Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 99

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: q=beekdal*
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Natuurgebied Het Korte Broek \ De wijerd [Artikel]
Alphen, D. van \ 2013
In 1997-1998 en 2012-2013 heeft Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK) in het gebied Het Korte Broek ontwikkelingsplannen uitgevoerd. Er is dus het nodige veranderd in "Het Broek". Een prachtig gebied voor bekenliefhebbers en mensen die natuurontwikk ...
help
Natuur inschakelen bij realisatie waterwerken : waterschappen richten zich op Building with Nature-concept [thema innovatie] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ekkelboom, J. \ 2013
Op de traditionele manier worden waterwerken uitgevoerd volgens nauwgezette berekeningen en plannen. Het concept Building with Nature gaat er vanuit dat dergelijke werken ook in samenwerking met de natuur tot stand kunnen komen. Hetzelfde doel wordt ...
help
Grondwater als buffer om droogte te voorkomen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Kuijper, M.J.M. \ Hommes, S. \ Broers, H.P. \ 2013
In het project 'Sturen op basisafvoer' is onderzoek gedaan naar de droogteproblematiek in Twente. Het voorkomen van droogte vraagt om maatregelen die een geheel stroomgebied beïnvloeden. Het waterbeheer vraagt om afstemming tussen alle belanghebbende ...
help
Draaiboek monitoring grondwater KRW [Boek]
Landelijke Werkgroep Grondwater \ 2013
Dit draaiboek is bestemd voor alle betrokkenen binnen het Nederlandse grondwaterbeheer en geeft aan welke stappen doorlopen moeten worden om te komen tot een goede invulling van de monitoring vanuit de Kaderrichtlijn Water.
help
Bouwstenen voor adaptatiestrategieën in de Regio Rotterdam [Boek]
Nijhuis, L. \ 2013
Dit rapport heeft als ambitie een eerste aanzet te geven op de vraag: “Hoe kan de regio Rotterdam ook in de toekomst veilig, leefbaar en aantrekkelijk blijven, voor bewoners, bedrijven en (internationale) investeerders? Wat zijn de risico’s voor de r ...
help
Landschapsontwikkeling en cultuurhistorische waarden langs de middenloop van het Koningsdiep (Zuidoost-Friesland) [Boek]
Wiersma, Jeroen \ 2013
In dit rapport worden de resultaten behandeld van een gedetailleerde cultuurhistorische inventarisatie en waardering van het middenloopgebied van het Koningsdiep.
help
Nitella confervacea (Bréb.) A. Baraun ex Leonh. : nieuw voor Nederland \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]
Bruinsma, J. \ Aptroot, A. \ 2013
Een kranswiersoort is gevonden, augustus 2010, in het Winkelsven, aan de zuidrand van de Kampina, Oisterwijk. De bodem van het ven is uitgeschraapt in 2007. Voor de buffering van het water wordt gebruik gemaaakt van spoelwater van een waterpompstatio ...
help
De Roer, een getemde wildebras [Het Roerdal 1] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Mars, H. de \ 2013
Tussen Vlodrop en Roermond stroomt een van de mooiste rivieren van ons land, door een markant dal. Ze vormt de basis voor bijzondere, aan de rivier gebonden natuurwaarden. Dat is nu, maar amper 30 jaar geleden was het slecht gesteld met de Roer, ook ...
help
Monitoring van de vismigratie in de benedenloop van de Roer : waargenomen vissoorten en migratiekalender [Het Roerdal 1] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Gubbels, R.E.M.B. \ Belgers, M.H.A.M. \ 2013
In 2007 werd in de Roer, ter plaatse van de ECI waterkrachtcentrale te Roermond, een vispassage aangelegd. Hiermee werd de ECI voor het eerst sinds meer dan een eeuw passeerbaar voor vissen die vanuit de Maas de Roer willen opzwemmen. Bovendien werd ...
help
De Roer als groeiplaats van waterplanten : met bijzondere aandacht voor de Vlottende waterranonkel [Het Roerdal 1] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Buggenum, H.J.M. van \ Hermans, J.T. \ 2013
Door de Europese Kaderrichtlijn Water (KWR) en de Europese Habitatrichtlijn (Natura 2000) wordt in Nederland voor veel beken en rivieren een goede ecologische toestand nagestreefd. Daarbij is ook aandacht voor de aanwezigheid van waterplanten. In de ...
help
De libellenfauna van het natuurontwikkelingsgebied Hoosden [Het Roerdal 1] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Hermans, J.T. \ Geraeds, R.P.G. \ 2013
Landgoed Hoosden is een natuurgebied dat voornamelijk bestaat uit elzenbroekbos en een aantal vochtige weilanden doorgesneden met afvalwateringssloten. Vóór de herinrichting van het grote weilandcomplex ten noordwesten van hoeve Overen was het gebied ...
help
Prikken in het stroomgebied van de Roer : verspreiding en voortplantingsfenologie van Beekprik, Rivierprik en Zeeprik in de Roer en zijbeken [Het Roerdal 1] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Gubbels, R.E.M.B. \ 2013
De Roer geniet landelijke bekendheid als 'prikkenrivier'. Voor zover bekend is het de enige rivier in Nederland waar niet alleen alle drie de Nederlandse soorten voorkomen, maar waar ook met zekerheid bij alle drie de voortplanting is vastgesteld. Pr ...
help
Herintroductie van de Atlantische zalm in het Roersysteem : overzicht van de resultaten van een meerjarig kweek- en uitzetprogramma [Het Roerdal 2] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Belgers, T. \ Gubbels, R. \ 2013
Eind negentiende eeuw was de Atlantische zalm (Salmo salar) geheel uitgestorven in de Roer. In de jaren negentig van de vorige eeuw werden in de Duitse middenloop paaibedden ontdekt van grote zalmachtigen. Dot was voor Duitse hengelsporters de trigge ...
help
De zeggen van het Roerdal [Het Roerdal 2] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Hermans, J.T. \ 2013
Zeggen (geslacht Carex) zijn overblijvende, grasachtige kruiden met een zodevormende of kruipende wortelstok. In het veld zijn ze als groep goed herkenbaar aan hun meestal driekantige halmen. In tegenstelling tot de andere cypergrassen hebben zeggen ...
help
Landgoed Hoosden : flora en vegetatie van een bijzonder elzenbroek [Het Roerdal 2] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Hermans, J.T. \ 2013
Landgoed Hoosden en naaste omgeving bestaat uit een morfologisch complex gebied waarin restanten van tenminste drie oude Roermeanders goed herkenbaar zijn. In dit gebied ligt het grootste en meest gave elzenbroekbos van Limburg. Behalve door de omvan ...
help
De status van de Kleine tanglibel langs de Roer [Het Roerdal 2] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Geraeds, R.P.G. \ Schaik, V.A. van \ 2013
Ondanks dat het Roerdal vanaf 2001 zeer intensief op libellen is geïnventariseerd, heeft dit slechts enkele waarnemingen van kleine tanglibellen opgeleverd. Daarnaast wordt de Roer vanaf 2000 jaarlijks voor vele libellenliefhebbers uit binnen- en bui ...
help
Fauna in het rivierengebied : knelpunten en mogelijkheden voor herstel van terrestrische en amfibische fauna [Boek]
Lange, H.J. de \ Maas, G.J. \ Makaske, B. \ Nijssen, M. \ Noordijk, J. \ Rooij, S. van \ Vos, C.C. \ 2013
In het kader van Natura 2000 worden in Europees perspectief zeldzame soorten en zeldzame vegetatietypen in Nederland beschermd. In deze studie gaat het om habitattypen die niet zonder rivierinvloed kunnen voorkomen: “Beken en rivieren met waterplante ...
help
Methoden om kosten en effecten van maatregelen op aquatische ecologie te bepalen : achtergronddocument bij Natuurverkenning 2010-2040 [Boek]
Leneman, H. \ Linderhof, V.G.M. \ Gaalen, F.W. van \ Michels, R. \ Puijenbroek, P.J.T.M. van \ 2013
Dit werkdocument geeft een beschrijving van een methode om kosten en ecologische effecten van maatregelen tin het voordeel van aquatische ecologie te bepalen. De resultaten van de kosten- en effectberekeningen worden getoond aan de hand van enkele ki ...
help
De waterkevers van de Meinweg : een vergelijking tussen de waterkeverfauna van 1999 en 2012 [thema entomologisch onderzoek in Nationaal Park De Meinweg] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Cuppen, J.G.M. \ Maanen, B. van \ 2013
In het kader van de 1000-soortendag zijn nieuwe waarnemingen verricht. De waarnemingen werden gedaan op twintig monsterpunten en omvatten vier verschillende watertypen: beken (Rode Beek en Boschbeek), kwelzones en moerasjes op de hellingen naar de be ...
help
Schietmotten in de Meinweg [thema entomologisch onderzoek in Nationaal Park De Meinweg] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Tempelman, D. \ Sanabria, M.J. \ Kruijt, D. \ 2013
Op verschillende locaties en met verschillende methoden is in 2012 in het Nationaal Park onderzoek gedaan naar schietmotten. In totaal werden 26 soorten aangetroffen. Sommige zijn zeer zeldzaam in Nederland. In maart werd een mannetje van Parachiona ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.