Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Records 1 - 20 / 61

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: q=beekdal*
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Praktijkproef bestrijding duizendknoop : resultaten en kostenefficiëntie van zeven bestrijdingsmethoden voor duizendknoop en varianten daarop [Boek]
Oldenburger, Jan \ Penninkhof, Joyce \ Groot, Casper de \ Voncken, Fons \ 2017
De duizendknoop is zeer moeilijk te bestrijden door zijn uitgebreide wortelstelsel dat tot grote diepte kan reiken. Er was slechts exemplarisch informatie beschikbaar over het effect van verschillende bestrijdingsmethoden. Vanuit het beheer kwam dan ...
help
Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021 : sámen naar een duurzaam gezonde en veilige leefomgeving in Brabant [Boek]
Provincie Noord-Brabant \ 2016
In het nieuwe Provinciale Milieu- en Waterplan leest u hoe de provincie Noord-Brabant de komende jaren gaat werken aan een veilig en gezond milieu. Hiermee maken wij een slag naar een integrale benadering van de fysieke leefomgeving. In de provincial ...
help
Oerwater in Brabant: beschermen en gebruiken : Naar een evenwichtig beheer van grondwater in Brabant \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Sibbing, S. \ 2016
In Brabant wordt drinkwater gemaakt van grondwater dat soms wel duizenden jaren oud is. Tegelijkertijd wordt het steeds drukker in de ondergrond door kabels, leidingen, tunnels, winning van delfstoffen, aardwarmte, opslag van gas en kernafval, bodemv ...
help
PAS-analyse Herstelstrategieën voor Kampina en Oisterwijkse vennen [Boek]
2015
Dit document bevat de analyse van gegevens over het Natura 2000 gebied Kampina & Oisterwijkse vennen en de ecologische onderbouwing van gebiedsspecifieke herstelmaatregelen in het kader van de PAS.
help
Onderzoek naar waterstofsulfidegas (H2S) in grondwater in Noord-Brabant : processen, ruimtelijke verbreiding en beschrijving van potentiële blootstellingssituaties [Boek]
Broers, H.P. \ Weert, J. de \ Bouma, R. \ 2015
Naar aanleiding van een incident met het vrijkomen van H2S gas, waarbij een jongetje ziek werd na het oppompen van grondwater in een waterspeeltoestel in het speelbos bij Deurne, is in 2013/2014 een onderzoek uitgevoerd door een expert panel (Boukes ...
help
Natura 2000 : ontwerpbeheerplan Kampina & Oisterwijkse Vennen : juni 2015 [Boek]
2015
In het beheerplan worden de instandhoudingsdoelstellingen voor Kampina & Oisterwijkse Vennen uitgewerkt in omvang, ruimte en tijd. Het plan heeft drie delen: Deel A (hoofdstukken 2, 3, 4) bevat de uitgangspunten van het plan in de vorm van een gebied ...
help
Kampina & Oisterwijkse Vennen : ontwerpbeheerplan : april 2015 [Boek]
2015
Ontwerpbeheerplan Kampina & Oisterwijkse Vennen. Brabant heeft 21 unieke natuurgebieden waar erg zeldzame planten en dieren voorkomen. De gebieden behoren tot de Europese top en zijn daarom aangewezen als Natura 2000-gebied. Dit beheerplan gaat over ...
help
Passende beoordeling logistiek park Moerdijk [Boek]
Monster, N. \ 2014
Het plan dat in deze passende beoordeling wordt getoetst betreft het voorkeursalternatief uit het m.e.r. Logistiek Park Moerdijk met inbegrip van de interne baan (Witteveen+Bos, 2011). De voorgenomen activiteit bestaat op hoofdlijnen uit de realisati ...
help
Second opinion rapport Grondwaterberegening en Natura 2000 : een hydrogeologische en juridische beoordeling [Boek]
Stuurman, Roelof \ Freriks, A.A. \ Broers, Hans Peter \ 2013
De provincie Noord-Brabant heeft Deltares en Prof.mr A.A. Freriks (ELEMENT Advocaten) verzocht een second opinion te geven op het rapport ‘Grondwaterberegening en Natura 2000’. In het rapport worden de effecten van het voorgenomen beleid voor grondwa ...
help
Habitattypen in 8 Natura2000 gebieden : verantwoording voortouwgebieden Noord-Brabant [Boek]
Linden, J. van der \ Franken, F.J.A.A. \ Lansing, P. \ 2013
Voor 9 Natura2000-gebieden heeft de Provincie Noord-Brabant een trekkersrol in het schrijven van de beheerplannen. Voor 8 gebieden is het noodzakelijk een kaart te hebben met daarop de ligging van de habitattypen. Het negende gebied, het Markiezaat, ...
help
Herziening van het beregeningsbeleid van Brabant : een programma van eisen voor toetsend onderzoek aan de Natuurbeschermingswet [Boek]
Akker, Cees van den \ Roelofs, Jan \ 2013
De Brabantse grondwaterbeheerders zijn voornemens om het beregeningsbeleid op provinciaal niveau te flexibiliseren. Een cruciaal onderdeel van dit beleid is de instelling van zones rond Natura 2000 gebieden (in het vervolg ook wel N2000 genoemd) waar ...
help
De zonnebaars : levenswijze, problematiek en beheer [Brochure]
Delft, J. van \ Kleef, H. van \ Burg, R. van der \ Bosman, W. \ Bouwman, J. \ Kort, N. de \ 2013
Deze brochure geeft een beeld van de zonnebaars, zijn ecologie en schadelijkheid en de mogelijkheden om in te grijpen.
help
Gebiedsgerichte uitwerking leefgebiedsplan het Groene Woud: maatregelen plan tbv soortenbescherming [Boek]
Beijer de \ Geelen, T. van \ Zollinger \ Duinen, G.-J. van \ 2012
Brabant herbergt een bijzonder soortenrijke natuur, ook vanuit landelijk perspectief. De gebiedsgerichte uitwerking voor het Groene Woud beoogt een maatregelenkaart voor het uitvoeren van maatregelen gericht op een duurzame bescherming van de populat ...
help
Toestand van de Brabantse natuur 2012 [Boek]
Staaij, J. van \ Linden, J. van der \ 2012
In Brabant is het goed wonen, werken en recreëren. Om dat ook in de toekomst zo te houden richt de provincie haar beleid op duurzame welvaart en welzijn. Eén van de speerpunten daarvan is een robuuste en veerkrachtige natuur. Natuurbehoud en -herstel ...
help
Handreiking ontwikkeling waterlopen (HOW) [Boek]
Buskens, R. \ Aalders, P. \ [ca. 2012]
Aanbevelingen voor inrichting en beheer van waterlopen. Allesbepalend daarbij zijn de doelen die aan de orde zijn bij een herinrichting van waterlopen
help
Habitatbeheer voor Brabantse amfibieën [Brochure]
Delft, J. van \ Bosman, W. \ Zollinger, R. \ 2012
De Provincie Noord-Brabant maakt werk van natuurbehoud. Hierbij gaat de aandacht uit naar zowel de leefgebieden en ecosystemen als naar specifieke soorten die extra aandacht kunnen gebruiken. De Provincie wil amfibieën en hun leefgebieden duurzaam be ...
help
Handreiking Gebiedsgericht grondwaterbeheer : op basis van de ervaring in Tilburg [Boek]
Gemeente Tilburg \ MMG Advies \ 2010
Handreiking geschreven op basis van de ervaringen in Tilburg, waarbij het accent meer op het proces dan op de inhoud ligt. De handreiking is eenvoudig van opzet gebleven, in eerste instantie bedoeld voor medewerkers die niet dagelijks met dit onderwe ...
help
Beleidsmeetnet verdroging Provincie Noord-Brabant [Boek]
Stuurman, Roelof \ Louw, Perry de \ Buma, Jelle \ Runhaar, Han \ Maas, Gilbert \ Geujen, Corine \ Graafsma, Ysbrand \ Nijhof, Bianca \ Lourens, Aris \ 2009
In deze notitie wordt de eerste aanzet gegeven om een beleidsmeetnet in te richten voor de Brabantse natuurgebieden, rekening houdend met de systeemeigenschappen. De meetlocaties leveren informatie over de toestand maar leveren ook informatie over de ...
help
Beleidsmeetnet verdroging Provincie Noord-Brabant : methode en voorlopige resultaten eerste fase inrichting [Boek]
Stuurman, Roelof \ Louw, Perry de \ Buma, Jelle \ Runhaar, Han \ Maas, Gilbert \ Geujen, Corine \ Graafsma, Ysbrand \ Nijhof, Bianca \ Lourens, Aris \ 2009
In dit rapport wordt in het kort beschreven hoe het Beleidsmeetnet Verdroging (BMV) in Noord- Brabant wordt ingericht en hoe 'streefbeeldrealisatie' of 'verdroging' wordt gekwantificeerd. Vervolgens wordt deze methode uitgewerkt aan de hand van het v ...
help
Klimaateffectschetsboek Noord-Brabant [Boek]
Verbout, A. \ Bakel, P.J.T. van \ Blom-Zandstra, M. \ Hermans, C.M.L. \ Paulissen, M.P.C.P. \ Rooij, S. van \ Steingröver, E. \ Stuyt, L.C.P.M. \ Vos, C.C. \ 2008
In het klimaateffectschetsboek worden de primaire en secundaire effecten van klimaatverandering op kaart gezet. Primaire effecten zijn de veranderingen in temperatuur, neerslag, wind en zeespiegel. Secundaire effecten zijn verdroging, vernatting, ove ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.