Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 98

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: q=beekdal*
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Natuurgebied Het Korte Broek \ De wijerd [Artikel]
Alphen, D. van \ 2013
In 1997-1998 en 2012-2013 heeft Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK) in het gebied Het Korte Broek ontwikkelingsplannen uitgevoerd. Er is dus het nodige veranderd in "Het Broek". Een prachtig gebied voor bekenliefhebbers en mensen die natuurontwikk ...
help
Natuur inschakelen bij realisatie waterwerken : waterschappen richten zich op Building with Nature-concept [thema innovatie] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ekkelboom, J. \ 2013
Op de traditionele manier worden waterwerken uitgevoerd volgens nauwgezette berekeningen en plannen. Het concept Building with Nature gaat er vanuit dat dergelijke werken ook in samenwerking met de natuur tot stand kunnen komen. Hetzelfde doel wordt ...
help
Grondwater als buffer om droogte te voorkomen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Kuijper, M.J.M. \ Hommes, S. \ Broers, H.P. \ 2013
In het project 'Sturen op basisafvoer' is onderzoek gedaan naar de droogteproblematiek in Twente. Het voorkomen van droogte vraagt om maatregelen die een geheel stroomgebied beïnvloeden. Het waterbeheer vraagt om afstemming tussen alle belanghebbende ...
help
Draaiboek monitoring grondwater KRW [Boek]
Landelijke Werkgroep Grondwater \ 2013
Dit draaiboek is bestemd voor alle betrokkenen binnen het Nederlandse grondwaterbeheer en geeft aan welke stappen doorlopen moeten worden om te komen tot een goede invulling van de monitoring vanuit de Kaderrichtlijn Water.
help
Handboek Hydromorfologie 2.0 : afleiding en beoordeling hydromorfologische parameters Kaderrichtlijn Water [Boek]
Osté, A.J. \ Groot, B. de \ Dam, O. van \ 2013
Hydromorfologie is de basis voor de ecologische toestand van een watersysteem en de waterkwaliteit die daarmee samenhangt. Ingrepen in de hydromorfologische condities van een waterlichaam kunnen consequenties hebben voor het functioneren van het syst ...
help
Second opinion rapport Grondwaterberegening en Natura 2000 : een hydrogeologische en juridische beoordeling [Boek]
Stuurman, Roelof \ Freriks, A.A. \ Broers, Hans Peter \ 2013
De provincie Noord-Brabant heeft Deltares en Prof.mr A.A. Freriks (ELEMENT Advocaten) verzocht een second opinion te geven op het rapport ‘Grondwaterberegening en Natura 2000’. In het rapport worden de effecten van het voorgenomen beleid voor grondwa ...
help
Monitoring van flora, vegetatie en enkele abiotische factoren in de bronbossen van Middachten (2013) [Boek]
Boedeltje, Ger \ 2013
De onderzoeksvragen zijn: 1) Is er een verandering opgetreden in het aantal vindplaatsen van kwelafhankelijke plantensoorten in de bronbossen in de periode 2009-2013? 2) Heeft er een verandering plaatsgevonden in de soortensamenstelling van de raaien ...
help
Bomen en stroming verhogen ecologische kwaliteit : herstel Hierdense Beek \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Verdonschot, R.C.M. \ Puijenbroek, P.J.T.M. van \ Verdonschot, P.F.M. \ 2013
Veel beken hebben een onvoldoende ecologische kwaliteit. Ondanks dat sterk wordt ingezet op beekherstel, leidt dit niet altijd tot het gewenste kwaliteitsverbetering. De oorzaak hiervan is het eenzijdig aanpakken van bepaalde factoren in plaats van h ...
help
Er zit (weer) beekprik in de Hierdense Beek \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
Beers, P. van \ Bogerd-Spijkerboer, I. \ Damstra, Y. \ Hop, J. \ 2013
Van oudsher komen er beekprikken voor in de Hierdense Beek, maar hebben zij de grote droogval van de Hierdense Beek in 1976 wel overleefd? Recente vangsten, een uitgebreid onderzoek naar de verspreiding van de beekprik en naar het voorkomen van gesch ...
help
Migratie door een temporele migratiezone en habitatgebruik van vissen in de Itterbeek \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
Kranenbarg, J. \ Mars, H. de \ Kemper, J. \ Dehing, S. \ Lenders, R. \ 2013
In het verleden lag er bij veel watermolens een zone die bij hoog water onderliep waardoor tijdelijk vismigratie mogelijk was. Het opnieuw creëren van dergelijke temporele migratiezones (TMZ's) lijkt in potentie een effectieve maatregel om zowel vism ...
help
Het Reestdal; uitdagingen voor beheer en beleid : infoblad veldwerkpaatsen [Boek]
Schmitz, P. \ 2013
Deze veldwerkplaats heeft plaatsgevonden op 20 juni 2013. De sprekers waren: Eric van der Bilt (Het Drentse Landschap), Uko Vegter (Het Drentse Landschap), Sander Verheijen (Waterschap Reest&Wieden), Karel Hesselink (Landschap Overijssel). Het Reestd ...
help
Eerste cyclus hydromorfologische afleiding en beoordeling afgerond [Boek]
[2013]
Uitdieping Westerschelde, Haringvlietsluizen op een kier, herstellen zoet-zout gradiënten langs de kust, nevengeulen rivierengebied, bodemsanering benedenrivieren, peilbeheer, dijken, vooroevers en andere waterbeschermingen: het zijn allemaal voorbee ...
help
Habitattypen in 8 Natura2000 gebieden : verantwoording voortouwgebieden Noord-Brabant [Boek]
Linden, J. van der \ Franken, F.J.A.A. \ Lansing, P. \ 2013
Voor 9 Natura2000-gebieden heeft de Provincie Noord-Brabant een trekkersrol in het schrijven van de beheerplannen. Voor 8 gebieden is het noodzakelijk een kaart te hebben met daarop de ligging van de habitattypen. Het negende gebied, het Markiezaat, ...
help
KRW visstandbemonstering Waterschap Aa en Maas 2012 [Boek]
Soes, D.M. \ Broeckx, P.B. \ Spier, J.L. \ Boogaard, B. van den \ Bergsma, J.H \ 2013
In het kader van het herstelproject De Vilt is een monitoring uitgevoerd naar de visstand in het stroomgebied van de Aa. Het betreft in totaal 23 waterlichamen.
help
Verkennende studie inpassing MDR-concept in de inrichting van de integrale waterketen [Boek]
Oesterholt, F. \ Raterman, B. \ Schans, M. van der \ Huiting, H. \ 2013
In de huidige situatie wordt effluent uit rioolwaterzuiveringsinstallaties in Limburg voornamelijk geloosd op het oppervlaktewater en vervolgens uit het gebied afgevoerd. Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) wil het effluent in de toekomst hoogwaardig lo ...
help
Evaluatie reallocatie grondwaterwinning Mander 2012 [Boek]
Vugt, A.C. van \ Klinge, M. \ 2013
Februari 2008 heeft de provincie Overijssel aan Vitens vergunning verleend voor het onttrekken van grondwater uit de Slenk van Reutum ten behoeve van de drinkwatervoorziening te Manderveen, gemeente Tubbergen. In de vergunning is opgenomen dat winloc ...
help
Uitwerking beïnvloedingszones N2000 : externe werking drainage en beregening [Boek]
Schunselaar, S.S. \ Dik, P.E. \ Rijpkema, S. \ 2013
De afgelopen jaren heeft de provincie voor een aantal Natura 2000-gebieden concept beheerplannen opgesteld. In de resterende Natura 2000-gebieden heeft het rijk het initiatief. Op twee waterrelevante onderdelen is er nog aanvullende informatie nodig ...
help
Handreiking vispassages in Noord-Brabant [Boek]
Coenen, J. \ Antheunisse, M. \ Beekman, J. \ Beers, M. \ Bleumink, H. \ 2013
Nog te vaak komen vissen op hun trekroutes barrières tegen, zoals stuwen, bodemvallen, gemalen of sluizen. Vispassages zijn bedoeld om dergelijke barrières te slechten. De meest ‘natuurlijke’ oplossing om de migratie van vissen mogelijk te maken is o ...
help
Natuurontwikkeling graslanden kwelrijke flank Oostelijke Vechtplassen : resultaten van een ecopedologisch en bodemchemisch onderzoek [Boek]
Delft, S.P.J. van \ Kemmers, R.H. \ 2013
Natuurmonumenten en Dienst Landelijk Gebied hebben de potenties voor natuurontwikkeling in graslanden in de kwelrijke flank van de Oostelijke Vechtplassen laten onderzoeken. Het gaat hierbij de ontwikkeling van Blauwgrasland, Dotterbloemhooiland en K ...
help
Vismigratie in Fryslân : opzet voor een gestructureerde datavoorziening van migratieknelpunten bij Wetterskip Fryslân [Studentenverslag]
Booma, T.J.K. van \ 2013
Voor het duurzaam in stand houden van de vispopulaties is het van belang dat de vissen vrij baan hebben om te migreren en hun leefgebieden goed bereikbaar zijn om zo hun levenscyclus te kunnen volbrengen. Deze migratiebeweging vindt plaats van zoet n ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.