Login

Hydrotheek

help
De zonnebaars : levenswijze, problematiek en beheer [Brochure]
Delft, J. van \ Kleef, H. van \ Burg, R. van der \ Bosman, W. \ Bouwman, J. \ Kort, N. de \ 2013
Deze brochure geeft een beeld van de zonnebaars, zijn ecologie en schadelijkheid en de mogelijkheden om in te grijpen.
help
Een zomerhabitat van de Poelkikker in Nationaal Park De Meinweg [thema herpetologisch onderzoek in Nationaal Park De Meinweg] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Lenders, A.J.W. \ 2012
Groene kikkers zijn over het algemeen sterk aan water gebonden. Het is ook bekend dat de Poelkikker (Rana lessonae) van de in Nederland voorkomende groene kikkers voor en na de voortplantingsperiode veel wordt aangetroffen in drogere biotopen. Er is ...
help
De zeggen van het Roerdal [Het Roerdal 2] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Hermans, J.T. \ 2013
Zeggen (geslacht Carex) zijn overblijvende, grasachtige kruiden met een zodevormende of kruipende wortelstok. In het veld zijn ze als groep goed herkenbaar aan hun meestal driekantige halmen. In tegenstelling tot de andere cypergrassen hebben zeggen ...
help
Een wereld van verschil : landschap en plantengroei van de duinen op de Zeeuwse en Zuid-Hollandse Eilanden [Proefschrift]
Haperen, A.M.M. van \ 2009
Het landschap en de plantengroei van de duinen op de Zeeuwse en Zuid- Hollandse Eilanden zijn niet alleen onderling duidelijk verschillend; vergeleken met de Hollandse en Vlaamse vastelandskust hebben zij ook een heel eigen karakter. Hoewel dit al la ...
help
Op weg naar grootschalig moerasherstel in het Kempen~Broek : de eerste resultaten [themanummer Kempen~Broek] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Lommelen, E. \ Kurstjens, G. \ Blust, G. De \ 2014
De grensregio tussen Cranendonck, Weert en Maaseik, in de huidige tijd Kempen~Broek genaamd, was vroeger grotendeels ingenomen door moerassen en veengebieden, afgewisseld met drogere zandruggen. Het gebied is door de eeuwen heen drooggelegd en geëxpl ...
help
De waterwijzer natuur : instrumentarium voor kwantificeren van effecten van waterbeheer en klimaat op terrestrische natuur [Boek]
Witte, J.P.M. \ Runhaar, J. \ Bartholomeus, R.P. \ Fujita, Y. \ Hoefsloot, P. \ Kros, J. \ Mol, J. \ Vries, W. de \ 2017
Hoe richt je het regionale waterbeheer zo in, dat het de gebruiksfuncties in een gebied, zoals landbouw, natuur en wonen, optimaal bedient? En welke invloed hebben ingrepen in de waterhuishouding vervolgens op deze functies? Het zijn vragen waar wate ...
help
De watervegetatie in het Roukespeelven, 1994 - 1998 \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Bruinsma, J. \ Brekelmans, F. \ Teeuwen, T. \ 1999
help
De waterkevers van de Meinweg [themanummer Meinweg] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Cuppen, J.G.M. \ Maanan, B. van \ 1999
Uit deze inventarisatie werden 109 soorten waterkevers gevonden, dit is circa 40 % van alle soorten in Nederland. Naast de soortenrijkdom komen er ook zeldzame en zeer zeldzame soorten voor
help
De waterkevers van de Meinweg : een vergelijking tussen de waterkeverfauna van 1999 en 2012 [thema entomologisch onderzoek in Nationaal Park De Meinweg] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Cuppen, J.G.M. \ Maanen, B. van \ 2013
In het kader van de 1000-soortendag zijn nieuwe waarnemingen verricht. De waarnemingen werden gedaan op twintig monsterpunten en omvatten vier verschillende watertypen: beken (Rode Beek en Boschbeek), kwelzones en moerasjes op de hellingen naar de be ...
help
De waterhuishouding van Nederland : 1984 [Boek]
Nederland \ 1985
Een tweede nota na de in 1968 verschenen nota onder dezelfde titel, met de volgende onderdelen: het beleidsterrein en zijn samenhangen; de ontwikkelingen, met name die van 1968 tot heden; de huidige problematiek; het beheer; het gewenste beleid en de ...
help
De waterhuishouding als bepalende factor voor natuur in de Drentsche Aa \ De levende natuur [Artikel]
Aggenbach, CJ.S. \ Grootjans, A.P. \ Schollema, P.P. \ Hendriks, P. \ Jager, H.R. \ 2015
De waterhuishouding van het Drentsche Aa-gebied is de afgelopen honderd jaar drastisch veranderd. De ontwatering van de beekdalen en aangrenzende plateaus nam sterk toe. In de jaren 90 van de vorige eeuw vond een omslag plaats en werden veel middenlo ...
help
Het watergebruik binnen de land- en tuinbouwgebieden in de droge zomer van 1976 [Boek]
Boheemen, P.J.M. van \ 1977
help
Het waterbeheer en de otter \ De levende natuur [Artikel]
Vries, P.J.R. de \ 1989
help
Het water van het Drents Plateau \ Natuur en milieu : maandblad van de Stichting Natuur en Milieu [Artikel]
Schotsman, N. \ Grootjans, A.P. \ Koole, E.H. \ 1986
Ingrepen in de hydrologie van het landschap - zoals grondwateronttrekking voor drinkwater en verlaging van de grondwaterstand ten behoeve van de landbouw - tasten de van kwelwater afhankelijke natuurgebieden aan, wat tot uiting komt in veranderingen ...
help
Een voorlopige analyse van makrofaunamonsters in de Hierdense Beek [Boek]
Higler, L.W.G. \ 1973
help
Het voorkomen van de klimopwaterranonkel (Ranunculus hederaceus L.) in Nederland in relatie tot de hydrologie \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]
Diggelen, R. van \ Klooker, J. \ 1990
help
Het voorkomen van de kievitsbloem in de oeverlanden van het Zwarte Water bij verschillende typen graslandgebruik : natuurwetenschappelijk onderzoek voor de evaluatie van het beheersplan Oeverlanden Zwarte Water - I: De uitgangssituatie in 1990 [Boek]
Altenburg, W. \ Brongers, M. \ Heide, Y. van der \ 1991
In hoeverre kunnen de thans voorkomende Kievitsbloempopulaties zich bij de verschillende beheersvormen handhaven dan wel uitbreiden, m.a.w., in welke mate treedt verjonging op van de thans aanwezige Kievitsbloempopulatie bij verschillende typen grasl ...
help
Het voorkomen van de grote ratelaar in relatie tot de vegetatie en het grondwater in twee Noord-Nederlandse beekdalen [Studentenverslag]
Brinkman, J. \ Engels, F. \ 1984
help
De visstand in de benedenloop van de Roer \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Belgers, M.H.A.M. \ Gubbels, R.E.M.B. \ Schaik, V.A. van \ Jochims, H.J. \ 2011
Sinds het einde van de vorige eeuw heeft de Roer zich als gevolg van de toegenomen waterkwaliteit, morfologische verbeteringen en het opheffen van migratieknelpunten, zowel in Nederland als in Duitsland, ontwikkeld tot misschien wel het soortrijkste ...
help
De visstand in de Grensmaas [themanummer zuidelijk Maasdal] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Raat, A.J.P. \ 1996
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.