Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Klimaatateliers voor klimaatbestendige ruimtelijke inrichting : ervaringen uit 4 pilots [Boek]
Goosen, H. \ Block, D. de \ Groot, S. de \ Koekoek, A. \ Groot, M. de \ Roggema, R. \ Masselink, L. \ [2012]
In verschillende sessies is in kaart gebracht waar in de toekomst knelpunten kunnen optreden en hoe deze mogelijk kunnen worden omgezet in kansen. De aanwezige Gelderse regio’s waren: Stadsregio Arnhem-Nijmegen, Veluwe Vallei, Regio Stedendriehoek en ...
help
Basisstochasten WTI-2017 : statistiek en statistische onzekerheid [Boek]
Chbab, Houcine \ 2016
Het modelinstrumentarium voor de wettelijke toetsing van primaire waterkeringen wordt ingrijpend veranderd. Vanaf 2017 zullen de Hydraulische Randvoorwaarden (HR) voor de toetsing berekend worden met het programma Hydra-Ring. Een belangrijke invoer v ...
help
Waterbewustzijn in Nederland: leren van risico-bewustwordingsprocessen in het buitenland [Boek]
Valk, M. \ Ergo Amsterdam \ 2002
help
Water en natuur: een mooi koppel! : onderzoek naar de succesfactoren, belemmeringen en kansen voor het meekoppelen van water- en natuuropgaven [Boek]
Hattum, T. van \ Kwakernaak, C. \ Tol, T.P. van \ Roelsma, J. \ Broekmeyer, M.E.A. \ Schmidt, A.M. \ Hartgers, E.M. \ Nysingh, S.L. \ 2014
Nederland staat de komende jaren voor forse opgaven op het gebied van waterveiligheid, zoetwatervoorziening, waterkwaliteit en natuur. Daarbij is het belangrijk bij deze investeringen ambities te laten ‘meekoppelen’ om zo meer maatschappelijk rendeme ...
help
Bouwstenen voor adaptatiestrategieën in de Regio Rotterdam [Boek]
Nijhuis, L. \ 2013
Dit rapport heeft als ambitie een eerste aanzet te geven op de vraag: “Hoe kan de regio Rotterdam ook in de toekomst veilig, leefbaar en aantrekkelijk blijven, voor bewoners, bedrijven en (internationale) investeerders? Wat zijn de risico’s voor de r ...
help
Deelprogramma Nieuwbouw en herstructurering : synthesedocument : achtergronddocument bij Deltaprogramma 2015 [Boek]
2014
Het synthesedocument van het deelprogramma Nieuwbouw en Herstructurering (DPNH) geeft de essenties weer van vijf jaar lang onderzoek, samenwerking en besluitvorming voor een aanpak die beoogt om in de toekomst de wateropgaven op orde te houden en de ...
help
Manifest 2040 : wij maken ruimte [Boek]
[2016]
Dit Manifest 2040 bevat 7 opgaven voor 2040, 5 principes om samen te werken aan de woon- en leefomgeving van 2040, Proeftuin Nederland, 10 nieuwe gebiedspraktijken en 3 nieuwe beroepspraktijken.
help
Beverprotocol Brabant [Boek]
Cox, M. \ Schippers, R. \ Vugt, A. van \ Fleskens, L. \ 2014
Allereerst wordt in het beverprotocol het afwegingskader (H2) en de werkwijze (H3) van de waterschappen beschreven. Vervolgens wordt in het protocol beschreven hoe in het leefgebied van de bever wordt omgegaan met de bestrijding van muskus- en beverr ...
help
De komst van de bever (Castor fiber) naar Friesland : een eerste stap naar een beverprotocol [Studentenverslag]
Forma, Merel \ Kuipers, Rosa \ 2015
In augustus 2014 is een bever (Castor fiber) in Friesland gesignaleerd. Hiermee is een nieuwe soort in Friesland gekomen. Deze bever is niet uitgezet, maar is zelf naar Friesland getrokken. De komst van de bever heeft positieve gevolgen, omdat hij ee ...
help
Nieuwe veiligheidsnormen voor boezemkaden in Fryslan [Boek]
Provincie Friesland \ 1999
Het doel van dit onderzoek was om, op basis van een in IPO-verband ontwikkelde methodiek ter bepaling van het veiligheidsniveau van boezemkaden, nieuwe veiligheidsnormen voor boezemkaden in Fryslân te bepalen.
help
Deltaprogramma 2018 : doorwerken aan een duurzame en veilige delta [Boek]
2017
Dit jaar geeft het Deltaprogramma op een nieuwe manier inzicht in de voortgang. De systematiek ‘meten, weten, handelen’, het motorblok van adaptief deltamanagement, levert bestuurlijk relevante informatie op over de voortgang van het Deltaprogramma. ...
help
Faunabeheerplan Bever 2017-2020 [Boek]
Faunabeheereenheid Limburg \ 2017
De bever is weer terug in de waterrijke gebieden van Limburg. Er is sprake van een gezonde en groeiende populatie. In de natuur is de bever van grote ecologische waarde, maar het dier kan ook zorgen voor schade en overlast. Om de bevers een geschikte ...
help
Waterbeheerprogramma Waterschap Noorderzijlvest 2016-2021 : KRW-visbemonstering Vollenhover- en Kadoelermeer [Boek]
Waterschap Noorderzijlvest \ 2016
Met dit Waterbeheerprogramma verschaffen we inzicht in de manier waarop waterschap Noorderzijlvest zal omgaan met zijn taken in het beheergebied in de periode 2016-2021. We beschrijven onze doelstellingen voor de periode 2016 - 2021 en hoe wij deze d ...
help
Ecologisch onderzoek dijkverbetering Tiel - Waardenburg : toetsing in het kader van de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en het Natuurnetwerk Nederland [Boek]
Maas, Vivian \ 2016
Bosch Slabbers tuin- en landschapsarchitecten heeft van het Waterschap Rivierenland opdracht gekregen om, ten behoeve van het dijkverbeteringsproject Tiel-Waardenburg, een Kader Ruimtelijke Kwaliteit en Conditionerende onderzoeken (RKC) op te stellen ...
help
Ruimte voor klimaat : praktijkboek voor klimaatbestendig inrichten : cases, lessen, instrumenten [Boek]
Pater, F. de \ 2011
Klimaatverandering stelt u als professional voor lastige vraagstukken. U wilt zorgen dat mensen in uw dorp, stad of regio aangenaam en veilig kunnen blijven werken, wonen en recreëren. Ook als de temperatuur oploopt, de zeespiegel stijgt en er teveel ...
help
Klimaatverandering, een nieuwe crisis voor onze landschappen? [Boek]
Corporaal, A. \ Stortelder, A.H.F. \ Schaminée, J.H.J. \ Huiskes, H.P.J. \ 2007
Dit WOT rapport gaat in op de effecten die optreden door de ‘mediterranisatie’ en zeespiegelrijzing en hoe dat doorwerkt in de identiteit van het landschap. Landschappelijke verandering mondt uit in het verloren gaan van kenmerken, maar er ontstaan o ...
help
Werken aan zoet water in de Delta : terugblik 2015 en vooruitblik 2016-2017 [Boek]
2016
Voor het Deltaprogramma Zoetwater stond 2015 in het teken van het borgen van de afspraken uit het Deltaplan Zoetwater, het concretiseren van de programmering, de uitvoering (dan wel voorbereiding) van de zoetwatermaatregelen en klimaatpilots. Tevens ...
help
Werkboek Nieuwbouw & Herstructurering [Boek] - Versie 1.0
Nieuwenhuijze, Lodewijk van \ Hofland, Adam \ Heun, Gepke \ Veldt, Peter \ Bennink, Astrid \ 2012
In het interbestuurlijke deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering (DPNH) werken gemeenten, waterschappen, provincies en het rijk samen aan een effectieve aanpak van lokale stedelijke klimaatadaptatie. Dit doen zij met het oog op een goede kwalite ...
help
Ruimtelijk risicobewust ontwerpen en plannen : een agenderende notitie om meerlaagsveiligheid in de ruimtelijke praktijk te verankeren : notitie [Boek]
Jonge, J. de \ Oudes, D. \ 2016
De kernvraag voor de beleidsmakers luidt: ‘Hoe kunnen we - ruimtelijke inrichting ter vermindering van de kans op slachtoffers en/of economische schade bij overstromingen (de zgn. tweede laag uit het concept MLV); - beter onder de aandacht brengen bi ...
help
Masterplan kust en erfgoed : kiezen voor karakter: cultuurhistorie en erfgoed van de kust [Boek]
2014
Het Masterplan Kust en Erfgoed is in twee delen opgebouwd, in het eerste deel (A) worden de cultuurhistorie en opgaven voor de kust op hoofdlijnen beschreven. Het tweede deel (B) geeft handvatten vanuit de cultuurhistorie voor plannen en beleid. Over ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.