Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 82

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: q=beekdal*
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
De Renkumse en Heelsumse beekdalen : een cultuurhistorische wandelgids [Boek]
Schaafsma, R. \ cop. 2012
De Veluwe, bekend om haar groene bossen, uitgestrekte heidegronden en droge zandvlakten, is het grootste laaglandnatuurgebied van Noordwest-Europa. Wat zij daar huisvest is uniek: een beken- en sprengenstelsel zoals dat nergens ter wereld bestaat. En ...
help
Klimaatateliers voor klimaatbestendige ruimtelijke inrichting : ervaringen uit 4 pilots [Boek]
Goosen, H. \ Block, D. de \ Groot, S. de \ Koekoek, A. \ Groot, M. de \ Roggema, R. \ Masselink, L. \ [2012]
In verschillende sessies is in kaart gebracht waar in de toekomst knelpunten kunnen optreden en hoe deze mogelijk kunnen worden omgezet in kansen. De aanwezige Gelderse regio’s waren: Stadsregio Arnhem-Nijmegen, Veluwe Vallei, Regio Stedendriehoek en ...
help
Schades door watertekorten en -overschotten in stedelijk gebied : quick scan van beschikbaarheid schadegetallen en mogelijkheden om schades te bepalen [Boek]
Hoogvliet, M. \ Ven, F. van de \ Buma, J. \ Oostrom, N. van \ Brolsma, R. \ Filatova, T. \ Verheijen, J. \ Bosch, P. \ 2012
Dit rapport beschrijft de werking van het stedelijk watersysteem, en welke typerende systemen kunnen worden onderscheiden uitgaande van de schademechanismen die in de bebouwde omgeving kunnen optreden. Gaat in op het effect van klimaatverandering op ...
help
Sturen op Basisafvoer : een analyse van zomerafvoeren in het beheergebied van waterschap Regge en Dinkel en hoe daar in de toekomst mee om te gaan [Boek]
Kuijper, M.J.M. \ Hendriks, D.M.D. \ Dongen, R.J.J. van \ Hommes, S. \ Waaijenberg, J. \ Worm, B. \ 2012
Met dit onderzoek willen de auteurs inzicht krijgen in de mogelijkheden om de toestand van het grondwater en de basisafvoer in beken te verbeteren.
help
Toestand van de Brabantse natuur 2012 [Boek]
Staaij, J. van \ Linden, J. van der \ 2012
In Brabant is het goed wonen, werken en recreëren. Om dat ook in de toekomst zo te houden richt de provincie haar beleid op duurzame welvaart en welzijn. Eén van de speerpunten daarvan is een robuuste en veerkrachtige natuur. Natuurbehoud en -herstel ...
help
Ruimtelijke verspreiding en scheiding van vislevensgemeenschappen in de Geul en zijbeken \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Dorenbosch, M. \ Crombaghs, B. \ Gubbels, R. \ 2012
De Geul staat in Nederland bekend als een bijzondere snel stromende beek met een zeer aparte visfauna. Hoewel menig veldbioloog of sportvisser viswaarnemingen uit het stroomgebied van de Geul heeft verzameld, was tot voor kort nooit een systematisch ...
help
Ontwikkelingen in de visfauna van de Geleenbeek gedurende de periode 1900-2007. Dl. 4. De bemonsterde visstand in de Geleenbeek in de jaren 1990, 1995, 2002 en 2007 \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Gubbels, R.E.M.B. \ 2012
In dit artikel worden de habitatontwikkelingen die in de periode 1990 - 2007 in het Geleenbeeksysteem hebben plaatsgevonden beschreven en wordt ingegaan op de gevolgen hiervan voor de visfauna
help
Natuurherstel op Landgoed Rozephoeve [casus EGM] \ De levende natuur [Artikel]
Burg, R.F. van der \ Francke, W. \ 2012
Particuliere terreinen herbergen vaak 'vergeten' natuurpareltjes waarvan weinig bekend is en de potenties onderschat worden. Dankzij de regeling Effectgerichte Maatregelen (EGM) is een aantal van deze gebieden weer herontdekt. De Kleine Oisterwijkse ...
help
Otter definitief terug in Fryslân? \ Twirre : driemaandelijks tijdschrift voor natuurstudie, natuurbescherming, natuurvoorlichting en beleid in Friesland : uitgave van de werkgroep "Twirre" [Artikel]
Bosma, H. \ Krol, M. \ 2012
Sinds de herintroductie van de Otter (Lutra lutra) in Noordwest-Overijssel is dit dier bezig aan een gestage opmars en koloniseert hij de waterrijke gebieden in Noord-Nederland. Ook Fryslân lijkt nu definitief tot het verspreidingsgebied van de soort ...
help
Effect van droogte op stedelijk gebied : kennisinventarisatie [Boek]
Brolsma, R. \ Buma, J. \ Meerten, H. van \ Dionisio, M. \ Elbers, J. \ cop. 2012
Deze kennisinventarisatie beschrijft de resultaten van een literatuurstudie naar de beschikbare kennis over de kwetsbaarheid van stedelijk gebieden voor droogte en de relevante processen, die optreden bij droogte in de stad. Hiernaast zijn voor deze ...
help
Natuurverkenning 2010-2040 : visies op de ontwikkeling van natuur en landschap [Boek]
Oostenbrugge, R. van \ Bilt, W. van der \ Egmond, P. van \ Dammers, E. \ Hinsberg, A. van \ Melman, D. \ Vader, J. \ Wiersinga, W. \ Bredenoord, H. \ Gaalen, F. van \ Nijhuis, L. \ Puijenbroek, P. van \ Tekelenburg, T. \ Wortelboer, R. \ Dirkx, J. \ Groenendijk, F. \ Jorritsma, I. \ Knegt, B. de \ Sijtsma, F. \ Dijkman, W. \ 2012
De Natuurverkenning verschijnt in een turbulente tijd waarin natuur en landschap sterk gepolitiseerd zijn. Met de verkenning wil het PBL een bijdrage leveren aan het structureren van het debat over de vernieuwing van het langetermijnbeleid en een imp ...
help
Jaarverslag 2011 / STOWA \ Jaarverslag... / Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer, (STOWA) [Jaarverslag]
2012
In dit jaarverslag geeft STOWA een overzicht van de opbrengsten van 2011, met een doorkijk naar 2012. Wij presenteren de belangrijkste feiten en cijfers: welke kennisresultaten boekten wij? Hoeveel publicaties zagen het licht? Hoeveel mensen bezochte ...
help
Handreiking ontwikkeling waterlopen (HOW) [Boek]
Buskens, R. \ Aalders, P. \ [ca. 2012]
Aanbevelingen voor inrichting en beheer van waterlopen. Allesbepalend daarbij zijn de doelen die aan de orde zijn bij een herinrichting van waterlopen
help
Effecten van peilgestuurde drainage op natuur [Boek]
Kuijper, M.J.M. \ Broers, H.P. \ Rozemeijer, J.C. \ cop. 2012
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, het Brabants Landschap en Landschap Overijssel en richt zich op de effecten van peilgestuurde drainage op natuurgebieden in hoog Nederland, waar sprake is van vrij afwater ...
help
Flexibiliteit in beheer van natuurgebieden : naar een beheerondersteunend instrument voor flexibiliteit in beheer met het oog op mogelijke gevolgen van klimaatverandering [Boek]
Oosterbaan, A. \ Massop, H.T.L. \ Paulissen, M.P.C.P. \ 2012
Om de mogelijkheden voor meer flexibiliteit in het beheer van natuurgebieden te onderzoeken is een systeem ontworpen dat bestaat uit vijf stappen. Hierbij wordt het gebied geanalyseerd, een risico- en gevoeligheidsanalyse uitgevoerd, het beheer geana ...
help
Advies grondwater [Boek]
2012
De TCB benoemt in dit advies de volgende uitgangspunten voor een toetsingskader voor de beïnvloeding van grondwater: betrek bij afwegingen alle relevante ecosysteemdiensten; gebruik de bestaande kennis over het bodem- en watersysteem, waaronder inzic ...
help
Rijn in beeld - Dl. 1: Ecologische resultaten van 20 jaar natuurontwikkeling langs de Rijntakken [Boek]
Peters, B. \ Kurstjens, G. \ 2012
Bij veel partijen betrokken bij de natuurontwikkelingsprojecten langs de Rijntakken is de behoefte ontstaan de ecologische effecten van de belangrijkste projecten in kaart te brengen. Het betreft de veranderingen van flora en fauna in de belangrijkst ...
help
Thema water \ Kennis online : Wageningen UR-onderzoek voor LNV [Artikel]
Terwisscha, C. \ Sneekes, A. \ Foeken, E. \ 2012
Deze bijdrage van Kennis-online bevat (o.a.) de artikelen "We moeten leren leven met zout"; "Iedere regio zijn eigen wateropvang"; Deltaplan voor Bangladesh"; "Milieuvriendelijker visteelt in Egypte"; "Ballastwater zonder kwallen"; Weinig plastic in ...
help
Waterkevers op landgoed Hoosden : mobiliteit en populatiegedrag bij enkele grotere soorten \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Lenders, A.J.W. \ 2012
In het jaar 2010 werd een onderzoek uitgevoerd naar de mobiliteit van grote waterkevers in Landgoed Hoosden, een natuurgebied ten westen van de dorpskern van Sint Odiliënberg. Het onderzoek liep parallel met een visseninventarisatie. Hiervoor waren v ...
help
Verspreiding van de Bittervoorn langs de Maas in Noord-Limburg : indicaties voor een regionale metapopulatiestructuur \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Pollux, B.J.A. \ Korosi, A. \ Pollux, P.M.J. \ 2012
In dit artikel wordt de verspreiding van de Bittervoorn (Rhodeus sericeus amarus Bloch 1782) in 15 uiterwaardplassen langs de Maas in Noord-Limburg beschreven. Deze werden gedurende de jaren 2010 en 2011 vijfmaal bemonsterd. De Bittervoorn is in tien ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.