Login

Hydrotheek

help
Nieuwe Heelsumse Beek baant weg voor riviervissen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Spikkert, E. \ 2015
In een laagte op de Wolfhezerheide ontspringt de Heelsumse Beek om door de uiterwaarden naar de Nederrijn te kronkelen. De provincie Gelderland wees de beek aan als HEN-water: water van het hoogste ecologisch niveau. Toch lieten de leefomstandigheden ...
help
Loobeekdal (Gem. Venray) : floristische en faunistische inventarisatie [Boek]
Cuppen, H. \ Hesen, T. \ Munckhof, P. v.d. \ 1975
Inventarisatie van vegetatie, flora en fauna in het Loobeekdal.
help
Vochtige bossen : tussen verdrogen en nat gaan [Boek]
Burg, Rob van den \ Bijlsma, Rienk-Jan \ Brouwer, Emiel \ Waal, Rein de \ Bos, Hans van den \ 2016
Deze brochure is geschreven voor bos- en waterbeheerders, landschapsecologen en provinciale beleidsambtenaren, om hen te stimuleren de vochtige bossen met meer aandacht te bekijken. De brochure beschrijft om welke bostypen het gaat, hoe je deze kunt ...
help
Effecten van bevloeiing op de basen- en voedingstoestand van verzuurde en verdroogde beekdalgraslanden : mogelijkheden van bevloeiing als effectgerichte maatregel [Boek]
Kemmers, R.M. \ 2003
In 2000 is binnen Overlevingsplan bos+natuur (obn) onderzocht in welke mate de oude methode van bevloeiing met oppervlaktewater kan dienen als herstelmaatregel tegen verzuring en verdroging. Deze studie is op te vatten als eindrapport van eerdere stu ...
help
Klimaatateliers voor klimaatbestendige ruimtelijke inrichting : ervaringen uit 4 pilots [Boek]
Goosen, H. \ Block, D. de \ Groot, S. de \ Koekoek, A. \ Groot, M. de \ Roggema, R. \ Masselink, L. \ [2012]
In verschillende sessies is in kaart gebracht waar in de toekomst knelpunten kunnen optreden en hoe deze mogelijk kunnen worden omgezet in kansen. De aanwezige Gelderse regio’s waren: Stadsregio Arnhem-Nijmegen, Veluwe Vallei, Regio Stedendriehoek en ...
help
Hotspot Oude Vaart-Reest : eindrapportage [Boek]
Schaap, B.F. \ Geertsema, W. \ Schotman, H. \ Visser, J.C. \ Vree, L.G. de \ 2011
De beekdalen in Drenthe zijn bij uitstek gebieden waar de effecten van de klimaatverandering merkbaar zullen zijn. Dat wordt veroorzaakt doordat beeksystemen kwetsbaar zijn voor klimatologische veranderingen. Daarnaast worden de in het gebied aanwezi ...
help
Visie op de Hunze : succesvolle leidraad voor natuurherstel in het Hunzedal \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Krol, M. \ Vegter, U. \ 2015
In het voorwoord van de Hunzevisie uit 1995 schreef toenmalig voorzitter van het Wereld Natuurfonds Ed Nijpels: ‘Natuurontwikkeling van enige omvang komt vooralsnog alleen in de uithoeken van ons land van de grond’. Twintig jaar later vliegen er in z ...
help
De Leuvenumse beek : beekherstel met zandsuppletie en dood hout [Boek]
Leeuw, C. de \ 2015
Natuurmonumenten en Waterschap Vallei & Veluwe werken samen aan het herstel van de Leuvenumse beek op systeemniveau. Daarbij is een landschapsanalyse een eerste vereiste, waarna de knelpunten in beeld gebracht kunnen worden. Met alle betrokkenen kunn ...
help
De Hagmolenbeek: beekherstel met winst voor water, natuur en landbouw [Brochure]
Leeuw, C. de \ 2015
Op het landgoed Twickel in Twente is de afgelopen jaren gewerkt aan het realiseren van een aantal water- en natuuropgaven rond de Hagmolenbeek en de Buitenbeek in het kader van een pilot Boeren voor Natuur, waarin landbouw en natuur hand in hand gaan ...
help
Van dromen naar stromen : terreinbeschrijving \ Het Drentse Landschap : kwartaalblad van de Stichting Het Drentse Landschap [Artikel]
Bilt, E.W.G. van der \ Meer, S. van der \ 2004
In 2001 startte Stichting "Het Drentse Landschap" met het herstel van de laaglandbeek de Hunze. Dit riviertje met een lengte van ruim 40 km begint ter hoogte van Borger. De droom om van het stroomgebied een van de grootste natte beekdalgebieden van N ...
help
Bedreigen invasieve exoten onze beken? \ De wijerd [Artikel]
Schoutens, A. \ 2015
De Nederlandse flora en fauna wordt steeds meer divers. Tussen deze planten en diersoorten zitten echter ook zeer agressieve die uit kunnen groeien tot invasief. Deze soorten verrijken de Nederlandse flora en fauna niet maar zijn een bedreiging voor ...
help
Herstel en beheer van ijzerrijke venen [Brochure]
Leeuw, C. de \ 2015
In deze veldwerkplaats stond de rol van chemie in ijzerrijke venen en de consequenties daarvan voor het beheer, met name voor de vegetatie, centraal. Op drie ijzerrijke plaatsen in de middenloop van het beekdal van de Drentse Aa is gekeken naar voorb ...
help
Transport van materiaal en drift van macro-invertebraten in de noordelijke tak van de Springendalse beek [Studentenverslag]
Pibia, S. \ 1994
Doel van het onderzoek is het kwantificeren van processen die het beeksysteem reguleren en te koppelen aan afvoeren en de beeklevensgemeenschap. Hiervoor is gedurende 14 weken om de twee weken het zwevend, schuivend/rollend en "springend" materiaal e ...
help
Traditionele bevloeiing als beheersmaatregel : mogelijkheden voor herstel van verzuurde beekdalgraslanden langs de Reest : tussentijds rapport 2000 [Boek]
2001
In het Pleistocene deel van Nederland komen Dotterbloemhooilanden voor in beekdalen, die oorspronkelijk gevoed werden door mineraal- en basenrijke kwel en regelmatig onder invloed stonden van overstromingen. Door verlaging van de grondwaterstand is i ...
help
Van stroomgoot tot beekdallandschap : kansen voor herstel en ontwikkeling van beekdallandschappen [Boek]
Wiersinga, W.A. \ Brunsveld, M. \ 2016
Deze brochure laat zien welke aspecten bij het herstel van het beekdallandschap aan de orde zijn en hoe dit gecombineerd kan worden met andere maatschappelijke functies zoals wateropvang, landbouw, landschap en cultuurhistorie.
help
Ecohydrologisch herstel Hazelbekke : uitwerking van een herstelplan op basis van hydrologisch vooronderzoek [Boek]
Hullenaar, J.W. van 't \ Bell, J.S. \ 2004
In het noordoosten van Twente ligt het natuurgebied Hazelbekke van Vereniging Natuurmonumenten. Het betreft een beekdalgebied met waardevolle bronnen, beeklopen bronbossen, beekdalmoerassen en beekdalgraslanden. Het gebied heeft echter te kampen met ...
help
Dossier beken en beekdalen [Dossier]
Verdonschot, P.F.M. \ [ca. 2016]
In dit dossier zijn de belangrijkste rapporten, publicaties, projecten en resultaten verzameld over beheer van beekdalen door Wageningen UR.
help
Beheersplan Urkhovense Zeggen : ontwerp [Boek]
1981
Het gebied de Urkhovense Zeggen ligt op grondgebied van de gemeenten Eindhoven, Geldrop en Nuenen, welke gemeenten ook aanzienlijke eigendommen bezitten in het gebied. Hoewel het gebied weliswaar door middel van de Wet op de Ruimtelijke Ordening is b ...
help
Beekherstel : beken in oude glorie, een handreiking [Boek]
Asperdt, Anita van \ Endedijk, Gertjan \ 1989
Is natuurontwikkeling in en om beken, of kortweg beekherstel mogelijk en hoe moet dit er dan uit zien? Dit boekje probeert op deze vragen een antwoord te geven.
help
Hydro-ecologische relaties in de beekdalen van Vledder en Wapserveense Aa [Boek]
Kooij, A. \ 1993
In dit rapport worden de gegevens geanalyseerd van het stroomgebied van de Vledder- en Wapserveense Aa. De gegevens zijn verzameld in de periode 1986-1988. De analyse leidt tot een beschrijving van de hydro-ecologische relaties in het gebied.
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.