Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Records 1 - 20 / 439

  • help
  • uw selectie
  • export
    U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: q=klimaatadaptatie AND stedelijke gebieden
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Afvalwater: hoe maken we de cirkel weer rond? [Boek]
Loosdrecht, Mark van \ Stams, A.J.M. \ Hoekstra, W.P.M. \ Graaf, Astrid van de \ 2018
In dit cahier beschrijven microbiologen, ecologen, biotechnologen, milieutechnologen, procestechnologen en filosofen vanuit hun vakgebied de laatste stand van zaken rond het zuiveren van afvalwater, en wat dit betekent voor onze gezondheid en economi ...
help
COASTAR : verkenning waterbank Westland [Boek]
Stofberg, S.F. \ Zuurbier, K.G. \ 2018
De waterbank is één van de ideeën die binnen het COASTAR TKI-project worden verkend. Dit rapport richt zich op de mogelijkheden tot implementatie in het tuinbouwgebied in het Westland. De waterbank is een tweeledig concept: enerzijds een fysieke wate ...
help
Handreiking gestandaardiseerde stresstest light : versie 1 februari 2018 [Boek]
Egging, M. \ Bos, H. \ Veelen, T. van \ Grutters, J. \ 2018
In deze handreiking wordt voor de vier thema’s hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen een aantal essentiële vragen geschetst, vanuit het doel van bewustwording en agendering. Met behulp van indicatieve kaartbeelden uit de Klimaateffectatlas ...
help
Uitvoeren met ambitie : uitvoeringsprogramma 2018-2019 : Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS) [Boek]
Wit, R. de \ 2018
Het klimaat verandert. Nederland spant zich in om deze verandering te temperen, onder meer door het terugdringen van emissies van CO2 en methaan. Dat brengt de klimaatverandering niet meteen tot stilstand. Nederland richt zich daarom ook op klimaatad ...
help
Balans van de Leefomgeving 2018 : Nederland duurzaam vernieuwen [Boek]
Egmond, Petra van \ Elzenga, Hans \ Buitelaar, Edwin \ Eerdt, Martha van \ Eskinasi, Martijn \ Franken, Ron \ Gaalen, Frank van \ Hanemaaijer, Aldert \ Hilbers, Hans \ Hollander, Guus, de \ Nijland, Hans \ Ritsema van Eck, Jan \ Ros, Jan \ Schilder, Frans \ Spoon, Martijn \ Uitbeijerse, Gabrielle \ Wouden, Ries van der \ Vonk, Marijke \ Vugteveen, Pim \ Goossen, Martijn \ Blom, Wim \ Bredenoord, Hendrien \ Brink, Thelma van den \ Evers, David \ Doren, Didi van \ Grinsven, Hans van \ Hinsberg, Arjen van \ Muilwijk, Hanneke \ Oorschot, Mark van \ Peeters, Jeroen \ Puijenbroek, Peter van \ Raspe, Otto \ Rijn, Frank van \ Schijndel, Marian van \ Sluis, Sietske van der \ Sorel, Niels \ Timmerhuis, Jacqueline \ Verwest, Femke \ Westhoek, Henk \ Sanders, Marlies \ Dirkx, Joep \ 2018
In de Balans van de Leefomgeving 2016 zijn op basis van een analyse van 20 jaar leefomgevingsbeleid vier thema’s geïdentificeerd die de komende jaren hoge prioriteit hebben: Sterke (stedelijke) regio’s en leefomgevingsbeleid; Voedsel, landbouw en nat ...
help
Regenbestendige Gebiedsontwikkeling : thematische Studie voor Ruimte voor de Stad : Katern 2: Regenbestendige gebiedsontwikkeling [Boek]
Spaan, K. \ Goedbloed, D. \ Schaart, N. \ Stam, S. \ Heijnen, K. \ Gecaj, A. \ Bos, P. \ Sonnen, G. \ Koppers, B. \ [ca. 2018]
In dit katern wordt ingegaan op regenbestendige gebiedsontwikkeling; van planvorming tot uitvoering. De werkwijze om tot een regenbestendig gebied te komen wordt hierin toegelicht en geïllustreerd met voorbeelden en maatregelen die de voorkeur hebben ...
help
Regenbestendige Gebiedsontwikkeling : thematische Studie voor Ruimte voor de Stad : Katern 3: Juridisch instrumentarium [Boek]
Spaan, K. \ Goedbloed, D. \ Schaart, N. \ Stam, S. \ Heijnen, K. \ Gecaj, A. \ Bos, P. \ Sonnen, G. \ Koppers, B. \ [ca. 2018]
Dit laatste katern juridisch instrumentarium geeft inzicht op welke wijze het realiseren van regenwaterberging juridisch vastgelegd en geborgd kan worden. Dit geeft concrete aanwijzingen voor het juridisch organiseren van het regenwaterbestendig ontw ...
help
Regenbestendige Gebiedsontwikkeling : thematische Studie voor Ruimte voor de Stad : Katern 1: Beleidskaders en programma’s [Boek]
Spaan, K. \ Goedbloed, D. \ Schaart, N. \ Stam, S. \ Heijnen, K. \ Gecaj, A. \ Bos, P. \ Sonnen, G. \ Koppers, B. \ [ca. 2018]
Hierin komen de beleidsmatige kaders aan de orde die van invloed zijn op een klimaatadaptieve inrichting van de stad. Voor Amsterdam is daarbij het Gemeentelijk Rioleringsplan Amsterdam 2016-2021 het belangrijkste document. Naast veel andere zaken li ...
help
Deltaprogramma 2019 : ruimtelijke adaptatie : aanpak nationale vitale en kwetsbare functies : vierde voortgangsrapportage : verslagperiode september 2017 – september 2018 [Boek]
2018
Het Deltaprogramma 2015 geeft, als onderdeel van de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie (DBRA), bijzondere aandacht aan nationale vitale en kwetsbare functies. Dit zijn functies die bij een overstroming ernstige schade met zich mee kunnen brengen v ...
help
Lobby-agenda 2018-2019 [Boek]
Vewin \ 2018
Vewin presenteert aan het begin van het nieuwe parlementaire jaar haar geactualiseerde Lobby-agenda. De agenda 2018-2019 bevat de belangrijkste onderwerpen die in het komende politieke jaar voor de drinkwatersector op de agenda staan. Zowel in Den Ha ...
help
Klimaatverandering en drinkwater \ Waterspiegel / Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland [Artikel]
2018
Deze speciale uitgave van de Waterspiegel schetst in vogelvlucht wat deze ontwikkelingen kunnen gaan betekenen voor het dagelijkse werk van de drinkwatersector, het produceren van veilig, gezond, betaalbaar en lekker drinkwater, 24 uur per dag, 7 dag ...
help
Thermische Energie uit Oppervlaktewater – Business case “Baronie Haven” Alphen aan den Rijn [Boek]
Niewold, F. \ 2018
Deze business case is uitgevoerd om inzicht te krijgen in de technische en financiële haalbaarheid van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) in combinatie met warmte- en koudeopslag (WKO). De business case is toegepast op de “Baronie Haven” i ...
help
Thermische Energie uit Oppervlaktewater – Business case “Harderweide” Harderwijk [Boek]
Niewold, F. \ 2018
Deze business case is uitgevoerd om inzicht te krijgen in de technische en financiële haalbaarheid van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) in combinatie met warmte- en koude opslag (WKO). De business case is toegepast op een gedeelte van de ...
help
Thermische Energie uit Oppervlaktewater - business case “Genderdal” Eindhoven [Boek]
Niewold, F. \ 2018
Deze business case is uitgevoerd om inzicht te krijgen in de technische en financiële haalbaarheid van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) in combinatie met warmte- en koudeopslag (WKO). De business case is toegepast op een gedeelte van de ...
help
Structuurvisie ondergrond [Boek]
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat \ Ministerie van Economische Zaken en Klimaat \ 2018
De ondergrond is van groot belang voor onze energievoorziening en grondwater is de belangrijkste bron voor onze drinkwatervoorziening. De ruimte in de diepe ondergrond lijkt eindeloos en conflicten tussen de verschillende vormen van gebruik doen zich ...
help
Evaluatie PKB Ruimte voor de Rivier : achtergronddocument deel veiligheid [Boek]
Brinke, W. ten \ Silva, W. \ Velzen, E. van \ 2018
Het vertrekpunt van deze evaluatie is deel 4 van de Planologische Kernbeslissing (PKB) Ruimte voor de Rivier (vastgesteld in 2007). Dit ‘PKB deel 4’ beschrijft het beleid om uiterlijk in 2015 het vereiste veiligheidsniveau langs de Rijntakken en het ...
help
Internationale city climatescan Rotterdam: onderzoeksresultaten klimaatadapatie \ H2O online [Artikel]
Boogaard, F. \ Heikoop, R. \ Sandt, K. van de \ Oudendammer, T. den \ Oostra, A. \ 2018
De ‘internationale city climatescan’ is een nieuwe methode om bewustwording te creëren over klimaatadaptatie. Hierbij worden de huidige status van klimaatadaptatie in een stad en de ambitie voor de komende jaren vastgelegd. Onderscheidend hierbij is ...
help
Een stevige basis voor de toekomst: de nieuwe waterschapsbelastingen : stevige principes, eerlijke lastenverdeling en ruimte voor maatwerk [Boek]
Commissie Aanpassing Belastingstelsel \ 2018
Dit rapport laat zien dat de financiering van ons waterbeheer op dit moment in grote lijnen op orde is, maar dat er ook ruimte voor verbetering is richting de toekomst.
help
Financiële prikkels voor klimaatadaptatie : inventarisatie financiële beloningen voor klimaatbestendige gebouwen en tuinen [Boek]
Bor, A.-M. \ Mesters, C. \ 2018
Door klimaatverandering en toenemende verstedelijking krijgen we meer wateroverlast, droogte en hitte. Om steden klimaatbestendig te maken, is meer ruimte voor groen en water nodig.
help
De staat van ons water : rapportage over de uitvoering van het waterbeleid in 2017 [Boek]
Haverkamp, Gerard \ 2018
Deze rapportage – De Staat van Ons Water – gaat over de uitvoering van het Nationaal Waterplan, het Bestuursakkoord Water 2011, de Beleidsnota Drinkwater, de Kaderrichtlijn Water, de Richtlijn Overstromingsrisico's en de Kaderrichtlijn Mariene Strate ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.