Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Records 1 - 19 / 19

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: q=beekdal*
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Toepassing van toxische druk in beoordelingsinstrumenten [Boek]
Wintersen, A. \ Osté, L. \ Mesman, M. \ Lijzen, J. \ 2014
In het milieu zijn verontreinigende stoffen aanwezig die schadelijk kunnen zijn voor de mens en het ecosysteem. Om inzicht te krijgen in de mogelijke gevolgen worden diverse soorten rekenmodellen gebruikt. Hiermee kan aan de hand van concentraties va ...
help
Vervolgonderzoek verontreiniging Tungelroyse beek : risico’s, vrachten, bronnen, maatregelen [Boek]
Steketee, J. \ 2012
Het water en de waterbodem van de Tungelroyse beek zijn verontreinigd met cadmium en zink. Na sanering van de waterbodem raken sommige locaties in relatief korte tijd opnieuw verontreinigd. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat in de bovenloop een zwart ...
help
Archeologie in het waterbeheer : hoe gingen wij met het water om? \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Houkes, M.C.E. \ Pijkeren, D.E. van \ 2010
In de droge archeologie is men er lange tijd van uitgegaan dat het natte beekdal ongeschikt was voor bewoning. Daardoor werd relatief weinig onderzoek gedaan in dergelijke landschappen, maar was de aandacht volledig gericht op hoger gelegen gebieden. ...
help
Restoration of fens and peat lakes: a biogeochemical approach [Proefschrift]
Geurts, J.J.M. \ cop. 2010
Het onderzoek in dit proefschrift maakt deel uit van het nationale onderzoeksprogramma OBN Laagveenwateren van LNV. Het doel van dit onderzoeksprogramma was om de achteruitgang van laagveenwateren in Nederland te onderzoeken door de processen die hie ...
help
De rol van de waterbodem in de kwaliteit van oppervlaktewater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vink, J. \ Joziasse, J. \ Smedes, F. \ Schipper, C. \ 2010
Met de komst van de Kaderrichtlijn Water en de invoering van de Waterwet wordt de focus voor de beoordeling van waterbodems gelegd op de effecten die waterbodems hebben op de kwaliteit van het oppervlaktewater. Een cruciale vraag daarbij is of de wat ...
help
Toetsingskader herinrichten diepe plassen [Boek]
Technische Commissie Bodem \ 2010
De Technische Commissie Bodem (TCB) stuurt in een brief aan de minister van Volkshuisvesting een advies voor het 'Toetsingskader herinrichten diepe plassen'. De opbouw van het advies is als volgt: eerst wordt ingegaan op de achtergronden van het toet ...
help
Sedimenthuishouding in het stroomgebied van de Nederlands-Duitse Vecht : potenties voor herstel van natuurlijke rivierdynamiek [Boek]
Viveen, W. \ Maas, G.J. \ Schoorl, J.M. \ 2009
In opdracht van LNV is onderzoek gedaan naar de sedimenthuishouding van de Nederlands-Duitse Vecht. Het accent lag hierbij op het verkrijgen van een beter inzicht in erosie- en sedimentatieprocessen op stroomgebiedsniveau. Vanwege deze reden is er ee ...
help
Risico's van zware metalen in sediment in het natuurontwikkelingsgebied de Logtse Baan [Boek]
Sival, F.P. \ Rietra, R.P.J.J. \ Riksen, M.J.P.M. \ 2008
In het Beerzedal in het natuurontwikkelingsgebied de Logtse Baan komen sterk verhoogde gehalten aan zink, koper en in mindere mate cadmium, nikkel en arseen in het sediment voor tov de gehalten in de bodem. Het gebied is door Natuurmonumenten aangewe ...
help
Richtlijn nader onderzoek waterbodems [Boek] - versie februari 2008
Rusch, B.M. \ Maas, J.L. \ 2008
De richtlijn heeft als doel op een eenduidige wijze zowel de ernst van de verontreiniging in de waterbodem als de noodzaak tot spoedeisende sanering hiervan te kunnen bepalen, het saneringstijdstip en de saneringsdoelstelling te kunnen formuleren en ...
help
Milieugeochemische karakterisering van de waterbodems van de Dommel en de Dinkel \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Thomas, J. \ Griffioen, J. \ Klaver, G. \ 2007
TNO heeft onderzoek verricht aan twee beken die door STOWA in 2005 zijn geclassificeerd als R6 (langzaam stromend riviertje op zand/klei) om de milieugeochemische eigenschappen van de waterbodems te karakteriseren in dit type. De achterliggende vraag ...
help
Handleiding sanering waterbodems [Boek]
Tonkes, M. \ 2006
Deze handleiding vormt een uitwerking van de Circulaire sanering waterbodems . De circulaire is opgesteld naar aanleiding van de wet van 15 december 2005 tot wijziging van de Wet bodembescherming en geeft voor waterbodems beleidsmatig uitwerking aan: ...
help
Waterschap verwijdert 15.000 kg zink uit beekbodem \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Backus-Geelen, L.J.C.M. \ 2006
De sanering van fase 2 van het waterschapsproject Tungelroysebeek in de Midden- Limburgse gemeente Weert is voltooid. Over een lengte van ruim 7 kilometer zijn de beekbodem en de oevers het afgelopen jaar schoon gemaakt. Waterschap Peel en Maasvallei ...
help
Pilot morfologische monitoring beken : Groote Molenbeek, Tungelroysche beek (incl. deel Leukerbeek) [Boek]
Kloet, P.F. \ Mars, H. de \ Hoydonck, G. van \ 2005
Het doel van dit pilot-onderzoek is het verschaffen van inzicht in de morfologische toestand van drie beektrajecten, met een totale lengte van 70 km (de Groote Molenbeek (29 km), de Tungelroyse beek (39 km) en een deel van de benedenloop van de Leuke ...
help
Waterbodemverontreiniging en de haalbaarheid van ecologische streefbeelden : fase 1: brede oriëntatie op de problematiek - 2: Samenvattend eindrapport [Boek]
Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 2000
In het begin van de negentiger jaren is een overzicht gemaakt van de (chemische) kwaliteit van de waterbodems. In de boezems van het Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen bleek 76% van de monsters in klasse 2 te vallen en 23% in klasse 3 en 4. H ...
help
Waterbodemverontreiniging en de haalbaarheid van ecologische streefbeelden : fase 1: brede oriëntatie op de problematiek - 1: Werkrapport [Boek]
Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 2000
In het begin van de negentiger jaren is een overzicht gemaakt van de (chemische) kwaliteit van de waterbodems. In de boezems van het Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen bleek 76% van de monsters in klasse 2 te vallen en 23% in klasse 3 en 4. H ...
help
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen in veenprofielen [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ 1999
help
Achtergrondgehalten en biobeschikbaarheid van probleemstoffen [Boek]
Durland, A.M. \ Boomen, R.M. van den \ Hartog, P.S. \ 1998
help
Verslagen van de EHR workshops "Waterkwaliteit", "Bodemkwaliteit" en "Habitat" [Boek]
Marchand, M. \ Bresser, T. \ 1997
help
Terugkeer van doorschijnend glanswier in het Beeldven \ De levende natuur [Artikel]
Beers, P.W.M. van \ Bruinsma, J. \ 1996
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.