Login

Hydrotheek

help
Water kent geen grenzen : samen werken aan agrarisch waterbeheer [Brochure]
Clevering, O. \ Oppedijk van Veen, J. \ Buck, A. de \ Hoving, I. \ 2008
Omdat de oplossingen voor de wateropgaven het individuele bedrijf vaak overstijgen, zijn er maatregelen op gebiedsniveau noodzakelijk. Die maatregelen moeten recht doen aan de verschillende (waterafhankelijke) functies in een gebied, waarvan naast la ...
help
Multifunctionele waterkeringen : onderzoek naar de mogelijkheden voor flexibel gebruik van de waterkering [Boek]
Tromp, E. \ 2012
Vernieuwingen in de aanpak van maatregelen voor hoogwaterbescherming zijn nodig. Eén van de aandachtsgebieden hierin betreft de verbetering/versterking van waterkeringen, vooral dijken, in samenhang met andere gebiedsopgaven.
help
Bouwen in en op waterkeringen [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ [ca. 2011]
In het kader van multifunctioneel gebruik van waterkeringen is bouwen in en op de waterkering gericht op het combineren van waterveiligheid met andere (kapitaal intensieve) ruimtelijke functies, zoals wonen (woningen op de waterkering), werken (windm ...
help
Trapdijk verovert Rotterdam : multifunctionele dijk \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Leeuwen, J. van \ 2010
De eerste Rotterdamse Trapdijk komt bij de Hilledijk in Rotterdam-Zuid. Het is een multifunctionele stadsdijk: een trapsgewijze dijk, waarvan de 'treden' te gebruiken zijn voor stedenbouwkundige functies als wegen, groen, bebouwing, parkeren. Het is ...
help
Klimaatdijk : een verkenning [Boek]
Hartog, M. \ Loon-Steensma, J.M. van \ Schelfhout, H. \ Slim, P.A. \ Zantinge, A. \ 2009
Door het veranderende klimaat is de tijd rijp om na te denken over andere concepten van waterveiligheid dan het steeds maar ophogen van dijken. Een Klimaatdijk is een inrichtingsvorm waarbij de waterkering zo robuust is dat hij niet doorbreekt en dus ...
help
Verslag van de studiedag ‘Doorbraakvrije’ dijken: wensdroom of maakbaar? op 5 maart 2014 in Zwolle : de dag was georganiseerd door Kennis voor Klimaat en STOWA [Congresverslag]
2014
Waterkeringen die in principe niet door kunnen breken, alleen kunnen overlopen. Dat is simpel gezegd waar het bij doorbraakvrije dijken om draait. Er is bijna niemand die twijfelt aan het nut van dit concept. Maar waarom gebeurt het in de praktijk da ...
help
Nieuwe normering van waterveiligheid [Factsheet]
Most, H. van der \ Slootjes, N. \ Schasfoort, F. \ 2014
De deltabeslissing Veiligheid is één van de vijf deltabeslissing. De kern van deze deltabeslissing bestaat uit een voorstel voor nieuwe normen voor de primaire waterkeringen op basis van een risicobenadering. Het onderzoek in het kader van het Deltap ...
help
Toekomstbestendige verharde zeeweringen : verkenning naar adaptieve oplossingen in een zandige kust : eindrapport ten behoeve van het Deltaprogramma Kust [Boek]
Stronkhorst, J. \ Lagendijk, O. \ 2012
Ongeveer een kwart van de Nederlandse Noordzeekust bestaat uit verharde zeeweringen. Dit zijn zeedijken, boulevards, dammen, kunstwerken zoals sluizen en gemalen of hybride keringen (een combinatie van duin en harde zeewering). Het betreft zowel hard ...
help
Stand van zaken rond waterveiligheid in Nederland : deelprogramma veiligheid, Deltaprogramma 2012 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gersonius, B. \ Zevenbergen, C. \ Jonkman, B. \ Kanning, W. \ Horst, W. ter \ 2012
Vorig jaar kwamen de resultaten van de derde landelijke toetsing van de veiligheid van de primaire waterkeringen beschikbaar. Ongeveer eenderde van de meer dan 3.700 km dijken en duinen voldoet niet aan de normen. Er bestaat dus een aanzienlijke opga ...
help
Handreiking inspectie waterkeringen - Basisinformatie dijken [Boek]
Moser, G.M. \ Kok, J.W. \ Thijs, F.J.J. \ 2008
De handreiking Inspectie Waterkeringen bestaat uit vier delen, het strategische/tactische deel, het operationele deel en twee basisrapporten met informatie over waterkeringen respectievelijk over inspecties. Dit deel geeft basisinformatie over dijken ...
help
130312 Deltaproof/Rijk met je dijk P205 Matthijs Kok [Video]
Kok, M. \ STOWAvideo \ 2013
Presentatie 'Windmolens op de waterkering : STW onderzoek multifunctionele waterkeringen' door Matthijs Kok (HKV Lijn in Water) tijdens de Deltaproofweek 2013: Rijk met je dijk.
help
IJkdijk pipingexperiment : validatie van sensor- en meettechnologie voor detectie van optreden van piping in waterkeringen [Boek]
Koelewijn, A.R. \ 2010
Op de IJkdijklocatie werd kennis over het faalmechanisme piping ontwikkeld. In alle stadia hebben de monitoringstechnieken het pipingproces kunnen volgen en in één geval zelfs tot halt kunnen roepen. De conclusies en aanbevelingen uit het sensortechn ...
help
Verkenning wind- en zonne-energie [Boek]
Horst, E. ter \ Unie van Waterschappen \ 2012
De waterschappen hebben een klimaatakkoord met het Rijk gesloten. Hierin hebben zij het streven uitgesproken om in 2020 40% van hun energieverbruik zelf op te wekken op een duurzame manier. Hierbij wordt onder meer gekeken naar windenergie en zonne-e ...
help
Handleiding voor beplanting op en nabij boezemkaden [Boek]
Stoutjesdijk, T. \ 2001
help
Bomen op en nabij waterkeringen, achtergrondenrapport [Boek]
Stoutjesdijk, T. \ 2001
help
Keuzemodel tijdelijke en demontabele waterkeringen [Boek]
[2012]
Het aanbod van beschikbare tijdelijke en demontabele waterkeringen is de afgelopen jaren sterk uitgebreid evenals de praktische toepassing ervan. De wijze van toepassen en de bijbehorende veiligheidsfilosofie blijken echter van beheerder tot beheerde ...
help
Multifunctionele doorbraakvrije dijken: een kwestie van willen of van kunnen? \ H2O online [Artikel]
Tettero, M. \ Ellen, G.J. \ Klijn, F. \ 2014
Voor betrouwbare en kosteneffectieve hoogwaterbescherming lijkt de multifunctionele doorbraakvrije dijk in sommige gebieden een geschikte maatregel. In de praktijk lukt de implementatie hiervan echter zelden. Met eerder onderzoek zijn drie knelpunten ...
help
Multifunctionele (doorbraakvrije) dijken: we laten veel kansen liggen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Tettero, M. \ Ellen, G.J. \ Klijn, F. \ 2014
Multifunctionele, doorbraakvrije dijken hebben veel voordelen. Ze breken niet, en bij wateroverlast is de schade relatief gering. De extra functies kunnen de hogere kosten compenseren. Toch worden ze niet vaak aangelegd. Dat blijkt vooral te komen do ...
help
Buitendijkse boerderij houdt Deventer droog \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2013
Begin november heeft de eerste ' watervriendelijke' boerderij van Nederland in de uiterwaarden van de IJssel bij Deventer officieel haar deuren geopend. De boerderij, die door de beheerder Natuurderij KeizersRande wordt genoemd, levert een bijdrage a ...
help
Bestand tegen elke statistiek : multifunctionele dijken : thema dijken \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Keizer, E. \ 2013
In 1954 werd er al over gesproken. In het huidige Deltaprogramma heeft hij de naam Deltadijk: een dijk die niet kan bezwijken, ook niet als er bij extreme omstandigheden water overheen stroomt - wat de oorzaak was van de ramp in 1953. Gerichte toepas ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.