Login

Hydrotheek

help
Ontwerpbeheerplan 2018-2024 N2000-gebied Kolland en Overlangbroek [Boek]
2018
De provincie Utrecht is rijk aan bijzondere natuurgebieden, die mede maken dat het in onze provincie prettig wonen, werken en recreëren is. Zo ook Kolland en Overlangbroek: mede door het eeuwenlange beheer is dit een bijzonder bos tussen Nederrijn en ...
help
Analyse van actuele en vereiste kwelfluxen voor basenminnende habitattypen in Stroothuizen en Punthuizen [Boek]
Aggenbach, C.J.S. \ Cirkel, D.G. \ Dorland, Edu \ 2017
In het kader van de PAS-gebiedsuitwerking van de natuurterreinen Punthuizen en Stroothuizen is het nodig te bepalen of de effecten van maatregelen voldoende zijn voor het behalen van de instandhoudingsdoelen voor habitattypen. Toetsing van de ecologi ...
help
Natura 2000-beheerplan Elperstroom (28) [Boek]
Dienst Landelijk Gebied \ Staatsbosbeheer \ 2016
Dit beheerplan heeft betrekking op het Natura 2000-gebied Elperstroom. Het is een klein beekdal gelegen in de bovenloop van het beekdalsysteem van de Beiler – c.q. Westerborkerstroom. Het maakt onderdeel uit van het esdorpenenlandschap zoals dat eeuw ...
help
Inventarisatie De Hel/Blauwe Hel/Ketelweg 2016, flora en fauna : aquatische microflora en fauna Veenkampen/Bennekomse Meent/De Hel/Achterbergse Hooilanden [Boek]
Minke, Eric \ Raamsdonk, Wilem van \ 2016
De Blauwe Hel en De Hel zijn in het verleden op bepaalde groepen organismen onderzocht, zoals broedvogels (Leys et al, 1993), macrofauna (Waterschap Vallei & Eem), wantsen (Bos, 2009) en vaatplanten (IVN afdeling Veenendaal). Staatsbosbeheer, de eige ...
help
Landschapsecologische systeemanalyse en herstelplan Rheezermaten [Boek]
Kooijman, G. \ Dongen, R. van \ 2016
Het doel van het onderzoek is een landschapsecologische analyse van de rivierkom "Rheezermaten" te maken. Het landschapsecologisch onderzoek is uitgevoerd door Staatsbosbeheer en Waterschap Vechtstromen.
help
Natura 2000-ontwerpbeheerplan Drentsche Aa-gebied (25) [Boek]
Dienst Landelijk Gebied \ Staatsbosbeheer \ 2016
De essentie van het Drentsche Aa-gebied is dat het een gevarieerd beekdallandschap is, met een brede schakering aan habitattypen die vaak mozaïekvormig in het landschap zijn gerangschikt. De meeste habitattypen zijn gebonden aan beekdalen en beekdalf ...
help
OBN en het nat zandlandschap \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Jansen, A.J.M. \ Schouten, M.G.C. \ Tweel-Groot, L. van \ Wiersinga, W. \ 2016
OBN, het kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer van Natuurkwaliteit, bestaat ruim 25 jaar. In die periode is veel bereikt. De ontwikkelde herstelstrategieën voor diverse landschapstypen vinden gretig aftrek bij beheer en beleid in Nederland en daarbuit ...
help
Natura 2000-ontwerpbeheerplan Lauwersmeer (8) [Boek]
Beukema, K. \ Dienst Landelijk Gebied \ Staatsbosbeheer \ 2015
Het Lauwersmeer is aangewezen als Natura 2000-gebied onder de Vogelrichtlijn vanwege de aanwezigheid van open water, moerassen en graslanden die als geheel het leefgebied vormen van een aantal in artikel 4 van de Richtlijn bedoelde vogelsoorten. De N ...
help
Beheeradvies Dannemeer Groningen : OBN-Deskundigenteam Laagveen- en Zeekleilandschap [Boek]
Kooijman, A.M. \ Lamers, L.P.M. \ Straathof, N. \ Diggelen, R. van \ 2015
In februari 2015 heeft Staatsbosbeheer district Noord aan het OBN-deskundigenteam Laagveen- en Zeekleilandschap gevraagd om advies uit te brengen over het vervolgbeheer van het Dannemeer, een gebied in Noordoost-Groningen waar voormalige landbouwgron ...
help
Advies ‘Herstel Koningsdiep’ [Boek]
Eysink, F. \ Verdonschot, P. \ Dongen, R. van \ 2015
Voor dit gebied is onder regie van de provincie een pakket van grondwatermaatregelen in de benedenloop van het Koningsdiep opgesteld om structurele verdrogingsproblemen aan te pakken. Oorzaken van deze problemen zijn het wegtrekken van diep grondwate ...
help
Ecohydrologische systeemanalyse Lemselermaten [Boek]
Bell, J.S. \ Hullenaar, J.W. van ’t \ 2015
Natura-2000 gebied Lemselermaten ligt ten zuidoosten van Weerselo. Als gevolg van de aanwezigheid van verdiepte beken, sloten en drainagesystemen in en om het gebied en door onttrekking van grondwater (vooral) ten behoeve van drinkwater (winning Weer ...
help
Strategisch advies hydrologische monitoring Staatsbosbeheer : optimalisatie hydrologische monitoring [Boek]
Krikken, A. \ Steijn, T. van \ Verhagen, F.Th. \ 2014
Hoofdstuk 2 beschrijft de resultaten van de inventarisatie van de hydrologische meetnetten van Staatsbosbeheer. Hoofdstuk 3 gaat in op de verantwoordelijkheden en verplichtingen ten aanzien van hydrologische monitoring (deel 1). Hoofdstuk 4 beschrijf ...
help
Inventarisatie flora en fauna 2012 : De Hel, de Blauwe Hel, de Ketelweg, Kwelplas [Boek]
Minke, Eric \ Raamsdonk, Willem van \ 2013
De Blauwe Hel en De Hel zijn in het verleden op een aantal groepen organismen onderzocht, zoals broedvogels (Leys et al, 1993), macrofauna (Waterschap Vallei & Eem), wantsen (Bos, 2009) en vaatplanten (IVN afdeling Veenendaal). Staatsbosbeheer, de ei ...
help
Effecten van peilgestuurde drainage op natuur \ H2O online [Artikel]
Kuijper, M.J.M. \ Rozemeijer, J. \ Gerven, M. van \ Geujen, C. \ 2013
De aanleg van peilgestuurde drainage rond natuurgebieden neemt toe. Dat zorgt in de meeste gevallen voor meer verdroging in nabijgelegen natuurgebieden. Alleen in combinatie met een forse verhoging van het oppervlaktewaterpeil profiteren zowel landbo ...
help
Effecten van peilgestuurde drainage op natuur [Boek]
Kuijper, M.J.M. \ Broers, H.P. \ Rozemeijer, J.C. \ cop. 2012
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, het Brabants Landschap en Landschap Overijssel en richt zich op de effecten van peilgestuurde drainage op natuurgebieden in hoog Nederland, waar sprake is van vrij afwater ...
help
Noordelijke natuurgebieden geven water de ruimte \ Nature Today [Artikel]
2012
Vanwege de hevige regenval en zuidwesterstorm zijn de waterstanden in Groningen, Drenthe en Friesland erg hoog. De Waterschappen hebben daarom besloten om diverse waterbergingsgebieden, ook wel retentiegebieden genoemd, in gebruik te nemen. Dit zijn ...
help
Herstelinrichtingsplan Haaksbergerveen Dam Herstel [Studentenverslag]
Lieven, N. \ 2011
Op verzoek van de heer Dear wordt een herstelinrichtingsplan geschreven voor Herstel en onderhoud van dammen in het Haaksbergerveen, het Haaksbergerveen is een afgegraven hoogveen gebied. Voor het herstel van hoogveen is regenwater nodig. Dammen houd ...
help
Otters terug in rivierenland [Brochure]
Houben, B. \ Meertens, H. \ 2011
Momenteel (2010) herbergt Nederland één populatie otters van ruim vijftig dieren. De genetische basis van deze kleine populatie is smal en inteelt ligt op de loer, zo is uit DNA-analyses gebleken. Iedereen hoopt op een spoedige uitwisseling met de Du ...
help
Quick-scan bodemchemie Voltherbroek, Agelerbroek en Achter de Voort [Boek]
Loeb, Roos \ Smolders, Fons \ 2011
Staatsbosbeheer beheert Natura 2000-gebied Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek. Voor het opstellen van het Natura 2000-beheerplan en de Programmatische Aanpak Stikstof is er informatie nodig over de nutriëntenrijkdom, verzuringsgevoeligheid e ...
help
Natuurontwikkeling in de Drentsche Aa : inrichtingsontwerp Smalbroekerloopje [Studentenverslag]
Gerritsen, R. \ 2011
Het doel van dit onderzoek is om een inrichtingsontwerp te verschaffen voor het Smalbroekerloopje, waarmee het natuurhistorische ecohydrologische systeem van het Smalbroekerloopje zoveel als mogelijk kan worden hersteld
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.