Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Records 1 - 20 / 51

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: q=beekdal*
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Enquête beek(dal)herstelprojecten 2004-2008 : evaluatie van beekherstel over de periode 1960-2008 en analyse van effecten van 9 voorbeeldprojecten [Boek]
Didderen, K. \ Knegtel, B. \ Verdonschot, P. \ Besse-Lototskaya, A. \ 2009
Om inzicht te krijgen in de stand van de aquatisch-ecologische aspecten van beekherstel zijn door Alterra in de jaren 1993 (uitgebreid), 1998 (verkort) en 2003 (verkort) beekherstelenquêtes uitgevoerd en gerapporteerd. De Nederlandse natuur- en water ...
help
Ecologische vereisten habitattypen [Boek]
Runhaar, J. \ Jalink, M.H. \ Hunneman, H. \ Witte, J.P.M. \ Hennekes, S.M. \ 2009
In dit rapport wordt aangegeven welke bronnen zijn gebruikt om de ecologische vereisten van habitattypen te bepalen, en welke methode is gevolgd. De resultaten van het project zijn verwerkt in de beschrijvingen van de habitattypen in de zogenaamde ha ...
help
Indicatieve plantensoorten voor habitattypen : rapport in het kader van het WOT programma Informatievoorziening Natuur i.o. (WOT IN) [Boek]
Aggenbach, C.J.S. \ Hunneman, H. \ Jalink, M.J. \ 2008
In het kader van de Europese Habitatrichtlijn zijn de lidstaten verplicht om periodiek te rapporteren over de Staat van Instandhouding van Habitatgebieden. Een van de aspecten waarover gerapporteerd dient te worden is 'Structuur en Functie'. Dit aspe ...
help
Preadvies laagveen- en zeekleilandschap : een systeemanalyse op landschapsniveau [Boek]
Antheunisse, A.M. \ 2008
Het Preadvies Laagveen en Zeekleilandschap brengt beschikbare kennis over dit landschap bijeen, dit op verschillende ruimte- en tijdschalen. Daarnaast schetst het preadvies een onderzoeksprogramma voor de komende 5-10 jaar om de bij natuurbeheer, nat ...
help
Herstel en beheer van heideterreinen : gevolgen van verzuring, vermesting en verdroging en de invloed van beheer op levensgemeenschappen van heide : een samenvattend rapport voor beheerders [Boek]
Turnhout, C. van \ Nooren, M. \ [ca. 2007]
In het project 'Inhaalslag OBN-Fauna' is, in opdracht van het Expertise Centrum-LNV, de beschikbare literatuur op een rij gezet en gecombineerd met de kennis die aanwezig is bij een groot aantal faunadeskundigen en beheerders (Stuifzand et al. 2004). ...
help
Continuering experimenteel bevloeiingsonderzoek langs de Reest : eindrapport 2006 [Boek]
Kemmers, R.H. \ 2007
Doel van het project is het bevloeiingsexperiment te continueren en kennis te genereren over de effecten van bevloeiing op de lange termijn en de effectiviteit van bevloeiing als praktijkgerichte maatregel voor herstel van verdroogde en verzuurde Dot ...
help
Herstelexperiment voor Elzenbroek door bevloeiing met oppervlaktewater in 't Lankheet : interpretatie nulsituatie 2005 en ontwikkeling in 2006 [Boek]
Aggenbach, C.J.S. \ Hunneman, H. \ 2007
Het doel van onderzoek is inzicht verwerven in processen en randvoorwaarden bij herstel van gedegradeerde beekdal-Elzen broeken door middel van seizoensmatige bevloeiing met niet vervuild oppervlaktewater. Naast onderzoek aan herstel van beekdal-Elze ...
help
Evaluatie van Basen- en voedingstoestand 10 jaar na bevloeiing in enkele OBN-referentieprojecten van natte schraallanden [Boek]
Kemmers, R.H. \ Delft, S.P.J. van \ Sival, F.P. \ Jansen, P.C. \ 2004
Effectgerichte maatregelen ter bestrijding van verzuring en verdroging van schraalgraslanden blijken met altijd even effectief te zijn. Een van de oorzaken is dat vooral hydrologische maatregelen vaak moeilijk zijn te realiseren. Deze maatregelen beo ...
help
Evaluatie van Basen- en voedingstoestand na 10 jaar herstelmaatregelen in enkele OBN-referentieprojecten van natte schraallanden [Boek]
Kemmers, R.H. \ Delft, S.P.J. van \ 2004
In de periode 1990-1992 zijn in het kader van het huidige Overlevingsplan Bos en Natuur (OBN) in geselecteerde referentiegebieden voor natte schraalgraslanden effectgerichte maatregelen uitgevoerd om de vermestings- en verzuringstoestand terug te dri ...
help
Referentieproject Springendal/Korenburgerveen : samenvatting monitoring 1998-2002, resultaten Springendal 2002 [Boek]
Jalink, M.H. \ Kemmers, R.H. \ Stortelder, A.H.F. \ Waal, R.W. de \ 2004
Juist natte bossen hebben in de loop der jaren te lijden gehad van verzuring, vermesting en verdroging. Dat heeft in diverse bossen geleid tot verdwijning van karakteristieke vegetaties; ook aanvoer van kalkhoudend grondwater is daarmee vaak verstoor ...
help
Monitoring van abiotiek, vegetatie, dansmuggen en kokerjuffers in gerestaureerde zwakgebufferde oppervlaktewateren : kolonisatie van diersoorten [Boek]
Kleef, H. van \ Esselink, H. \ 2004
Dit rapport is onderdeel van een drieluik waarin verslag wordt gedaan van onderzoek naar ongewervelde waterdieren in vennen waarin herstelmaatregelen hebben plaatsgevonden. De vraag die in dit rapport centraal staat, is daarom: worden vennen, na het ...
help
De kaderrichtlijn water en een vitaal platteland : verslag van de werkconferentie op 28 november 2003 [Boek]
Hagendoorn, A. \ 2004
De werkconferentie in Alphen aan den Rijn op 28 november 2003 is voor LNV het middel om een brede discussie met verschillende partijen te voeren over de LNV-inzet. Het doel van de werkconferentie was drieledig: 1. Het horen van signalen van de maatsc ...
help
Effectgerichte maatregelen tegen verzuring, verdroging en vermesting (EGM) op landschapsschaal: aanbevelingen voor terreinbeheer en beleid [Boek]
Hendriks, R.J.J. \ 2004
In de Onderzoeksvisie voor Overlevingsplan Bos en Natuur (OBN) voor de periode 1999-2004 is een apart hoofdstuk besteed aan de landschapsschaal. Voor een aantal van de daarin geformuleerde aandachtsgebieden (integraal herstelbeheer van samengestelde ...
help
Effectgerichte maatregelen tegen verdroging, verzuring en stikstofdepositie in beekdalen (Gelderse Achterhoek) [Boek]
Hoek, D. van der \ Walsem, J. van \ 2004
Dit eindrapport in het kader van obn bevat de ontwikkelingen in water, bodem en vegetatie gedurende 1991-2002 als gevolg van de genomen maatregelen. Het rapport bevat naast de resultaten van het onderzoek ook de consequenties voor de praktijk van het ...
help
Effectgerichte maatregelen tegen verdroging, verzuring en stikstofdepositie in beekdalen (Gelderse Vallei) [Boek]
Delft, S.P.J. van \ Jansen, P.C. \ Kemmers, R.H. \ 2004
Voor natte ecosystemen is een aantal referentiegebieden geselecteerd met als doel om hier herstelmaatregelen in praktijksituaties te kunnen toetsen. Het voorliggende rapport bevat de resultaten van het onderzoek door Alterra in de natteschraalgraslan ...
help
Effectgerichte maatregelen tegen verdroging, verzuring en stikstofdepositie in boezemlanden en beekdalen (Friesland en Drenthe) [Boek]
Grootjans, A.P. \ Adema, E.B. \ Everts, F.H. \ 2004
In de periode 1991-2002 heeft in het kader van OBN onderzoek plaats gevonden naar het herstel van natte schraallanden in de Wyldlannen / Ule Krite bij Earnewoude, de Barten in de Lindevallei bij Oldeberkoop en De Lage Maden in de Drentse Aa bij Taarl ...
help
Duurzaam natuurherstel voor behoud van biodiversiteit : 15 jaar herstelmaatregelen in het kader van het Overlevingsplan Bos en Natuur [Boek]
Duinen, G.-J. van \ 2004
Symposiumboek 15 jaar OBN. Natuurherstel is maatwerk. Het vereist onderzoek naar het functioneren van ecosystemen en het ontwikkelen van verantwoorde maatregelen. Het Overlevingsplan Bos en Natuur (OBN) beoogt de effecten van verdroging, verzuring en ...
help
Gevolgen van verzuring, vermesting en verdroging en invloed van herstelbeheer op heidefauna : basisdocument [Boek]
Stuijfzand, S. \ Turnhout, C. van \ Esselink, H. \ 2004
Om de negatieve invloed van verzuring, vermesting en verdroging ('ver-factoren') in kwetsbare natuurgebieden tegen te gaan, is het 'Overlevingsplan Bos en Natuur' (OBN) in het leven geroepen. De onderzoeksprogrammás in het kader van OBN zijn tot op ...
help
De Kaderrichtlijn Water en de Visserij : hoe we voorkomen dat we achter het net vissen [Boek]
Meij, V. van der \ 2004
De implementatie van de Kaderrichtlijn Water (met alle onderhangende richtlijnen) heeft, net als voor het platteland, de landbouw en de natuur, gevolgen voor de visserij. Het proces rondom de implementatie van de KRW is momenteel volop in beweging. V ...
help
Effectgerichte maatregelen tegen verdroging, verzuring en stikstofdepositie in beekdalen (Twenthe) en natte duinvalleien in het Renodunale District (Goeree-Overflakkee) [Boek]
Aggenbach, C.J.S. \ Jansen, A.J.M. \ 2004
Uit de evaluatie van 6 jaar monitoringonderzoek in beekdalen, laagvenen en duinvalleien naar effectgerichte maatregelen in het kader van OBN (Overlevingsplan Bos en Natuur) kwam naar voren dat diverse zeldzame en bedreigde plantengemeenschappen nieuw ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.