Login

Hydrotheek

help
Water over Het Laar: historische buitenplaats hersteld \ Tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [Artikel]
Eekhout, M. \ Glas, G. \ 2014
Waar de Regge en de Overijsselse Vecht samenstromen ligt al vanaf de twaalfde eeuw landgoed Het Laar, sinds 1932 eigendom van de gemeente Ommen. Het rijksmonumentaal beschermde park is in de achttiende eeuw aangelegd en goed bewaard gebleven, maar en ...
help
Waterlinie brengt water, natuur en cultuur samen: 'Kansen pakken, creativiteit tonen' \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]Website van de Nieuwe Hollandse Waterlinie
Bayer, M. \ 2004
Het Rijk heeft de Nieuwe Hollandse Waterlinie als nationaal project gelanceerd om te laten zien hoe cultuurhistorie kan doorwerken in de ruimtelijke ordening. Deze status is de Waterlinie toegekend enerzijds vanwege de complexe bestuurlijke opgaven e ...
help
OHW 1672-2022 : gebiedsvisie 2022 : 350 jaar Oude Hollandse Waterlinie [Boek]
2014
Hoe ziet de toekomst van het erfgoed van de Oude Hollandse Waterlinie eruit? Wat willen we met de Oude Hollandse Waterlinie? Hoe kunnen we het belang van dit erfgoed koppelen aan actuele gebiedsopgaven? En hoe kan de Erfgoedlijn Oude Hollandse Waterl ...
help
Een Staats-Spaanse Linie als waterberging in Zeeuws-Vlaanderen \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Oomen, W. \ Keuninck, B. de \ 2008
Als het aan de Zeeuws-Vlamingen ligt krijgen de Staats-Spaanse linies uit de Tachtigjarige oorlog hun vroegere aanzien terug. En dat in aansluiting op de uitvoering van de plannen van het Waterbeleid voor de 21e eeuw (WB21) en de ontwikkeling van de ...
help
Verwatering van erfgoed: casestudie naar de mogelijkheden tot afstemming van archeologie- en waterbeleid [Studentenverslag]
Hatzmann, E.A. \ 2004
In Nederland moet ruimte gevonden worden voor waterberging en is het de bedoeling dat archeologisch erfgoed in de bodem bewaard wordt. Het doel van dit onderzoek is uitspraken te doen over de kansen en bedreigingen die deze ontwikkelingen voorelkaar ...
help
Cultuuroevers, oevers met een geschiedenis \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kwaadsteniet, P. de \ Raap, E. \ Grond, V. \ 2010
Nederland en water zijn nauw met elkaar verbonden. Veel wateren en hun oevers vertellen nog zichtbaar een verhaal over de strijd tegen en het leven met water. Na landinrichtingen, grootschalige stedelijke uitbreidingen en andere moderniseringen van h ...
help
Baakse beek: terug naar hoe het vroeger was? : cultuurhistorie in landgoederenzone als uitgangspunt bij wateropgaven \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Heuvelmans, M. \ Ruigrok, M. \ 2007
In de landgoederenzone van de Baakse beek is een ontwerpstudie uitgevoerd in het kader van het Belvoirprogramma 'Water en cultuurhistorie'. Waterschap Rijn en IJssel en Provincie Gelderland stonden aan de basis van dit initiatief dat tot stand kwam m ...
help
Belvedere wijst op belang cultuurhistorie bij ruimtelijke opgaven: waterschappen kunnen niet om cultuurhistorie heen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]Website van projectbureau Belvedere
Peperstraten, J. van \ 2004
Vanuit de overheid is projectbureau Belvedere opgericht, om ruimtelijke initiatieven te stimuleren waarin specifieke aandacht wordt besteed aan cultuurhistorie. Cultuurhistorie (bescherming van het verleden) en ruimtelijke ordening (ontwikkelen voor ...
help
Waterberging [Kaart]
[ca. 2017]
Veel water tijdens piekbuien en een tekort van schoon, zoetwater tijdens periodes van droogte; in Nederland staan we al eeuwenlang voor de opgave om zo goed mogelijk met ons water om te gaan. Juist omdat we dat al zolang doen, zijn overal in Nederlan ...
help
‘Oogkleppen moeten af’: onderzoeker pleit voor samenwerking waterschappen en archeologen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ayar, B. \ 2005
Onbekend maakt onbemind. De werelden van de archeologie en de waterschappen liggen vooralsnog mijlen ver van elkaar verwijderd. Niet als het aan Elina Hatzmann ligt, archeologe en bestuurslid van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. In haar onderzoek ‘V ...
help
Streekplanuitwerking waterberging [Boek]
2006
De verwachte klimaatveranderingen leiden tot neerslag in grote hoeveelheden en grotere verschillen tussen droge en natte perioden. Nu al lijkt dit het geval te zijn. Om problemen met wateroverlast te voorkomen, zal overtollig regenwater moeten worden ...
help
Gidsmodellen voor waterberging [Boek]
MacCarthy, B. \ Opdam, E. \ Koning, R. de \ NovioConsult \ Robbert de Koning Landschapsarchitect \ 2004
Hoe bereiken we meer ruimte en meer mogelijkheden voor waterberging? Hoe zorgen we ervoor dat men in de ruimtelijke ordening voldoende rekening houdt met een grotere bergingscapaciteit van het regionale watersysteem? Hoe maken we van waterberging nie ...
help
Waterberging in gebouwde voorziening loont \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
Veldhuijzen, R. \ Taselaar, F. \ 2008
Alternatieve waterberging past goed bij intensief en meervoudig ruimtegebruik, mits voor onderhoudsextensieve oplossingen wordt gekozen. Van alle onderzochte mogelijkheden voor waterberging zijn daktuinen verreweg het duurst. Dat wijst een maatschapp ...
help
Handreiking water, erfgoed en ruimte [Boek]
[2016]
De handreiking ‘Water, erfgoed en ruimte’ laat zien hoe cultuurhistorie als inspiratiebron kan worden gebruikt bij wateropgaven.
help
Natuur en waterberging én drinkwaterwinning in beekdal Hunze \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hulsbos, J. \ Nieuwkamer, R. \ 2012
Hoe kan de ontwikkeling van een natuur- en waterbergingsgebied samengaan met behoud van aanwezige functies in het gebied? Tusschenwater ligt in het benedenbeekdal van de Hunze, tegen het Zuidlaardermeer aan, in de gemeente Tynaarlo. In het gebied sta ...
help
Praktijkervaringen met waterberging in natuur(ontwikkelings)gebieden : hoofdrapport pilotprogramma waterberging en natuur [Boek]
Stuijfzand, S. \ Ek, R. van \ Belien, E. \ Beumer, V. \ Croese, T. \ Daling, J. \ Diggelen, R. van \ Eigenhuijsen, E. \ Goeij, S. de \ Grotenboer, A. \ Hommel, P. \ Jong, H. de \ Kist, A. \ Klein, J. \ Kruit, L. \ Kuijper, M. \ Manen, H. van \ Medenblik, J. \ Mouissie, M. \ Olsthoorn, A. \ Ouden, J. den \ Pelsma, T. \ Pol, J. van den \ Riksen, M. \ Rooij, S. van \ Sass-Klaassen, U. \ Sival, F. \ Vegter, U. \ Verbeek, L. \ Voorde, L. ten \ Waal, R. de \ Wessels, Y. \ Zierfuss, S. \ 2007
In 2002 is het “Pilotprogramma Waterberging-Natuur”gestart. Het hoofddoel van het pilotprogramma was waterbeheerders, terreinbeherende instanties en provincies te ondersteunen in het koppelen van de functies waterberging en natuur. Daarbij is het pil ...
help
Innovatieve waterberging Blauwe Poort te Laarbeek : ontwerp projectplan Waterwet [Boek]
Boxhoorn, L. \ Klaarenbeek, R.J. \ Bondt, M.J.P. de \ Zanten, J.W. van \ 2016
Het ontwerp projectplan Blauwe Poort Laarbeek Innovatieve waterberging bestaat uit vier delen. In deel I wordt beschreven wat het waterschap gaat doen en hoe het werk wordt uitgevoerd. Deel II geeft een toelichting op waarom dit werk wordt uitgevoerd ...
help
Waterberging 's-Hertogenbosch (HOWABO) : startnotitie M.E.R. [Boek]
Dotinga, F. \ Fick, M. \ 2006
Ondanks de gerealiseerde waterberging in de Bossche Broek, is de bescherming van ’s-Hertogenbosch tegen hoogwater nog onvoldoende. Gezocht wordt naar aanvullende oplossingen voor de waterberging bij een piek in de waterafvoer
help
Waterberging Volkerak-Zoommeer : startnotitie milieueffectrapportage (m.e.r.) [Boek]
Lammers, J. \ 2009
In 1993 en 1995 hadden de Rijn en de Maas te kampen met zeer hoge waterstanden. Naar aanleiding van deze hoge waterstanden is de conclusie getrokken dat de Rijntakken en de (bedijkte) Maas grotere hoeveelheden water af moeten kunnen voeren dan waar t ...
help
Waterberging op landbouwgronden : effecten op plant- en dierziekten, onkruiden en contaminanten [Boek]
Cornelissen, A.H.M. \ Harmsen, J. \ Kempenaar, C. \ Knol, W.C. \ Zweerde, W. van der \ 2003
In deze studie zijn met een quick scan deze effecten van waterberging onderzocht. Het accent ligt daarbij op het regionale watersysteem. Daarvoor is een inventarisatie uitgevoerd van bestaande kennis bij deskundigen en is de literatuur verkend. Het a ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.