Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 82

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: q=beekdal*
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
De Renkumse en Heelsumse beekdalen : een cultuurhistorische wandelgids [Boek]
Schaafsma, R. \ cop. 2012
De Veluwe, bekend om haar groene bossen, uitgestrekte heidegronden en droge zandvlakten, is het grootste laaglandnatuurgebied van Noordwest-Europa. Wat zij daar huisvest is uniek: een beken- en sprengenstelsel zoals dat nergens ter wereld bestaat. En ...
help
Zoetwatervoorziening in Nederland : aangescherpte landelijke knelpuntenanalyse 21e eeuw [Boek] - 2e (gecorrigeerde) druk
Klijn, Frans \ Velzen, Emiel van \ Maat, Judith ter \ Hunink, Joachim \ Baarse, Gerrit \ Beumer, Victor \ Boderie, Pascal \ Buma, Jelle \ Delsman, Joost \ Hoogewoud, Jacco \ Hoogvliet, Marco \ Prinsen, Geert \ Bakel, Jan van \ Mark, Rolien van der \ Ek, Remco van \ Sligte, Robinvan \ Verheij, Henk \ Zwolsman, Gert-Jan \ 2012
Dit rapport gaat over de aanscherping van de knelpuntenanalyse die is uitgevoerd in de context van de landelijke zoetwaterverkenning.
help
Landgoed Schultenwolde, natuurlijke parel in Twente [casus EGM] \ De levende natuur [Artikel]
Boedeltje, G. \ Dongen, R.J.J. van \ Eysink, A.T.W. \ Keizers, T.B.J. \ 2012
Het landgoed Schultenwolde werd in 1914 gekocht door Abraham Ledeboer en wordt tegenwoordig beheerd door mevr. H.M. van der Sande Lacoste-Ledeboer en haar kinderen. Dankzij een gradiëntrijke abiotische basis en uitgekiende herstelmaatregelen herbergt ...
help
Water- en natuurbeheer op Twickel \ De levende natuur [Artikel]
Gierveld, H. \ 2012
Op diverse plaatsen hebben particuliere grondeigenaren een bijdrage geleverd aan het herstel van het grondwaterregime en de realisatie van waterberging. Dat gaat vaak gepaard met de realisatie van andere doelen. Dit artikel beschrijft de werkwijze en ...
help
De otter is weer terug in Vlaanderen : vragen rond herkomst en toekomst \ Zoogdier [Artikel]
Swinnen, K. \ Vercayie, D. \ Van Den Berge, K. \ 2012
Recent werden enkele harde bewijzen geleverd voor aanwezigheid van otters in Vlaanderen. Dat doet echter vragen rijzen naar hun aantallen, herkomst en toekomst in Vlaanderen.
help
Projectplan Natte Natuurparel Kampina en de Oisterwijkse bossen en vennen [Boek]
Zweers, H.R. \ 2012
Dit projectplan geeft invulling aan het doel herstel van de Natte Natuurparel Kampina en de Oisterwijkse bossen en vennen. Waterschap de Dommel heeft de taak het verdrogingsprobleem aan te pakken in verdroogde (waterafhankelijke) natuurgebieden valle ...
help
Gebiedsgerichte uitwerking leefgebiedsplan het Groene Woud: maatregelen plan tbv soortenbescherming [Boek]
Beijer de \ Geelen, T. van \ Zollinger \ Duinen, G.-J. van \ 2012
Brabant herbergt een bijzonder soortenrijke natuur, ook vanuit landelijk perspectief. De gebiedsgerichte uitwerking voor het Groene Woud beoogt een maatregelenkaart voor het uitvoeren van maatregelen gericht op een duurzame bescherming van de populat ...
help
Klimaatateliers voor klimaatbestendige ruimtelijke inrichting : ervaringen uit 4 pilots [Boek]
Goosen, H. \ Block, D. de \ Groot, S. de \ Koekoek, A. \ Groot, M. de \ Roggema, R. \ Masselink, L. \ [2012]
In verschillende sessies is in kaart gebracht waar in de toekomst knelpunten kunnen optreden en hoe deze mogelijk kunnen worden omgezet in kansen. De aanwezige Gelderse regio’s waren: Stadsregio Arnhem-Nijmegen, Veluwe Vallei, Regio Stedendriehoek en ...
help
Mogelijkheden van de inzet van driehoeksmosselen voor verbetering van de waterkwaliteit : casestudy: beheersgebied Hunze & Aa’s [Boek]
Sophie, Y. \ 2012
Hoe kan de inzet van de driehoeksmossel (Dreissena polymorpha) in noordelijke meren bijdragen aan verbetering van de waterkwaliteit? De driehoeksmossel kan hieraan bijdragen door haar filtercapaciteit. Het voorkomen van de mossel is afhankelijk van d ...
help
Hydro-ecologische systeemanalyse van het Natura 2000-gebied Lonnekermeer [Boek]
Jansen, A.J.M. \ Bouwman, J.H. \ Horsthuis, M.A.P. \ 2012
Het Natura 2000-gebied Lonnekermeer ligt ten oosten van Hengelo en ten westen van de voormalige vliegbasis Twente in de gemeente Dinkelland (noordelijke deel) en de gemeente Enschede (zuidelijke deel). Het 103 ha grote Natura 2000-gebied bestaat uit ...
help
Schades door watertekorten en -overschotten in stedelijk gebied : quick scan van beschikbaarheid schadegetallen en mogelijkheden om schades te bepalen [Boek]
Hoogvliet, M. \ Ven, F. van de \ Buma, J. \ Oostrom, N. van \ Brolsma, R. \ Filatova, T. \ Verheijen, J. \ Bosch, P. \ 2012
Dit rapport beschrijft de werking van het stedelijk watersysteem, en welke typerende systemen kunnen worden onderscheiden uitgaande van de schademechanismen die in de bebouwde omgeving kunnen optreden. Gaat in op het effect van klimaatverandering op ...
help
Update Grondwatermodel Waterschap Regge en Dinkel [Boek]
Kuijper, M.J.M. \ Goorden, N. \ Vermeulen, P.T.M. \ 2012
Voor het WRD-gebied zijn twee grondwatermodellen beschikbaar, MIPWA (Waterschap Groot-Salland) en WRD (Waterschap Regge en Dinkel): 1. ‘MIPWA-model’ dat bestaat uit een verzadigde zone die gemodelleerd is met MODFLOW en een onverzadigde zone gemodell ...
help
NMDC-Innovatieproject : van Kritische zone tot Kritische Onzekerheden : case studie Baakse Beek [Boek]
Ek, R. van \ Janssen, G. \ Kuijper, M. \ Veldhuizen, A. \ Wamelink, G.W.W. \ Mol, J. \ Groot, A. \ Schipper, P. \ Kroes, J. \ Supit, I. \ Simmelink, E. \ Geer, F. van \ Janssen, P. \ Sluijs, J. van der \ Bessembinder, J. \ 2012
Het project "Van Kritische zone tot Kritische Onzekerheden" heeft tot doel de samenwerking tussen modellenmakers en modeellengebruikers te stimuleren. en daarbij meer vorm en inhoud geven aan het benodigde modelleninstrumentarium. Specifiek is aandac ...
help
Natuurverkenning 2010-2040 : visies op de ontwikkeling van natuur en landschap [Boek]
Oostenbrugge, R. van \ Bilt, W. van der \ Egmond, P. van \ Dammers, E. \ Hinsberg, A. van \ Melman, D. \ Vader, J. \ Wiersinga, W. \ Bredenoord, H. \ Gaalen, F. van \ Nijhuis, L. \ Puijenbroek, P. van \ Tekelenburg, T. \ Wortelboer, R. \ Dirkx, J. \ Groenendijk, F. \ Jorritsma, I. \ Knegt, B. de \ Sijtsma, F. \ Dijkman, W. \ 2012
De Natuurverkenning verschijnt in een turbulente tijd waarin natuur en landschap sterk gepolitiseerd zijn. Met de verkenning wil het PBL een bijdrage leveren aan het structureren van het debat over de vernieuwing van het langetermijnbeleid en een imp ...
help
Flexibiliteit in beheer van natuurgebieden : naar een beheerondersteunend instrument voor flexibiliteit in beheer met het oog op mogelijke gevolgen van klimaatverandering [Boek]
Oosterbaan, A. \ Massop, H.T.L. \ Paulissen, M.P.C.P. \ 2012
Om de mogelijkheden voor meer flexibiliteit in het beheer van natuurgebieden te onderzoeken is een systeem ontworpen dat bestaat uit vijf stappen. Hierbij wordt het gebied geanalyseerd, een risico- en gevoeligheidsanalyse uitgevoerd, het beheer geana ...
help
Leidraad risicomanagement overlast steekmuggen en knutten : toelichting op de leidraad [Boek]
Verdonschot, P. \ Besse-Lototskaya, A. \ 2012
Door het uitvoeren van de verschillende vernattingsopgaven worden meer (delen van) waterbergings- en natuurontwikkelingsgebieden geschikt als leefmilieu voor steekmuggen en knutten. Om de effecten van vernatting op de mate van ontwikkeling van steekm ...
help
Effecten van peilgestuurde drainage op natuur [Boek]
Kuijper, M.J.M. \ Broers, H.P. \ Rozemeijer, J.C. \ cop. 2012
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, het Brabants Landschap en Landschap Overijssel en richt zich op de effecten van peilgestuurde drainage op natuurgebieden in hoog Nederland, waar sprake is van vrij afwater ...
help
Effecten van maaibeheer op nachtvlinders in de Drentse Aa [Studentenverslag]
Jansen, J. \ 2012
In opdracht van De Vlinderstichting en KWR Watercycle Research Institute werd onderzoek uitgevoerd naar de effecten van het al dan niet toepassen van maaibeheer op (macro)nachtvlinders in beekdal Drentse Aa. Van oudsher bestaat dit beekdal uit veenvo ...
help
Water in beweging : visie waterbeheer Limburg in 2020 [Boek]
Redelijkheid, M. de \ 2012
Met deze visie vormen de Limburgse waterschappen een gezamenlijk beeld van het waterbeheer in Limburg anno 2020. Op basis van dit beeld kan worden ingeschat of en welke veranderingen er nodig zijn in de werkwijze van de waterschappen en wellicht ook ...
help
Effect van droogte op stedelijk gebied : kennisinventarisatie [Boek]
Brolsma, R. \ Buma, J. \ Meerten, H. van \ Dionisio, M. \ Elbers, J. \ cop. 2012
Deze kennisinventarisatie beschrijft de resultaten van een literatuurstudie naar de beschikbare kennis over de kwetsbaarheid van stedelijk gebieden voor droogte en de relevante processen, die optreden bij droogte in de stad. Hiernaast zijn voor deze ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.