hierdoor heeft het gebied meer gemeen met het aansluitende Midden-Europese heuvellandschap dan met de rest van ons land. Het Zuid-Limburgse ...
help
Bevers in het moderne waterschapsbeheer \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Janssen, I. \ Gubbels, R. \ 2009
Met de uitvoering van beekherstel-projecten geven de waterschappen 'water' opnieuw de ruimte, waardoor specifieke beeksoorten zich vestigen of kunnen uitbreiden in het beekdal. Door zijn leefwijze drukt de beschermde bever zijn stempel op de ontwikke ...
help
Van hoogveen- en venherstel naar herstel van een ‘compleet’ nat zandlandschap \ De levende natuur [Artikel]
Duinen, G.J. van \ Brouwer, E. \ Jansen, A.J.M. \ Roelofs, J.G.M. \ Schouten, M.G.C. \ 2009
Het nat zandlandschap omvat zure tot zwak gebufferde, voedselarme en vochtige tot natte ecosystemen. Het gaat om systemen die gevoelig zijn voor verzuring, vermesting en verdroging: hoogvenen en hoogveenbossen, vennen en veentjes, vochtige schraallan ...
help
Casus; Beekdalherstel in de Urkhovense Zeggen \ De levende natuur [Artikel]
Burg, R.F. van der \ Jansen, A.J.M. \ Rosmalen, E.A.W. van \ 2009
De Urkhovense Zeggen is een natuurgebied met uitgestrekte riet- en grote- zeggenmoerassen, broekbossen, wilgenstruwelen en één van de laatste Noord-Brabantse blauwgraslanden. Ondanks alle inspanningen van degemeente Eindhoven dreigden bijzondere soor ...
help
Kampina & Oisterwijkse bossen en vennen : aardkundig excursiepunt 30 \ Grondboor en hamer [Artikel]
Hoogendoorn, W. \ Weertz, J. \ Weertz, E. \ 2009
Dekzandlandschappen, gevormd in de laatste ijstijd met een soms chaotische mengeling van ruggen, beekdalen en verspoelde vlakten, komen op meerdere plaatsen in ons land voor. De laagten tussen de dekzandruggen en restanten van, door ingewaaid dekzand ...
help
De vermestingstoestand van het grondwater in Natura 2000- gebied De Lemselermaten [Boek]
Oene, H. van \ Hunneman, H. \ Aggenbach, C.J.S. \ 2009
Het natuurgebied is aangewezen als Natura 2000-gebied. Dit betekent dat er in het gebied kwetsbare natuurtypen (zogenaamde habitattypen) voorkomen, die beschermd zijn krachtens de Europese Habitatrichtlijn. De aanwezige habitattypen op de overgang va ...
help
Monitoring vegetatie langs enkele Veluwse beken in 2003, Eper beken, Vaassense beken, Wenumse beken [Boek]
Inberg, J.A. \ Buro Bakker \ 2009
In dit rapport staan de resultaten van de monitoring van flora en vegetatie uitgevoerd in 2003 in enkele beekdalen langs de Veluwe-rand. De monitoring vond plaats in het kader van het programma "sprengen en beken". Als onderdeel van dit programma hee ...
help
Effecten van extensiever waterbeheer op ecologie en hydrologie : een pilot in het stroomgebied van de Raam [Boek]
Haterd, R.J.W. van de \ 2009
Binnen de "gebiedspilot waterkwaliteit Hooge Raam" onderzoekt het Waterschap Aa en Maas met welke maatregelen het ecologisch functioneren van het watersysteem kan worden verbeterd. Één van de deelprojecten is het project "Toepassen ecologisch beheer ...
help
Beter gebruik van aqua-terra systeemkennis voor realisatie van de KRW doelen : eindrapportage van het Leven met Water project "AquaTerra Nederland" [Boek]
Brils, J. \ 2009
Hoe kan het gebruik van wetenschappelijke kennis over het functioneren van het natuurlijke ‘bodem-sediment-water’ systeem in regionaal waterbeheer worden verbeterd? Dit was de hoofdvraag in het Leven met Water project AquaTerra Nederland. Ecosystemen ...
help
Verbeteren datasets en afleiding ecologische rekenregels voor de KRW-verkenner : op basis van Regressieboom-analyse en Neuraal netwerk [Boek]
Evers, C.H. \ Keukelaar, F. \ Schomaker, A.H.H.M. \ 2009
De KRW-Verkenner is ontwikkeld als instrument waarmee de effectiviteit van maatregelen op stroomgebiedniveau bepaald kan worden. Oorspronkelijk was dit instrument vooral bedoeld voor kennisontsluiting over de effectiviteit van KRW maatregelen, voor h ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.