Login

Hydrotheek

help
Internationale city climatescan Rotterdam: onderzoeksresultaten klimaatadapatie \ H2O online [Artikel]
Boogaard, F. \ Heikoop, R. \ Sandt, K. van de \ Oudendammer, T. den \ Oostra, A. \ 2018
De ‘internationale city climatescan’ is een nieuwe methode om bewustwording te creëren over klimaatadaptatie. Hierbij worden de huidige status van klimaatadaptatie in een stad en de ambitie voor de komende jaren vastgelegd. Onderscheidend hierbij is ...
help
Standaardisatie neerslaggebeurtenissen stresstest wateroverlast : notitie [Boek]
2018
In 2018 wordt voor het thema wateroverlast gewerkt aan de standaardisatie van verschillende deelaspecten van de stresstest wateroverlast. Het ministerie van I&W, STOWA en Stichting RIONED pakken dit gezamenlijk op. Het eerste onderdeel waarvoor een s ...
help
Internationale city climatescan Rotterdam: onderzoeksresultaten klimaatadaptatie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boogaard, F. \ Heikoop, R. \ Sandt, K. van de \ Oudendammer, T. den \ Oostra, A. \ 2018
De ‘internationale city climatescan’ is een nieuwe, praktische en actiegeoriënteerde methode om inzicht te krijgen in klimaatadaptatie en tegelijkertijd bewustwording te creëren. Hierbij worden de huidige status van klimaatadaptatie in een stad en de ...
help
Benchmark inundatiemodellen: klaar voor de stresstest? [Congresverslag]
2018
Waterbeheerders willen weten hoe klimaatbestendig hun watersystemen bij extreme neerslag zijn. En ze willen weten wat het effect is van maatregelen om de gevolgen van extreme neerslag te reduceren, zoals het aanleggen van extra waterberging. Hiervoor ...
help
Handreiking gestandaardiseerde stresstest light : versie 1 februari 2018 [Boek]
Egging, M. \ Bos, H. \ Veelen, T. van \ Grutters, J. \ 2018
In deze handreiking wordt voor de vier thema’s hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen een aantal essentiële vragen geschetst, vanuit het doel van bewustwording en agendering. Met behulp van indicatieve kaartbeelden uit de Klimaateffectatlas ...
help
Advies wateroverlast [Boek]
2017
De Adviescommissie Water (AcW) beoogt met dit advies onder andere een inbreng te leveren voor het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Het advies is primair gericht op wateroverlast door hevige regenval: hoosbuien en langdurige buien. De commissie heeft ...
help
Stresstest voor Klimaatbestendige Ruimte PWVE : resultaten klimaatstresstest light [Boek]
Elshof, A. \ Brink, M. van den \ 2015
De Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie heeft als doel Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust ingericht te hebben. Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen worden geacht dit doel in een gezamenlijke ambitie vast te leggen en uiterlij ...
help
Klimaat-stresstest: de bodem als basis voor klimaatbestendige stad [Brochure]
Bolleboom, T. \ [ca. 2017]
De komende twee jaar moeten alle gemeenten in Nederland een klimaat-stresstest doen, als afgesproken eerste ambitie van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Bodem speelt een cruciale rol in het klimaatbestendig maken van de stad, zegt Tommy Bolleboom ...
help
Klimaateffectatlas Vallei en Veluwe [Website]
2018
Deze atlas geeft een gedeelde kennisbasis voor wateroverlast, hitte en droogte die voldoet aan de landelijke handreiking voor de standaard Stresstest.
help
Resultaten quickscan : coalitie regio Utrecht [Boek]
Elshof, A. \ 2015
Het doel van deze quickscan stresstest is: Het inzichtelijk maken welke effecten van klimaatverandering voor de regio Utrecht relevant zijn. Dit op basis van nu aanwezige kennis en informatie. De focus van deze stresstest ligt op de regionale effecte ...
help
Case study: aanpak wateroverlast Hoogeveen \ Water governance [Artikel]
Klomp, T. \ Manenschijn, M. \ 2016
De gemeente Hoogeveen wil een strategie ontwikkelen die op termijn leidt tot een klimaatbestendige inrichting van Hoogeveen. Deze strategie moet vooral worden geïmplementeerd in plannen en projecten in het centrumgebied. De grootste uitdaging is niet ...
help
Brede methodiek wateroverlast : naar een heldere klimaatambitie [Boek]
Leeuwen, Elgard van \ 2017
De aanleiding voor de studie is het besef dat klimaatverandering vraagt om ruimtelijke adaptatie van het beheersgebied. Het hoogheemraadschap van Hollands Noorderkwartier wil hierbij een pro-actieve rol spelen en haar beheersgebied klimaatrobuust inr ...
help
Internationale kennisuitwisseling klimaatbestendige steden : dossier riolering \ Land en water : maandelijks vakblad voor wegenbouwkunde, waterbouwkunde en cultuurtechniek : overkoepelend orgaan van de Waterstaat [Artikel]
Boogaard, F. \ Klomp, T. \ Palsma, B. \ Manenschijn, M. \ 2017
(Inter-)nationaal staan we voor de uitdaging om onze leefomgeving klimaatbestendig in te richten zodat ons leefklimaat nu en in de toekomst aantrekkelijk blijft. Om (inter-)nationale kennisuitwisseling te bevorderen, zijn interactieve tools zoals Cli ...
help
Op weg naar een klimaatactieve regio : een verkenning van knelpunten en kansen voor een klimaatactief Arnhem, Lochem en Zutphen [Boek]
Limbeek, M.C.E. \ Hagens, J.E. \ Hattum, T. van \ Massop, H.T.L. \ Kemenade, M.J.J.M. van \ 2015
Klimaatverandering gaat leiden tot meer kans op wateroverlast, meer perioden van droogte, waterkwaliteitsproblemen en hittestress in stedelijke gebieden. Het is daarom van groot belang om bij planvorming van ruimtelijke ontwikkelingen tijdig en proac ...
help
Nieuwe kennis nodig voor aanpak extreme buien? \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2014
Regen: het kwam eind juli 2014 ineens met bakken uit de hemel. Hele grote bakken, in heel korte tijd. Enkele waterschappen moesten alle zeilen bijzetten om de schade door wateroverlast binnen de perken te houden. Ook in oktober 2013 had een deel van ...
help
Hoe bereid je je voor op klimaatverandering? : klimaatstresstest \ Vitale groene stad : inspiratiebron voor infra, bouw, groen [Artikel]
Dijk, R. van \ 2017
Klimaatverandering; we ontkomen er niet aan. Wat betekent dit voor mijn gemeenten en met welke gevolgen moet ik nu en in de toekomst rekening gaan houden? Hoe stem ik mijn beleid erop af als we te maken krijgen met wateroverlast, overstromingen, hitt ...
help
Proeftuinen klimaatbestendige stad 2013 : deltaprogramma : eindrapport 3e tranche [Boek]
Brouwer, M. \ Stoffels, B. \ 2013
De hoofddoelstelling voor het programma Klimaatbestendige stad is “het beperken van de gevolgen van wateroverlast, droogte en hitte door middel van ruimtelijke maatregelen.” Het deltaprogramma beschrijft een toekomst waarin alle gemeenten in 2020 kli ...
help
Nederland warmt op! : zijn we voldoende voorbereid? [Boek]
2015
Nederland warmt op! is het onderwerp van dit cahier. Op zich is dat opwarmen niet nieuw, want dat gebeurde de afgelopen eeuw ook. Verschil is nu dat de temperatuurstijging veel sneller gaat: voor de komende eeuw is voor Nederland een temperatuurstijg ...
help
Masterclasses klimaatbestendig inrichten \ H2O online [Artikel]
Boogaard, F. \ Klomp, T. \ Manenschijn, M. \ 2016
Diverse steden worstelen met het klimaatbestendig inrichten van het stedelijk gebied, aangezien dit naast ruimte en budget, vergaande afstemming vraagt met diverse partijen. Ook is er meer onderzoek nodig naar het langetermijn functioneren van klimaa ...
help
Klimaatadaptatie van Groningen tot Mae Phaem [Boek]
Boogaard, F.C. \ 2016
Floris Boogaard doet met zijn lectoraat Ruimtelijke Transformaties - Water onderzoek naar de effecten van het veranderende klimaat in het stedelijk gebied. Samen met het onderwijs, kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid ontwikkelt hij m ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.