Login

Hydrotheek

help
Beekdalbreed hermeanderen: maximaal ecologisch rendement [Brochure]
Verdonschot, P. \ Wal, B. van der \ Weeren, B.-J. van \ 2011
In de vorige eeuw zijn in Nederland talloze beken rechtgetrokken om de afvoer van water te versnellen, met name ten gunste van de landbouw. Dit heeft geleid tot wateroverlast in lager gelegen gebieden, verdroging hogerop en het verdwijnen van veel ka ...
help
Praktijkervaringen met waterberging en natuur in een beekdal : achtergrondrapport : Beerze [Boek]
Stuijfzand, S. \ Ek, R. van \ Klein, J. \ Sival, F. \ Manen, H. van \ Eigenhuijsen, E. \ Hommel, P. \ Riksen, M. \ Verbeek, L. \ Beumer, V. \ Pelsma, T. \ Daling, J. \ Bruijn, L. de \ 2008
Hoofddoel van het pilotprogramma is waterbeheerders, terreinbeherende instanties en provincies te ondersteunen in hun activiteiten een koppeling tot stand te brengen tussen waterberging en - buffering en natuurbehoud en -ontwikkeling. Eén van de gese ...
help
Oscar van Zanten (Waterschap de Dommel): "Waterharmonica: een hele beleving" [Video]
Zanten, O. van \ STOWAvideo \ 2012
In deze presentatie gaat Oscar van Zanten in op hoe je burgers kan betrekken bij een waterharmonica en hoe je ze een unieke beleving kan geven.
help
Beekdalbreed hermeanderen : bouwstenen voor de ‘leidraad voor innovatief beek- en beekdalherstel’ [Boek]
Verdonschot, P. \ Besse, A. \ Brouwer, J. de \ Eekhout, J. \ Fraaije, R. \ 2012
Het doel van het project Beekdalbreed Hermeanderen was om in de praktijk in beekherstelprojecten een gedempt afvoer- en een stabiel en gevarieerd habitatpatroon te realiseren door morfologische en hydrologische maatregelen in samenhang uit te voeren. ...
help
Verkenning blauwe diensten : [eindrapport : op zoek naar het perspectief van blauwe dienst in het beheersgebied van waterschap De Dommel] [Boek]
Geenen, B. \ Bogaard, M. \ 2003
Waterschap De Dommel verkent het perspectief van blauwe diensten als nieuw instrument voor de realisatie van wateropgaven. Voor de blauwe diensten 'waterberging in beekdalen' en 'peilverhoging in bufferzones rond natuurgebieden' zijn oplossingsrichti ...
help
Ontwerp zuivering Soerendonk, duurzaam en klaar voor KRW : Waterschap De Dommel zorgt voor schoon, voldoende en veilig water in Midden-Brabant \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Janssen, M. \ Zandt, E. van der \ Berends, D. \ 2010
De Buulder Aa is één van de bovenlopen van de Dommel. Het riviertje ontspringt op de grens met België en komt na 30 km uit in de Strijper Aa. Dergelijke bovenlopen worden als zeer waardevol beschouwd. Vaak zijn het kleine, snelstromende rivieren met ...
help
Plan Dotterbloem Fase 1 : definitief ontwerp aansluiting van meander 't laar en aanleg van een vistrap en EVZ [Boek]
Tangelder, M. \ 2006
Sint-Oedenrode is een dorpje in Noord-Brabant dat aan de oevers van de beek “de Dommel” gelegen is. De aanwezigheid van dit dorp vormt een knelpunt in de natuurlijke migratieroute van soorten die via het Dommel beekdal en de Dommel migreren. Daarnaas ...
help
Actualisatie grondwaterdynamiek Waterschap De Dommel [Boek]
Hoogland, T. \ Hoogerwerf, M.R. \ Kekem, A.J. van \ 2004
Omdat de provinciale kartering van de grondwaterdynamiek (Gd) volgens het waterschap de Dommel vooral in de beekdalen te droog gekarteerde waarden liet zien, zijn in opdracht van het waterschap geactualiseerde ruimtelijke bestanden gemaakt van de gem ...
help
Inrichtingsvisie Essche stroom [Boek]
Besselink, D. \ 2005
De inrichtingsvisie schetst het toekomstbeeld van het beekdal van de Essche Stroom. Na de inleiding vindt u in hoofdstuk 2 de opgave voor de Essche Stroom. In dit hoofdstuk leest u waarom de Essche Stroom de komende jaren verandert en welke doelen er ...
help
Herstel hydrologisch systeem bovenlopen Brabantse beken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Poelman, A. \ Willems, F. \ Bakel, P.J.T. van \ Spier, J. \ 2008
Waterschap De Dommel wil voor het stroomgebied van de Aa of Goorloop en het Dalemstroompje een samenhangende inrichtingsvisie opstellen. De visie moet beeldend en in heldere taal weergeven hoe het waterschap haar doelstellingen in dit beekdal wil rea ...
help
Samen slimmer onze KRW doelen halen : temporele vismigratie \ H2O online [Artikel]
Mars, H. de \ Kranenbarg, J. \ Dehing, S. \ Hoogveld, J. \ Schipper, R. \ 2013
Het bevorderen van vismigratie en waterveiligheid, het in stand houden of herstellen van monumentale watermolens en de recente opkomst van kleinschalige waterkracht gaan doorgaans niet hand in hand. Dit komt doordat hydrologen, ecologen en cultuurhis ...
help
Water vasthouden in de provincie Noord-Brabant : inzicht door modelberekeningen [Boek]
Bakel, P.J.T. van \ Poelman, A. \ Stuyt, L.C.P.M. \ 2007
De meest effectieve strategie voor de reductie van piekafvoeren, ‘water vasthouden’, is bergen van water bij de bron, waarbij de afstroming van water op perceelsniveau wordt bemoeilijkt. Om een onderbouwd inzicht in effect en relevantie van ‘water va ...
help
Streefbeelden voor beken en kreken in Noord-Brabant [Boek]
Buskens, R. \ Wilde, A. de \ 2002
help
Fauna is niet te missen... : studie naar impact van het gebruikte onderhoudsmaterieel op fauna langs watergangen [Boek]
[2010]
In opdracht van zes waterschappen wordt in deze studie een overzicht gegeven van de beschikbare kennis over het effect van verschillend onderhoudsmaterieel op de faunistische biodiversiteit in en rond watergangen. Er bestaat bijna geen (wetenschappel ...
help
Waterschap De Dommel: chemische vingerafdruk : waterkwaliteitsmetingen 2006 [Boek]
Lüers, F. \ 2007
In dit rapport is de waterkwaliteit van een aantal volledige analyses voor het jaar 2006 vastgelegd. In deze "volledige"analyse zijn alle hoofdionen geanalyseerd in zowel oppervlaktewater als grondwater. Dit rapport behandelt twee onderwerpen. Allere ...
help
Inrichtingsplan Kleine Beerze zuid : ruimte voor de kleine beerze : definitief ontwerp [Boek] - Versie 4
Hettinga, O. \ Besselink, D. \ Noorda, I. \ 2008
In dit definitief ontwerp voor de Kleine Beerze is een inrichtingsplan opgesteld voor de Kleine Beerze en omgeving tussen de weg 'Den Aard' tot de brug Hoogeloonseweg in Vessem. Het plan betreft de uitwerking van de functie natte ecologische verbindi ...
help
Een robuuste Kleine Beerze : deel 1: visie [Boek]
Waterschap De Dommel \ DHV \
In dit rapport staat de visie van Waterschap De Dommel op beekherstel van de Kleine Beerze tussen Vessem en Landgoed Baest. Met deze visie wordt invulling gegeven aan een groot aantal waterdoelstellingen die in dit gebied zijn neergelegd: beekherstel ...
help
Leerrapport WaterTekens : casus Kleine Beerze : verslag van een belevingsonderzoek en planproces [Boek]
Jacobs, M. \ Donders, J. \ 2007
Waterschap de Dommel werkt aan een samenhangende visie en een inrichtingsplan voor een negen kilometer lang traject van de beek ‘de Kleine Beerze’. De beek is in dit traject gekanaliseerd, maar moet ruimte krijgen voor natuurlijke beekprocessen. De d ...
help
Catalogus omgaan met water in het Groene Woud : ARC studie ruimtelijk ontwerpen met water [Boek]
Kok, M. \ Ruijgrok, J.H. \ Verhoeven, M. \ [2008]
Deze publicatie inventariseert de gebruiksfuncties van het water in verschillende periodes in het verleden. Mede gebaseerd op oude topgrafische en geomorfologische kaarten. Op basis daarvan worden vernieuwde ontwerpen gepresenteerd voor een duurzamer ...
help
Verbeeld idee De Essche Stroom : met het oog voor het verleden een inrichting voor de toekomst [Boek]
Ruijgrok, J.H. \ Kok, M. \ 2008
Het landschap in de Essche stroom (Noord-Brabant) wordt de komende jaren heringericht. Er komt onder ander meer ruimte voor het afvoeren en bergen van water. In deze uitgave worden manieren waarop in het verleden in het Groene Woud met water is omgeg ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.