Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Records 1 - 20 / 296

  • help
  • uw selectie
  • export
    U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: q=beekdal*
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Handboek geomorfologisch beekherstel : leidraad voor een stapsgewijze en integrale ontwerpaanpak [Boek]
Makaske, B. \ Maas, G. \ 2015
Om de verschillende aspecten van beekherstel te belichten staat in dit deel de geologische en morfologische processen van beken centraal. Aanleiding voor dit boek is dat in veel beekherstelprojecten de beekbedding een nieuwe vorm krijgt. In de prakti ...
help
Handleiding voor het monitoren van effecten van beekherstelprojecten [Boek]
Reeze, B. \ Lenssen, J. \ 2015
De waterbeheerders hebben de ambitie de beken en rivieren te revitaliseren. Hun activiteiten op dit terrein hebben een extra impuls gekregen na de invoering van de Europese Kaderrichtlijn water. Tot op heden is al ca. 1.500 kilometer beek hersteld. G ...
help
Historisch en actueel waterbeheer van de Dinkel : een interdisciplinair onderzoek naar transities en inzet van watererfgoed van de Dinkel 1815-2015 [Studentenverslag]
Kouwen, J.M. van \ 2015
Het natuur- en cultuurlandschap van de Dinkel zijn daarbij onderzocht aan de hand van literatuur, en bodem- en geomorfologische data. Het historisch waterbeheer van de Dinkel van 1815-2015 is uiteengezet aan de hand van bestaande literatuur, waar nod ...
help
TEEB voor gebieden : hoofdstudie [Boek]
Hendriks, K. \ Braat, L. \ Deerenberg, C. \ Egmond, P. van \ Gaaff, A. \ Heide, M. van der \ Jongbloed, R. \ Klok, C. \ Leneman, H. \ Melman, D. \ Ruijs, A. \ Tamis, J. \ 2014
Voor drie studiegebieden is nagegaan wat de betekenis van ecosysteemdiensten kan zijn bij de realisatie van beleidsdoelen voor die gebieden. De studiegebieden en beleidsopgaven zijn IJsselmeer met een besluit over het waterpeil, Schiermonnikoog met h ...
help
Een duistere geschiedenis opgehelderd : waterkwaliteit en waterkwaliteitsonderzoek in Friesland, een historisch literatuuroverzicht [Boek]
Claassen, T. \ 2014
Deze publicatie geeft een systematisch overzicht van alle inspanningen, rapporten en artikelen over waterkwaliteit, waarbij het waterschap (en velen daarbuiten) in de afgelopen decennia betrokken zijn geweest. Centraal staat het beheersgebied van Wet ...
help
Ecologische doelen Kaderrichtlijn Water 2016-2021 : technisch achtergronddocument [Boek]
Herpen, F. van \ Beekman, J. \ Vroege, M. \ Bresser, I. \ Berkum, R. van \ 2014
In de Kaderrichtlijn Water (KRW) is opgenomen dat voor sterk veranderde en kunstmatige oppervlaktewaterlichamen ecologische doelstellingen in de vorm van een Maximaal Ecologische Potentieel en een Goed Ecologisch Potentieel (MEP en GEP) afgeleid dien ...
help
Veldexperiment in de Hooge Raam: winst voor beekherstel èn wetenschap \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Eekhout, J.P.C. \ Hoitink, A.J.F. \ Mosselman, E. \ Kits, M. \ Talsma, M.J.G. \ 2014
In de beek de Hooge Raam is een beekherstelproject gekoppeld aan een uniek veldexperiment. Het doel van het veldexperiment was om over een periode van drie jaar de temporele morfodynamiek te volgen van een rechte beekloop met een breed en ondiep dwar ...
help
Limburgse forellen floreren \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Verschoor, M. \ 2014
Na afwezigheid in de jaren zestig en zeventig zwemt de inheemse beekforel weer in de Geul en haar zijbeken. Dat is te danken aan lokale hengelsportverenigingen, die in eigen water periodiek kweekforel uitzetten, en te danken aan een sterk verbeterde ...
help
De chemische toestand van de waterlichamen van Wetterskip Fryslân : toetsing van de jaren 2011-2013 [Boek]
Postma, J.F. \ Keijzers, C.M. \ 2014
In de afgelopen drie jaar heeft Wetterskip Fryslân een uitgebreid monitoringsprogramma uitgevoerd om de chemische toestand van haar waterlichamen te kunnen beoordelen. Op 22 lokaties zijn hierbij de concentraties van 154 verschillende verbindingen ge ...
help
Bronnen van diffuse nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater : evaluatie Meststoffenwet 2012: deelrapport ex post [Boek]
Groenendijk, P. \ Mulder, H.M. \ Hendriks, R.F.A. \ Bolt, F.J.E. van der \ 2014
De ex-post evaluatie van de Mestwetgeving 2012 bevat informatie over de bijdrage van verschillende bronnen aan de eutrofiering van het regionale oppervlaktewater. Dit rapport beschrijft de nieuwe methodiek waarmee de bijdragen vanuit landbouwpercelen ...
help
Evaluatie waterbeheerplan [Boek]
Waterschap Aa en Maas \ 2014
Bij het opstellen van het nieuwe WBP 2016-2021 is behoefte ontstaan aan een overzicht van de uitvoering van maatregelen uit het huidige WBP, inclusief een inschatting van de bereikte effecten en prognose voor de resterende planperiode
help
Morphological processes in lowland streams : implications for stream restoration [Proefschrift]
Eekhout, J.P.C. \ 2014
Waterschappen in Nederland zijn constant op zoek naar kostenefficiënte alternatieven voor beekherstel. Eén van deze methoden is het verwijderen van oeverbeschoeiing, vervolgens zouden autogene morfologische processen een kronkelende loop moeten vorme ...
help
Impact klimaat op oppervlaktewater als bron voor drinkwater : van knelpunten naar maatregelen [Boek]
Wuijts, S. \ Grinten, E. van der \ Meijers, E. \ Bak-Eijsberg, C.I. \ Zwolsman, J.J.G. \ 2013
De kwaliteit van water verslechtert als bij aanhoudende droogte de hoeveelheid water die door de rivieren stroomt, afneemt. De invloed van lozingen op de waterkwaliteit is dan veel groter, omdat de concentraties van vervuilende stoffen uit de lozinge ...
help
Eerste cyclus hydromorfologische afleiding en beoordeling afgerond [Boek]
[2013]
Uitdieping Westerschelde, Haringvlietsluizen op een kier, herstellen zoet-zout gradiënten langs de kust, nevengeulen rivierengebied, bodemsanering benedenrivieren, peilbeheer, dijken, vooroevers en andere waterbeschermingen: het zijn allemaal voorbee ...
help
Waterberging en veenvorming als klimaatbuffer : kansen en valkuilen vanuit biogeochemisch perspectief [thema klimaatbuffers] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Smolders, A.J.P. \ Verhoeven, J.T.A. \ Tomassen, H.B.M. \ Mullekom, M. van \ Kempen, M. van \ Roelofs, J.G.M. \ Lamers, L.P.M. \ 2013
De ontwikkeling van klimaatbuffers gaat vaak hand in hand met de ontwikkeling van nieuwe natte natuur. Het kan hierbij gaan om moerasnatuur die ontstaat als gevolg van de berging van oppervlaktewater of om nieuwe veenvormende natuur waarin vooral ook ...
help
Effecten van peilgestuurde drainage op natuur \ H2O online [Artikel]
Kuijper, M.J.M. \ Rozemeijer, J. \ Gerven, M. van \ Geujen, C. \ 2013
De aanleg van peilgestuurde drainage rond natuurgebieden neemt toe. Dat zorgt in de meeste gevallen voor meer verdroging in nabijgelegen natuurgebieden. Alleen in combinatie met een forse verhoging van het oppervlaktewaterpeil profiteren zowel landbo ...
help
Referenties en maatlatten voor overige wateren : (geen KRW waterlichamen) [Boek]
Molen, D.T. van der \ 2013
Voor het afleiden van doelstellingen voor zogenoemde overige wateren (geen KRW-waterlichaam) is in opdracht van IPO, Unie van Waterschappen en STOWA een speciale handleiding opgesteld (STOWA 2013-20). Dit rapport geeft een beschrijving van de maatlat ...
help
Oppervlakkige afstroming en diepte van modelprofielen : invloed op N- en P- vrachten in STONE2.3 [Boek]
Jansen, P. \ Massop, H. \ Groenendijk, P. \ Renaud, L. \ Hendriks, R. \ 2013
STONE is een simulatiemodel dat door RIVM, RIZA en Wageningen UR is ontwikkeld. Het bestaat uit een reeks deelmodellen die gebruikt worden om de gevolgen van het mestbeleid voor de emissie van stikstof en fosfaat naar het grondwater en het oppervlakt ...
help
Validatie van PLEASE op regionale schaal : fosfaatbelasting van het oppervlaktewater in de stroomgebieden Quarles van Ufford, Drentse Aa, Krimpenerwaard en Schuitenbeek [Boek]
Pleijter, M. \ Salm, C. van der \ 2013
Het model PLEASE berekent op basis van eenvoudig te meten perceelskenmerken, zoals grondwaterstand, fosfaattoestand en fosfaatbindend vermogen, de fosfaatbelasting van het oppervlaktewater. Voor het gebruik van PLEASE in de praktijk is het belangrijk ...
help
Van Recht naar Krom : onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid voor de (her)inrichting van watersystemen bij waterschap Regge en Dinkel [Boek]
Hattum, T. van \ Maas, G.J. \ 2013
In opdracht van de rekenkamer van waterschap Regge en Dinkel heeft Alterra een onderzoek uitgevoerd naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid voor de (her)inrichting van watersystemen. In dit onderzoek stond de vraag centraal hoe het b ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.