Login

Hydrotheek

help
De diepere achtergrond van het unieke Drentsche Aa-gebied : grondwaterstromen verklaren ontstaansgeschiedenis en bijzondere natuur \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Bregman, E.P.H. \ Folkertsma, K. \ 2011
De Drentsche Aa kronkelt nog steeds, zoals hij dat al duizenden jaren gedaan heeft. Daardoor is de samenhang tussen de ontstaanswijze, natuur, de rol van de bodem en de invloed van de mens goed te besturen. Met de drinkwaterfunctie als rode draad wor ...
help
Gebiedsanalyse De Lage Raam [Boek]
Laarhoven, G. van \ Zaneveld-Reijnders, J. \ [2010]
In het project ‘Landbouw Centraal’ wordt nagegaan of de problemen kosteneffectiever en voldoende zeker kunnen worden opgelost door de gebiedspartijen zelf, door daarvoor een plan op te stellen en dat plan ook samen uit te voeren. In deze gebiedsanaly ...
help
De halfnatuurlijke Vecht: nieuw perspectief voor landbouw en natuur [Boek]
Corporaal, A. \ Schrijver, R.A.M. \ Maas, G.J. \ 2009
In opdracht van LNV heeft Alterra een paar belangrijke onderzoeken uitgevoerd die goed inzicht geven hoe economische, ecologische en maatschappelijke partners in de toekomst naar nieuwe vormen van samenwerking kunnen streven. Terwijl de overheid priv ...
help
Het brede beekdal als klimaatbestendige buffer in de veranderende leefomgeving : flexibele toepassing van het 5B-concept in Peel en Maasvallei [Boek]
Verdonschot, P. \ [ca. 2009]
Noord- en Midden-Limburg kennen een ontginningsgeschiedenis waarbij de eisen van landbouwkundig gebruik voorop hebben gestaan. Afvoer van overtollig water stond centraal. De natuurlijke beken zijn daarbij niet gespaard. Ook die moesten worden gekanal ...
help
Breed beekdal als klimaatbestendige buffer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Verdonschot, P.F.M. \ Besse-Lototskaya, A.A. \ Verdonschot, F. \ 2010
Voorzitter Henk van Alderwegen van Waterschap Peel en Maasvallei overhandigde op 5 februari 2010 het eerste officiële exemplaar van het boek 'Het brede beekdal als klimaatbestendige buffer in de veranderende leefomgeving' aan Peter Glas, de nieuwe vo ...
help
Het Merkske, een van de weinige natuurlijke beekdalen van Nederland \ Geo.brief : nieuwsbrief van KNGMG, ALW en KTFG [Artikel]
Kooter, C. \ 2011
Pal ten zuiden van Breda, stromend over afwisselend Belgisch en Nederlands grondgebied, ligt het Merkske, een van de weinige onaangetaste beken die Nederland kent. Het riviertje, dat ontspringt in het grensgebied van Weelde, Baarle Nassau, voedt same ...
help
Herstel van beekdal Vledder Aa \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Dinteren, G. van \ 2002
Natuurontwikkeling en beekdalherstel in het gebied van de Vledder en Wapserveensche Aa in Zuidwest-Drenthe. Het beekdalsysteem is bepalend voor de hydrologie en de ontwikkelingsmogelijkheden van natuur en landschap in het Nationaal Park Drents-Friese ...
help
Beekdallandschappen : een morfologisch onderzoek in de zandgebieden van Nederland [Proefschrift]
Wassink, W.T. \ 1999
Binnen de zandgebieden zijn de beekdalen landschappelijke eenheden met een eigen karakter waardoor ze zich onderscheiden van hun omgeving. De aanwezigheid van stromend water heeft er voor gezorgd dat mensen al in een ver verleden werden aangetroken d ...
help
Waterwijs : plannen met water op regionale schaal [Boek]
Walsum, P.E.V. van \ 2002
Een modelmatige benadering van ruimtelijke regionale inrichtingsplannen met bijbehorende waterbeheersmaatregelen. Visie op stroomgebiedsniveau, geïllustreerd aan het beekdalsysteem van de Beerse en de Reuzel
help
Tegen de stroom in : evaluatie van de zevende EO Wijersprijsvraag voor de robuuste ecologische verbinding de Beerze [Boek]
Kruit, J. \ Bleumink, H. \ 2008
Deze evaluatie brengt in beeld of de gevolgde prijsvraagaanpak voor de Beerze handvatten biedt voor het omgaan met complexe, integrale, ruimtelijke vraagstukken elders in het landelijke gebied. Deze zevende EO Wijersprijsvraag is de eerste prijsvraag ...
help
Aanvullend onderzoek naar cultuurhistorische, archeologische en landschappelijke waarden in een zijdal van de Ruiten Aa bij Smeerling [Boek]
Molema, J. \ Rooke, M. \ 2006
In dit deel van het plangebied wordt gezocht naar mogelijkheden voor het vergroten van de afvoer van water. Vergroting kan worden gerealiseerd door de beek in het zijdal te verbreden, of te verdiepen. Onderhavig onderzoek moet uitwijzen of verbreden ...
help
Merkelbekerbeek : herinrichting van het beekdal van de Merkelbekerbeek : monitoringsresultaten 1998-2010 [Boek]
Buggenum, H. van \ Waterschap Roer en Overmaas \ 2011
De Merkelbekerbeek is een bronbeek ten noorden van de bebouwde kom van Brunssum. In de winter van 1999 -2000 is de Merkelbekerbeek heringericht. Hierbij werd een gedeelte van de overkluizing en de gehele betegelde bodem verwijderd en werd de beek in ...
help
Afwenteling en blauwe knooppunten: sleutel tot duurzaam waterbeleid : evaluatie deelstroomgebiedsvisies, deelrapport 2 [Boek]
Kragt, F.J. \ 2005
Deelstroomgebiedsvisies hebben ten doel aan te geven in welke mate het watersysteem niet op orde is en wat nodig is om het watersysteem op orde te houden of te brengen, mede gezien de verwachte klimaatsverandering, zeespiegelrijzing, bodemdalingen ru ...
help
Inrichtingsbeelden Lunterse Beek [Boek]
Noorda, I. \ Olthof, J. \ 2008
Het voorliggend rapport geeft de visie voor het stroomgebied van de Lunterse Beek tot 2027. Het is volgens de Kaderrichtlijn Water de bedoeling dat uiterlijk in 2027 alle watersystemen in Nederland een goede ecologische toestand hebben bereikt. Als b ...
help
Reest en Wieden watertoets : notitie ten behoeve van de afhandeling van ruimtelijke plannen in het kader van de Watertoets [Boek]
Waterschap Reest en Wieden \ 2006
Het belangrijkste doel van de ‘Reest en Wieden Watertoets’ is het creëren van een efficiëntere procedure. Deze procedure zorgt ervoor dat we onze tijd optimaal kunnen besteden aan de voor ons belangrijke ontwikkelingen op het gebied van de ruimtelijk ...
help
Waterwijs Laag Nederland : een eerste aanzet tot ontwikkeling van een planvormend systeem voor het landgebruik en waterbeheer [Boek]
Walsum, P.E.V. van \ Vergroesen, T. \ Dik, P.E. \ Haasnoot, M. \ Verschelling, E. \ 2003
In Laag Nederland spelen ten aanzien van de waterhuishouding de volgende problemen: *sterke toename van de faalkans van het boezemsysteem als gevolg van klimaatverandering; * daarmee samenhangende toenemende vraag naar waterberging ten behoeve van wa ...
help
Handreiking Watertoets 2 : samenwerken aan water in ruimtelijke plannen [Boek]
Dijk, J. van \ Firet, M. \ Clewits, M. \ RIZA \ 2003
De handreiking bestaat uit een algemeen deel en een procedurespecifiek deel. In het procedurespecifiek deel wordt de toepassing binnen elke ruimtelijke procedure concreet uitgewerkt en worden praktijkvoorbeelden gegeven. De gemeentelijke ruimtelijke ...
help
Watersystemen in beeld : een beschrijving en kaarten van de grond- en oppervlaktewatersystemen van Noord-Brabant [Boek] - 3e versie
Stuurman, R. \ Beusekom, G. van \ Reckman, J. \ Provincie Noord-Brabant \ TNO-Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen (TNO-NITG) \ 2000
De doelstelling van het project was het vervaardigen van nieuwe, actuele en reproduceerbare kaarten van verschillende aspecten van de watersystemen in de provincie Noord-Brabant voor ruimtelijke ordeningsvraagstukken. Uiteindelijk bestaat het rapport ...
help
Klimaatverandering - probleem of kans? : ruimtelijke oplossingen en mechanismen voor de Nederlandse delta : een eerste verkenning [Boek]
Braakhekke, W. \ 2005
Het klimaat verandert.Welke consequenties dat precies heeft is onderwerp van internationaal onderzoek, maar sommige staan al vast. De zeespiegel stijgt en de rivieren in Noordwest-Europa krijgen hogere piekafvoeren. Extremen in neerslag zullen bij ee ...
help
Gebiedsanalyse Middenloop Tungelroyse Beek [Boek]
Kempen, G. van \ 2010
In het project ‘Landbouw Centraal’ wordt nagegaan of de problemen kosteneffectiever en voldoende zeker kunnen worden opgelost door de gebiedspartijen zelf, door daarvoor een plan op te stellen en dat plan ook samen uit te voeren. In deze gebiedsanaly ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.