Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Ecologie en grondwaterwinning : rapport van de Werkgroep Ecologische Aspecten van de Commissie Invloed Grondwaterwinning op de Omgeving [Boek]
  Hoed, M.A. den \ 1984
  help
  Compensatie bij grondwaterwinning : rapport van de Werkgroep Compenserende Maatregelen van de Commissie Invloed Grondwaterwinning op de Omgeving [Boek]
  Velde, G. van der \ 1985
  Compenserende maatregelen bij grondwaterwinningen worden met name getroffen om de nadelige gevolgen van die winning voor de landbouw, de natuur en het landschap te ondervangen. De maatregelen die in dit rapport aan de orde komen zijn: infiltratie uit ...
  help
  Permeatie van organische verbindingen door leidingmaterialen [Boek]
  Vonk, M.W. \ 1985
  In het onderzoek staat de vraagstelling centraal of de vereiste kwaliteit van het drinkwater gewaarborgd kan blijven wanneer genoemde typen drinkwaterleidingbuizen in met organische verbindingen verontreinigde grond zijn gelegen. Deze Mededeling rapp ...
  help
  Basic-versie leidingnetprogramma ALEID [Boek]
  Keuringsinstituut voor Waterleidingartikelen K.I.W.A. \ 1983
  Deze mededeling bevat de beschrijving en documentatie van het algemene leidingnetprogramma ALEID. Het is een basisprogrammapakket waarmee het mogelijk is een aantal verschillende leidingnetberekeningen met behulp van een computer uit te voeren. Het p ...
  help
  Ondergrondse ontijzering : een evaluatie van uitgevoerd onderzoek [Boek]
  Beek, C.G.E.M. van \ 1983
  Een beschrijving volgt van de resultaten van experimenten in 12 puttenvelden op het gebied van verwijdering van ijzer uit het grondwater (Andelst, Apeldoorn, Doetinchem, Eerbeek, Espelo, Gorssel, Nieuw-Lekkerland, Nijverdal, De Pol, Speuld, Vlierd en ...
  help
  De bepaling van de kalkverzadigingsindex van water [Boek]
  Feij, L.A.C. \ Smeenk, J.G.M.M. \ 1983
  In het verleden zijn veel publikaties verschenen over de verzadigingsindex met betrekking tot calciumcarbonaat in water. Dientengevolge gebruiken de waterleidinglaboratoria een aantal verschillende berekeningswijzen voor de bepaling van deze paramete ...
  help
  Maximum momentane waterverbruiken [Boek]
  Keuringsinstituut voor Waterleidingartikelen \ 1985
  In deze mededeling worden de resultaten samengevat van de metingen die zijn verricht naar het maximale momentane waterverbruik door diverse specifieke categorieën van verbruikers. Het gaat dan m categorieën van verbruikers zoals die in flatgebouwen, ...
  help
  Verstopping van persputten : hoofdlijnen [Boek]
  Olsthoorn, T.N. \ 1982
  Kunstmatige infiltratie (grondwateraanvulling) is een belangrijk proces bij de drinkwaterbereiding in Nederland en elders.
  help
  Ontwerp standaardbekerglasproefapparaat en vergelijkend onderzoek van vlokmiddelen [Boek]
  Meijers, A.P. \ Moel, P.J. de \ Paassen, J.A.M. van \ 1984
  Doel van het onderzoek is een indruk te krijgen van de effectiviteit van de verschillende op de Nederlandse markt verkrijgbare vlokmiddelen onder gestandaardiseerde condities bij gebruik van verschillende typen oppervlaktewater en bij verschillende t ...
  help
  De invloed van bodemverontreinigingen en leidingmateriaal op de drinkwaterkwaliteit : een samenvatting [Boek]
  Veenendaal, G. \ Verheijen, L.A.H.M. \ Vonk, M.W. \ 1985
  Dit rapport is een samenvatting van Mededeling nr. 85 waarin de theorie van de permeatie, de opzet van het onderzoek en de resultaten uitvoerig worden beschreven en Mededeling nr. 86 waarin nader wordt ingegaan op het transport van organische verbind ...
  help
  Drinkwater uit oevergrondwater : hydrologie, kwaliteit en zuivering [Boek]
  Kooij, D. van der \ 1985
  Op 24 plaatsen gelegen aan de rivieren Lek, Waal en andere Rijntakken wordt jaarlijks in totaal ongeveer 70 miljoen m3 drinkwater bereid uit oevergrondwater, dat wil zeggen grondwater dat voor ten minste 10 % uit geinfiltreerd rivierwater (oeverfiltr ...
  help
  Omstortingen van waterwinningsputten en het maximaal toelaatbare putdebiet [Boek]
  Kobus, E.J.M. \ Olsthoorn, T.N. \ Tuinzaad, H. \ 1976
  In de praktijk van de grondwaterwinning speelt de keuze van het omstortingsmateriaal van waterwinningsputten een belangrijke rol. Wordt de omstorting te grof gekozen dan is het risico niet denkbeeldig dat de put ook na intensief schoonpompen al bij e ...
  help
  Constructie en exploitatie van de put : rapport van de commissie putten [Boek]
  Horstmeier, A.J.N. \ 1976
  De mededeling "Constructie en exploitatie van de put" is voortgekomen uit de syllabus van de voordracht die door de heer A.J.N. Horstmeier is gehouden in de postacademiale cursus "Winning van grondwater". Deze cursus is voor het eerst in 1968 gehoude ...
  help
  Troebelheidsmeters [Boek]
  Pieper, J.W. \ 1976
  In dit rapport worden aanbevelingen gedaan voor een uniforme uitvoering van de troebelheidsmeting. Daarbij wordt van primair belang geacht dat de troebelheidsmeters allen geijkt worden met een standaardsuspensie.
  help
  De praktijk van de menging en de vlokvorming [Boek]
  Melick, M.J. van \ 1975
  Het uiteindelijke doel van dit rapport is, evcrlals van het reeds verschenen rapport en van de nog te verschijnen rapporten over onder andere de vlokverwijdering en de slibbehandeling, naast het geven van gerichte informatie over het coagulatieproces ...
  help
  Slibverwerking met behulp van filterpersen [Boek]
  1978
  Het onderhavige rapport geeft een overzicht van de factoren die een rol spelen bij de ontwatering in een filterpers. Daarbij is de meeste aandacht geschonken aan de verwerking van coagulatieslib daar dit momenteel de meeste problemen oplevert.
  help
  Putverstopping [Boek]
  Kobus, E.J.M. \ Pieper, J.W. \ 1973
  In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de oorzaken, de mechanismen en de bestrijdingsmogelijkheden van putverstopping. Wat betreft de aard van de putverstopping wordt onderscheid gemaakt tussen mechanische, fysisch-chemische en microbiologisc ...
  help
  Putverstopping door ijzerneerslagen te Castricum [Boek]
  Kobus, E.J.M \ Vlasblom, W.J. \ 1975
  Door de Werkgroep Putverstopping van het KIWA is in samenwerking met het Provinciaal Waterleiding - bedrijf van Noord-Holland (PWN) een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de verstopping van waterwinningsputten in het infiltratiegebied van het PW ...
  help
  Rekenen aan de stroming van zoet, brak en zout grondwater : met voorbeelden van toepassingen bij diepinfiltratie [Boek]
  Eem, J.P. van der \ 1992
  help
  Naar een meetsysteem waterkwaliteit bij grondwaterwinning [Boek]
  Baggelaar, P.K. \ 1992
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.