Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Cultuurhistorische IJsselmeerbiografie : synthese met ruimtelijke karakteristieken als bouwstenen voor ontwikkeling [Boek]
Neefjes, Jan \ Bleumink, Hans \ 2017
De biografie is als volgt opgebouwd: In het eerste deel wordt in vogelvlucht het verhaal over het ontstaan van de Zuiderzee en het omringende landschap en de geschiedenis van het gebied verteld aan de hand van een aantal thema's. In deel twee volgt e ...
help
Cultuurhistorische IJsselmeerbiografie : Utrecht, Gelderland, Overijssel en Flevoland [Boek]
Storms-Smeets, Elyze \ Bergh, Simon van den \ Derks, Gerard \ Damme, Mascha van \ Terpstra, Marlies \ Hellemondt, Maartje van \ 2017
We geven in dit deelrapport over de zuid- en oostzijde van het gebied (de provincies Utrecht, Gelderland, Overijssel en Flevoland) een overzicht van de ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied en de landschappelijke, aardkundige en cult ...
help
Cultuurhistorische IJsselmeerbiografie : Noord-Holland [Boek]
Zomer, Jeroen \ 2017
Voor u ligt de deelbiografie van de provincie Noord-Holland. Deze is opgebouwd uit vier thematische hoofdstukken, te weten land en water, handel, visserij, en wonen en leven. De hoofdstukken beginnen met een doorgaans chronologische verhaallijn. Daar ...
help
Het verborgen verleden van het Engelanderholt [Boek]
Boosten, Martijn \ Gaag, Marijn van der \ Genugten, Ciska van der \ Jansen, Ineke \ Kramer, Susan \ Kuijpers, Willem \ Mansfeld, Marijke van \ Marschel, Ella \ Munk, Coert \ Nieuwenhuize, Chris \ Pas, Bram van der \ Ringrose, Jeffrey \ Rondeboom, Lodewijk \ Teule, Ben \ Veenhuizen Dick \ Velden, Herma van der \ Velden, Jan van der \ Wijngaard, Anne \ Parlevliet, Masja \ Vossen, Nathalie \ Hoeflaken, Peter van \ Zuyderwyk, Janneke \ 2016
Beschrijving van de geschiedenis van het Engelanderholt.
help
Erfgoed meenemen in het waterbeheer: van last naar lust \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2016
De geschiedenis van Nederland is onlosmakelijk verbonden met water. Waterbeheerders moeten daar bij het uitvoeren van hun werk meer rekening mee houden. Maar hoe doe je dat? En wat levert het op? Tijdens een speciale bijeenkomst over cultuurhistorie, ...
help
Historisch en actueel waterbeheer van de Dinkel : een interdisciplinair onderzoek naar transities en inzet van watererfgoed van de Dinkel 1815-2015 [Studentenverslag]
Kouwen, J.M. van \ 2015
Het natuur- en cultuurlandschap van de Dinkel zijn daarbij onderzocht aan de hand van literatuur, en bodem- en geomorfologische data. Het historisch waterbeheer van de Dinkel van 1815-2015 is uiteengezet aan de hand van bestaande literatuur, waar nod ...
help
Evaluatie BTO 2014 [Boek]
Hummelen, Anne Mathilde \ Pieron, Miranda \ Frijns, Jos \ 2015
De BTO-evaluatie 2014 laat geen grote verschillen zien ten opzichte van de evaluatie 2013. De aansturingsstructuur van Directeurenoverleg, Coördinerend Overleg, Themagroepen en Speerpuntgroepen functioneert naar tevredenheid. De programmering van ond ...
help
Water in beeld: voortgangsrapportage over het waterbeheer in Nederland 2012 \ Water in beeld... : voortgangsrapportage over het waterbeheer in Nederland [Jaarverslag]
2013
Water in beeld is de voortgangsrapportage over de uitvoering van de actiepunten uit het Nationaal Waterplan 2009-2015 (NWP) en het Bestuursakkoord Water (BAW). In de voortgangsrapportage staat dat we goed op koers liggen. "Terugkijkend op 2012 kunnen ...
help
De Weerribben aan het einde van de vroege Middeleeuwen (800-1000 AD) : het natuurlijke landschap en zijn weerslag op de ontginning [Studentenverslag]
Reeskamp, A.S. \ 2013
De afgelopen decennia is een aantal reconstructiekaarten verschenen van het Nederlandse landschap, zoals dat er in de vroege middeleeuwen uit moet hebben gezien. Aan de hand daarvan is dit onderzoek gedaan. Doel is te komen tot een globale reconstruc ...
help
De Renkumse en Heelsumse beekdalen : een cultuurhistorische wandelgids [Boek]
Schaafsma, R. \ cop. 2012
De Veluwe, bekend om haar groene bossen, uitgestrekte heidegronden en droge zandvlakten, is het grootste laaglandnatuurgebied van Noordwest-Europa. Wat zij daar huisvest is uniek: een beken- en sprengenstelsel zoals dat nergens ter wereld bestaat. En ...
help
Jaarverslag 2011 / STOWA \ Jaarverslag... / Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer, (STOWA) [Jaarverslag]
2012
In dit jaarverslag geeft STOWA een overzicht van de opbrengsten van 2011, met een doorkijk naar 2012. Wij presenteren de belangrijkste feiten en cijfers: welke kennisresultaten boekten wij? Hoeveel publicaties zagen het licht? Hoeveel mensen bezochte ...
help
Voortgangsrapportage Nationaal Waterplan en Bestuursakkoord Water over het jaar 2011 \ Water in beeld... : voortgangsrapportage over het waterbeheer in Nederland [Jaarverslag]
Haverkamp, G. \ 2012
Rijksoverheid, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven werken nauw samen aan een duurzaam Nederlands waterbeleid. Het Nationaal Waterplan 2009-2015 en het Bestuursakkoord Water zijn daarbij richtinggevend. In Water in beeld wordt ...
help
Waterschapsspiegel 2012 : waterschappen onderling vergeleken [Boek]
Unie van Waterschappen \ 2012
In Waterschapsspiegel 2012 doen de waterschappen collectief verslag van de resultaten die zij de afgelopen jaren hebben bereikt. Hoe gaat het met de zorg voor droge voeten, schoon en voldoende water in Nederland? Waterschappen zijn de enige overheid ...
help
.... dat men het goed van den ongeboornen niet mag verkoopen : gemene gronden in de Meierij van Den Bosch tussen hertog en hertgang 1000-2000 [Proefschrift]
Vera, Henricus Louis Maria \ 2011
Onderwerp van deze studie vormen de woeste gronden (gemeyntes) in de Meierij van den Bosch. De Meierij was één van de onderscheiden bestuurlijke gebieden van het hertogdom Brabant en haar opvolgers tot aan het begin van de 19de eeuw. Het was gesituee ...
help
Sleutel van het verleden, sleutel tot de toekomst : de roemrijke cultuurhistorie van de Rijnstrangen als drijvende kracht voor economische vernieuwing : een evaluatie van kwaliteiten en kansen [Boek]
Hemmen, F. van \ Tilstra, M. \ Mulder, J.R. \ 2011
In het Rijnstrangengebied is het van groot belang om aan te sluiten bij ontwikkelingen, want er is sprake van een grote ruimtelijke dynamiek. Er zijn opgaven voor natuur, water en de landbouw. Daarnaast kent het gebied een grote toeristische en recre ...
help
Archeologie in het waterbeheer : hoe gingen wij met het water om? \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Houkes, M.C.E. \ Pijkeren, D.E. van \ 2010
In de droge archeologie is men er lange tijd van uitgegaan dat het natte beekdal ongeschikt was voor bewoning. Daardoor werd relatief weinig onderzoek gedaan in dergelijke landschappen, maar was de aandacht volledig gericht op hoger gelegen gebieden. ...
help
Joseph Vos, dijkgraaf van waterschap Brabantse Delta: "Eigen belastingheffing vormt basis voor goed waterbeheer" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2010
De meest markante zetel van een waterschapsbestuur is wellicht kasteel Bouvigne in Breda, gelegen op het gelijknamige landgoed aan de zuidkant van deze stad. In 1972 aangekocht door het Hoogheemraadschap West-Brabant, in de jaren daarna zorgvuldig ge ...
help
Jan Schrijven, voorzitter van waterschap Roer en Overmaas: "Bestaansrecht waterschappen niet afkopen" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2010
'Sprankelend, bijzonder, grenzeloos' is de titel van het jubileumboek, uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Waterschap Roer en Overmaas in 2007. Het zal voor iedereen duidelijk zijn, dat waterschappen in de boven NAP gelegen delen ...
help
Inspelen op emergentie: interactieve uitvoering (2) \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Evers, J. \ Leussen, W. van \ Ietswaart, H. \ 2010
Uit de praktijk leren we dat niet alles van tevoren is te voorspellen. Het uitvoeren van een plan leidt vrijwel altijd tot andere uitkomsten dan gepland. Een klein voorbeeld is het realiseren van een retentiepoel bij Hardenberg 500 meter stroomopwaar ...
help
Innovatie, onderzoek en duurzame ontwikkeling op het gebied van voeding, energie en water : deelrapportage project duurzame ontwikkeling in onderwijs en onderzoek [Boek]
Raad voor Ruimtelijk, Milieu- en Natuuronderzoek \ 2009
Waar zitten de zwakke schakels met het oog op innovatie? Hoe kan men kiemen van innovatief onderzoek onderscheiden met het oog op duurzame ontwikkeling? Om te achterhalen wat de rol van duurzame ontwikkeling is bij innovatie in een bepaalde sector, z ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.