Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Records 1 - 20 / 100

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: q=beekdal*
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Richtlijn KRW monitoring oppervlaktewater en protocol toetsen & beoordelen [Boek]
Faber, W. \ 2011
De ervaringen met het toetsen en beoordelen van de KRW-monitoringresultaten in 2008 hebben laten zien dat de representativiteit van het KRW monitoringprogramma soms onvoldoende is. Het verschijnen van het “STOWA Handboek hydrobiologie”, het “Handboek ...
help
Getalswaarden bij de goede ecologische toestand voor oppervlaktewater voor de algemene fysisch-chemische kwaliteitselementen temperatuur, zuurgraad, doorzicht, zoutgehalte en zuurstof [Boek]
Evers, N. \ 2007
In het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW) dienen de lidstaten voor alle natuurlijke watertypen de referentietoestand te beschrijven en maatlatten te ontwikkelen om de ecologische toestand te kunnen bepalen. De ecologische toestand kent naast bio ...
help
Reparatie hydrologie voor STONE 2.1 : beschrijving reparatie-acties, analyseresultaten en beoordeling plausibiliteit [Boek]
Bakel, P.J.T. van \ Kroon, T. \ Kroes, J.G. \ Hoogewoud, J. \ Pastoors, R. \ Massop, H.T.L. \ Walvoort, D.J.J. \ 2007
Voor de berekeningen met het STONE-instrumentarium voor de Evaluatie Mestbeleid is de hydrologie van de 6405 plots op een aantal punten aangepast ten opzichte van STONE 2.0. De effecten van deze veranderingen zijn geanalyseerd en beoordeeld. De belan ...
help
Waterberging & natuur combineren : Vijf pilotprojecten waterberging & natuur [Boek]
Stuijfzand, S. \ Eck, R. van \ Remmelzwaal, A. \ Manen, H. van \ [ca. 2007]
Vijf pilotprojecten hebben de afgelopen jaren meer inzicht gegeven in de mogelijkheden om waterberging en natuur te combineren. Door intensief te monitoren zijn de gevolgen voor de natuur beter in beeld gebracht. De resultaten zijn beschreven in een ...
help
Effecten van hydromorfologische ingrepen op nutriëntenconcentraties en overige fysisch-chemische grootheden in oppervlaktewater [Boek]
Klein, J. de \ Brinkman, B. \ 2007
Deze studie geeft inzicht in de effecten van hydromorfologische ingrepen op fysisch-chemische grootheden in het oppervlaktewater en kan gebruikt worden voor afleiding MEP/GEP en de onderbouwing hiervoor. Het koppelen van ecologische effecten aan hydr ...
help
Voortgangsrapportage herstel en inrichting Rijkswateren 2005 [Boek]
Doel, R. \ Rijkswaterstaat \ 2006
Deze voortgangsrapportage beschrijft de voortgang in 2005 van Herstel en Inrichting Rijkswaterstaat projecten. Het programma Herstel & Inrichting Rijkswateren 2005 omvat een breed scala aan projecten verspreid over Nederland. Er is een grote diversit ...
help
Handreiking MEP/GEP : handreiking voor vaststellen van status, ecologische doelstellingen en bijpassende maatregelenpakketten voor niet-natuurlijke wateren [Boek]
Projectgroep Implementatie Handreiking \ 2006
In Nederland zijn de wateren veelal sterk veranderd of kunstmatig. Hiervoor dienen regionaal ecologische doelen te worden afgeleid, afhankelijk van de fysieke veranderingen. De methode is voor een belangrijk deel voorgeschreven in de Kaderrichtlijn W ...
help
Afvalwaterzuivering in Nederland : van beerput tot oxidatiesloot [Boek]
Lohuizen, K. van \ 2006
De geschiedenis van de waterzuivering in Nederland, eindigend bij waar Pasveer in 1954 zijn wereldberoemde oxidatiesloot introduceerde. Een initiatief van de Historische Commissie van de NVA.. Het behandelt: hoofdlijnen in ontwikkelingen van de 20ste ...
help
Verdamping planten vermindert door toename atmosferische kooldioxide \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Witte, J.P.M. \ Kruijt, B. \ Kroon, T. \ Maas, K. \ 2006
Door verbranding van fossiele brandstoffen neemt de koolzuurgasconcentratie in de atmosfeer toe, waardoor de temperatuur op aarde zal stijgen. Het KNMI heeft onlangs berekend hoeveel de verdamping in 2050 zal zijn toegenomen door deze temperatuurstij ...
help
Hydromorfologie: nieuw in Nederland? : Kaderrichtlijn Water vereist monitoring op dit vlak \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Heinen, P. \ Osté, A. \ Knotters, A. \ 2006
Volgens de Kaderrichtlijn Water dienen naast biologische en chemische ook de hydromorfologische kwaliteitselementen van waterlichamen gemonitord te worden. De term hydromorfologische monitoring klinkt veel waterbeheerders in Nederland nieuw in de ore ...
help
Een methode voor landsdekkende berekening van gevolgen door maaivelddaling veroorzaakt door veenoxidatie \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Lange, W.J. de \ Peereboom, I.O. \ 2006
Op basis van eenvoudige rekenregels uit de grondmechanica en met praktijkkennis over veenoxidatie werd met behulp van GIS een beeld gegenereerd van de ontwikkelingen van instabiliteit van veengronden. De verwachte opbarsting van veenlagen is in kaart ...
help
Verbeterde schematisering van het oppervlaktewater in Mozart in hellend Nederland \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Delsman, J. \ 2006
Gezien de huidige ontwikkelingen in het waterbeheer is er behoefte aan een instrumentarium dat op een regional schaalniveau beter ingezet kan worden voor dynamische situaties. Dit artikel beschrijft onderzoek van RIZA, dat tot doel heeft een methode ...
help
Tussenrapport 2004: Harderbos [Boek]
Stuijfzand, S. \ Pelsma, T. \ Manen, H. van \ Hommel, P. \ Waal, R. de \ Pol, J. van der \ Dijk, H. van \ 2005
Om beter zicht te krijgen op wat de mogelijkheden zijn om waterberging en natuur te combineren, is in 2002 het Pilotprogramma Waterberging en Natuur van start gegaan. Hoofddoel van het pilotprogramma is waterbeheerders, terreinbeherende instanties en ...
help
Tussenrapport 2004: Beerze [Boek]
Stuijfzand, S. \ Manen, H. van \ Pelsma, T. \ Sival, F. \ Eigenhuijsen, E. \ 2005
Om beter zicht te krijgen op wat de mogelijkheden zijn om waterberging en natuur te combineren, is in 2002 het Pilotprogramma Waterberging en Natuur van start gegaan. Hoofddoel van het pilotprogramma is waterbeheerders, terreinbeherende instanties en ...
help
Naar een gezamenlijk nationaal hydrologisch modelinstrumentarium [Boek]
Giessen, A. van der \ 2005
Harmonisatie en verbetering van hydrologisch modelinstrumentarium is het hoofddoel van de nationale werkgroep Consensus Hydrologie, waarin Alterra, Milieu- en Natuurplanbureau en RIZA participeren. Dit eindrapport legt het accent op hydrologische mod ...
help
Communicatie over en publieke deelname aan Kaderrichtlijn Water: Landelijke Bestuurlijk Overleg Water stelt stragie vast \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Teunissen, K. \ Schikhof, S. \ 2005
Een goede communicatie is voorwaarde voor een goede uitvoering van de Kaderrichtlijn Water, nu en in de toekomst. Het gaat hierbij niet alleen om communicatie tussen waterbeheerders onderling. Ook communicatie met andere sectoren en uiteindelijk de b ...
help
Hydromorfologische kwaliteitselementen : achtergronddocument bij de natuurlijke KRW-typen [Boek]
Verdonschot, P.F.M. \ Hoorn, M.W. van den \ 2004
De Kaderrichtlijn Water vraagt om een kwantitatieve invulling van diverse kwaliteitselementen. Voor de beoordeling van de verplichte hydromorfologische kwaliteitselementen is dit alleen noodzakelijk voor de referentie-omstandigheden. Er is in dit rap ...
help
Referenties en concept-maatlatten voor meren voor de Kaderrichtlijn Water [Boek]
Altenburg, W. \ Molen, D.T. van der \ 2004
De werkzaamheden voor de formulering van de ecologische referenties en maatlatten zijn uigevoerd door tientallen experts op het gebied van de aquatische ecologie. In totaal zijn voor 42 natuurlijke watertypen de ecologische referenties uitgewerkt, en ...
help
Dubbele berging: mogelijk, gewenst? : mogelijkheden van gebruik van bergingsgebieden voor zowel hoofd- als regionaal systeem [Boek]
Wolters, H. \ Hebbink, A. \ Stegge, C. aan de \ 2004
Begin 2003 is uit een inventarisatie van het RIZA gebleken dat er sprake is van overlap tussen ruimteclaims voor berging vanuit het hoofdsysteem en het regionaal systeem (RIZA werkdocument 2003.037X). In onderliggende rapportage zijn de mogelijkheden ...
help
Referenties en maatlatten voor rivieren ten behoeve van de Kaderrichtlijn Water [Boek]
Molen, D.T. van der \ 2003
Dit rapport beschrijft de werkzaamheden van tientallen experts op het gebied van de aquatische ecologie. Deze experts hebben in opdracht van de werkgroep Doelstellingen Oppervlaktewater, één van de werkgroepen die de implementatie van de KRW voorbere ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.