Login

Hydrotheek

help
Doorwerking klimaatverandering in KRW-keuzen: cases beken en beekdalen : literatuurstudie [Boek]
Besse-Lototskaya, A. \ Verdonschot, R.C.M. \ Verdonschot, P.F.M. \ Klostermann, J. \ 2007
Beeksystemen zijn regenwater gevoed. Zowel veranderingen in temperatuur als in neerslagpatroon en hoeveelheden zullen aangrijpen op deze systemen. In dit rapport zijn effecten en mogelijke maatregelen in het ecosysteemtype beken en beekdalen geanalys ...
help
Neerslagonzekerheid : kalibratie van gebiedsneerslag en modelparameters [Boek]
Botterhuis, T. \ 2010
Kalibreren van een model is onderdeel van het project ‘Neerslagonzekerheid : invloed van onzekere neerslaginformatie op (uitvoer van) hydrologische berekeningen’. Doel van dit onderdeel is om de onzekerheid in modeluitkomsten te bepalen, die veroorza ...
help
Klimaatverandering en lokale wateroverlast ten gevolge van extreme neerslag in Nederland [Boek]
Immerzeel, W.W. \ Droogers, P. \ 2008
Deze studie richt zich op de wateroverlast ten gevolge van een onvoldoende ontwateringcapaciteit na een extreme neerslag binnen een periode van 24 uur. Als eerste is op basis van de hoogteligging, helling, kwel en grondwaterstand de bio-fysische gevo ...
help
Climate adaptation in the Netherlands : climate change scientific assessment and policy analysis [Boek]
Nillesen, E.E.M. \ Ierland, E.C. van \ Groot, R.S. de \ Kuikman, P.J. \ Platteeuw, M. \ Tassone, V.C. \ Verhagen, A.J.A. \ Verzandvoort-van Dijck, S. \ 2006
IPCC (2001) indicates that climate change will take place despite the mitigation strategies that are going to be implemented. This calls for adaptation strategies in order to reduce the vulnerability to climate change. The aim of this project was to ...
help
Klimaatscan Natura 2000 gebieden [Boek]
Rooij, S. van \ Steingröver, E. \ Witte, F. \ Goosen, H. \ 2009
Provincies hebben behoefte aan een beter inzicht in de mogelijke consequenties van klimaatverandering voor het bereiken van natuurdoelen die in het kader van Natura 2000 gesteld worden. Om zicht te krijgen op de mogelijke consequenties is een aanpak ...
help
Provinciaal beleidskader stedelijk waterbeheer [Boek]
Provincie Limburg \ Waterschap Peel en Maasvallei \ 2006
Vanuit haar rol als regionaal regisseur geeft de Provincie Limburg in het voorliggend beleidskader aan hoe oude en nieuwe stedelijke wateropgaven bij elkaar komen in een samenhangende visie op beleidsdoelen en beleidsaanpak in het stedelijk waterbehe ...
help
Klimaateffectschetsboek Gelderland [Boek]
Verbout, A. \ Bakel, P.J.T. van \ Blom-Zandstra, M. \ Hermans, C.M.L. \ Paulissen, M.P.C.P. \ Rooij, S. van \ Steingröver, E. \ Stuyt, L.C.P.M. \ Vos, C.C. \ 2008
In het klimaateffectschetsboek worden de primaire en secundaire effecten van klimaatverandering op kaart gezet. Primaire effecten zijn de veranderingen in temperatuur, neerslag, wind en zeespiegel. Secundaire effecten zijn verdroging, vernatting, ove ...
help
Geschikte planten voor natte plekken : stedelijk gebied heeft steeds meer te maken met overzadigde riolen bij hevige regenval \ Vitale groene stad : inspiratiebron voor infra, bouw, groen [Artikel]
Hoffman, M. \ Hop, M. \ 2014
In ons land – met het gematigde zeeklimaat, vrij veel regenval en de lage ligging – hebben we vaker te maken met wateroverlast dan watertekort. Bovendien verwachten klimaatkenners dat het weer in Nederland grotere extremen zal gaan vertonen: langere ...
help
Building the Netherlands climate proof: urban areas [Boek]
Ven, F. van de \ Nieuwkerk, E. van \ Stone, K. \ Veerbeek, W. \ Rijke, J. \ Herk, S. van \ Zevenbergen, C. \ [2011]
Klimaatverandering heeft tot gevolg dat de weersomstandigheden veranderen, en dientengevolge ook de geofysische omstandigheden en de kwaliteit en veiligheid van onze woon- en werkomgeving. Klimaatverandering kan dus het vestigingsklimaat voor mensen ...
help
Handboek streefbeelden voor stadswateren in Limburg [Boek]
Buskens, R. \ Mullekom, M. van \ 2004
Het handboek streefbeelden voor stadswateren in Limburg biedt de waterbeheerders en gemeenten een eenduidige typologie en een helder begrippenkader die bijvoorbeeld kunnen worden gebruikt bij een waterplan. Onder stadswateren wordt verstaan alle prim ...
help
Ecosysteemdiensten van natuur en landschap : aanpak en kennistabellen voor het opstellen van indicatoren [Boek]
Henkens, R.J.H.G. \ Geertsema, W. \ 2013
De natuur levert ecosysteemdiensten waarvan de meesten zich onvoldoende bewust zijn, maar die wel degelijk een concrete economische en/of maatschappelijke waarde hebben. Het verlies ervan zou toekomstige generaties met hoge(re) kosten kunnen opzadele ...
help
Klimaattoets herijking EHS Gelderland [Boek]
Geertsema, W. \ Vos, C.C. \ Wamelink, W. \ Eupen, M. van \ 2013
De herijkte EHS in de provincie Gelderland is getoetst op klimaatbestendigheid. De kwetsbaarheid van abiotische, biotische en ruimtelijke criteria zijn kwalitatief beoordeeld. Per regio zijn aanbevelingen voor adaptatiemaatregelen geformuleerd. Voort ...
help
Klimaateffectschetsboek Drenthe en Groningen [Boek]
Verbout, A. \ Bakel, P.J.T. van \ Blom-Zandstra, M. \ Hermans, C.M.L. \ Paulissen, M.P.C.P. \ Rooij, S. van \ Steingröver, E. \ Stuyt, L.C.P.M. \ Vos, C.C. \ 2008
In het klimaateffectschetsboek worden de primaire en secundaire effecten van klimaatverandering op kaart gezet. Primaire effecten zijn de veranderingen in temperatuur, neerslag, wind en zeespiegel. Secundaire effecten zijn verdroging, vernatting, ove ...
help
Klimaat en Waterschappen : op weg naar klimaatbestendig waterbeheer : voorbeeldenboek klimaatactiviteiten waterschappen [Boek]
Gloudemans, E. \ Booltink, M. \ [ca. 2007]
Waterschappen willen bijdragen om Nederland klimaatbestendig te maken door de watersystemen aan te passen. Zo houden waterschappen in hun beleid en uitvoeringsplannen al rekening met de gevolgen van klimaatveranderingen. In dit voorbeeldenboek zijn v ...
help
Wegen naar een klimaatbestendig Nederland [Boek]
Dorland, R. van \ Takken, W. \ Vliet, A.J.H. van \ Verhagen, A. \ Vos, C. \ Planbureau voor de Leefomgeving \ 2009
Ook Nederland heeft te maken met de gevolgen van klimaatverandering, zowel in positieve als in negatieve zin. Over negatieve gevolgen als temperatuurstijging, weersextremen, toename van de rivierafvoeren en een zeespiegelstijging voor de kust wordt v ...
help
De staat van het klimaat 2009 \ De staat van het klimaat ... : actueel onderzoek en beleid nader verklaard / uitg. van het PCCC, het Platform Communication on Climate Change [Jaarverslag]
2010
Nederland hoort internationaal tot de 'frontrunners' bij het ontwikkelen van nationaal adaptatiebeleid. Het besef groeit dat voor effectieve adaptatie van het waterbeheer internationale samenwerking en kennisontwikkeling onontbeerlijk is. De Delta Al ...
help
Maak ruimte voor klimaat! : nationale adaptatiestrategie, concept beleidsnotoitie [Boek]
Ministerie van VROM \ 2007
In 2006 is op initiatief van het Rijk het Nationaal Programma Adaptatie Ruimte en Klimaat (ARK) van start gegaan. De ministeries van VROM, V&W, LNV, EZ werken hierin intensief samen met IPO, VNG en UvW (provincie, gemeente, waterschap). Deze overhede ...
help
Anders omgaan met hemelwater in bestaand stedelijk gebied : beleidsverkenning naar effecten en grenzen van het sturen met hemelwater in bestaand stedelijk gebied : samenvatting [Boek]
Oomens, A. \ Lemmen, G. \ Kok, M. \ Grontmij Advies & Techniek \ 2002
In opdracht van het ministerie van VROM heeft Grontmij een beleidsverkenning uitgevoerd naar de effecten en de grenzen van het sturen met hemelwater (afkoppelen) in bestaand stedelijk gebied. Het onderzoek bestond uit twee onderdelen: 1. een uitgebre ...
help
Klimaateffect atlas 1.0 : landbouw, water en extremen [Boek]
Blom, G. \ Braber, M. den \ Bessembinder, J. \ 2009
Bij de effecten van klimaatverandering wordt vaak onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire effecten. Onder primaire effecten worden verstaan veranderingen in zeespiegel, neerslag, temperatuur en wind. Secundaire effecten zoals verzilting, wa ...
help
Hoe kwetsbaar zijn onze waterecosystemen voor klimaatverandering? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Besse-Lototskaya, A. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2010
Inmiddels bestaat consensus over de te verwachten veranderingen in het klimaat in het noordwesten van Europa. Met hogere temperaturen, nattere winters en drogere zomers met incidentele extreme neerslagperioden is de doorwerking van klimaatverandering ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.