Login

Hydrotheek

help
Beekherstel door kleinschalige maatregelen \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Verdonschot, R.C.M. \ Brugmans, B.T.M.J. \ Veldhuis, M. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2018
Om ecologische kwaliteitsdoelen te halen zijn in veel stromende wateren herstelprojecten uitgevoerd. Grootschalige herinrichtingsprojecten waren lange tijd de norm, maar de laatste jaren wordt steeds meer ingezet op kleinschalige ingrepen. In dit art ...
help
Pilots bestrijding duizendknoop 2012-2017 : beheersen, elimineren of gedogen?! : eindrapport [Boek]
Boute, Martin \ 2018
De hoofdonderzoeksvraag die met de bestrijdingspilots beantwoord wordt is: welke van de toegepaste methoden begrazen, maaien en afvoeren, afdekken en/of grondwerken en afdekken zijn kosteneffectieve bestrijdingsmethoden en toepasbaar in het beheer va ...
help
Verkenning kansen Groene Golf : potenties voor vismigratie en soortdiversiteit door inzet van stuwen [Boek]
Bruin, Arthur de \ Kranenbarg, Jan \ 2017
Waterschap Aa en Maas heeft RAVON gevraagd om de potentie van de Groene Golf voor vismigratie te verkennen voor het beektraject de Snelle Loop en de Eeuwselse Loop. Hiervoor is het verloop van de stroomsnelheden en waterhoogtes bovenop de verschillen ...
help
Relatie KRW-doelen en macrofauna in beken in Noord-Brabant [Boek]
Verdonschot, Ralf \ Verdonschot, Piet \ 2017
De toestand en ontwikkeling van macrofauna in de langzaam stromende Noord-Brabantse laaglandbeken en -riviertjes (KRW-watertypen R4, R5 en R6) blijft in veel gevallen ver achter bij de doelen die voor deze beken geformuleerd zijn in het kader van, on ...
help
Water in Brabant 2030 : wateragenda voor de Brabantse Omgevingsvisie Voorjaar 2017 [Boek]
2017
In navolging van de Omgevingswet (2019) stelt de provincie Noord-Brabant een Omgevingsvisie op. ‘Water in Brabant 2030’ is de wateragenda als aftrap voor de dialoog over de Brabantse Omgevingsvisie, met als doel om te werken aan een robuuste en klima ...
help
Innovatieve waterberging Blauwe Poort te Laarbeek : ontwerp projectplan Waterwet [Boek]
Boxhoorn, L. \ Klaarenbeek, R.J. \ Bondt, M.J.P. de \ Zanten, J.W. van \ 2016
Het ontwerp projectplan Blauwe Poort Laarbeek Innovatieve waterberging bestaat uit vier delen. In deel I wordt beschreven wat het waterschap gaat doen en hoe het werk wordt uitgevoerd. Deel II geeft een toelichting op waarom dit werk wordt uitgevoerd ...
help
Gebiedsvisie Blauwe Poort Laarbeek [Boek]
Vista landschapsarchitectuur en stedenbouw \ 2016
Waterschap Aa en Maas en Gemeente Laarbeek werken gezamenlijk aan het project Blauwe Poort Laarbeek. Zij grijpen de regionale en lokale waterbergingsopgave aan voor een integrale gebiedsontwikkeling met innovatieve oplossingen voor waterbeheer en ste ...
help
Netwerken in de afvalwaterketen : visie op samenwerken aan riolering en zuivering in de regio As50+ [Boek]
2016
De basis voor het opstellen van een gemeenschappelijke visie op de ontwikkeling van de afvalwaterketen is dat partijen op hoofdlijnen niet principieel verschillend denken over de zorgtaken voor afvalwater, afstromend hemelwater en overtollig grondwat ...
help
Succesfactoren en leerervaringen van beekherstel uit de praktijk \ H2O online [Artikel]
Pesman, M. \ Evers, N. \ Kits, M. \ 2016
De laatste 25 jaar zijn er veel beekherstelprojecten in diverse vormen uitgevoerd, van lokaal herstel van een oude meander tot het volledig herinrichten van een beekdal. De afstemming van verschillende functies en draagvlakken bij deze projecten spel ...
help
Evaluatie van de ecologische effectiviteit van de houtconstructies in de Snelle loop \ H2O online [Artikel]
Verdonschot, R. \ Brugmans, B. \ Moeleker, M. \ Verdonschot, P. \ 2016
In de Snelle Loop zijn in 2012 verschillende typen houtconstructies aangebracht. Waterschap Aa en Maas en studenten van de HAS Hogeschool in Den Bosch verrichten sindsdien jaarlijks fysisch-chemische, hydromorfologische en biologische metingen. In de ...
help
Onderzoek watermolenlandschappen Waterschap Aa en Maas : eindrapport [Boek]
Vries-Oosterveen, Akke de \ Mars, Hans de \ Dehing, Sjaak \ 2016
Dit rapport geeft de resultaten weer van het project Case onderzoek watererfgoed benutten binnen het huidige waterbeheer van Aa en Maas: watermolenlandschappen Aa en Graafsche Raam. Centraal in het project staat de vraag of en zo ja hoe cultuurhistor ...
help
Versnel beekherstel : natuurlijk aan de slag : innoveren met de bouwstenen van de natuur [Boek]
Weeren, B.J. van \ 2015
In de vorige eeuw is op veel plaatsen gewerkt aan het ‘normaliseren’ van beken. Dat betekende vooral het vergroten van de afvoercapaciteit en het voorkomen van wateroverlast door beken recht te trekken en te bedijken. Nu, een halve eeuw later, ervare ...
help
Ecologische doelen Kaderrichtlijn Water 2016-2021 : technisch achtergronddocument [Boek]
Herpen, F. van \ Beekman, J. \ Vroege, M. \ Bresser, I. \ Berkum, R. van \ 2014
In de Kaderrichtlijn Water (KRW) is opgenomen dat voor sterk veranderde en kunstmatige oppervlaktewaterlichamen ecologische doelstellingen in de vorm van een Maximaal Ecologische Potentieel en een Goed Ecologisch Potentieel (MEP en GEP) afgeleid dien ...
help
Beverprotocol Brabant [Boek]
Cox, M. \ Schippers, R. \ Vugt, A. van \ Fleskens, L. \ 2014
Allereerst wordt in het beverprotocol het afwegingskader (H2) en de werkwijze (H3) van de waterschappen beschreven. Vervolgens wordt in het protocol beschreven hoe in het leefgebied van de bever wordt omgegaan met de bestrijding van muskus- en beverr ...
help
Ontwerp-Projectplan Waternet Ecologische Verbindingszone Aa Heeswijk-Dinther [Boek]
Mondeel, H.J. \ 2014
In deel I van het projectplan is de huidige situatie van het gebied beschreven waarbij in wordt gegaan op de hydrologische aspecten en de ecologische staat van de beek. Vervolgens wordt het ontwerp gepresenteerd en worden de voorgenomen inrichtingsma ...
help
Veldexperiment in de Hooge Raam: winst voor beekherstel èn wetenschap \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Eekhout, J.P.C. \ Hoitink, A.J.F. \ Mosselman, E. \ Kits, M. \ Talsma, M.J.G. \ 2014
In de beek de Hooge Raam is een beekherstelproject gekoppeld aan een uniek veldexperiment. Het doel van het veldexperiment was om over een periode van drie jaar de temporele morfodynamiek te volgen van een rechte beekloop met een breed en ondiep dwar ...
help
Evaluatie waterbeheerplan [Boek]
Waterschap Aa en Maas \ 2014
Bij het opstellen van het nieuwe WBP 2016-2021 is behoefte ontstaan aan een overzicht van de uitvoering van maatregelen uit het huidige WBP, inclusief een inschatting van de bereikte effecten en prognose voor de resterende planperiode
help
Morphological processes in lowland streams : implications for stream restoration [Proefschrift]
Eekhout, J.P.C. \ 2014
Waterschappen in Nederland zijn constant op zoek naar kostenefficiënte alternatieven voor beekherstel. Eén van deze methoden is het verwijderen van oeverbeschoeiing, vervolgens zouden autogene morfologische processen een kronkelende loop moeten vorme ...
help
Pilots bestrijding exotische wateren oeverplanten : Parelvederkruid, Waterteunisbloem, Reuzenbalsemien, Japanse duizendknoop : beheersen of bestrijden?! [Boek]
Boute, M. \ 2013
In de beheergebieden van Waterschappen De Dommel en Aa en Maas is sprake van overlast door exotische planten en dieren. Vooral exotische water- en oeverplanten leveren voor de waterschappen problemen op. Om deze reden doen de waterschappen mee aan ee ...
help
Begrazing langs waterlopen : "uitgangspunten voor begrazing van natuurzones langs waterlopen" [Boek]
Cox, M. \ 2013
Voor de natuurstroken langs waterlopen (ecologische verbindingszones of beekdalen van herstelde beken) zijn ecologische doelen opgesteld. Meestal is hiervoor een streefbeeld opgesteld dat vertaald is naar een visie of inrichtingsplan. Het beheer dien ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.