Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Records 1 - 20 / 60

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: q=beekdal*
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Van Mook tot Maastricht - integrale landschappelijke aanpak migratielandschap voor vleermuizen van Maas en Julianakanaal [Boek]
Limpens, H.J.G.A. \ Hommersen, V.J.A. \ Jansen, E.A. \ Oene, M. van \ Schillemans, M.J. \ 2017
De Zoogdiervereniging heeft in opdracht van de provincie Limburg, Rijkswaterstaat, Waterschap Peel en Maasvallel en Waterschap Roer en Overmaas (tegenwoordig Waterschap Limburg) een project uitgevoerd, gericht op het uitwerken van de knelpunten en ka ...
help
Evaluatie wateroverlast Zuid- en Midden-Limburg juni 2016 : evaluatie advies handelswijze Waterschap Roer en Overmaas [Boek]
Groot, Floris de \ Salemans, Viola \ Zweegmasn, Geert Jan \ 2016
De doelstelling van de evaluatie is tweeledig: 1. Verbeteren van de handelswijze het waterschap voorafgaand, tijdens en na perioden van veel regenval en wateroverlast. 2) Een basis leggen voor betere samenwerking tussen betrokken partijen.
help
Gebruik van watermolens in relatie tot de aquatische ecologie : toetsingskader voor het stroomgebied van de Geul [Boek]
Anderer, Pia \ Dumont, Ulrich \ Massmann, Edith \ Reitz, Anne \ Lenz, Sigrid \ 2015
In het Geuldal staan watermolens die als belangrijk cultuurhistorisch erfgoed gelden. Een aantal van deze watermolens is in functie. Andere worden gerestaureerd om weer in bedrijf genomen te worden. Voorts bestaan er plannen om op de locaties van mom ...
help
De Negendoornige wintersteenvlieg : een nieuwe aanwinst voor de Roer en Nederland \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Koese, B. \ Maanen, B. van \ Boumans, L. \ 2014
De tijd dat het spoelwater van Duitse steenkoolmijnen, aangelengd met talloze ongezuiverde riooloverstorten door de binnenstad van Roermond kolkte en schuimvlokken over de kades joeg, ligt inmiddels zo'n veertig jaar achter ons. Momenteel is de Roer ...
help
Monitoring van de vismigratie in de benedenloop van de Roer : waargenomen vissoorten en migratiekalender [Het Roerdal 1] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Gubbels, R.E.M.B. \ Belgers, M.H.A.M. \ 2013
In 2007 werd in de Roer, ter plaatse van de ECI waterkrachtcentrale te Roermond, een vispassage aangelegd. Hiermee werd de ECI voor het eerst sinds meer dan een eeuw passeerbaar voor vissen die vanuit de Maas de Roer willen opzwemmen. Bovendien werd ...
help
De Roer als groeiplaats van waterplanten : met bijzondere aandacht voor de Vlottende waterranonkel [Het Roerdal 1] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Buggenum, H.J.M. van \ Hermans, J.T. \ 2013
Door de Europese Kaderrichtlijn Water (KWR) en de Europese Habitatrichtlijn (Natura 2000) wordt in Nederland voor veel beken en rivieren een goede ecologische toestand nagestreefd. Daarbij is ook aandacht voor de aanwezigheid van waterplanten. In de ...
help
Prikken in het stroomgebied van de Roer : verspreiding en voortplantingsfenologie van Beekprik, Rivierprik en Zeeprik in de Roer en zijbeken [Het Roerdal 1] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Gubbels, R.E.M.B. \ 2013
De Roer geniet landelijke bekendheid als 'prikkenrivier'. Voor zover bekend is het de enige rivier in Nederland waar niet alleen alle drie de Nederlandse soorten voorkomen, maar waar ook met zekerheid bij alle drie de voortplanting is vastgesteld. Pr ...
help
Herintroductie van de Atlantische zalm in het Roersysteem : overzicht van de resultaten van een meerjarig kweek- en uitzetprogramma [Het Roerdal 2] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Belgers, T. \ Gubbels, R. \ 2013
Eind negentiende eeuw was de Atlantische zalm (Salmo salar) geheel uitgestorven in de Roer. In de jaren negentig van de vorige eeuw werden in de Duitse middenloop paaibedden ontdekt van grote zalmachtigen. Dot was voor Duitse hengelsporters de trigge ...
help
De status van de Kleine tanglibel langs de Roer [Het Roerdal 2] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Geraeds, R.P.G. \ Schaik, V.A. van \ 2013
Ondanks dat het Roerdal vanaf 2001 zeer intensief op libellen is geïnventariseerd, heeft dit slechts enkele waarnemingen van kleine tanglibellen opgeleverd. Daarnaast wordt de Roer vanaf 2000 jaarlijks voor vele libellenliefhebbers uit binnen- en bui ...
help
De waterkevers van de Meinweg : een vergelijking tussen de waterkeverfauna van 1999 en 2012 [thema entomologisch onderzoek in Nationaal Park De Meinweg] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Cuppen, J.G.M. \ Maanen, B. van \ 2013
In het kader van de 1000-soortendag zijn nieuwe waarnemingen verricht. De waarnemingen werden gedaan op twintig monsterpunten en omvatten vier verschillende watertypen: beken (Rode Beek en Boschbeek), kwelzones en moerasjes op de hellingen naar de be ...
help
De libellen van de Putbeek en Pepinusbeek : een onderzoek naar de effecten van beekherstel en poelenaanleg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Buggenum, H.J.M. van \ Geraeds, R.P.G. \ 2013
In de stroomgebieden van de Putbeek en de Pepinusbeek zijn in het verleden diverse waterhuishoudkundige maatregelen uitgevoerd. Het betreft vooral een natuurlijke herinrichting van de beken zelf en de aanleg van diverse poelen in het aangrenzende bee ...
help
Water in ruimtelijke plannen [Boek]
2013
In deze notitie wordt een aanzet gegeven voor het opnemen van de waterhuishoudkundige belangen in het gemeentelijke instrumentarium voor ruimtelijke plannen. Deze notitie is aanvullend op de nota 'Plaats voor Water' en de 'Handreiking ruimtelijke ont ...
help
Ruimtelijke verspreiding en scheiding van vislevensgemeenschappen in de Geul en zijbeken \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Dorenbosch, M. \ Crombaghs, B. \ Gubbels, R. \ 2012
De Geul staat in Nederland bekend als een bijzondere snel stromende beek met een zeer aparte visfauna. Hoewel menig veldbioloog of sportvisser viswaarnemingen uit het stroomgebied van de Geul heeft verzameld, was tot voor kort nooit een systematisch ...
help
Ontwikkelingen in de visfauna van de Geleenbeek gedurende de periode 1900-2007. Dl. 4. De bemonsterde visstand in de Geleenbeek in de jaren 1990, 1995, 2002 en 2007 \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Gubbels, R.E.M.B. \ 2012
In dit artikel worden de habitatontwikkelingen die in de periode 1990 - 2007 in het Geleenbeeksysteem hebben plaatsgevonden beschreven en wordt ingegaan op de gevolgen hiervan voor de visfauna
help
Handreiking ontwikkeling waterlopen (HOW) [Boek]
Buskens, R. \ Aalders, P. \ [ca. 2012]
Aanbevelingen voor inrichting en beheer van waterlopen. Allesbepalend daarbij zijn de doelen die aan de orde zijn bij een herinrichting van waterlopen
help
Bestrijdingsmiddelen in 14 kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden in Limburg \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vink, K. \ Bonte, M. \ Crijns, S. \ Putters, B. \ Vaessen, F. \ Moonen, H. \ Castenmiller, E. \ Frankhuizen, E. \ Strookman, M. \ Peters, J. \ 2012
Recent is een integraal onderzoek afgerond naar bestrijdingsmiddelen in 14 kwetsbare Limburgse grondwaterbeschermingsgebieden. De resultaten wijzen uit dat de uitspoeling van bestrijdingsmiddelen naar het grondwater de afgelopen jaren afnam, maar dat ...
help
Water in beweging : visie waterbeheer Limburg in 2020 [Boek]
Redelijkheid, M. de \ 2012
Met deze visie vormen de Limburgse waterschappen een gezamenlijk beeld van het waterbeheer in Limburg anno 2020. Op basis van dit beeld kan worden ingeschat of en welke veranderingen er nodig zijn in de werkwijze van de waterschappen en wellicht ook ...
help
Ontwikkelingen in de visfauna van de Geleenbeek gedurende de periode 1900-2007. Dl. 3. Reconstructie van de visstand in de Geleenbeek anno 1970 : op sterven na dood \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Gubbels, R.E.M.B. \ 2011
Nadat rond 1900 diverse steenkolenmijnen in het stroomgebeid van de Geleenbeek waren geopend, ging de waterkwaliteit van deze beek snel bergafwaarts. Dit kwam enerzijds door afvalwater van de mijnen zelf en anderzijds door de toename van de bevolking ...
help
Ontwikkelingen in de visfauna van de Geleenbeek gedurende de periode 1900 - 2007. Dl. 2. Reconstructie van de visstand in de Geleenbeek anno 1900: soortenrijk maar niet geheel natuurlijk \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Gubbels, R.E.M.B. \ 2011
Historische waarnemingen van de visfauna in de Geleenbeek anno 1900 zijn slechts in geringe mate aanwezig en hebben betrekking op een beperkt aantal soorten. Het is niet mogelijk om louter op basis van dat geringe aantal waarnemingen een goed beeld t ...
help
Opmerkelijke opmars van de Elrits in Limburg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Gubbels, R. \ Binnendijk, E. \ Zweep, W. \ 2011
In de verspreidingsatlas van Limburgse beekvissen wordt de Geul gepresenteerd als hét bolwerk van de Elrits (Phoxinus phoxinus L.,1758) in Limburg. In de jaren 90 van de vorige eeuw was dat beeld zeker terecht. In de gehele Geul was een florerende po ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.