Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 82

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: q=beekdal*
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
De Renkumse en Heelsumse beekdalen : een cultuurhistorische wandelgids [Boek]
Schaafsma, R. \ cop. 2012
De Veluwe, bekend om haar groene bossen, uitgestrekte heidegronden en droge zandvlakten, is het grootste laaglandnatuurgebied van Noordwest-Europa. Wat zij daar huisvest is uniek: een beken- en sprengenstelsel zoals dat nergens ter wereld bestaat. En ...
help
Landgoed Schultenwolde, natuurlijke parel in Twente [casus EGM] \ De levende natuur [Artikel]
Boedeltje, G. \ Dongen, R.J.J. van \ Eysink, A.T.W. \ Keizers, T.B.J. \ 2012
Het landgoed Schultenwolde werd in 1914 gekocht door Abraham Ledeboer en wordt tegenwoordig beheerd door mevr. H.M. van der Sande Lacoste-Ledeboer en haar kinderen. Dankzij een gradiëntrijke abiotische basis en uitgekiende herstelmaatregelen herbergt ...
help
Water- en natuurbeheer op Twickel \ De levende natuur [Artikel]
Gierveld, H. \ 2012
Op diverse plaatsen hebben particuliere grondeigenaren een bijdrage geleverd aan het herstel van het grondwaterregime en de realisatie van waterberging. Dat gaat vaak gepaard met de realisatie van andere doelen. Dit artikel beschrijft de werkwijze en ...
help
Gebiedsgerichte uitwerking leefgebiedsplan het Groene Woud: maatregelen plan tbv soortenbescherming [Boek]
Beijer de \ Geelen, T. van \ Zollinger \ Duinen, G.-J. van \ 2012
Brabant herbergt een bijzonder soortenrijke natuur, ook vanuit landelijk perspectief. De gebiedsgerichte uitwerking voor het Groene Woud beoogt een maatregelenkaart voor het uitvoeren van maatregelen gericht op een duurzame bescherming van de populat ...
help
Mogelijkheden van de inzet van driehoeksmosselen voor verbetering van de waterkwaliteit : casestudy: beheersgebied Hunze & Aa’s [Boek]
Sophie, Y. \ 2012
Hoe kan de inzet van de driehoeksmossel (Dreissena polymorpha) in noordelijke meren bijdragen aan verbetering van de waterkwaliteit? De driehoeksmossel kan hieraan bijdragen door haar filtercapaciteit. Het voorkomen van de mossel is afhankelijk van d ...
help
Hydro-ecologische systeemanalyse van het Natura 2000-gebied Lonnekermeer [Boek]
Jansen, A.J.M. \ Bouwman, J.H. \ Horsthuis, M.A.P. \ 2012
Het Natura 2000-gebied Lonnekermeer ligt ten oosten van Hengelo en ten westen van de voormalige vliegbasis Twente in de gemeente Dinkelland (noordelijke deel) en de gemeente Enschede (zuidelijke deel). Het 103 ha grote Natura 2000-gebied bestaat uit ...
help
Update Grondwatermodel Waterschap Regge en Dinkel [Boek]
Kuijper, M.J.M. \ Goorden, N. \ Vermeulen, P.T.M. \ 2012
Voor het WRD-gebied zijn twee grondwatermodellen beschikbaar, MIPWA (Waterschap Groot-Salland) en WRD (Waterschap Regge en Dinkel): 1. ‘MIPWA-model’ dat bestaat uit een verzadigde zone die gemodelleerd is met MODFLOW en een onverzadigde zone gemodell ...
help
NMDC-Innovatieproject : van Kritische zone tot Kritische Onzekerheden : case studie Baakse Beek [Boek]
Ek, R. van \ Janssen, G. \ Kuijper, M. \ Veldhuizen, A. \ Wamelink, G.W.W. \ Mol, J. \ Groot, A. \ Schipper, P. \ Kroes, J. \ Supit, I. \ Simmelink, E. \ Geer, F. van \ Janssen, P. \ Sluijs, J. van der \ Bessembinder, J. \ 2012
Het project "Van Kritische zone tot Kritische Onzekerheden" heeft tot doel de samenwerking tussen modellenmakers en modeellengebruikers te stimuleren. en daarbij meer vorm en inhoud geven aan het benodigde modelleninstrumentarium. Specifiek is aandac ...
help
Leidraad risicomanagement overlast steekmuggen en knutten : toelichting op de leidraad [Boek]
Verdonschot, P. \ Besse-Lototskaya, A. \ 2012
Door het uitvoeren van de verschillende vernattingsopgaven worden meer (delen van) waterbergings- en natuurontwikkelingsgebieden geschikt als leefmilieu voor steekmuggen en knutten. Om de effecten van vernatting op de mate van ontwikkeling van steekm ...
help
Effecten van maaibeheer op nachtvlinders in de Drentse Aa [Studentenverslag]
Jansen, J. \ 2012
In opdracht van De Vlinderstichting en KWR Watercycle Research Institute werd onderzoek uitgevoerd naar de effecten van het al dan niet toepassen van maaibeheer op (macro)nachtvlinders in beekdal Drentse Aa. Van oudsher bestaat dit beekdal uit veenvo ...
help
Water in beweging : visie waterbeheer Limburg in 2020 [Boek]
Redelijkheid, M. de \ 2012
Met deze visie vormen de Limburgse waterschappen een gezamenlijk beeld van het waterbeheer in Limburg anno 2020. Op basis van dit beeld kan worden ingeschat of en welke veranderingen er nodig zijn in de werkwijze van de waterschappen en wellicht ook ...
help
Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de kaderrichtlijn water 2015-2021 [Boek]
Altenburg, W. \ Molen, D.T. van der \ Arts, G. \ Franken, R. \ Higler, B. \ Verdonschot, P.F.M. \ Vlek, H. \ Leeuw, J. de \ Molen, J. van der \ Nijboer, R.C. \ 2012
Dit rapport is een geactualiseerde versie van ‘Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water’. Het is het resultaat van een evaluatie van de maatlatten in de aanloop naar de tweede generatie Stroomgebiedbeheerplan ...
help
Een meer natuurlijk peilbeheer: relaties tussen geohydrologie, ecosysteemdynamiek en Natura 2000 : rapportage fase 1: een kennisoverzicht op verschillende schaalniveaus voor het Nederlands laagveen- en zeekleigebied [Boek]
Mettrop, I.S. \ 2012
help
Waterschapsspiegel 2012 : waterschappen onderling vergeleken [Boek]
Unie van Waterschappen \ 2012
In Waterschapsspiegel 2012 doen de waterschappen collectief verslag van de resultaten die zij de afgelopen jaren hebben bereikt. Hoe gaat het met de zorg voor droge voeten, schoon en voldoende water in Nederland? Waterschappen zijn de enige overheid ...
help
Ontwikkeling van de bodem- en waterkwaliteit : evaluatie Meststoffenwet 2012: eindrapport ex-post [Boek]
Bolt, F.J.E. van der \ Schoumans, O.F. \ Boekel, E.M.P.M. van \ Bogaart, P. \ Broers, H.P. \ Grift, B. van der \ Daatselaar, C.H.G. \ Dijk, W. van \ Groenendijk, P. \ Ham, A. van den \ Hooijboer, A.E.J. \ Klijne, A. de \ Schils, R.L.M. \ Tol-Leenders, T.P. \ 2012
In opdracht van het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovaties (EL&I) in nagegaan wat de ontwikkeling is van de milieutoestand van de bodem en het grond- en oppervlaktewater in relatie tot de mestwetgeving. Het betreft hier de vruchtbaa ...
help
Drainage ditches, biodiversity hotspots for aquatic invertebrates : defining and assessing the ecological status of a man-made ecosystem based on macroinvertebrates [Proefschrift]
Verdonschot, R.C.M. \ 2012
De effecten van extreme eutrofiëring en organische belasting op de macrofauna in sloten zijn goed bekend. De kennis van de sturende factoren die de samenstelling van de fauna in de ‘standaard poldersloot’ (de eutrofe, vegetatierijke sloot) bepalen, i ...
help
OBN-onderzoek zonnebaars : mogelijkheden voor bestrijden van een uitheemse invasieve vis [Boek]
Kleef, H.H. van \ 2012
Gedurende de afgelopen decennia heeft de Noordamerikaanse zonnebaars zich in Nederland sterk uitgebreid. In een verscheidenheid van wateren, variërend van beken tot poelen en vennen gaat de soort domineren en richt daar door predatie op inheemse soor ...
help
Europees waterbeheer: eerlijk zullen we alles delen? : een juridische analyse van de Europese stroomgebiedbenadering in het licht van de grensoverschrijdende verontreiniging van water tussen lidstaten [Proefschrift]
Kempen, Jasper Jacobus Hendricus van \ 2012
This PhD thesis addresses the legal system of European water management and more specifically the role of transboundary water pollution in this system. It focuses on the question of whether the system ensures that the beneficial uses of international ...
help
Vervolgonderzoek verontreiniging Tungelroyse beek : risico’s, vrachten, bronnen, maatregelen [Boek]
Steketee, J. \ 2012
Het water en de waterbodem van de Tungelroyse beek zijn verontreinigd met cadmium en zink. Na sanering van de waterbodem raken sommige locaties in relatief korte tijd opnieuw verontreinigd. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat in de bovenloop een zwart ...
help
Terug naar de bron : evaluatie van herstelprojecten [Boek]
Eysink, A.T.W. \ Horsthuis, M.A.P. \ Dongen, R.J.J. van \ Thielemans, J.H.J. \ 2012
De evaluatie betreft een overzicht van alle 36 projecten, waarin achtereenvolgens samenvatting, aanpak, herstelmaatregelen en beheer, resultaten, synthese, communicatie en aanbevelingen de revue passeren. Het effect van de herstelmaatregelen is beoor ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.