Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Records 1 - 20 / 27

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: q=rivierhout
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Studiedag Vis in uiterwaarden : verslag studiedag van 16 maart 2018 [Boek]
van den, Bos H. \ 2018
De afgelopen vijfentwintig jaar is er veel veranderd in de uiterwaarden. Aanzienlijke arealen zijn op de schop gegaan voor maatregelen die onze veiligheid moeten garanderen. Door dijkverleggingen en uiterwaardvergravingen is een variatie aan natuurge ...
help
Sturen op ecologische waterkwaliteit : Programma KRW [Jaarverslag]
2018
Rapportage over voortgang Kaderrichtlijn Water in 2017.
help
De staat van ons water : rapportage over de uitvoering van het waterbeleid in 2017 [Boek]
Haverkamp, Gerard \ 2018
Deze rapportage – De Staat van Ons Water – gaat over de uitvoering van het Nationaal Waterplan, het Bestuursakkoord Water 2011, de Beleidsnota Drinkwater, de Kaderrichtlijn Water, de Richtlijn Overstromingsrisico's en de Kaderrichtlijn Mariene Strate ...
help
KRW-jaarrapportage 2017 : sturen op ecologische waterkwaliteit [Jaarverslag]
2018
Een goede ecologische waterkwaliteit is belangrijk en draagt bij aan een duurzame leefomgeving. De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft als doel dat in 2027 de maatregelen zijn genomen om de kwaliteit van het oppervlakte en grondwater, zowel che ...
help
Ruimte voor levende rivieren : want levende rivieren geven ruimte [Boek]
Beekers, B. \ 2018
De nieuwe visie, Ruimte voor Levende Rivieren, is een uitnodiging aan alle partijen in het rivierengebied om samen meer ruimte te scheppen voor levende en klimaatbestendige rivieren zodat natuur kan floreren en mensen veilig kunnen wonen, werken en r ...
help
Ruimte voor Levende rivieren : achtergronddocument [Boek]
2018
Centrale boodschap Het gefragmenteerde en onvolledige herstel van riviernatuur, het veranderende klimaat en de sectorale strategieën om daarop te anticiperen, de versnipperde verantwoordelijkheden voor de uitvoering van de strategieën: dat zijn voor ...
help
Ecologische sleutelfactor bufferzone en waterplanten : tussenrapportage [Boek]
2018
De ecologische sleutelfactoren vormen een denkkader voor het uitvoeren van een ecologische watersysteemanalyse. Ze geven inzicht in het ecologisch functioneren van een watersysteem. Deze kennis is cruciaal voor het bepalen van realistische waterkwali ...
help
KRW-jaarrapportage 2016 : naar een betere ecologische waterkwaliteit [Boek]
2017
In deze jaarrapportage legt Rijkswaterstaat in hoofdstuk 3 verantwoording af over 2016: we gaan in op de voortgang. Zo hebben we in 2016 nog twee (resterende) maatregelen uit de eerste tranche afgerond en zijn we gestart met de tweede tranche. Daarna ...
help
Watersysteemrapportage Rijntakken 1990-2015 : ontwikkelingen waterkwaliteit en ecologie [Boek]
Reeze, B. \ Winden, A. van \ Postma, J. \ Pot, R. \ Hop, J. \ Liefveld, W. \ 2017
Vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is er de opgave tot het verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van grond- en oppervlaktewater. De eerste planperiode voor de KRW (2010- 2015) is in 2015 afgerond. Ten behoeve van de planuitw ...
help
Evaluatie pilot rivierhout : effecten op vis, macrofauna en bodem (2014-2016) [Boek]
Liefveld, W.M. \ Dorenbosch, M. \ Kessel, N. van \ Klink, A.G. \ 2017
Hoewel de rivieren anno 2016 er heel anders bij liggen dan vroeger, wil Rijkswaterstaat Oost Nederland natuurlijke processen in het rivierengebied waar mogelijk herstellen. Dit vormt de motor voor de terugkeer van typische riviersoorten, wat bijdraag ...
help
De werking van RWS KRW maatregelen in conceptuele relatieschema’s [Boek]
Geerling, Gertjan \ 2016
Dit rapport geeft relatieschema's voor zeven herstelmaatregelen, die Rijkswaterstaattoepast bij het ecologisch herstel van de rijkswateren. De geschematiseerde maatregelen zijn: natuur(vriende)lijke oevers, uiterwaard plassen (als een aspect van uite ...
help
Time-lag effecten in doelbereik bij KRW maatregelen [Boek]
Noordhuis, Ruurd \ 2016
Bij het uitvoeren van KRW maatregelen dient in het algemeen rekening te worden gehouden met een zekere vertraging ("time-lag") tussen uitvoering en het behalen van de vooraf gestelde doelen. De duur hiervan wordt bepaald door twee soorten van process ...
help
Advies actualisatie afleiding Ecologische Doelen Rijkswateren 2016 : expertoordeel over de consequenties van de veranderingen in maatlatten en maatregelen [Boek]
Buijse, Tom \ Wortelboer, Rick \ 2016
Deze rapportage is een advies over de actualisatie van de afleiding van de ecologische doelen in het Beheerplan voor de Rijkswateren voor de periode 2016-2021 (BPRW 2016- 2021). Het advies is gebaseerd op een expertoordeel over de consequenties van d ...
help
Voor initiatiefnemers en uitvoerders : afwegingen bij het plaatsen van Rivierhout [Boek]
2016
Dood hout hoort van nature thuis in de Nederlandse rivieren. Op en rond dit hout vinden diverse soorten insecten en vissen hun leefgebied. Daarom brengt Rijkswaterstaat, met een anker, dode bomen aan in onze rivieren. Met dit ‘rivierhout’ verbeteren ...
help
Samenwerken aan Riviernatuur : inspiratieboekje: Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, provincies Gelderland, Overijssel en Utrecht en waterschappen werken samen aan riviernatuur [Boek]
[ca. 2016]
Of we nu werken vanuit de Kaderrichtlijn Water, Natura 2000 of de Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG), feit is dat we gedeelde belangen hebben: schoon en gezond water in onze rivieren en beken en een verbinding tussen natuurgebieden zodat een rob ...
help
Functie van rivierhout voor vis : monitoring pilotprojecten IJssel, Nederrijn, Lek 2015 [Boek]
Dorenbosch, Martijn \ Bergsma, Joost \ Liefveld, Wendy \ 2015
In het voorliggende onderzoek is onderzocht of de dode bomen die zijn geplaats in het pilot experiment daadwerkelijk gebruikt worden door riviervissen. De volgende vragen staan hierbij centraal: 1. Worden dode bomen gebruikt door vissen? 2. Hebben do ...
help
Pilot rivierhout : verslag van het ontwerpproces 2013-2015 [Boek]
Liefveld, W.M. \ 2015
Rijkswaterstaat heeft als pilotproject dode bomen onder water verankerd op enkele plaatsen in de Rijn. Dit kan een bijdrage leveren aan de doelen voor de Kaderrichtlijn Water. Belangrijkste randvoorwaarde: de scheepvaart mag er geen last van hebben. ...
help
Milieueffectrapport : beheer- en ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2016-2021 [Boek]
2015
Ter ondersteuning van de besluitvorming over het Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren (Bprw) 2016-2021 is voorliggend milieueffectrapport (planMER) opgesteld. Dit planMER bevat een beoordeling van de milieueffecten van de voorgenomen activit ...
help
Handreiking rivierhout : hoe, waar en waarom? [Boek]
[ca. 2014]
Deze handreiking is bedoeld voor initiatiefnemers of uitvoerders die dood hout in de rivier willen aanbrengen. Hierin staat hoe je dit het beste kunt moet letten. Deze aanwijzingen zijn gebaseerd op de ervaringen in de pilotprojecten in de Nederrijn ...
help
Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren 2016-2021 : ontwerp [Boek]
2014
Het nieuwe Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren (Bprw) beschrijft het beheer van de rijkswateren voor de periode 2016-2021 en is opgesteld door Rijkswaterstaat. Het plan vertaalt het Nationaal Waterplan 2016-2021 en de Structuurvisie Infrast ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.