Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Lindevallei \ Excursieverslagen... / Plantensociologische Kring Nederland [Artikel]
Weeda, E.J. \ 2011
De geschiedenis van de Lindevallei als natuurreservaat begint in 1914, toen de Stellingwerver onderwijs Warmolts van een onbekend gebleven leerling een afgevlogen exemplaar van een vuurvlinder kreeg. Hij stuurde het met andere vlinders ter determinat ...
help
Kempische beekdalen \ Excursieverslagen... / Plantensociologische Kring Nederland [Artikel]
Buskens, R.F.M. \ Bruinsma, J.H.P. \ 2011
Tijdens deze PKN-excursie met als thema "Beekherstel en natuurontwikkeling in Kempische beekdalen werden vier locaties van beken in Oost-Brabant bezocht, te weten de Beerze in de overstromingsvlakte Viermannekesbrug (Spoordonk), De Kleine Beerze bij ...
help
Beekherstel vergt integrale aanpak \ Maatregelen voor een betere natte ecologie : de civieltechnische kant van de Kaderrichtlijn Water [Hoofdstuk uit boek]
Besse-Lototskaya, A. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2011
Bij beekherstel gaat het niet alleen om de waterstroom zelf, maar om het hele beekdal. Ook is gebleken dat morfologie en hydrologie van de beek sterk samenhangen. Een goed herstel is alleen mogelijk als het beekwater door de seizoenen heen een vrij c ...
help
Veranderingen in het Renkumse beekdal \ De wijerd [Artikel]
Schaafsma, R. \ 2011
In het Renkumse beekdal is een omvangrijk plan uitgevoerd door Staatsbosbeheer. Hieronder een beschrijving van de werkzaamheden met een aantal kritische kanttekeningen
help
De diepere achtergrond van het unieke Drentsche Aa-gebied : grondwaterstromen verklaren ontstaansgeschiedenis en bijzondere natuur \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Bregman, E.P.H. \ Folkertsma, K. \ 2011
De Drentsche Aa kronkelt nog steeds, zoals hij dat al duizenden jaren gedaan heeft. Daardoor is de samenhang tussen de ontstaanswijze, natuur, de rol van de bodem en de invloed van de mens goed te besturen. Met de drinkwaterfunctie als rode draad wor ...
help
Nutriëntenhuishouding in de bodem en het oppervlaktewater van de Drentse Aa : bronnen, routes en sturingsmogelijkheden [Boek]
Roelsma, J. \ Grift, B. van der \ Mulder, H.M. \ Tol-Leenders, T.P. van \ 2011
Deze rapportage richt zich op het stroomgebied de Drentse Aa. Om zicht te krijgen op de nutriëntenhuishouding in het gebied is er vanaf 2004 aanvullend op het reguliere meetnet van het waterschap in het oppervlaktewater gemeten. Voor de interpretatie ...
help
Beekdalbreed hermeanderen: maximaal ecologisch rendement [Brochure]
Verdonschot, P. \ Wal, B. van der \ Weeren, B.-J. van \ 2011
In de vorige eeuw zijn in Nederland talloze beken rechtgetrokken om de afvoer van water te versnellen, met name ten gunste van de landbouw. Dit heeft geleid tot wateroverlast in lager gelegen gebieden, verdroging hogerop en het verdwijnen van veel ka ...
help
Natuur- en pitrusontwikkeling in het beekdal van de Geeserstroom : bodemtoestand 3-5 jaar na inrichting [Boek]
Sival, F. \ Kemmers, R. \ Bolhuis, P. \ JONG, B. de \ 2011
Doel van het in dit rapport beschreven onderzoek is het verwerven van inzicht in de effectiviteit van maatregelen om de ongewenste ontwikkeling van Pitrus bij natuurontwikkeling te voorkomen en bestrijden. In het Geeserstroomgebied vindt op grote sch ...
help
Hotspot Oude Vaart-Reest : eindrapportage [Boek]
Schaap, B.F. \ Geertsema, W. \ Schotman, H. \ Visser, J.C. \ Vree, L.G. de \ 2011
De beekdalen in Drenthe zijn bij uitstek gebieden waar de effecten van de klimaatverandering merkbaar zullen zijn. Dat wordt veroorzaakt doordat beeksystemen kwetsbaar zijn voor klimatologische veranderingen. Daarnaast worden de in het gebied aanwezi ...
help
Het Merkske, een van de weinige natuurlijke beekdalen van Nederland \ Geo.brief : nieuwsbrief van KNGMG, ALW en KTFG [Artikel]
Kooter, C. \ 2011
Pal ten zuiden van Breda, stromend over afwisselend Belgisch en Nederlands grondgebied, ligt het Merkske, een van de weinige onaangetaste beken die Nederland kent. Het riviertje, dat ontspringt in het grensgebied van Weelde, Baarle Nassau, voedt same ...
help
De invloed van greppels op de kwaliteit van hooilanden in het Reestdal : mogelijkheden voor herstel en beheer van hooilanden langs de Reest [Studentenverslag]
Koster, M. \ Eestermans, T. \ 2011
Stichting Landschap Overijssel beheert verschillende typen hooilanden in het Reestdal. Kenmerkend en botanisch waardevol voor het beekdal zijn de Dotterbloemhooilanden. Deze hooilanden zijn begreppeld om overtollig regenwater af te voeren. De kwalite ...
help
Landschapsontwikkeling en cultuurhistorische waarden langs de bovenen middenloop van het Koningsdiep (Zuidoost-Friesland) [Boek]
Worst, D. \ Zomer, J. \ 2011
Cultuurhistorische inventarisatie in het plangebied van het beekherstelproject Koningsdiep in Zuidoost-Friesland. Dit op verzoek van Dienst Landelijk Gebied. In het kader van een nadere uitwerking van het raamplan Koningsdiep van de Landinrichtingsco ...
help
Pilotstudie herstel veenvormende zeggenbegroeiingen in beekdalen [Boek]
Aggenbach, C.J.S. \ cop. 2011
Veenvormende zeggenbegroeiingen vallen onder het Europese habitattype Overgangs- en trilveen (H7140). Dit habitattype wordt overal in Europa sterk bedreigd in Nederland komt het nog relatief in een groot oppervlak voor. In dit rapport worden locaties ...
help
Schrevenhofsbroekje : ontwikkeling van het Schrevenhofsbroekje na de herinrichting van 2000 : monitoringsresultaten 1994-2009 [Boek]
Kessels, H. \ Waterschap Roer en Overmaas \ 2011
Het Schrevenhofsbroekje is een laaggelegen van oorsprong nat gebied in de gemeente Echt-Susteren. Begin jaren 1990 is een ecohydrologisch onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om het gebied weer te vernatten, met een belangrijke invloed van regi ...
help
Evaluatie hoogveengebieden in Nederland : evaluatie van het beheer van de hoogvenen van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Landschap Overijssel en het Ministerie van Defensie [Boek]
Hoop, E. de \ 2011
Deze rapportage bevat een evaluatie van de toestand en het beheer van de hoogvenen in Nederland. In alle gebieden is, minimaal in de hoogveenkern, de achteruitgang gestopt en een groot aantal hoogveenrestanten is de afgelopen decennia sterk in kwalit ...
help
Waterberging en natuur: voorspelling lokale overstromingseffecten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hermus, M. \ Besselink, D. \ Olthof, J. \ Beumer, V. \ 2011
Bij het toepassen van waterberging in natuurgebieden langs beken ontstaat de vraag welke effecten de veranderende overstromingsdynamiek zal hebben op aanwezige of beoogde natuurwaarden. Vanuit het water- en natuurbeheer bestaat behoefte aan een kwant ...
help
Merkelbekerbeek : herinrichting van het beekdal van de Merkelbekerbeek : monitoringsresultaten 1998-2010 [Boek]
Buggenum, H. van \ Waterschap Roer en Overmaas \ 2011
De Merkelbekerbeek is een bronbeek ten noorden van de bebouwde kom van Brunssum. In de winter van 1999 -2000 is de Merkelbekerbeek heringericht. Hierbij werd een gedeelte van de overkluizing en de gehele betegelde bodem verwijderd en werd de beek in ...
help
Steekmuggen in de waterbergingsgebieden Peize en Roden-Norg : monitoring 2010 [Boek]
Besse-Lototskaya, A. \ Verdonschot, P.F.M. \ Dekkers, T.B.M. \ 2011
In de periode april-augustus 2010 zijn opnieuw steekmuggen gemonitord in de waterbergingsgebieden Peize en Roden-Norg. De steekmuglarven en -poppen zijn op in totaal achttien bemonsteringslocaties en de volwassen steekmuggen op acht locaties in het b ...
help
Onderzoek grondwaterbalans provincie Drenthe [Boek]
Steenvoorden, M. \ Peet, M. \ Luijendijk, J. \ 2011
Met behulp van het grondwatermodel MIPWA is een gedetailleerde grondwaterbalans van de provincie Drenthe opgesteld. In deze waterbalans zijn alle in- en uitgaande waterstromen gekwantificeerd op jaarbasis en voor het zomer- en winterhalfjaar. Hieruit ...
help
P-reducerende maatregelen in het stroomgebied van de Hunze : inventarisatie van de meest kosteneffectieve P-reducerende maatregelen in het stroomgebied van de Hunze [Boek]
Hattum, T. van \ Boekel, E.M.P.M. van \ Massop, H.T.L. \ Schuiling, R. \ 2011
In opdracht van Waterschap Hunze en Aa’s heeft Alterra een analyse uitgevoerd van de meest kosteneffectieve maatregelen in het stroomgebied van de Hunze om de fosforbelasting verder terug te dringen. Hiervoor is een globale analyse uitgevoerd op stro ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.