Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 97

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: q=beekdal*
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Het Leudal \ Excursieverslagen... / Plantensociologische Kring Nederland [Artikel]
Bossenbroek, P. \ 2010
Het Leudal is een natuurgebied ten noordwesten van Roermond, gelegen tussen de dorpen Neer, Roggel, Heythuysen, Horn, Haelen en Nunhem. Het is ongeveer 880 ha. groot en wordt voor een groot deel beheerd door Staatsbosbeheer. Het gebied is vooral beke ...
help
Ontwerp zuivering Soerendonk, duurzaam en klaar voor KRW : Waterschap De Dommel zorgt voor schoon, voldoende en veilig water in Midden-Brabant \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Janssen, M. \ Zandt, E. van der \ Berends, D. \ 2010
De Buulder Aa is één van de bovenlopen van de Dommel. Het riviertje ontspringt op de grens met België en komt na 30 km uit in de Strijper Aa. Dergelijke bovenlopen worden als zeer waardevol beschouwd. Vaak zijn het kleine, snelstromende rivieren met ...
help
Beekdal reinigt en bergt water : waterschap en gemeente slaan handen ineen : thema Oevers en oeverbescherming \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ekkelboom, J. \ 2010
De gemeente Hoogeveen en waterschap Reest en Wieden hebben de handen ineengeslagen om een beekdal opnieuw in te richten. Deze aanpak maakte het mogelijk om binnen één project een helofytenfilter aan te leggen voor overstortwater, extra waterberging t ...
help
Waterschap Peel en Maasvallei met stijl op peil; 'Nieuwe Limburgs Peil vastgesteld' \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]website Waterschap Peel en Maasvallei over Nieuw Limburgs Peil met o.a. het eindrapport
Verdonschot, F. \ 2010
Het Algemeen Bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei heeft op 6 oktober 2010 het Nieuw Limburgs Peil vastgesteld. Het bestuur geeft daarmee aan wat er de komende jaren moet gebeuren om het watersysteem beter op orde te krijgen. Hiervoor staan naast ...
help
Archeologie in het waterbeheer : hoe gingen wij met het water om? \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Houkes, M.C.E. \ Pijkeren, D.E. van \ 2010
In de droge archeologie is men er lange tijd van uitgegaan dat het natte beekdal ongeschikt was voor bewoning. Daardoor werd relatief weinig onderzoek gedaan in dergelijke landschappen, maar was de aandacht volledig gericht op hoger gelegen gebieden. ...
help
Vijf wijstreservaten in Noord-Brabant [Boek]
Ettema, N. \ 2010
Sinds een aantal jaren staan de wijstgronden in Brabant in de belangstelling en dringt het besef door dat dit waardevolle landschap, dat bedreigd wordt door stedenbouw, aanleg van wegen en vee-industrie, behouden moet blijven. De Provincie heeft vijf ...
help
Neerslagonzekerheid : kalibratie van gebiedsneerslag en modelparameters [Boek]
Botterhuis, T. \ 2010
Kalibreren van een model is onderdeel van het project ‘Neerslagonzekerheid : invloed van onzekere neerslaginformatie op (uitvoer van) hydrologische berekeningen’. Doel van dit onderdeel is om de onzekerheid in modeluitkomsten te bepalen, die veroorza ...
help
Evaluatie waterbergingsgebied Puntbeek : toetsing van de hydrologische en ecologische doelstellingen [Studentenverslag]
Grinsven, A. van \ Verwoerd, L. \ 2010
Een van de waterbergingsgebieden waar relatief veel informatie van bekend is, is het waterbergingsgebied Puntbeek. Tijdens de afstudeeropdracht is voor het gebied Puntbeek een evaluatie uitgevoerd waarbij alle doelstellingen zijn getoetst. Hierbij sp ...
help
Terug naar de bron : een visie op het Anderensche Diep [Studentenverslag]
Winter, W. \ 2010
Het rapport “Terug naar de bron” geeft een voorstel voor een toekomstige inrichting van een van de bovenlopen van de Drentsche Aa, het Anderensche Diep. Er is een gebiedsanalyse gemaakt waarin de grootste knelpunten worden weergegeven voor de ontwikk ...
help
Beekherstel Beek Ubbergen : hoe een brede beekbenadering leidt tot maatregelen en effecten op detailniveau, voor de beken op de stuwwal bij Beek Ubbergen [Studentenverslag]
Hoogeveen, F. \ 2010
Waterschap Rivierenland (WSRL) heeft de opgave om een aantal beken op de stuwwal bij Beek Ubbergen te laten voldoen aan de zogenaamde HEN-status (wateren met het Hoogst Ecologisch Niveau). Deze status komt voort uit het waterbeleidsplan. Het watersch ...
help
Grondwaterregime op basis van karteerbare kenmerken [Boek]
Gaast, J.W.J. van der \ Vroon, H.R.J. \ Massop, H.T.L. \ 2010
Om een ruimtelijk beeld te kunnen krijgen in de vorm van kaarten met informatie over het grondwaterstandsverloop is een karakterisering van tijdreeksgegevens van grondwaterstanden in kengetallen noodzakelijk. Hiervoor is in de jaren 60 van de vorige ...
help
Methodiek waardering aquatische natuurkwaliteit : ontwikkeling van graadmeters voor sloten en beken [Boek]
Verdonschot, R.C.M. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2010
Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft voor beleidsevaluaties behoefte aan een nieuwe natuurgraadmeter voor sloten en beken. De bestaande graadmeters gaan uit van de aan- of afwezigheid van zeldzame natuurdoelsoorten. Dat blijkt echter lang niet a ...
help
Restoration of fens and peat lakes: a biogeochemical approach [Proefschrift]
Geurts, J.J.M. \ cop. 2010
Het onderzoek in dit proefschrift maakt deel uit van het nationale onderzoeksprogramma OBN Laagveenwateren van LNV. Het doel van dit onderzoeksprogramma was om de achteruitgang van laagveenwateren in Nederland te onderzoeken door de processen die hie ...
help
Fauna is niet te missen... : studie naar impact van het gebruikte onderhoudsmaterieel op fauna langs watergangen [Boek]
[2010]
In opdracht van zes waterschappen wordt in deze studie een overzicht gegeven van de beschikbare kennis over het effect van verschillend onderhoudsmaterieel op de faunistische biodiversiteit in en rond watergangen. Er bestaat bijna geen (wetenschappel ...
help
Raamplan Voorsterbeek [Boek]
Kater, E. \ Maas, G.J. \ Ottburg, F.G.W.A. \ 2010
In opdracht van Waterschap Veluwe heeft Alterra het Raamplan Voorsterbeek opgesteld. Vanuit de visie op het herstel van beeksystemen op systeem- en stroomgebiedniveau is voor het Kaderrichtlijn Waterlichaam de Voorsterbeek een referentie- en streefbe ...
help
Hermeandering van het Groote Diep : hydrologisch onderzoek [Studentenverslag]
Graaf, N. de \ Mulder, T. \ 2010
Het Groote Diep is gelegen in de provincie Drenthe binnen het waterschap Noorderzijlvest. De beek is vanaf de jaren 50 gekanaliseerd, gestuwd, overgedimensioneerd en deels verhoogd in het landschap aangelegd. Er is onderzoek gedaan naar hoe het Groot ...
help
Gebiedsanalyse Middenloop Tungelroyse Beek [Boek]
Kempen, G. van \ 2010
In het project ‘Landbouw Centraal’ wordt nagegaan of de problemen kosteneffectiever en voldoende zeker kunnen worden opgelost door de gebiedspartijen zelf, door daarvoor een plan op te stellen en dat plan ook samen uit te voeren. In deze gebiedsanaly ...
help
Gebiedsanalyse De Lage Raam [Boek]
Laarhoven, G. van \ Zaneveld-Reijnders, J. \ [2010]
In het project ‘Landbouw Centraal’ wordt nagegaan of de problemen kosteneffectiever en voldoende zeker kunnen worden opgelost door de gebiedspartijen zelf, door daarvoor een plan op te stellen en dat plan ook samen uit te voeren. In deze gebiedsanaly ...
help
Gebiedsanalyse Castenrayse Vennen [Boek]
Sijbers, P. \ 2010
Het pilotgebied Castenrayse Vennen is zo afgebakend dat er nauwelijks partijen zijn die de waterkwaliteit substantieel beïnvloeden, afgezien van de landbouw. Er zijn wel partijen in de buurt die voordeel hebben van dit project. Naar voren komt welke ...
help
Gebiedsanalyse Zeegserloopje & Westerdiep/Ydemadepolder [Boek]
Noordam-ten Have, J. \ 2010
Met de huidige generieke mest en gewasbeschermingsmaatregelen zullen de KRW-doelen in een aantal agrarische gebieden waarschijnlijk niet gehaald worden. Een van die gebieden in noordoost Nederland is het Zeegserloopje & Westerdiep/Ydemadepolder (wate ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.