Login

Hydrotheek

help
Beekdalbreed hermeanderen: maximaal ecologisch rendement [Brochure]
Verdonschot, P. \ Wal, B. van der \ Weeren, B.-J. van \ 2011
In de vorige eeuw zijn in Nederland talloze beken rechtgetrokken om de afvoer van water te versnellen, met name ten gunste van de landbouw. Dit heeft geleid tot wateroverlast in lager gelegen gebieden, verdroging hogerop en het verdwijnen van veel ka ...
help
Gebiedsanalyse De Lage Raam [Boek]
Laarhoven, G. van \ Zaneveld-Reijnders, J. \ [2010]
In het project ‘Landbouw Centraal’ wordt nagegaan of de problemen kosteneffectiever en voldoende zeker kunnen worden opgelost door de gebiedspartijen zelf, door daarvoor een plan op te stellen en dat plan ook samen uit te voeren. In deze gebiedsanaly ...
help
Beekherstel zonder grondverzet \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Walraven, R. \ Stark, M. \ Rens, C. van \ Kits, M. \ 2012
Wat zou er gebeuren wanneer we beken zichzelf zouden laten vormen? Wanneer we stuwen verwijderen en stoppen met het onderhoud en beheer? Waterschap Aa en Maas vroeg Oranjewoud, Antea Group België en Bureau Stroming om voor de Graafsche Raam in Oost-B ...
help
Beekdalbreed hermeanderen : bouwstenen voor de ‘leidraad voor innovatief beek- en beekdalherstel’ [Boek]
Verdonschot, P. \ Besse, A. \ Brouwer, J. de \ Eekhout, J. \ Fraaije, R. \ 2012
Het doel van het project Beekdalbreed Hermeanderen was om in de praktijk in beekherstelprojecten een gedempt afvoer- en een stabiel en gevarieerd habitatpatroon te realiseren door morfologische en hydrologische maatregelen in samenhang uit te voeren. ...
help
Succesfactoren en leerervaringen van beekherstel uit de praktijk \ H2O online [Artikel]
Pesman, M. \ Evers, N. \ Kits, M. \ 2016
De laatste 25 jaar zijn er veel beekherstelprojecten in diverse vormen uitgevoerd, van lokaal herstel van een oude meander tot het volledig herinrichten van een beekdal. De afstemming van verschillende functies en draagvlakken bij deze projecten spel ...
help
Begrazing langs waterlopen : "uitgangspunten voor begrazing van natuurzones langs waterlopen" [Boek]
Cox, M. \ 2013
Voor de natuurstroken langs waterlopen (ecologische verbindingszones of beekdalen van herstelde beken) zijn ecologische doelen opgesteld. Meestal is hiervoor een streefbeeld opgesteld dat vertaald is naar een visie of inrichtingsplan. Het beheer dien ...
help
Effecten van extensiever waterbeheer op ecologie en hydrologie : een pilot in het stroomgebied van de Raam [Boek]
Haterd, R.J.W. van de \ 2009
Binnen de "gebiedspilot waterkwaliteit Hooge Raam" onderzoekt het Waterschap Aa en Maas met welke maatregelen het ecologisch functioneren van het watersysteem kan worden verbeterd. Één van de deelprojecten is het project "Toepassen ecologisch beheer ...
help
Inundatiegebied Starkriet : prestatie- en effectmonitoring van het waterschapsbeleid [Boek]
Bruin, H. de \ 2006
Het Project Starkriet betreft de inrichting van een retentiegebied in de bovenloop van de Aa, ten zuiden van Asten, bij de uitmonding van de Eeuwselse loop. Piekafvoeren uit het bovenstrooms gelegen gebied in Limburg en Brabant moeten hiermee worden ...
help
Water vasthouden in de provincie Noord-Brabant : inzicht door modelberekeningen [Boek]
Bakel, P.J.T. van \ Poelman, A. \ Stuyt, L.C.P.M. \ 2007
De meest effectieve strategie voor de reductie van piekafvoeren, ‘water vasthouden’, is bergen van water bij de bron, waarbij de afstroming van water op perceelsniveau wordt bemoeilijkt. Om een onderbouwd inzicht in effect en relevantie van ‘water va ...
help
Fauna is niet te missen... : studie naar impact van het gebruikte onderhoudsmaterieel op fauna langs watergangen [Boek]
[2010]
In opdracht van zes waterschappen wordt in deze studie een overzicht gegeven van de beschikbare kennis over het effect van verschillend onderhoudsmaterieel op de faunistische biodiversiteit in en rond watergangen. Er bestaat bijna geen (wetenschappel ...
help
Visstandonderzoek 2006 : districten Beneden Aa en Boven Aa (+ Drongelens Kanaal) [Boek]
Arends, B. \ Bruin, H. de \ Beekman, J. \ 2007
Het waterschap onderzoekt eens per zes jaar de wateren met een functie viswater en waternatuur (wateren met een hogere doelstelling, veelal beekherstel). Daarnaast worden wateren onderzocht die in het Vismigratieplan als (redelijk) kansrijk zijn aang ...
help
KRW gebiedspilot Hooge Raam : systeemanalyse en bepalen van ecologisch potentieel [Boek]
Wendt, T.A. \ 2006
Het project Gebiedspilot waterkwaliteit Hooge Raam (Waterschap Aa en Maas, 2005) bestaat uit diverse uitvoeringsgerichte deelprojecten (waarbinnen maatregelen ter verbetering van het watersystemen uitgevoerd gaan worden) en het overkoepelend onderzoe ...
help
Beekherstel door kleinschalige maatregelen \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Verdonschot, R.C.M. \ Brugmans, B.T.M.J. \ Veldhuis, M. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2018
Om ecologische kwaliteitsdoelen te halen zijn in veel stromende wateren herstelprojecten uitgevoerd. Grootschalige herinrichtingsprojecten waren lange tijd de norm, maar de laatste jaren wordt steeds meer ingezet op kleinschalige ingrepen. In dit art ...
help
Ecologische doelen Kaderrichtlijn Water 2016-2021 : technisch achtergronddocument [Boek]
Herpen, F. van \ Beekman, J. \ Vroege, M. \ Bresser, I. \ Berkum, R. van \ 2014
In de Kaderrichtlijn Water (KRW) is opgenomen dat voor sterk veranderde en kunstmatige oppervlaktewaterlichamen ecologische doelstellingen in de vorm van een Maximaal Ecologische Potentieel en een Goed Ecologisch Potentieel (MEP en GEP) afgeleid dien ...
help
Beverprotocol Brabant [Boek]
Cox, M. \ Schippers, R. \ Vugt, A. van \ Fleskens, L. \ 2014
Allereerst wordt in het beverprotocol het afwegingskader (H2) en de werkwijze (H3) van de waterschappen beschreven. Vervolgens wordt in het protocol beschreven hoe in het leefgebied van de bever wordt omgegaan met de bestrijding van muskus- en beverr ...
help
Ontwerp-Projectplan Waternet Ecologische Verbindingszone Aa Heeswijk-Dinther [Boek]
Mondeel, H.J. \ 2014
In deel I van het projectplan is de huidige situatie van het gebied beschreven waarbij in wordt gegaan op de hydrologische aspecten en de ecologische staat van de beek. Vervolgens wordt het ontwerp gepresenteerd en worden de voorgenomen inrichtingsma ...
help
Innovatieve waterberging Blauwe Poort te Laarbeek : ontwerp projectplan Waterwet [Boek]
Boxhoorn, L. \ Klaarenbeek, R.J. \ Bondt, M.J.P. de \ Zanten, J.W. van \ 2016
Het ontwerp projectplan Blauwe Poort Laarbeek Innovatieve waterberging bestaat uit vier delen. In deel I wordt beschreven wat het waterschap gaat doen en hoe het werk wordt uitgevoerd. Deel II geeft een toelichting op waarom dit werk wordt uitgevoerd ...
help
Gebiedsvisie Blauwe Poort Laarbeek [Boek]
Vista landschapsarchitectuur en stedenbouw \ 2016
Waterschap Aa en Maas en Gemeente Laarbeek werken gezamenlijk aan het project Blauwe Poort Laarbeek. Zij grijpen de regionale en lokale waterbergingsopgave aan voor een integrale gebiedsontwikkeling met innovatieve oplossingen voor waterbeheer en ste ...
help
Handreiking ontwikkeling waterlopen (HOW) [Boek]
Buskens, R. \ Aalders, P. \ [ca. 2012]
Aanbevelingen voor inrichting en beheer van waterlopen. Allesbepalend daarbij zijn de doelen die aan de orde zijn bij een herinrichting van waterlopen
help
Pilots bestrijding exotische wateren oeverplanten : Parelvederkruid, Waterteunisbloem, Reuzenbalsemien, Japanse duizendknoop : beheersen of bestrijden?! [Boek]
Boute, M. \ 2013
In de beheergebieden van Waterschappen De Dommel en Aa en Maas is sprake van overlast door exotische planten en dieren. Vooral exotische water- en oeverplanten leveren voor de waterschappen problemen op. Om deze reden doen de waterschappen mee aan ee ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.