Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Records 1 - 20 / 61

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: q=beekdal*
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Kwabaal aan een zijden draadje \ H2O online [Artikel]
Spikmans, F. \ Kranenbarg, J. \ Baks, A. \ 2018
De kwabaal is de enige zoetwaterkabeljauw en tevens de meest bedreigde zoetwatervis van Nederland. Tot medio vorige eeuw kwam de soort zeer algemeen voor in beken, grote rivieren en meren. Zijn achteruitgang is veroorzaakt door het verdwijnen van paa ...
help
Praktijkproef bestrijding duizendknoop : resultaten en kostenefficiëntie van zeven bestrijdingsmethoden voor duizendknoop en varianten daarop [Boek]
Oldenburger, Jan \ Penninkhof, Joyce \ Groot, Casper de \ Voncken, Fons \ 2017
De duizendknoop is zeer moeilijk te bestrijden door zijn uitgebreide wortelstelsel dat tot grote diepte kan reiken. Er was slechts exemplarisch informatie beschikbaar over het effect van verschillende bestrijdingsmethoden. Vanuit het beheer kwam dan ...
help
Kansen voor de kwabaal in Gelderland : kwaliteit leefgebieden en geschikte herstelmaatregelen [Boek]
Spikmans, Frank \ Kranenbarg, Jan \ Bruin, Arthur de \ 2017
De kwabaal is een bijzondere vissoort, het is de enige kabeljauwachtige die voorkomt in zoetwater. De soort is sterk achteruitgegaan en is daarom in de nieuwe Natuurwet aangewezen als een beschermde soort. Gelderland is door de aanwezigheid van rivie ...
help
(Grond)watersysteemanalyse De Veluwe, complex? : bodem, grondwater –en afvoeranalyses voor een eenduidige beschrijving van het Veluwesysteem [Boek]
Helderman, R. \ 2013
In dit rapport wordt een eenduidige beschrijving van de Veluwe gecreëerd door middel van de analyse en visualisatie van peilbuizen verspreid over de Veluwe, geohydrologische beschrijvingen door middel van analyse van grondboringen en analyse van afvo ...
help
NMDC-Innovatieproject : van Kritische zone tot Kritische Onzekerheden : case studie Baakse Beek [Boek]
Ek, R. van \ Janssen, G. \ Kuijper, M. \ Veldhuizen, A. \ Wamelink, G.W.W. \ Mol, J. \ Groot, A. \ Schipper, P. \ Kroes, J. \ Supit, I. \ Simmelink, E. \ Geer, F. van \ Janssen, P. \ Sluijs, J. van der \ Bessembinder, J. \ 2012
Het project "Van Kritische zone tot Kritische Onzekerheden" heeft tot doel de samenwerking tussen modellenmakers en modeellengebruikers te stimuleren. en daarbij meer vorm en inhoud geven aan het benodigde modelleninstrumentarium. Specifiek is aandac ...
help
Is een stuwwal modelleerbaar? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Engelenburg, J. van \ Spek, T. \ Doorn, A. van \ 2012
De oostkant van de Veluwe is één van de gestuwde gebieden in Nederland. Het landijs stuwde horizontale zand- en kleilagen in een bijna verticale positie die nu de grondwaterstroming van de Oost-Veluwe domineren. Modellering van de grondwaterstroming ...
help
Rijn in beeld - Dl. 1: Ecologische resultaten van 20 jaar natuurontwikkeling langs de Rijntakken [Boek]
Peters, B. \ Kurstjens, G. \ 2012
Bij veel partijen betrokken bij de natuurontwikkelingsprojecten langs de Rijntakken is de behoefte ontstaan de ecologische effecten van de belangrijkste projecten in kaart te brengen. Het betreft de veranderingen van flora en fauna in de belangrijkst ...
help
Otters terug in rivierenland [Brochure]
Houben, B. \ Meertens, H. \ 2011
Momenteel (2010) herbergt Nederland één populatie otters van ruim vijftig dieren. De genetische basis van deze kleine populatie is smal en inteelt ligt op de loer, zo is uit DNA-analyses gebleken. Iedereen hoopt op een spoedige uitwisseling met de Du ...
help
Sleutel van het verleden, sleutel tot de toekomst : de roemrijke cultuurhistorie van de Rijnstrangen als drijvende kracht voor economische vernieuwing : een evaluatie van kwaliteiten en kansen [Boek]
Hemmen, F. van \ Tilstra, M. \ Mulder, J.R. \ 2011
In het Rijnstrangengebied is het van groot belang om aan te sluiten bij ontwikkelingen, want er is sprake van een grote ruimtelijke dynamiek. Er zijn opgaven voor natuur, water en de landbouw. Daarnaast kent het gebied een grote toeristische en recre ...
help
Zand in banen : zanddiepte-kaarten van het Rivierengebied en het IJsseldal in de provincies Gelderland en Overijssel [Boek] - 3e geheel herz. dr
Cohen, K.M. \ 2009
Eindproduct van 18 jaar onderzoek door de Universiteit Utrecht naar de zandbanen langs de Gelderse rivieren. Op basis van ruim 100.000 boringen tot 10 meter is een gedetailleerde kaart vervaardigd. De onderzoekskaarten geven in de eerste plaats de za ...
help
Koninklijk Waterbeheer II, Koningsbeek te Apeldoorn : fase 1: analyse van huidige effecten en mogelijke maatregelen [Boek]
Boerefijn, M. \ Terpstra, W. \ Hoekstra, J. \ 2009
Vitens en de provincie Gelderland hebben in november 2008 de Overeenkomst Duurzame Drinkwatervoorziening Gelderland 2008-2015 ondertekend. Voor de drinkwaterwinning aan de Amersfoortseweg te Apeldoorn is hierin opgenomen dat er een onderzoek plaatsvi ...
help
Inspraaknota van het derde Gelderse Waterhuishoudingsplan 2005-2009 : Waterhuishoudingsplan 3 [Boek]
[ca. 2009]
De provinciale slagzin 'Water leeft in Gelderland' blijkt te kloppen gezien de inbreng en opkomst tijdens de inspraakperiode van het ontwerp waterhuishoudingsplan. De inspraakavonden trokken circa tweehonderd belangstellenden en er zijn 185 zienswijz ...
help
Optimatisatie natuur- en waterdoelen Rijnstrangen [Boek]
Koskamp, H. \ Kamerling, J. \ Beuseker, J. \ Kamerling, J. \ 2009
Het beheerplan Natura 2000 voor De Gelderse Poort komt er aan. Voorbereidend daarop heeft de Provincie Gelderland aan Advies- en ingenieursbureau Oranjewoud opdracht gegeven onderzoek te doen naar de optimale mix tussen natuur- en waterdoelen in deel ...
help
Waterplan Gelderland 2010-2015 [Boek]
Vellinga, M. \ Provincie Gelderland \ 2009
Het Waterplan Gelderland is de opvolger van het derde Waterhuishoudingsplan (WHP3). Het beleid uit WHP3 wordt zoveel mogelijk voortgezet. Ten opzichte van WHP3 zijn wel enkele beperkte aanpassingen doorgevoerd vanwege de Kaderrichtlijn Water (KRW), d ...
help
Terugkeer van de otter in het rivierengebied [Boek]
Kurstjens, G. \ Beekers, B. \ Jansman, H. \ Bekhuis, J. \ 2009
In het bestek van dit onderzoek is gekeken naar de kansen voor een duurzame populatie otters in het rivierengebied. Uit deze analyse komen de Gelderse Poort, de uiterwaarden van de IJssel en de Waal naar voren met elk een potentiële otterpopulatie va ...
help
Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld : inschatting van de gevolgen van tijdelijke inundaties op bodemstructuur, bodemleven en grasland [Boek]
Bakker, G. \ Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M. \ Hoving, I.E. \ 2009
In het kader van "Ruimte voor de rivier" is in de gemeente Heerde een hoogwatergeul gepland die in 2015 gereed moet zijn. De geul zal naar verwachting eens in een mensenleven gedurende 3 weken 'meestromen' met de IJssel. Het overgrote gedeelte van de ...
help
Inrichtingsbeelden Lunterse Beek [Boek]
Noorda, I. \ Olthof, J. \ 2008
Het voorliggend rapport geeft de visie voor het stroomgebied van de Lunterse Beek tot 2027. Het is volgens de Kaderrichtlijn Water de bedoeling dat uiterlijk in 2027 alle watersystemen in Nederland een goede ecologische toestand hebben bereikt. Als b ...
help
Test voor het berekenen van de milieutekorten voor habitattypen in de provincie Gelderland [Boek]
Wamelink, G.W.W. \ Adrichem, M.H.C. van \ Dobben, H.F. van \ 2008
Voor een set van abiotische randvoorwaarden kan op basis van metingen of vegetatieopnamen het ‘tekort’ aan milieukwaliteit berekend worden voor habitatgebieden in de provincie Gelderland. De berekeningsmethode was echter nog niet getest. In dit rappo ...
help
Grondwaterkwaliteit in de agrarische enclave Uddel-Elspeet \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Jansen, P. \ Hoogveld, S. \ 2007
De Staverdense beek vormt de spil in het bekenstelsel van de agrarische enclave Uddel-Elspeet. Door de bijzondere geohydrologische opbouw functioneert de hydrologie er onafhankelijk van het omringende Veluwesysteem. Vanwege de relatief korte verblijf ...
help
Ontwerp derde waterhuishoudingsplan Gelderland 2005-2009 - Dl. II: Uitvoeringsprogramma [Boek]
2004
Het Waterhuishoudingsplan (WHP-3) schetst de mogelijkheden om de kansen van water voor mens en natuur in Gelderland goed te benutten. Ook staan er maatregelen in tegen overstroming van grote rivieren en maatregelen om wateroverlast na hevige regenval ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.