Login

Hydrotheek

help
Beekdalontwikkeling Beneden-Geul - Dl. 3: Achtergrondonderzoeken [Boek]
Overmars, W. \ Garritsen, T. \ 1996
Beekdalontwikkeling Beneden-Geul
help
Natuurontwikkeling en onbedoelde milieueffecten : een uitwerking voor het stroomgebied van de Tongelreep \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Rijen, J.P.M. van \ 1995
help
Enquête beek(dal)herstelprojecten 2004-2008 : evaluatie van beekherstel over de periode 1960-2008 en analyse van effecten van 9 voorbeeldprojecten [Boek]
Didderen, K. \ Verdonschot, P. \ Knegtel, B. \ Besse-Lototskaya, A. \ 2009
Een beek(dal)herstelenquête is uitgevoerd onder regionale water- en terreinbeheerders om de actuele toestand van beek en beekdalherstel in Nederland te beschrijven (over de afgelopen 5 jaar), de effectiviteit van die maatregelen en bijhorende leerpun ...
help
De actuele toestand van beekherstel in Nederland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Didderen, K. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2009
Onlangs is voor de vierde keer onder regionale water- en terreinbeheerders een enquete over herstelprojecten voor beekdalen gehouden. Hieruit blijkt dat de nadruk ligt op de middenloop, er de laatste jaren meer aandacht is gekomen voor vismigratie en ...
help
Beekdalontwikkeling Beneden-Geul - Dl. 1: Hoofdrapport [Boek]
Overmars, W. \ Helmer, W. \ Litjens, G. \ Felder, W.M. \ 1996
Beekdalontwikkeling Beneden-Geul
help
Sedimentatie en nutriëntenaanvoer in kleine rivier- en beekdalgraslanden [Boek]
Sival, F. \ Beest, H. ten \ Engelbertink, R. \ 2010
Door het vaststellen van de netto bijdrage vanuit het beekwater na een overstroming zijn de gevolgen van een winteroverstroming gekwantificeerd in vijf beekdalgraslanden van vier beken verspreid over Nederland. Naast de samenstelling van het sediment ...
help
Beekdalontwikkeling Beneden-Geul - Dl. 2: Locatiestudies [Boek]
Overmars, W. \ Helmers, W. \ Felder, W.M. \ 1996
Beekdalontwikkeling Beneden-Geul
help
1.500.000 jaar lang veranderingen in de lokale grondwatersituatie van een Kempens beekdal [Boek]
Stuurman, R.J. \ Kremers, A.H.M. \ Meij, J.L. van der \ 1998
help
Bos in water, water in bos : kansenkaarten voor multifunctionele natte bossen met meerwaarde voor waterbeheer, natuur en recreatie [Boek]
Hommel, P.W.F.M. \ Rooij, S.A.M. van \ Waal, R.W. de \ Vries, F. de \ Goossen, C.M. \ 2005
Uit eerder onderzoek is gebleken dat de combinatie van water en bos gunstig kan zijn voor natuur, waterbeheer en recreatie. Dit vervolg onderzoek heeft tot doel in beeld te brengen wáár in Nederland de meest kansrijke plekken voor deze combinatie lig ...
help
Geomorphological change and river rehabilitation : case studies on lowland fluvial systems in the Netherlands [Proefschrift]
Wolfert, H.P. \ 2001
help
Handreiking watertoets: waarborg voor water in ruimtelijke plannen en besluiten [Boek]
Vlist, M. van der \ Maurits Groen Milieu & Communicatie \ 2001
help
Een expertsysteem voor de keuze van hydrologische maatregelen - IV: Bepaling van ecologische effecten van herstelmaatregelen [Boek]
Nijboer, R. \ Bosman, J. \ 2006
Dit rapport is het vierde in de reeks: ‘Een expertsysteem voor de keuze van hydrologische maatregelen’. Het beschrijft de resultaten de evaluatie van de ecologische effecten van vijf herstelprojecten. Deze evaluatie is uitgevoerd door macrofaunagegev ...
help
Natuur in de verdringingsreeks [Boek]
Runhaar, J. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2006
De verdringingsreeks geeft aan waar in tijden van droogte en daaruit voortvloeiende watertekorten de prioriteiten ligt bij de aanvoer van water (waterinlaat). Deze reeks is verschenen binnen de 2e nota waterhuishouding, en bijgesteld naar aanleiding ...
help
Effecten van klimaatverandering op de watervraag in de Nederlandse groene ruimte : analyse van de waterbeschikbaarheid rekeninghoudend met de freatische grondwaterstand [Boek]
Gaast, J.W.J. van der \ Massop, H.T.L. \ Vroon, H.R.J. \ 2009
In deze studie is onderzoek gedaan naar de veranderingen in de grondwaterstand en daarmee op de waterbeschikbaarheid in het landelijk gebied als gevolg van klimaatverandering. Hiervoor zijn klimaatrepresentatieve meteoreeksen afgeleid. Met tijdreeksm ...
help
Natuurbeleid, de Kaderrichtlijn Water en landbouw [Boek]
Leenders, D. \ Bolt, F. van der \ Westein, E. \ 2005
LNV (directie Landbouw) heeft Alterra gevraagd de consequenties van het aanwijzen van gebieden onder het register beschermde gebieden en het hanteren van verregaande doelstellingen in natuurgebieden voor de landbouw inzichtelijk te maken. De gevolgen ...
help
Bloedarmoede in het Nederlandse landschap : ontijzering van kwelgevoede gronden binnen de EHS en realisatie van natuurdoeltypen [Boek]
Kemmers, R.H. \ 2002
In verzuurde kwelafhankelijke natuurterreinen worden in de bovengrond soms zeer lage ijzergehalten gemeten. Vermoed wordt dat de bodems zijn ontijzerd en dat herstel niet meer mogelijk is. Uit verkennend onderzoek naar de omvang van dit probleem via ...
help
Glastuinbouw gespiegeld : verkenning naar de toepassing van duurzaam waterbeheer voor glastuinbouwgebieden (watertoets) [Boek]
Kok, T. \ Esch, J. van \ Janssen, J. \ 2002
help
Validatie Natuurgericht Landevaluatiesysteem NATLES : toetsing van de voorspelling van ecotooptypen aan veldgegevens in proefgebied Beerze-Reusel [Boek]
Delft, S.P.J. van \ 2004
Door Alterra is een NATuurgericht LandEvaluatieSysteem (NATLES) ontwikkeld waarmee op basis van bodem, hydrologie en landgebruik kan worden aangegeven welke standplaatscondities verwacht kunnen worden. Nu is een validatie uitgevoerd, om te weten in h ...
help
Grondwater opnieuw op de kaart : methodiek voor de actualisering van grondwaterstandsinformatie en perceelsclassificatie naar uitspoelingsgevoeligheid voor nitraat [Boek]
Gruijter, J.J. de \ Horst, J.B.F. van der \ Heuvelink, G.B.M. \ Knotters, M. \ Hoogland, T. \ 2004
Dit rapport beschrijft en motiveert de methodiek voor actualisatie van grondwaterstandsinformatie en perceelsclassificatie naar uitspoelingsgevoeligheid zoals die vanaf eind 2003 door Alterra wordt toegepast. Eerst wordt via 'gerichte opname', tijdre ...
help
Doelbenadering aquatische natuur in Waternood - I: Invloed van hydromorfologische factoren op aquatische levensgemeenschappen [Boek]
Vlek, H.E. \ Molen, J.S. van der \ Verdonschot, P.F.M. \ 2004
In het kader van Waternood zijn al diverse studies uitgevoerd. Tot dusverre is de doelrealisatie aquatische natuur onderbelicht gebleven. De waarde van het Waternood Instrumentarium zou sterk verbeteren door de implementatie van een doelbenadering, w ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.