Login

Hydrotheek

help
Inventarisatie van het Renkumse beekdal in 1999 [Boek]
Bax, G.M. \ 2000
help
Randvoorwaarden natuurontwikkeling Onderlaatse Laak : bodemkundige en hydrologische kansen en beperkingen voor de realisatie van natuurdoelen [Boek]
Delft, S.P.J. van \ Jansen, P.C. \ 2003
Voor het dal van de Onderlaatse Laak zijn de abiotische randvoorwaarden voor natuurontwikkeling onderzocht. In het beekdal komen kwelgevoede zandgronden en jonge kleigronden voor, en op de flanken regenwatergevoede zandgronden. Vanwege de hoge ijzerg ...
help
Indicatieve zoekgebieden voor waterberging in polders en beekdalen : globale verkenning naar kansrijke gebieden voor waterberging ter vermindering van de wateroverlast van regionale watersystemen [Boek]
Duel, H. \ Kwakernaak, C. \ Segeren, T. \ 2000
help
Inrichtingsbeelden Lunterse Beek [Boek]
Noorda, I. \ Olthof, J. \ 2008
Het voorliggend rapport geeft de visie voor het stroomgebied van de Lunterse Beek tot 2027. Het is volgens de Kaderrichtlijn Water de bedoeling dat uiterlijk in 2027 alle watersystemen in Nederland een goede ecologische toestand hebben bereikt. Als b ...
help
Integraal toetsingskader milieu Winterswijk : een analyse van Winterswijk en omliggende gemeenten voor stank, ammoniak, nutriënten en watersystemen [Boek]
Os, J. van \ 2001
Op verzoek van de provincie Gelderland heeft Alterra een integraal toetsingskader milieu ontworpen dat is toegepast voor de gemeente Winterswijk en de omliggende gemeenten: Eibergen, Groenlo, Lichtenvoorde en Aalten. Hierin is voor de huidige situati ...
help
Ontwerp derde waterhuishoudingsplan Gelderland 2005-2009 - Dl. II: Uitvoeringsprogramma [Boek]
2004
Het Waterhuishoudingsplan (WHP-3) schetst de mogelijkheden om de kansen van water voor mens en natuur in Gelderland goed te benutten. Ook staan er maatregelen in tegen overstroming van grote rivieren en maatregelen om wateroverlast na hevige regenval ...
help
De meetlat : een biologisch beoordelingssysteem voor het oppervlaktewater in Gelderland : een rapport van de Werkgroep Onderzoek Ecologische Doelstellingen [Boek]
Awater, R.H.C.M. \ Klink, A.G. Klink \ Gelderland \ 1990
ln het kader van de Wet op de waterhuishouding dient in het provinciaal Waterhuishoudingsplan ecologische doelstellingen voor het oppervlaktewater te worden vastgelegd. Een afweging van het natuurbelang tegenover andere belangen is hierbij aan de ord ...
help
Basisdocument waardevolle waternatuur [Boek]
Baks, A.J. \ Provincie Gelderland \ 2002
In de afgelopen jaren zijn in de provincie Gelderland diverse onderzoeken uitgevoerd naar de natuurwaarden van het oppervlakte)water. Deze onderzoeken zijn weergegeven in zes rapporten. Het resultaat van de totale studie is een Gelderlanddekkend advi ...
help
Milieuanalyse reconstructiegebied Gelderland en Utrecht-Oost : ruimtelijke analyse van de milieuthema's stank, ammoniak en nutriënten in de huidige situatie en 2015 op basis van de autonome ontwikkeling voor reconstructiegebied Gelderse Vallei en Utrecht-Oost - Dl. 1: Gelderse Vallei en Utrecht-Oost [Boek]
Gies, T.J.A. \ 2002
Op verzoek van de provincie Gelderland hebben Alterra en TNO-MEP een ruimtelijke analyse gemaakt van de milieusituatie in de recontructiegebieden van Gelderland en Utrecht-Oost. Hierin is voor de huidige en autonome situatie nagegaan hoe het staat me ...
help
Milieuanalyse reconstructiegebied Gelderland en Utrecht-Oost : ruimtelijke analyse van de milieuthema's stank, ammoniak en nutriënten in de huidige situatie en 2015 op basis van de autonome ontwikkeling voor reconstructiegebied Gelderse Vallei en Utrecht-Oost - Dl. 2: Veluwe [Boek]
Gies, T.J.A. \ 2002
Op verzoek van de provincie Gelderland hebben Alterra en TNO-MEP een ruimtelijke analyse gemaakt van de milieusituatie in de recontructiegebieden van Gelderland en Utrecht-Oost. Hierin is voor de huidige en autonome situatie nagegaan hoe het staat me ...
help
Optimalisatie van de waterhuishouding voor natuur in het gebied Lochem-Vorden [Boek]
Jansen, P.C. \ 2001
Waterbedrijf Gelderland wil samen met andere belanghebbenden de waterhuishouding in het gebied Lochem-Vorden optimaliseren. Naast waterhuishoudkundige maatregelen bestaat de mogelijkheid om de drinkwaterwinningen in het gebied aan te passen. Met een ...
help
Beken in Gelderland [Boek]
Rampen, H.F.M. \ Swart, J. \ Lubach, T.K. \ 1989
Na een korte terugblik op het verleden, wordt een overzicht gegeven van de huidige situatie van de beken op de Veluwe en in Oost-Gelderland. Vervolgens wordt ingegaan op diverse bedreigingen en mogelijke oplossingen hiervoor. In het daarop volgende h ...
help
Ecologische beoordelings-methodiek : grondwaterbeheer Midden Nederland : rapport van de Werkgroep Ecologie [Boek]
Jonker, A.J.P. \ Siffels, J.W. \ 1992
In het voorjaar van 1989 is op initiatief van Flevoland in bestuurlijk overleg met de afzonderlijke gedeputeerde staten van Noord-Holland, Utrecht en Gelderland de wens uitgesproken, om gezien de te verwachten problemen van de openbare drinkwatervoor ...
help
Maatschappelijke effecten en beleidsanalyse [Boek]
Haarman, F.G. \ 1993
Rapport van IWACO in het kader van de studie "Grondwaterbeheer Midden Nederland". Om verschillende ingrepen in het watersysteem door te rekenen zijn rekenexercities en beleidsscenario's geformuleerd. Qua inhoud variëren deze van ingrepen in het grond ...
help
Inventarisatie natuurwaarden : rapport van de Werkgroep Ecologie [Boek]
Rijken, M. \ Witjes, T.G.J. \ [1992]
In 1990 heeft een werkgroep Ecologie van het interprovinciale Grondwateronderzoek Midden-Nederland (GMN) een overzicht samengesteld van de aan grond- en oppervlaktewater gerelateerde natuurwaarden in het onderzoeksgebied. Het overzicht is samengestel ...
help
Bestrijding verdroging landgoed de Wildenborch : een rapport van de projectgroep [Boek]
Projectgroep Bestrijding Verdroging Landgoed de Wildenborch \ 1994
help
Bronnen, bronbeken en bronbossen van Nederland, in het bijzonder die van de Veluwezoom : een plantensociologische en oecologische studie [Proefschrift]
Maas, F.M. \ 1959
help
Enkele aspecten betreffende de waterbeheersing en landbouw in Oost-Gelderland [Boek]
Jurgens, C.R. \ 1979
Ten behoeve van de landbouwwaterhuishouding is enerzijds inzicht nodig in de kosten en baten van ontwatering en afwatering, terwijl anderzijds inzicht nodig is in de kosten en baten van wateraanvoer en beregening c.q. bevloeiing vanuit grondwater en/ ...
help
Hydrologisch onderzoek in het Leerinkbeekgebied : 2e interimrapport [Boek]
Colenbrander, H.J. \ Wassink, H. \ Blok, T. \ 1970
Rapport Commissie Bestudering waterhuishouding Gelderland. Deelgebied Achterhoek. Stroomgebied Leerinkbeek
help
Beleid op korte termijn voor het onttrekken van grondwater in Renkum en Wageningen [Boek]
Gelderland \ 1983
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.