Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Records 1 - 20 / 95

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: q=beekdal*
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Hoogstandje : Landgoed "Het Laar" weer prachtig na rivierverruiming \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Smit, R. \ 2015
Meer ruimte voor de Vecht. Dat was het doel van (voormalig) Waterschap Regge en Dinkel. Bij landgoed Het Laar (Ommen) was dit goed te combineren met herstel van historische waarden van het landschap. Het Laarbos heeft na jaren verwaarlozing weer een ...
help
Water en natuur: een mooi koppel! : onderzoek naar de succesfactoren, belemmeringen en kansen voor het meekoppelen van water- en natuuropgaven [Boek]
Hattum, T. van \ Kwakernaak, C. \ Tol, T.P. van \ Roelsma, J. \ Broekmeyer, M.E.A. \ Schmidt, A.M. \ Hartgers, E.M. \ Nysingh, S.L. \ 2014
Nederland staat de komende jaren voor forse opgaven op het gebied van waterveiligheid, zoetwatervoorziening, waterkwaliteit en natuur. Daarbij is het belangrijk bij deze investeringen ambities te laten ‘meekoppelen’ om zo meer maatschappelijk rendeme ...
help
Rurale gebieden klimaat en natuur en landbouw [Boek]
[2014]
Onderzoekers, beleidsmakers en ondernemers werkten in Kennis voor Klimaat samen aan manieren om Nederland klimaatbestendiger te maken. Binnen het thema Rurale Gebieden is onderzocht hoe landbouw en natuur gevolgen van klimaatverandering zoals droogte ...
help
Provinciaal meetnet verdroging Overijssel : beschrijving en beoordeling van 56 meetpunten [Boek]
Hommel, P.W.F.M. \ Waal, R.W. de \ 2013
In het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) worden in alle provincies hydrologische meetnetten ingericht. De in dit rapport beschreven 56 meetpunten vormen onderdeel van het meetnet in Overijssel. Voor alle punten worden beschrijvingen va ...
help
Natuurverkenning 2010-2040 : visies op de ontwikkeling van natuur en landschap [Boek]
Oostenbrugge, R. van \ Bilt, W. van der \ Egmond, P. van \ Dammers, E. \ Hinsberg, A. van \ Melman, D. \ Vader, J. \ Wiersinga, W. \ Bredenoord, H. \ Gaalen, F. van \ Nijhuis, L. \ Puijenbroek, P. van \ Tekelenburg, T. \ Wortelboer, R. \ Dirkx, J. \ Groenendijk, F. \ Jorritsma, I. \ Knegt, B. de \ Sijtsma, F. \ Dijkman, W. \ 2012
De Natuurverkenning verschijnt in een turbulente tijd waarin natuur en landschap sterk gepolitiseerd zijn. Met de verkenning wil het PBL een bijdrage leveren aan het structureren van het debat over de vernieuwing van het langetermijnbeleid en een imp ...
help
Adaptive landscape : towards a climate robust future for the 'Blauwe Bron' [Studentenverslag]
Minkman, M. \ Hoekstra, J. \ 2012
This thesis report is the result of a research on climate change adaptation of the sandy rural areas of the Netherlands, During our research we worked on one of the two case study areas within the CARE project called the ‘Blauwe Bron’, which consists ...
help
De diepere achtergrond van het unieke Drentsche Aa-gebied : grondwaterstromen verklaren ontstaansgeschiedenis en bijzondere natuur \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Bregman, E.P.H. \ Folkertsma, K. \ 2011
De Drentsche Aa kronkelt nog steeds, zoals hij dat al duizenden jaren gedaan heeft. Daardoor is de samenhang tussen de ontstaanswijze, natuur, de rol van de bodem en de invloed van de mens goed te besturen. Met de drinkwaterfunctie als rode draad wor ...
help
Kennis, klimaat en regionale planprocessen : advies over beschikbaarstelling en gebruik van klimaatkennis in het provinciale ruimtelijke planvormingsproces [Boek]
Kuijpers-Linde, M. \ Groot, S.M. de \ Koomen, E. \ [2011]
Het doel van dit Klimaat voor Ruimte COM30 project is tweeledig: het verkennen van de klimaatgerelateerde kennisvragen in regionale planprocessen en het verkennen van de wijze waarop kennis over klimaatverandering kan worden ingebracht in regionale p ...
help
Plannen met multifunctionele groenblauwe netwerken in Salland [Boek]
Snepvangers, J. \ Kamerling-Baake, A. \ Rooij, S. van \ Steingröver, E. \ 2011
Het pilotonderzoek Salland is uitgevoerd in het kader van een provinciaal onderzoek naar de ontwikkeling van groenblauwe netwerken in Overijssel door de Provincie Overijssel, Alterra (onderdeel van Wageningen UR) en Landschap Overijssel. Binnen het o ...
help
Het Merkske, een van de weinige natuurlijke beekdalen van Nederland \ Geo.brief : nieuwsbrief van KNGMG, ALW en KTFG [Artikel]
Kooter, C. \ 2011
Pal ten zuiden van Breda, stromend over afwisselend Belgisch en Nederlands grondgebied, ligt het Merkske, een van de weinige onaangetaste beken die Nederland kent. Het riviertje, dat ontspringt in het grensgebied van Weelde, Baarle Nassau, voedt same ...
help
Een delta in beweging : bouwstenen voor een klimaatbestendige ontwikkeling van Nederland [Boek]
Ligtvoet, W. \ Gerwen, O.-J. van \ Planbureau voor de Leefomgeving \ cop. 2011
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is in 2008 door het toenmalige ministerie van VROM verzocht om een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden voor een klimaatbestendige ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. In 2009 heeft het PBL een ee ...
help
Sleutel van het verleden, sleutel tot de toekomst : de roemrijke cultuurhistorie van de Rijnstrangen als drijvende kracht voor economische vernieuwing : een evaluatie van kwaliteiten en kansen [Boek]
Hemmen, F. van \ Tilstra, M. \ Mulder, J.R. \ 2011
In het Rijnstrangengebied is het van groot belang om aan te sluiten bij ontwikkelingen, want er is sprake van een grote ruimtelijke dynamiek. Er zijn opgaven voor natuur, water en de landbouw. Daarnaast kent het gebied een grote toeristische en recre ...
help
Merkelbekerbeek : herinrichting van het beekdal van de Merkelbekerbeek : monitoringsresultaten 1998-2010 [Boek]
Buggenum, H. van \ Waterschap Roer en Overmaas \ 2011
De Merkelbekerbeek is een bronbeek ten noorden van de bebouwde kom van Brunssum. In de winter van 1999 -2000 is de Merkelbekerbeek heringericht. Hierbij werd een gedeelte van de overkluizing en de gehele betegelde bodem verwijderd en werd de beek in ...
help
Herinrichting Hemelbeek : ontwikkeling van de Hemelbeek na herinrichting : monitoringsresultaten 1996-2011 [Boek]
Strookman, M. \ Waterschap Roer en Overmaas \ 2011
De Hemelbeek is een snelstromende heuvellandbeek die ontspringt in het Natura 2000 Bunder- en Elslooërbos. Er waren problemen met verdroging van aangrenzend natuurterreinen en problemen met waterkwaliteit en morfologie, namelijk een onnatuurlijke mor ...
help
Gebiedsanalyse Middenloop Tungelroyse Beek [Boek]
Kempen, G. van \ 2010
In het project ‘Landbouw Centraal’ wordt nagegaan of de problemen kosteneffectiever en voldoende zeker kunnen worden opgelost door de gebiedspartijen zelf, door daarvoor een plan op te stellen en dat plan ook samen uit te voeren. In deze gebiedsanaly ...
help
Gebiedsanalyse De Lage Raam [Boek]
Laarhoven, G. van \ Zaneveld-Reijnders, J. \ [2010]
In het project ‘Landbouw Centraal’ wordt nagegaan of de problemen kosteneffectiever en voldoende zeker kunnen worden opgelost door de gebiedspartijen zelf, door daarvoor een plan op te stellen en dat plan ook samen uit te voeren. In deze gebiedsanaly ...
help
Gebiedsanalyse Castenrayse Vennen [Boek]
Sijbers, P. \ 2010
Het pilotgebied Castenrayse Vennen is zo afgebakend dat er nauwelijks partijen zijn die de waterkwaliteit substantieel beïnvloeden, afgezien van de landbouw. Er zijn wel partijen in de buurt die voordeel hebben van dit project. Naar voren komt welke ...
help
Gebiedsanalyse Zeegserloopje & Westerdiep/Ydemadepolder [Boek]
Noordam-ten Have, J. \ 2010
Met de huidige generieke mest en gewasbeschermingsmaatregelen zullen de KRW-doelen in een aantal agrarische gebieden waarschijnlijk niet gehaald worden. Een van die gebieden in noordoost Nederland is het Zeegserloopje & Westerdiep/Ydemadepolder (wate ...
help
Aanleghoogte van nieuwe woningen in relatie tot wateroverlast [Boek]
Bügel, P.J.R. \ Meeuwissen, A.J. \ Wentink, R. \ 2010
Dit werkrapport gaat over wateroverlast ten gevolge van het te laag bouwen van woningen. Het onderzoek is met name gericht op mogelijkheden om in de planfase het te laag bouwen van woningen tegen te gaan. Het gaat om de resultaten van een verkennend ...
help
Breed beekdal als klimaatbestendige buffer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Verdonschot, P.F.M. \ Besse-Lototskaya, A.A. \ Verdonschot, F. \ 2010
Voorzitter Henk van Alderwegen van Waterschap Peel en Maasvallei overhandigde op 5 februari 2010 het eerste officiële exemplaar van het boek 'Het brede beekdal als klimaatbestendige buffer in de veranderende leefomgeving' aan Peter Glas, de nieuwe vo ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.