Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Natuurgebied Het Korte Broek \ De wijerd [Artikel]
Alphen, D. van \ 2013
In 1997-1998 en 2012-2013 heeft Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK) in het gebied Het Korte Broek ontwikkelingsplannen uitgevoerd. Er is dus het nodige veranderd in "Het Broek". Een prachtig gebied voor bekenliefhebbers en mensen die natuurontwikk ...
help
Natuur inschakelen bij realisatie waterwerken : waterschappen richten zich op Building with Nature-concept [thema innovatie] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ekkelboom, J. \ 2013
Op de traditionele manier worden waterwerken uitgevoerd volgens nauwgezette berekeningen en plannen. Het concept Building with Nature gaat er vanuit dat dergelijke werken ook in samenwerking met de natuur tot stand kunnen komen. Hetzelfde doel wordt ...
help
Grondwater als buffer om droogte te voorkomen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Kuijper, M.J.M. \ Hommes, S. \ Broers, H.P. \ 2013
In het project 'Sturen op basisafvoer' is onderzoek gedaan naar de droogteproblematiek in Twente. Het voorkomen van droogte vraagt om maatregelen die een geheel stroomgebied beïnvloeden. Het waterbeheer vraagt om afstemming tussen alle belanghebbende ...
help
Landgoed Hoosden : flora en vegetatie van een bijzonder elzenbroek [Het Roerdal 2] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Hermans, J.T. \ 2013
Landgoed Hoosden en naaste omgeving bestaat uit een morfologisch complex gebied waarin restanten van tenminste drie oude Roermeanders goed herkenbaar zijn. In dit gebied ligt het grootste en meest gave elzenbroekbos van Limburg. Behalve door de omvan ...
help
Het Reestdal; uitdagingen voor beheer en beleid : infoblad veldwerkpaatsen [Boek]
Schmitz, P. \ 2013
Deze veldwerkplaats heeft plaatsgevonden op 20 juni 2013. De sprekers waren: Eric van der Bilt (Het Drentse Landschap), Uko Vegter (Het Drentse Landschap), Sander Verheijen (Waterschap Reest&Wieden), Karel Hesselink (Landschap Overijssel). Het Reestd ...
help
Environmental impacts of groundwater extraction at the Drentsche Aa brook valley : vegetation development and greenhouse gas emission reductions of rewetting measures [Studentenverslag]
Hoetz, C. \ [2013]
Het Drentsche Aa beekdallandschap bevat vele waardevolle ecosystemen met zeldzame planten- en diersoorten. In het gebied wordt grondwater gewonnen om drinkwater van te produceren. Dit leidt tot minder kwel van grondwater, met allerlei milieuproblemen ...
help
Bekendmaking aanwijzingsbesluiten voor 24 Natura 2000-gebieden, Ministerie van Economische Zaken [Boek]
2013
De rijksoverheid komt met de aanwijzing van de volgende 24 nieuwe gebieden: Van Oordt’s Mersken (15), Drentsche Aa-gebied (25), Dwingelderveld (30), Uiterwaar-den Zwarte Water en Vecht (36), Olde Maten & Veerslootslanden (37), Vecht- en Beneden-Regge ...
help
Onderzoek aan biochemie en experimentele maatregelen voor het herstel van beekdalvenen : rapport 1e fase [Boek]
Aggenbach, C.J.S. \ 2013
Het doel van dit onderzoek is aanvullend op vernatting van beekdalen te kijken of extra maatregelen helpen bij het herstel van basenrijke kleine zeggen-slaapmos-vegetaties.Het deel dat dit rapport behandelt, bestaat uit een aantal literatuurreviews e ...
help
De libellen van de Putbeek en Pepinusbeek : een onderzoek naar de effecten van beekherstel en poelenaanleg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Buggenum, H.J.M. van \ Geraeds, R.P.G. \ 2013
In de stroomgebieden van de Putbeek en de Pepinusbeek zijn in het verleden diverse waterhuishoudkundige maatregelen uitgevoerd. Het betreft vooral een natuurlijke herinrichting van de beken zelf en de aanleg van diverse poelen in het aangrenzende bee ...
help
Begrazing langs waterlopen : "uitgangspunten voor begrazing van natuurzones langs waterlopen" [Boek]
Cox, M. \ 2013
Voor de natuurstroken langs waterlopen (ecologische verbindingszones of beekdalen van herstelde beken) zijn ecologische doelen opgesteld. Meestal is hiervoor een streefbeeld opgesteld dat vertaald is naar een visie of inrichtingsplan. Het beheer dien ...
help
Beekdalenvisie 2030 [Boek]
2013
Deze beekdalenvisie is een uitwerking van de provinciale Omgevingsvisie (2010). Daarin hebben we verwoord dat we streven naar een robuust watersysteem dat voldoende schoon grond- en oppervlaktewater biedt voor alle waterafhankelijke functies. In deze ...
help
Samen slimmer onze KRW doelen halen : temporele vismigratie \ H2O online [Artikel]
Mars, H. de \ Kranenbarg, J. \ Dehing, S. \ Hoogveld, J. \ Schipper, R. \ 2013
Het bevorderen van vismigratie en waterveiligheid, het in stand houden of herstellen van monumentale watermolens en de recente opkomst van kleinschalige waterkracht gaan doorgaans niet hand in hand. Dit komt doordat hydrologen, ecologen en cultuurhis ...
help
Ecohydrologisch herstel natuurgebied Eerde : resultaten ecohydrologisch, bodemkundig en bodemchemisch onderzoek : uitwerking ambitiekaart [Boek]
Bell, J.S. \ Hullenaar, J.W. van ’t \ 2013
Natuurgebied Eerde betreft een landgoed dat op de overgang van het dekzandgebied van Boswachterij Ommen naar het beekdal van de Regge ligt. In de huidige situatie zijn vooral in bepaalde hoger gelegen delen, en met name op plekken met stagnerende lag ...
help
Herstel Vogelkers-Essenbos in het Lankheet : resultaten van het OBN-onderzoek 2005-2010 [Boek]
Hommel, P.W.F.M. \ Kemmers, R.H. \ Querner, E.P. \ Waal, R.W. de \ 2013
In dit rapport wordt verslag gedaan van de resultaten van een praktijkproef gericht op herstel van een verdroogd beekdalbos in het landgoed Het Lankheet bij Haaksbergen (Ov.). De proef was gekoppeld aan een grootschalig experiment gericht op waterzui ...
help
Preadvies kleine ecotopen in de hydrologische gradiënt [Boek]
Bobbink, R. \ 2013
In het kader van Natura 2000 worden in Europees perspectief zeldzame soorten en vegetatietypen in Nederland beschermd. In het natte zandlandschap en aangrenzend beekdallandschap komen naast de grotere eenheden natuur ook ecotopen voor met een relatie ...
help
Draaiboek monitoring grondwater KRW [Boek]
Landelijke Werkgroep Grondwater \ 2013
Dit draaiboek is bestemd voor alle betrokkenen binnen het Nederlandse grondwaterbeheer en geeft aan welke stappen doorlopen moeten worden om te komen tot een goede invulling van de monitoring vanuit de Kaderrichtlijn Water.
help
Bouwstenen voor adaptatiestrategieën in de Regio Rotterdam [Boek]
Nijhuis, L. \ 2013
Dit rapport heeft als ambitie een eerste aanzet te geven op de vraag: “Hoe kan de regio Rotterdam ook in de toekomst veilig, leefbaar en aantrekkelijk blijven, voor bewoners, bedrijven en (internationale) investeerders? Wat zijn de risico’s voor de r ...
help
Landschapsontwikkeling en cultuurhistorische waarden langs de middenloop van het Koningsdiep (Zuidoost-Friesland) [Boek]
Wiersma, Jeroen \ 2013
In dit rapport worden de resultaten behandeld van een gedetailleerde cultuurhistorische inventarisatie en waardering van het middenloopgebied van het Koningsdiep.
help
Nitella confervacea (Bréb.) A. Baraun ex Leonh. : nieuw voor Nederland \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]
Bruinsma, J. \ Aptroot, A. \ 2013
Een kranswiersoort is gevonden, augustus 2010, in het Winkelsven, aan de zuidrand van de Kampina, Oisterwijk. De bodem van het ven is uitgeschraapt in 2007. Voor de buffering van het water wordt gebruik gemaaakt van spoelwater van een waterpompstatio ...
help
De Roer, een getemde wildebras [Het Roerdal 1] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Mars, H. de \ 2013
Tussen Vlodrop en Roermond stroomt een van de mooiste rivieren van ons land, door een markant dal. Ze vormt de basis voor bijzondere, aan de rivier gebonden natuurwaarden. Dat is nu, maar amper 30 jaar geleden was het slecht gesteld met de Roer, ook ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.