Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Records 1 - 20 / 40

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: q=beekdal*
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Geschikte planten voor natte plekken : stedelijk gebied heeft steeds meer te maken met overzadigde riolen bij hevige regenval \ Vitale groene stad : inspiratiebron voor infra, bouw, groen [Artikel]
Hoffman, M. \ Hop, M. \ 2014
In ons land – met het gematigde zeeklimaat, vrij veel regenval en de lage ligging – hebben we vaker te maken met wateroverlast dan watertekort. Bovendien verwachten klimaatkenners dat het weer in Nederland grotere extremen zal gaan vertonen: langere ...
help
Klimaatverandering en natuur : ontwikkeling van een provinciaal adaptatieplan \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Geertsema, W. \ Vos, C.C. \ Wamelink, G.W.W. \ Baveco, J.M. \ Mol-Dijkstra, J.P. \ 2014
Klimaatverandering heeft zowel direct als indirect gevolgen voor planten en dieren. Adaptatiestrategieën versterken ecosystemen zodanig dat ze in staat zijn om veranderingen op te vangen. We hebben een methodiek ontwikkeld om samen met stakeholders r ...
help
Ecosysteemdiensten van natuur en landschap : aanpak en kennistabellen voor het opstellen van indicatoren [Boek]
Henkens, R.J.H.G. \ Geertsema, W. \ 2013
De natuur levert ecosysteemdiensten waarvan de meesten zich onvoldoende bewust zijn, maar die wel degelijk een concrete economische en/of maatschappelijke waarde hebben. Het verlies ervan zou toekomstige generaties met hoge(re) kosten kunnen opzadele ...
help
Klimaattoets herijking EHS Gelderland [Boek]
Geertsema, W. \ Vos, C.C. \ Wamelink, W. \ Eupen, M. van \ 2013
De herijkte EHS in de provincie Gelderland is getoetst op klimaatbestendigheid. De kwetsbaarheid van abiotische, biotische en ruimtelijke criteria zijn kwalitatief beoordeeld. Per regio zijn aanbevelingen voor adaptatiemaatregelen geformuleerd. Voort ...
help
Adaptive landscape : towards a climate robust future for the 'Blauwe Bron' [Studentenverslag]
Minkman, M. \ Hoekstra, J. \ 2012
This thesis report is the result of a research on climate change adaptation of the sandy rural areas of the Netherlands, During our research we worked on one of the two case study areas within the CARE project called the ‘Blauwe Bron’, which consists ...
help
Building the Netherlands climate proof: urban areas [Boek]
Ven, F. van de \ Nieuwkerk, E. van \ Stone, K. \ Veerbeek, W. \ Rijke, J. \ Herk, S. van \ Zevenbergen, C. \ [2011]
Klimaatverandering heeft tot gevolg dat de weersomstandigheden veranderen, en dientengevolge ook de geofysische omstandigheden en de kwaliteit en veiligheid van onze woon- en werkomgeving. Klimaatverandering kan dus het vestigingsklimaat voor mensen ...
help
Werken met knikpunten en adaptatiepaden : handreiking [Boek]
Jeuken, A. \ Linde, A. te \ cop. 2011
Bij grote ruimtelijke of infrastructurele beslissingen horen grote investeringen. Bij zulke investeringen is het van belang om lange termijn onzekerheden te betrekken in de afweging. Klimaatscenario’s zijn daarbij een belangrijk hulpmiddel om effecte ...
help
Klimaatadaptatie in het landelijk gebied : verkenning naar wegen voor een klimaatbestendig Nederland [Boek]
Sandt, K. van de \ Goosen, H. \ Vos, C. \ Hermans, T. \ Verhagen, J. \ Agricola, H. \ Kwakernaak, C. \ Stuyt, L. \ Ierland, E. van \ Kuikman, P. \ Hoogvliet, M. \ Geertsema, W. \ Schaap, B. \ Ritzema, H. \ Velstra, J. \ Jansen, P. \ Dijkman, W. \ Beek, C. van \ 2011
Klimaatverandering werkt via hogere temperaturen, veranderingen in neerslagpatronen, veranderingen in frequentie en intensiteit van weersextremen en zeespiegelstijging door op het functioneren van het landgebruik en het watersysteem in het landelijk ...
help
Fysieke bouwstenen voor de knelpuntanalyse nieuwbouw en herstructurering [Boek]
Bosch, P.R. \ Hoogvliet, M. \ Goosen, H. \ Hoeven, F. van der \ Pas, B. van der \ Bruin, K. de \ Slager, K. \ Weert, F. van \ Oude Essink, G. \ Gerritsen, A. \ Ven, F. van de \ Brolsma, R. \ Buma, J. \ Tjon Sie Fat, B.M. \ 2011
Klimaatverandering met al z'n neveneffecten via bodem en (grond)water is één van de factoren die mogelijk een rol gaan spelen bij de keuzes over toekomstige nieuwbouw en herstructurering. Dit rapport heeft als doel inzicht te geven in de stand van ke ...
help
Klimaat en droogte : hoofdrapport [Boek]
Capel, W. \ 2011
Klimaatverandering heeft tot gevolg dat watertekorten in droge perioden zullen toenemen. Voorliggende studie beschrijft de gevolgen van klimaatverandering voor de droogteproblematiek in Rijn-Oost, inclusief maatregelen om negatieve effecten tegen te ...
help
Neerslagonzekerheid : kalibratie van gebiedsneerslag en modelparameters [Boek]
Botterhuis, T. \ 2010
Kalibreren van een model is onderdeel van het project ‘Neerslagonzekerheid : invloed van onzekere neerslaginformatie op (uitvoer van) hydrologische berekeningen’. Doel van dit onderdeel is om de onzekerheid in modeluitkomsten te bepalen, die veroorza ...
help
De staat van het klimaat 2009 \ De staat van het klimaat ... : actueel onderzoek en beleid nader verklaard / uitg. van het PCCC, het Platform Communication on Climate Change [Jaarverslag]
2010
Nederland hoort internationaal tot de 'frontrunners' bij het ontwikkelen van nationaal adaptatiebeleid. Het besef groeit dat voor effectieve adaptatie van het waterbeheer internationale samenwerking en kennisontwikkeling onontbeerlijk is. De Delta Al ...
help
Hoe kwetsbaar zijn onze waterecosystemen voor klimaatverandering? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Besse-Lototskaya, A. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2010
Inmiddels bestaat consensus over de te verwachten veranderingen in het klimaat in het noordwesten van Europa. Met hogere temperaturen, nattere winters en drogere zomers met incidentele extreme neerslagperioden is de doorwerking van klimaatverandering ...
help
Klimaatbestendigheid van het waterbeheer op de hoge zandgronden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boland, D. \ Hoogvliet, M. \ Knoben, R. \ Melisie, E.J. \ 2010
Het klimaat verandert. Maar wat de gevolgen daarvan precies zijn en hoe snel die optreden, is door de complexiteit moeilijk te voorspellen. Omdat de potentiële gevolgen dusdanig groot zijn, is afwachten geen optie en bereiden vier regionale waterbehe ...
help
Moisture matters : climate-proof and process-based relationships between water, oxygen and vegetation [Proefschrift]
Bartholomeus, R.P. \ 2010
In het proefschrift wordt aangetoond dat klimaatverandering leidt tot een grotere afwisseling van vochtcondities in het wortelmilieu van planten. Hierdoor zullen zowel zeer natte omstandigheden toenemen, waarbij planten zuurstofstress ondervinden, al ...
help
Klimaatverandering en het Rotterdamse stedelijk watersysteem: verkennende studie en agenda voor vervolg [Boek]
Nieuwkerk, E. van \ Trouwborst, R. \ Junier, S.J. \ Mostert, E. \ Rutten, M.M. \ Nederlof, J. \ Maarleveld, M. \ Geerse, J. \ 2010
In deze verkenning zijn zowel technisch-inhoudelijke als sociaalmaatschappelijke aspecten onderzocht. Het blijkt niet eenvoudig om de effecten van klimaatverandering voor de Rotterdamse binnendijkse stedelijk watersysteem gedetailleerd in kaart te br ...
help
Impact of climate change on water quality in the Netherlands [Boek]
Verweij, W. \ Wiele, J. van der \ Moorselaar, I. van \ Grinten, E. van der \ [2010]
Door klimaatverandering worden bestaande problemen voor de kwaliteit van oppervlaktewater in Nederland groter. Naar verwachting leidt klimaatverandering niet tot nieuwe waterkwaliteitsproblemen. Dit blijkt uit literatuuronderzoek van het RIVM naar de ...
help
Klimaatscan Natura 2000 gebieden [Boek]
Rooij, S. van \ Steingröver, E. \ Witte, F. \ Goosen, H. \ 2009
Provincies hebben behoefte aan een beter inzicht in de mogelijke consequenties van klimaatverandering voor het bereiken van natuurdoelen die in het kader van Natura 2000 gesteld worden. Om zicht te krijgen op de mogelijke consequenties is een aanpak ...
help
Wegen naar een klimaatbestendig Nederland [Boek]
Dorland, R. van \ Takken, W. \ Vliet, A.J.H. van \ Verhagen, A. \ Vos, C. \ Planbureau voor de Leefomgeving \ 2009
Ook Nederland heeft te maken met de gevolgen van klimaatverandering, zowel in positieve als in negatieve zin. Over negatieve gevolgen als temperatuurstijging, weersextremen, toename van de rivierafvoeren en een zeespiegelstijging voor de kust wordt v ...
help
Klimaateffect atlas 1.0 : landbouw, water en extremen [Boek]
Blom, G. \ Braber, M. den \ Bessembinder, J. \ 2009
Bij de effecten van klimaatverandering wordt vaak onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire effecten. Onder primaire effecten worden verstaan veranderingen in zeespiegel, neerslag, temperatuur en wind. Secundaire effecten zoals verzilting, wa ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.