Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Records 1 - 20 / 54

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: q=beekdal*
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Kansenkaarten voor duurzaam benutten Natuurlijk Kapitaal [Boek]
Knegt, B. de \ Hoek, D.C.J. van der \ Veerkamp, C.J. \ Woltjer, I. \ Aa, N.G.F.M. van der \ Boekel, E.M.P.M. van \ Diederiks, J.F.H.A. \ Goosen, H. \ Koekoek, A. \ Lesschen, J.P. \ Staritsky, I.G. \ Veeneklaas, F.R. \ Vries, F. de \ Hendriks, C.M.A. \ 2016
Lokaal uitgevoerde praktijkprojecten die voor het programma Natuurlijk Kapitaal Nederland zijn uitgevoerd, laten zien dat er kansen zijn voor de wederzijdse versterking van natuur en economie. Dit leidt tot de volgende vragen: welke kansen zijn er om ...
help
Afwegingen bij het gebruik van grondwater en de ondergrond : een verkenning op basis van ecosysteemdiensten [Boek]
Broers, H.P. \ Lijzen, J. \ Beelen, P. van \ Claesens, J. \ Griffioen, J. \ Klein, J. \ Kuijper, M. \ Lukacs, S. \ Meulen, S. van der \ Rutgers, M. \ Wuijts, S. \ [2014]
Dit rapport biedt een overzicht van ecosysteemdiensten van de ondergrond en het grondwater dat kan worden gebruikt om duurzaam om te gaan met ecosysteemdiensten van de ondergrond en daarvoor activiteiten in de ondergrond onderling en in relatie tot d ...
help
Kwaliteitsstandaarden voor interactie grondwater met terrestrische ecosystemen [Boek]
Claessens, J. CL \ Verweij, W. \ Lukacs, S. \ Nijs, A.C.M. de \ 2014
Veel natuurgebieden zijn afhankelijk van grondwater; door een te lage grondwaterstand of door verontreinigd grondwater kan de kwaliteit van de natuurgebieden achteruit gaan. De Kaderrichtlijn Water (KRW) schrijft daarom voor dat bij het bepalen van n ...
help
Toepassing van toxische druk in beoordelingsinstrumenten [Boek]
Wintersen, A. \ Osté, L. \ Mesman, M. \ Lijzen, J. \ 2014
In het milieu zijn verontreinigende stoffen aanwezig die schadelijk kunnen zijn voor de mens en het ecosysteem. Om inzicht te krijgen in de mogelijke gevolgen worden diverse soorten rekenmodellen gebruikt. Hiermee kan aan de hand van concentraties va ...
help
Impact klimaat op oppervlaktewater als bron voor drinkwater : van knelpunten naar maatregelen [Boek]
Wuijts, S. \ Grinten, E. van der \ Meijers, E. \ Bak-Eijsberg, C.I. \ Zwolsman, J.J.G. \ 2013
De kwaliteit van water verslechtert als bij aanhoudende droogte de hoeveelheid water die door de rivieren stroomt, afneemt. De invloed van lozingen op de waterkwaliteit is dan veel groter, omdat de concentraties van vervuilende stoffen uit de lozinge ...
help
Effecten van klimaatverandering in Nederland: 2012 [Boek]
Minnen, J. van \ Ligtvoet, W. \ 2012
Planbureau voor de Leefomgeving heeft in samenwerking met diverse kennisinstellingen (o.a KNMI en Wageningen UR) het rapport "Klimaateffecten in Nederland" uit 2005 geactualiseerd. Klimaatverandering zet door, maar de ongunstige effecten daarvan in N ...
help
Exoten in oppervlaktewater : effecten op zoetwaterecosystemen en een beleidsanalyse [Boek]
Steenbergen, E. \ cop. 2011
Het RIVM heeft geïnventariseerd welke effecten zogeheten exoten kunnen hebben op de flora en fauna van de Nederlandse zoete oppervlaktewateren. Exoten zijn niet-inheemse planten en dieren die door menselijk handelen in Nederland zijn terechtgekomen. ...
help
Impact of climate change on water quality in the Netherlands [Boek]
Verweij, W. \ Wiele, J. van der \ Moorselaar, I. van \ Grinten, E. van der \ [2010]
Door klimaatverandering worden bestaande problemen voor de kwaliteit van oppervlaktewater in Nederland groter. Naar verwachting leidt klimaatverandering niet tot nieuwe waterkwaliteitsproblemen. Dit blijkt uit literatuuronderzoek van het RIVM naar de ...
help
De kwaliteit van ondiep en middeldiep grondwater in Nederland : in het jaar 2008 en de verandering daarvan in 1984-2008 [Boek]
Vliet, M.E. van \ 2010
In 2004 is gerapporteerd over de grondwaterkwaliteit in 2000 en de verandering in de grondwaterkwaliteit in de periode 1984-2000 op basis van waarnemingen van het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit (LMG) en de Provinciale Meetnetten Grondwaterkwal ...
help
Conceptueel model van het grondwaterlichaam Zand-Maas : resultaten van de pilotstudy [Boek]
Spijker, J. \ 2010
Het RIVM heeft in een pilotstudy een conceptueel model ontwikkeld om kennis over de kwantitatieve toestand van een grondwaterlichaam te verzamelen en inzichtelijk te maken. Dit model is een driedimensionale dwarsdoorsnede van kwantitatieve grondwater ...
help
Representativiteit KRW Monitoringprogramma Grondwaterkwaliteit [Boek]
Wattel-Koekkoek, E.J.W. \ 2009
Nederland heeft een monitoringprogramma opgesteld om te voldoen aan het voorschrift uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) om het grondwater regelmatig te meten. Dit KRW Monitoringprogramma Grondwaterkwaliteit (KMG) kan op een aantal punten worde ...
help
Verkenning effecten hoogwaterstanden op de bodemkwaliteit in het landelijke en stedelijke gebied [Boek]
Claessens, J. \ Wal, A. van der \ 2008
Klimaatverandering kan in Nederland leiden tot een stijgende zeespiegel, grootschalige overstromingen of extreme neerslag en vormen een mogelijk risico voor mens en milieu als er geen maatregelen worden getroffen. In dit rapport worden de mogelijke e ...
help
Advies voor drempelwaarden [Boek]
Verweij, W. \ 2008
Dit rapport bevat een advies aan het ministerie van VROM over de selectie van stoffen in grondwater waarvoor drempelwaarden moeten worden afgeleid. Daarnaast bevat het adviezen over een procedure voor die afleiding en over de hoogte van drempelwaarde ...
help
Ecologische risicobeoordeling van grondwater [Boek]
Beelen, P. van \ 2007
Dit briefrapport begint met een overzicht van de huidige regelgeving op het gebied van grondwater. Bodemverontreiniging en het Nederlandse waterbeheer kunnen aanleiding geven tot vervuiling van het grondwater. De Nederlandse grondwatersystemen zijn o ...
help
Methodiek voor toepassing van fasering en doelverlaging op grondwater [Boek]
Zijp, M.C. \ 2007
Dit rapport bevat een stappenplan om na te gaan of bij grondwater een situatie kan voorkomen, waarbij sprake kan zijn van een verlaagde grondwaterkwaliteit. Het betreft hier het voorbeeld van het bestrijdingsmiddel bentazon
help
Beoordeling van de grondwatertoestand op basis van de Kaderrichtlijn Water [Boek]
Lieste, R. \ Witte, J.P.M. \ Nijs, A.C.M. de \ Aggenbach, C.J.S. \ Pieters, B.J. \ Runhaar, J. \ Verweij, W. \ 2007
In dit rapport wordt een beoordelingsmethode voorgesteld om vast te stellen wanneer de toestand van het grondwater niet voldoet aan de doelstellingen van de bijbehorende aquatische en terrestrische ecosystemen. Deze beoordeling gaat enerzijds uit van ...
help
Een nieuwe toetsdiepte voor nitraat in grondwater? : eindrapport van het onderzoek naar de mogelijkheden voor een toetsdieptemeetnet [Boek]
Fraters, B. \ Boumans, L.J.M. \ Elzakker, B.G. van \ Gast, L.F.L. \ Griffioen, J. \ Klaver, G.T. \ Nelemans, J.A. \ Velthof, G.L. \ Veld, H. \ 2006
Studie in het kader van het landelijk meetnet effecten mestbeleid. Het verlagen van de toetsdiepte voor nitraat in het grondwater in zandgebieden van de bovenste meter van het grondwater naar de bovenste vijf meter, blijkt niet opportuun. Hetverlagen ...
help
Naar een andere toetsdiepte voor nitraat in grondwater? : achtergronddocument voor de Evaluatie Meststoffenwet 2004 [Boek]
Broers, H.P. \ 2004
Studie in het kader van de evaluatie van de meststoffenwet 2004; onderzoek in opdracht van het Milieu- en Natuurplanbureau. Doel van de voorliggende studie is om antwoord te geven op de volgende vragen: (i) Zijn gebieden met een voldoende mate van na ...
help
Bronnen en bronbeken van Zuid-Limburg: de kwaliteit van grondwater, bronwater en beekwater [Boek]
Hendrix, P.A.M. \ Meinardi, C.R. \ 2004
Het doel van het onderzoek aan bronnen in Zuid-Limburg was de waterkwaliteit te bepalen als gevolg van de belasting aan maaiveld door landbouw en atmosferische depositie. De bronnen voeren grondwater af. Nutrienten in water bepalen mede de ecologisch ...
help
Denitrificatie in de zone tussen bouwvoor en het bovenste grondwater in zandgronden [Boek]
Velthof, G.L. \ Beek, C.L. van \ Brouwer, F. \ Burgers, S.L.G.E. \ Fraters, B. \ Groenendijk, P. \ Hack-ten Broeke, M.J.D. \ Kekem, A.J. van \ Oosterom, H.P. \ Schoumans, O.F. \ Vries, F. de \ Willems, W.J. \ Zwart, K.B. \ 2004
Er zijn grote variaties in de nitraatconcentratie in het bovenste grondwater van uitspoelings-gevoelige zandgronden geconstateerd. Deze variaties worden waarschijnlijk veroorzaakt door denitrificatie. In het kader van de evaluatie van de Meststoffenw ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.