Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Records 1 - 20 / 73

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: q=beekdal*
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Pilots bestrijding duizendknoop 2012-2017 : beheersen, elimineren of gedogen?! : eindrapport [Boek]
Boute, Martin \ 2018
De hoofdonderzoeksvraag die met de bestrijdingspilots beantwoord wordt is: welke van de toegepaste methoden begrazen, maaien en afvoeren, afdekken en/of grondwerken en afdekken zijn kosteneffectieve bestrijdingsmethoden en toepasbaar in het beheer va ...
help
Relatie KRW-doelen en macrofauna in beken in Noord-Brabant [Boek]
Verdonschot, Ralf \ Verdonschot, Piet \ 2017
De toestand en ontwikkeling van macrofauna in de langzaam stromende Noord-Brabantse laaglandbeken en -riviertjes (KRW-watertypen R4, R5 en R6) blijft in veel gevallen ver achter bij de doelen die voor deze beken geformuleerd zijn in het kader van, on ...
help
Stekende insecten langs de Rielloop : risico-analyse [Boek]
Verdonschot, Piet F.M. \ 2017
Het Waterschap De Dommel heeft Wageningen Environmental Research (WEnR) verzocht om te analyseren wat de risico’s zijn op overlast van stekende insecten in de omgeving van de Rielloop na de uitvoering van de maatregelen zoals beschreven in het projec ...
help
Q&A-lijst Actualisatie Verordening ruimte [Boek]
2017
Waterschap De Dommel heeft de provincie verzocht om een algehele actualisatie van de regionale waterbergingsgebieden en reserveringsgebieden waterberging in de provinciale Verordening ruimte. De voorgestelde begrenzingen zijn gebaseerd op een betere ...
help
Zoektocht naar stuurknoppen om de ecologische toestand van beken te verbeteren \ H2O online [Artikel]
Evers, N. \ Schipper, M. \ Barten, I. \ Scheepens, M. \ 2017
Waarom gaan we de KRW-doelen mogelijk niet halen? Om deze vraag te kunnen beantwoorden moet eerst bekend zijn hoe de ecologische toestand afhangt van stuurvariabelen als inrichting, beheer en waterkwaliteit. In dit artikel wordt met een data-analyse ...
help
Leven-de-Dommel : naar een klimaatbestendig waterbeheer in stad en buitengebied : actieplan n.a.v. de wateroverlast in juni 2016 [Boek]
2017
Negen maanden na 30 juni 2016 is er een actieplan voor het klimaatbestendig maken van ons gebied. 30 juni was de laatste dag van een extreem natte maand. Nooit eerder was het zo extreem. Op sommige plaatsen is wel meer dan 300 mm regen gevallen. Dit ...
help
Waardevol water : samen meer waarde geven aan water : waterbeheerplan 2016-2021 [Boek]
Waterschap De Dommel \ 2016
Dit Waterbeheerplan beschrijft de doelstellingen van Waterschap De Dommel voor de periode 2016 – 2021 en hoe wij deze doelstellingen willen realiseren. Hierdoor weten alle gebruikers van het water in ons beheergebied waar we voor staan, wat de uitdag ...
help
Zuiver water komt tot leven : vijftien jaar waterharmonica’s bij Waterschap De Dommel [Boek]
Fleskens, Lotte \ Matte, Goele \ Zanten, Oscar van \ 2016
In deze publicatie gaat het over de waterharmonica, in al haar verscheidenheid. Bij Waterschap De Dommel en elders. Bij ons waterschap is de noodzaak om na te denken over de overgang van rioolwaterzuivering (rwzi) naar oppervlaktewater groter dan in ...
help
Versnel beekherstel : natuurlijk aan de slag : innoveren met de bouwstenen van de natuur [Boek]
Weeren, B.J. van \ 2015
In de vorige eeuw is op veel plaatsen gewerkt aan het ‘normaliseren’ van beken. Dat betekende vooral het vergroten van de afvoercapaciteit en het voorkomen van wateroverlast door beken recht te trekken en te bedijken. Nu, een halve eeuw later, ervare ...
help
Noord-Brabantse waterbeheerders anticiperen samen op hoogwater \ H2O online [Artikel]
Douben, K.J. \ Heeringen, K.J. van \ IJpelaar, R. \ Loenen, A. van \ Wouw, M. van de \ 2015
Waterbeheerders lopen met hun maatregelen zoveel mogelijk vooruit op verwacht hoogwater. Soms zijn de totale maatschappelijke kosten lager als daarbij over de grens van het beheergebied heen wordt gekeken. Dat maakt nauwe samenwerking tussen beheerde ...
help
Grote winst door kleinschalige maatregelen : verbetering van de beekecologie in de Dommel \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Scheepens, M. \ Barten, I. \ Bouwman, M. \ 2014
Beken en oeverlanden hebben zowel ecologische, landschappelijke en recreatieve functies. Vaak zijn kleinschalige maatregelen voldoende om deze functies te optimaliseren. Overleg tussen belanghebbende partijen vormt daarbij een sleutelfactor.
help
Beverprotocol Brabant [Boek]
Cox, M. \ Schippers, R. \ Vugt, A. van \ Fleskens, L. \ 2014
Allereerst wordt in het beverprotocol het afwegingskader (H2) en de werkwijze (H3) van de waterschappen beschreven. Vervolgens wordt in het protocol beschreven hoe in het leefgebied van de bever wordt omgegaan met de bestrijding van muskus- en beverr ...
help
Projectplan herinrichting Beekloop [Boek]
2014
Het ontwerp projectplan Herinrichting Beekloop bestaat uit drie delen. In deel I wordt beschreven wat het waterschap gaat doen en hoe het werk wordt uitgevoerd. Deel II geeft een toelichting op waarom dit werk wordt uitgevoerd en wat de effecten hier ...
help
Handreiking vispassages in Noord-Brabant [Boek]
Coenen, J. \ Antheunisse, M. \ Beekman, J. \ Beers, M. \ Bleumink, H. \ 2013
Nog te vaak komen vissen op hun trekroutes barrières tegen, zoals stuwen, bodemvallen, gemalen of sluizen. Vispassages zijn bedoeld om dergelijke barrières te slechten. De meest ‘natuurlijke’ oplossing om de migratie van vissen mogelijk te maken is o ...
help
Herziening van het beregeningsbeleid van Brabant : een programma van eisen voor toetsend onderzoek aan de Natuurbeschermingswet [Boek]
Akker, Cees van den \ Roelofs, Jan \ 2013
De Brabantse grondwaterbeheerders zijn voornemens om het beregeningsbeleid op provinciaal niveau te flexibiliseren. Een cruciaal onderdeel van dit beleid is de instelling van zones rond Natura 2000 gebieden (in het vervolg ook wel N2000 genoemd) waar ...
help
Waterrapportage Noord-Brabant [Boek]
Vroege, M. \ Hoijtink, R. \ 2013
4 waterschappen (Waterschap Aa en Maas, Waterschap Brabantse Delta, Waterschap De Dommel, Waterschap Rivierenland), de provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat Noord-Brabant en de Brabantse gemeenten organiseren samen het beheer van het grond- en opp ...
help
Samen slimmer onze KRW doelen halen : temporele vismigratie \ H2O online [Artikel]
Mars, H. de \ Kranenbarg, J. \ Dehing, S. \ Hoogveld, J. \ Schipper, R. \ 2013
Het bevorderen van vismigratie en waterveiligheid, het in stand houden of herstellen van monumentale watermolens en de recente opkomst van kleinschalige waterkracht gaan doorgaans niet hand in hand. Dit komt doordat hydrologen, ecologen en cultuurhis ...
help
Combinatie van vaarrecreatie en beek gebonden natuur in Noord-Brabant : kennis over ecologische effecten van kano’s en fluisterboten, kwetsbaarheid van flora en fauna en handelingsperspectieven voor beheerder en gebruiker [Boek]
Ottburg, F.G.W.A. \ Henkens, R.J.H.G. \ 2013
De provincie Noord-Brabant en de Brabantse Waterschappen werken aan het realiseren van de doelstellingen voor de Europese Kaderrichtlijn Water en Natura 2000. Voor de bevaarbare R5 en R6 beeksystemen kan dit proces worden gefrustreerd door de ontwikk ...
help
Pilots bestrijding exotische wateren oeverplanten : Parelvederkruid, Waterteunisbloem, Reuzenbalsemien, Japanse duizendknoop : beheersen of bestrijden?! [Boek]
Boute, M. \ 2013
In de beheergebieden van Waterschappen De Dommel en Aa en Maas is sprake van overlast door exotische planten en dieren. Vooral exotische water- en oeverplanten leveren voor de waterschappen problemen op. Om deze reden doen de waterschappen mee aan ee ...
help
Monitoring van 22 vismigratievoorzieningen voorjaar 2012 [Boek]
Ven, P. van de \ Heukelum, M.J.D. van \ Bruijne, W.J.J. de \ 2012
Nadat verschillende vismigratievoorzieningen zijn geplaatst, is het van belang om te onderzoeken of de betreffende passage wel naar behoren functioneert. In het voorjaar van 2012 zijn in totaal 22 vismigratievoorzieningen gemonitord in de beheersgebi ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.